Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 93 for, 0 mot, 76 ikke til stede
14. desember 2012 12:45
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (38)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (26)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (20)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (21)
Høyre Høyre (17)
Høyre Høyre (13)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (6)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (5)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

38 for, 0 mot, 26 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

20 for, 0 mot, 21 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

17 for, 0 mot, 13 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

5 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

6 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

6 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I statsbudsjettet for 2012 vert det gjort følgjande endringar.

I statsbudsjettet for 2012 vert det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Føremål

Kroner

Utgifter

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter, vert auka med

5 000 000

frå kr 358 184 000 til kr 363 184 000

1710

Forsvarsbygg og nye bygg og anlegg

1

Driftsutgifter, vert redusert med

141 636 000

frå kr 3 192 111 000 til kr 3 050 475 000

47

Nye bygg og anlegg, kan overførast, vert redusert med

314 000 000

frå kr 1 847 950 000 til kr 1 533 950 000

1719

Fellesutgifter og tilskott til føretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter, vert redusert med

8 787 000

frå kr 226 100 000 til kr 217 313 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overførast, vert redusert med

13 300 000

frå kr 13 300 000 til kr 0

78

Noregs tilskott til NATO sitt driftsbudsjett, kan overførast, vert redusert med

5 000 000

frå kr 164 000 000 til kr 159 000 000

1720

Felles leiings- og kommandoapparat

1

Driftsutgifter, vert auka med

15 702 000

frå kr 2 732 038 000 til kr 2 747 740 000

1723

Nasjonalt tryggingsorgan

1

Driftsutgifter, vert auka med

5 200 000

frå kr 136 035 000 til kr 141 235 000

1725

Fellesinstitusjonar og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter, vert auka med

71 256 000

frå kr 1 858 375 000 til kr 1 929 631 000

50

Overføring til Statens Pensjonskasse, kan overførast, vert auka med

10 800 000

frå kr 15 847 000 til kr 26 647 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter, vert redusert med

3 234 000

frå kr 5 843 689 000 til kr 5 840 455 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter, vert auka med

10 572 000

frå kr 3 501 835 000 til kr 3 512 407 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter, vert auka med

59 545 000

frå kr 4 304 603 000 til kr 4 364 148 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter, vert auka med

5 129 000

frå kr 1 114 710 000 til kr 1 119 839 000

1735

Etterretningstenesta

21

Spesielle driftsutgifter, vert redusert med

1 782 000

frå kr 1 021 459 000 til kr 1 019 677 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter, vert auka med

234 119 000

frå kr 2 425 399 000 til kr 2 659 518 000

1760

Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg

1

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 1760 post 45, vert redusert med

55 372 000

frå kr 979 255 000 til kr 923 883 000

44

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, nasjonalfinansiert del, kan overførast, vert redusert med

9 100 000

frå kr 40 137 000 til kr 31 037 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under kap. 1761 post 45, vert auka med

406 356 000

frå kr 8 152 342 000 til kr 8 558 698 000

48

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, fellesfinansiert del, kan overførast, vert redusert med

15 000 000

frå kr 81 000 000 til kr 66 000 000

75

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, Noregs tilskott til NATO sitt investeringsprogram for tryggleik, kan overførast, kan nyttast under kap. 1760 post 44, vert redusert med

26 255 000

frå kr 95 000 000 til kr 68 745 000

1761

Nye kampfly med baseløysing

1

(Ny) Driftsutgifter, vert løyvd med

48 000 000

47

(Ny) Nybygg og nyanlegg, kan overførast, løyvast med

14 000 000

1790

Kystvakta

1

Driftsutgifter, vert redusert med

52 119 000

frå kr 1 011 128 000 til kr 959 009 000

1791

Redningshelikoptertenesta

1

Driftsutgifter, vert redusert med

4 097 000

frå kr 589 368 000 til kr 585 271 000

1792

Norske styrkar i utlandet

1

Driftsutgifter, vert redusert med

11 436 000

frå kr 1 211 058 000 til kr 1 199 622 000

1795

Kulturelle og allmennyttige føremål

1

Driftsutgifter, vert auka med

6 462 000

frå kr 264 494 000 til kr 270 956 000

60

Tilskott til kommunar, kan overførast, vert redusert med

100 000

frå kr 1 696 000 til kr 1 596 000

Inntekter

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter, vert redusert med

115 916 000

frå kr 3 984 257 000 til kr 3 868 341 000

4719

Fellesutgifter og tilskott til føretak under Forsvarsdepartementet

1

(Ny) Driftsinntekter, vert løyvd med

700 000

4720

Felles leiings- og kommandoapparat

1

Driftsinntekter, vert auka med

49 763 000

frå kr 71 465 000 til kr 121 228 000

4723

Nasjonalt tryggingsorgan

1

Driftsinntekter, vert auka med

5 200 000

frå kr 2 682 000 til kr 7 882 000

4725

Fellesinstitusjonar og -inntekter under Forsvarsstaben

1

Driftsinntekter, vert redusert med

6 322 000

frå kr 52 383 000 til kr 46 061 000

4731

Hæren

1

Driftsinntekter, vert auka med

15 000 000

frå kr 60 500 000 til kr 75 500 000

4732

Sjøforsvaret

1

Driftsinntekter, vert auka med

8 900 000

frå kr 38 031 000 til kr 46 931 000

4733

Luftforsvaret

1

Driftsinntekter, vert auka med

15 000 000

frå kr 205 830 000 til kr 220 830 000

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsinntekter, vert auka med

204 154 000

frå kr 127 277 000 til kr 331 431 000

4760

Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg

1

(Ny) Driftsinntekter, vert løyvd med

2 022 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, vert auka med

9 772 000

frå kr 60 900 000 til kr 70 672 000

48

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, fellesfinansiert del, vert redusert med

15 000 000

frå kr 81 000 000 til kr 66 000 000

4791

Redningshelikoptertenesta

1

Driftsinntekter, vert auka med

7 495 000

frå kr 523 511 000 til kr 531 006 000

4792

Norske styrkar i utlandet

1

Driftsinntekter, vert auka med

50 000 000

frå kr 30 368 000 til kr 80 368 000

Bestillingsfullmakter Stortinget samtykkjer i at Forsvarsdepartementet i 2012 kan gjere bestillingar ut over dei gjevne løyvingane.

Bestillingsfullmakter


Stortinget samtykkjer i at Forsvarsdepartementet i 2012 kan gjere bestillingar ut over dei gjevne løyvingane. Den samla ramma for nye bestillingar og gammalt ansvar skal ikkje overstige følgjande beløp:

Kap.

Post

Samla ramme

1720

Felles leiings- og kommandoapparat

1

Driftsutgifter, vert auka med

420 000 000

frå kr 30 000 000 til kr 450 000 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter, vert redusert med

200 000 000

frå kr 600 000 000 til kr 400 000 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter, vert auka med

860 000 000

frå kr 100 000 000 til kr 960 000 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter, vert auka med

450 000 000

frå kr 600 000 000 til kr 1 050 000 000

1760

Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg

45

Store nyskaffingar, vert redusert med

3 500 000 000

frå kr 18 500 000 000 til kr 15 000 000 000

1761

Nye kampfly med baseløysing

45

Store nyskaffingar, vert løyvd med

3 500 000 000