Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 100 for, 0 mot, 69 ikke til stede
18. desember 2012 20:24
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (39)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (25)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Høyre Høyre (17)
Høyre Høyre (13)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (7)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

39 for, 0 mot, 25 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

23 for, 0 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

17 for, 0 mot, 13 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I statsbudsjettet for 2012 blir det gjort følgjande endringar.

I statsbudsjettet for 2012 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Nemning

Kroner

Utgifter

1800

Olje- og energidepartementet

1

Driftsutgifter, blir auka med

2 500 000

frå kr 157 419 000 til kr 159 919 000

1810

Oljedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, blir nedsett med

5 000 000

frå kr 462 100 000 til kr 457 100 000

1820

Noregs vassdrags- og energidirektorat

1

Driftsutgifter, blir nedsett med

2 500 000

frå kr 449 450 000 til kr 446 950 000

2490

NVE Anlegg

24

Driftsresultat

0

Spesifikasjon:

Driftsinntekter

-90 000 000

Driftsutgifter

83 500 000

Avskrivingar

5 400 000

Renter av statens kapital

1 100 000

0

1833

CO2-handtering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, blir nedsett med

333 000 000

frå kr 950 000 000 til kr 617 000 000

71

Forskingstenester, TCM DA, kan overførast, blir auka med

28 000 000

frå kr 669 000 000 til kr 697 000 000

1870

Petoro AS

71

Unitisering, kan overførast, blir nedsett med

5 000 000

frå kr 40 000 000 til kr 35 000 000

Inntekter

4810

Oljedirektoratet

2

Oppdrags- og samarbeidsverksemd, blir nedsett med

5 000 000

frå kr 148 400 000 til kr 143 400 000

4

Sal av undersøkingsmateriale, blir nedsett med

75 600 000

frå kr 594 000 000 til kr 518 400 000

4820

Noregs vassdrags- og energidirektorat

1

Gebyrinntekter, blir nedsett med

2 500 000

frå kr 65 000 000 til kr 62 500 000

4833

CO2-handtering

80

Renter, TCM DA, blir nedsett med

10 000 000

frå kr 47 000 000 til kr 37 000 000

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsverksemda

24

Driftsresultat, blir auka med

6 200 000 000

frå kr 137 200 000 000 til kr 143 400 000 000

Spesifikasjon:

Driftsinntekter

203 500 000 000

Driftsutgifter

-32 200 000 000

Leite- og feltutviklingsutgifter

-2 300 000 000

Avskrivingar

-19 000 000 000

Renter av statens kapital

-6 600 000 000

143 400 000 000

30

Avskrivingar, blir auka med

600 000 000

frå kr 18 400 000 000 til kr 19 000 000 000

80

Renter av statens kapital, blir nedsett med

200 000 000

frå kr 6 800 000 000 til kr 6 600 000 000

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

70

(Ny) Bidrag til kulturminnevern, blir løyvd med

2 400 000

Forpliktingar knytte til utbyggingsprosjekt på norsk kontinentalsokkel Stortinget samtykkjer i at Petoro AS, som rettshavar for statens direkte deltakardel (SDØE) kan delta i utbygging og drift av Martin Linge-feltet, Åsgard undervasskompresjon og Valemon.

Forpliktingar knytte til utbyggingsprosjekt på norsk kontinentalsokkel


Stortinget samtykkjer i at Petoro AS, som rettshavar for statens direkte deltakardel (SDØE) kan delta i utbygging og drift av Martin Linge-feltet, Åsgard undervasskompresjon og Valemon.