Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 93 for, 0 mot, 76 ikke til stede
14. desember 2012 12:45
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (38)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (26)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (20)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (21)
Høyre Høyre (17)
Høyre Høyre (13)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (6)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (5)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

38 for, 0 mot, 26 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

20 for, 0 mot, 21 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

17 for, 0 mot, 13 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

5 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

6 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

6 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan utgiftsføre kjøp av aksjer i Norsk Hydro ASA uten bevilgning under kap.

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning


Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan utgiftsføre kjøp av aksjer i Norsk Hydro ASA uten bevilgning under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 96 Aksjer. Fullmakten gjelder for kjøp som gir staten en eierandel på opp til 39,9 prosent.

Samtykke i at statstilskudd til finansiering av folketrygden, jf. folketrygdlovens § 23-10, gis med 101 999 153 000 kroner, hvorav 16 935 100 000 kroner gis til dekning av utgifter som fullt ut skal dekkes ved tilskudd fra staten, jf. § 23-10 tredje ledd.

Stortinget samtykker i at statstilskudd til finansiering av folketrygden, jf. folketrygdlovens § 23-10, gis med 101 999 153 000 kroner, hvorav 16 935 100 000 kroner gis til dekning av utgifter som fullt ut skal dekkes ved tilskudd fra staten, jf. § 23-10 tredje ledd.

Fullmakt til overskridelse Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2013 kan overskride bevilgningen under kap.

Fullmakt til overskridelse


Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2013 kan overskride bevilgningen under kap. 100 Utenriksdepartementet, post 90 Lån til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn, ved behov for bistand fra aktuelle transportselskaper ved evakuering av norske borgere i kriserammede land. Fullmakten gjelder i de tilfeller og på de betingelser som gjelder for denne typen bistand.

Finansdepartementet får fullmakt til å ha uteståande kortsiktige marknadslån til eit beløp av 250 000 mill. kroner i 2013.

Finansdepartementet får fullmakt til å ha uteståande kortsiktige marknadslån til eit beløp av 250 000 mill. kroner i 2013.

Bestillingsfullmakter Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2013 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Bestillingsfullmakter


Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2013 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1602

Finanstilsynet

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

10 mill. kroner

1610

Toll- og avgiftsetaten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

40 mill. kroner

1618

Skatteetaten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

30 mill. kroner

1634

Statens innkrevingssentral

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

5 mill. kroner

Fullmakt til å overskride Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan.

Fullmakt til å overskride


Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan:

 • 1. overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 96 Aksjer, for å opprettholde statens eierandel gjennom deltakelse i egenkapitalutvidelser i henholdsvis Yara International ASA og Kongsberg Gruppen ASA. Fullmakten er begrenset til emisjoner på inntil 10 prosent av aksjekapitalen og hvor verdien av statens andel av emisjonen ikke overstiger 3 mrd. kroner.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 2429 Eksportkreditt Norge AS, post 90 Utlån, til utbetaling av lån under den statlige eksportfinansieringsordningen, men slik at utlån i 2013 ikke overstiger 60 mrd. kroner.

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2013 kan utgiftsføre uten bevilgning utlån til Norpipe Oil AS på inntil 25 mill. kroner under kap.

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning


Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2013 kan utgiftsføre uten bevilgning utlån til Norpipe Oil AS på inntil 25 mill. kroner under kap. 2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, post 90 Lån til Norpipe Oil AS.

Fullmakt til fortsatt bobehandling Stortinget samtykker i at Finansdepartementet for 2013 kan bestemme at det under ordningen med oppfølging av statens krav i konkursbo pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 25,2 mill. kroner.

Fullmakt til fortsatt bobehandling


Stortinget samtykker i at Finansdepartementet for 2013 kan bestemme at det under ordningen med oppfølging av statens krav i konkursbo pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 25,2 mill. kroner. Utbetalinger dekkes av bevilgningene under kap. 1610 Toll- og avgiftsetaten, post 1 Driftsutgifter, og kap. 1618 Skatteetaten, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Fullmakter til overskridelse Stortinget samtykker i at.

Fullmakter til overskridelse


Stortinget samtykker i at:

 • 1. Finansdepartementet i 2013 kan overskride bevilgningen på kap. 1638 Kjøp av klimakvoter, post 1 Driftsutgifter, til dekning av honorarer, transaksjonskostnader og utgifter til faglig bistand i forbindelse med salg av klimakvoter.

 • 2. Finansdepartementet i 2013 kan overskride bevilgningen på kap. 1638 Kjøp av klimakvoter, post 21 Kvotekjøp, generell ordning, med et beløp som tilsvarer inntekter fra salg av klimakvoter som er regnskapsført på kap. 4638 Salg av klimakvoter, post 2 Salg av innkjøpte kvoter.

Forskudd på rammetilskudd Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i statsbudsjettet for 2013 kan utgiftsføre uten bevilgning.

Forskudd på rammetilskudd


Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i statsbudsjettet for 2013 kan utgiftsføre uten bevilgning:

 • 1. inntil 350 mill. kroner på kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2014 til kommuner.

 • 2. inntil 50 mill. kroner på kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2014 til fylkeskommuner.

Finansdepartementet får fullmakt til å ta opp nye langsiktige statslån i 2013 til eit beløp av 100 000 mill. kroner.

Finansdepartementet får fullmakt til å ta opp nye langsiktige statslån i 2013 til eit beløp av 100 000 mill. kroner.

Finansdepartementet får fullmakt til å inngå rentebyteavtalar og tilsvarande derivatavtalar i 2013.

Finansdepartementet får fullmakt til å inngå rentebyteavtalar og tilsvarande derivatavtalar i 2013.

Finansdepartementet får fullmakt i 2013 til å ta imot innskot i form av kontolån frå statsinstitusjonar og statlege fond, og frå institusjonar som ved særlege høve kan bli pålagde å plassere likviditet som kontolån til staten.

Finansdepartementet får fullmakt i 2013 til å ta imot innskot i form av kontolån frå statsinstitusjonar og statlege fond, og frå institusjonar som ved særlege høve kan bli pålagde å plassere likviditet som kontolån til staten.

Fullmakt til å korrigere uoppklarte differanser og feilposteringer i tidligere års statsregnskap Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2013 i enkeltsaker kan korrigere uoppklarte differanser i regnskapene og feilposteringer i statsregnskapet som gjelder tidligere års regnskaper, ved postering over konto for forskyvninger i balansen i statsregnskapet i det inneværende års regnskap.

Fullmakt til å korrigere uoppklarte differanser og feilposteringer i tidligere års statsregnskap


Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2013 i enkeltsaker kan korrigere uoppklarte differanser i regnskapene og feilposteringer i statsregnskapet som gjelder tidligere års regnskaper, ved postering over konto for forskyvninger i balansen i statsregnskapet i det inneværende års regnskap. Fullmakten gjelder inntil 1 mill. kroner.

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under.

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1600

Finansdepartementet

1

Driftsutgifter

313 500 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

51 200 000

70

Forskning og allmennopplysning om finansmarkedet

12 200 000

1602

Finanstilsynet

1

Driftsutgifter

321 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

12 000 000

1605

Direktoratet for økonomistyring

1

Driftsutgifter

330 700 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

19 300 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

28 400 000

1608

Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

16 400 000

1610

Toll- og avgiftsetaten

1

Driftsutgifter

1 479 100 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

54 700 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter

4 487 300 000

21

Spesielle driftsutgifter

150 000 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres

275 200 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

96 500 000

1620

Statistisk sentralbyrå

1

Driftsutgifter

521 600 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

201 200 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

10 000 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning

18 500 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning

1 670 000 000

1634

Statens innkrevingssentral

1

Driftsutgifter

278 100 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

16 100 000

1638

Kjøp av klimakvoter

1

Driftsutgifter, kan overføres

8 700 000

21

Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres

630 000 000

1645

Statens finansfond

70

Tilskudd til drift

10 600 000

1650

Statsgjeld, renter mv.

1

Driftsutgifter

36 700 000

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

12 800 200 000

Totale utgifter

42 331 500 000

Inntekter

4600

Finansdepartementet

2

Diverse refusjoner

2 000 000

85

Avkastning fra Finansmarkedsfondet

7 400 000

4602

Finanstilsynet

3

Prospektkontrollgebyrer

10 000 000

86

Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr

500 000

4605

Direktoratet for økonomistyring

1

Økonomitjenester

44 900 000

4610

Toll- og avgiftsetaten

Særskilt vederlag for tolltjenester

6 400 000

2

Andre inntekter

2 400 000

3

Refunderte pante- og tinglysingsgebyr

2 000 000

4

Diverse refusjoner

3 100 000

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner

32 100 000

85

Overtredelsesgebyr – valutadeklarering

5 000 000

4618

Skatteetaten

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

75 000 000

2

Andre inntekter

6 600 000

5

Gebyr for utleggsforretninger

23 000 000

7

Gebyr for bindende forhåndsuttalelser

1 500 000

4620

Statistisk sentralbyrå

1

Salgsinntekter

300 000

2

Oppdragsinntekter

201 200 000

85

Tvangsmulkt

10 000 000

4634

Statens innkrevingssentral

2

Refusjoner

35 700 000

85

Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning

240 000 000

86

Bøter, inndragninger mv.

1 300 000 000

87

Trafikantsanksjoner

70 000 000

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret

200 000 000

4638

Salg av klimakvoter

1

Salgsinntekter

345 000 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30

Avskrivninger

827 170 000

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

80

Renter av statens faste kapital

105 864 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

80

Av statskassens foliokonto i Norges Bank

1 002 200 000

81

Av verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta

300 000

82

Av innenlandske verdipapirer

1 097 200 000

83

Av alminnelige fordringer

30 000 000

84

Av driftskreditt til statsbedrifter

201 700 000

85

Renteinntekter fra bytteavtaler mv.

3 265 800 000

86

Renter av lån til andre stater

400 000

87

Renteinntekter mv. fra Statens finansfond

38 700 000

89

Garantiprovisjon

45 400 000

Totale inntekter

9 238 834 000

Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2013 kan gjennomføre de investeringsprosjektene som er omtalt i Prop. 1 S (2012–2013) under kap.

Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter


Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2013 kan gjennomføre de investeringsprosjektene som er omtalt i Prop. 1 S (2012–2013) under kap. 1618 Skatteetaten, post 22 Større IT-prosjekter, innenfor de kostnadsrammer som der er angitt.

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2013 kan.

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2013 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 1600 post 21

  kap. 4600 post 2

  kap. 1602 post 1

  kap. 4602 post 3

  kap. 1605 post 1

  kap. 4605 post 1

  kap. 1610 post 1

  kap. 4610 postene 1 og 4

  kap. 1618 post 1

  kap. 4618 post 2

  kap. 1634 post 1

  kap. 4634 post 2

 • 2. overskride bevilgningen til oppdragsvirksomhet på kap. 1620 Statistisk sentralbyrå, post 21 Spesielle driftsutgifter, med et beløp som tilsvarer alle merinntektene på kap. 4620 Statistisk sentralbyrå, post 2 Oppdragsinntekter. Ubrukte merinntekter kan regnes med ved utregning av overførbart beløp på posten.

Utbetaling under garantiordninger (trekkfullmakter) Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan foreta utbetalinger til Garanti-instituttet for eksportkreditt uten bevilgning i den utstrekning behovet for utbetalinger under byggelånsgarantiordningen overstiger innestående likvide midler tilknyttet ordningen, men slik at saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen ikke overstiger 600 mill. kroner.

Utbetaling under garantiordninger (trekkfullmakter)


Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan foreta utbetalinger til Garanti-instituttet for eksportkreditt uten bevilgning i den utstrekning behovet for utbetalinger under byggelånsgarantiordningen overstiger innestående likvide midler tilknyttet ordningen, men slik at saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen ikke overstiger 600 mill. kroner. Utbetalinger på trekkfullmakten posteres under kap. 2460 Garanti-instituttet for eksportkreditt, post 91 Utbetaling iflg. trekkfullmakt – byggelånsgarantiordning.

Nettobudsjetteringsfullmakter Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2013 kan.

Nettobudsjetteringsfullmakter


Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2013 kan:

 • 1. trekke direkte utgifter i forbindelse med auksjonssalg fra salgsinntektene før det overskytende inntektsføres under kap. 4610 Toll- og avgiftsetaten, post 2 Andre inntekter.

 • 2. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1618 Skatteetaten, post 1 Driftsutgifter, refusjoner av fellesutgifter og liknende der skatteetaten framleier lokaler.

Husbankens låneramme Stortinget samtykker i at Husbanken i 2013 kan gi tilsagn om lån for 20 mrd.

Husbankens låneramme


Stortinget samtykker i at Husbanken i 2013 kan gi tilsagn om lån for 20 mrd. kroner. Lånene vil bli utbetalt i 2013 og senere år.

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under.

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

100

Utenriksdepartementet

90

Lån til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn

360 000

161

Næringsutvikling

95

NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

897 500 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Utlån, overslagsbevilgning

21 000 000 000

732

Regionale helseforetak

91

Opptrekksrenter for lån tom. 2007, overslagsbevilgning

1 500 000

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning

98

Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

66 544 000 000

1825

Energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi

95

Kapitalinnskudd

10 000 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

20 230 643 000

2412

Husbanken

90

Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning

19 543 000 000

2421

Innovasjon Norge

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning

42 550 000 000

2426

SIVA SF

90

Lån, overslagsbevilgning

140 000 000

95

Egenkapital

250 000 000

2429

Eksportkreditt Norge AS

90

Utlån

28 500 000 000

Totale utgifter

209 657 003 000

Inntekter

3100

Utenriksdepartementet

90

Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet

318 000

3287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

91

Fondskapital – Ludvig Holbergs minnefond

200 000 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Tilbakebetaling av lån

9 000 000 000

3732

Regionale helseforetak

90

Avdrag på investeringslån tom. 2007

689 000 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap

96

Salg av aksjer

25 000 000

4023

Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU

90

Tilbakebetaling lån fra Nofima

4 284 000

4162

Statskog SF – Forvaltning av statlig eierskap

90

Avdrag på lån

50 000 000

4312

Oslo Lufthavn AS

90

Avdrag på lån

444 400 000

4322

Svinesundsforbindelsen AS

90

Avdrag på lån

25 000 000

4432

Norsk kulturminnefond

90

Fondskapital

1 400 000 000

4600

Finansdepartementet

95

Fondskapital

206 700 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

90

Redusert lån og rentegjeld

8 015 109 000

93

Omgjøring av studielån til stipend

2 945 883 000

5312

Husbanken

90

Avdrag

9 999 000 000

5325

Innovasjon Norge

90

Avdrag på utestående fordringer

42 400 000 000

91

Tilbakeført kapital, såkornfond

10 000 000

5326

SIVA SF

90

Avdrag på utestående fordringer

220 000 000

5329

Eksportkreditt Norge AS

90

Avdrag på utestående fordringer

3 300 000 000

5341

Avdrag på utestående fordringer

95

Avdrag på lån til andre stater

200 000

98

Avdrag på egenbeholdning statsobligasjoner

6 000 000 000

5460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

91

Avdrag på lån til byggelånsgarantiordningen

100 000

5999

Statslånemidler

90

Lån

124 721 351 000

Totale inntekter

209 656 345 000

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under.

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

2800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring til fondet

373 185 200 000

Totale utgifter

373 185 200 000

Inntekter

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring fra fondet

123 663 327 000

Totale inntekter

123 663 327 000

Kjøp av klimakvoter Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2013 kan inngå avtaler om kjøp av klimakvoter ved bruk av Kyoto-mekanismene innenfor en samlet ramme på 1 000 mill. kroner for gamle og nye forpliktelser under kap.

Kjøp av klimakvoter


Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2013 kan inngå avtaler om kjøp av klimakvoter ved bruk av Kyoto-mekanismene innenfor en samlet ramme på 1 000 mill. kroner for gamle og nye forpliktelser under kap. 1638 Kjøp av klimakvoter, post 21 Kvotekjøp, generell ordning.

Garantifullmakter Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2013 kan gi garantier for.

Garantifullmakter


Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2013 kan gi garantier for:

 • 1. grunnkapitalen til Den nordiske investeringsbank innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar som ikke må overstige 1 243 659 651 euro.

 • 2. lån fra Den nordiske investeringsbank vedrørende ordningen med prosjektinvesteringslån innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt garantiansvar som ikke må overstige 340 991 000 euro.

 • 3. miljølån gjennom Den nordiske investeringsbank innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt garantiansvar som ikke må overstige 63 500 000 euro.