Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 21 for, 78 mot, 70 ikke til stede
13. desember 2012 22:03
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (40)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (21)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (20)
Høyre Høyre (18)
Høyre Høyre (12)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (7)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (6)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (5)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 40 mot, 24 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

21 for, 0 mot, 20 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 18 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 6 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 1 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I neste års statsbudsjett fremme forslag om vanlige forretningsmessige innkrevingsrutiner for NRK-lisensen.

Stortinget ber regjeringen i neste års statsbudsjett fremme forslag om vanlige forretningsmessige innkrevingsrutiner for NRK-lisensen.

Fremskrittspartiet

I større grad enn tidligere bruke kunst som allerede er i statens eie til å utsmykke offentlige bygg.

Stortinget ber regjeringen i større grad enn tidligere bruke kunst som allerede er i statens eie til å utsmykke offentlige bygg.

Fremskrittspartiet

I revidert nasjonalbudsjett for 2013 legge frem en finansieringsplan for ny scenerigg ved Rogaland Teater.

Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2013 legge frem en finansieringsplan for ny scenerigg ved Rogaland Teater.

Fremskrittspartiet

Påse at NRK betaler dansere osv.

Stortinget ber regjeringen påse at NRK betaler dansere osv. etter gjeldende tariffavtaler også når NRK benytter eksterne produksjonsselskaper.

Fremskrittspartiet

Legge frem sak om å fase ut pressestøtten.

Stortinget ber regjeringen legge frem sak om å fase ut pressestøtten.

Fremskrittspartiet

Ikke erstatte garantiinntekter med nye stipendordninger.

Stortinget ber regjeringen om å ikke erstatte garantiinntekter med nye stipendordninger.

Fremskrittspartiet

Legge frem en forpliktende vedlikeholdsplan for nasjonale kulturinstitusjoner.

Stortinget ber regjeringen legge frem en forpliktende vedlikeholdsplan for nasjonale kulturinstitusjoner.

Fremskrittspartiet

Avvikle ordningen med statsstipendiater innen kunst.

Stortinget ber regjeringen avvikle ordningen med statsstipendiater innen kunst.

Fremskrittspartiet

Legge frem sak om alternative fremtidige driftsformer for nasjonale kulturinstitusjoner, med sikte på en ytterligere bedring av disses publikumstilgang, markedsretting, effektivitet m.m.

Stortinget ber regjeringen legge frem sak om alternative fremtidige driftsformer for nasjonale kulturinstitusjoner, med sikte på en ytterligere bedring av disses publikumstilgang, markedsretting, effektivitet m.m.

Fremskrittspartiet

Avvikle ordningen med stipend til kunstnere.

Stortinget ber regjeringen avvikle ordningen med stipend til kunstnere.

Fremskrittspartiet

Bidra til etablering av et moderne nordområdemuseum i Tromsø sentrum.

Stortinget ber regjeringen bidra til etablering av et moderne nordområdemuseum i Tromsø sentrum.

Fremskrittspartiet

Fremme forslag om å opprette en tilskuddsordning for frivillig virksomhet, hvor formålet er å stimulere til aktiviteter for barn og ungdom.

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å opprette en tilskuddsordning for frivillig virksomhet, hvor formålet er å stimulere til aktiviteter for barn og ungdom.

Fremskrittspartiet

Fremme forslag om å tillate utenlandske og andre spillselskaper å etablere seg i Norge.

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å tillate utenlandske og andre spillselskaper å etablere seg i Norge.

Fremskrittspartiet

Legge frem tall for de totale kostnadene forbundet med oppussing og vedlikeholdsetterslepet ved våre nasjonale kulturinstitusjoner.

Stortinget ber regjeringen legge frem tall for de totale kostnadene forbundet med oppussing og vedlikeholdsetterslepet ved våre nasjonale kulturinstitusjoner.

Fremskrittspartiet

Fremme forslag om oppsplitting og nedsalg av NRK på en slik måte at virksom konkurranse oppnås og kulturpolitiske mål ivaretas.

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om oppsplitting og nedsalg av NRK på en slik måte at virksom konkurranse oppnås og kulturpolitiske mål ivaretas.

Fremskrittspartiet

Legge frem sak om vurdering av alternative fremtidige driftsformer for Den Norske Opera & Ballett, med sikte på reduksjon av det offentliges bidrag.

Stortinget ber regjeringen legge frem sak om vurdering av alternative fremtidige driftsformer for Den Norske Opera & Ballett, med sikte på reduksjon av det offentliges bidrag.

Fremskrittspartiet

Legge frem en sak om avvikling av Likestillings- og diskrimineringsombudet og endring av likestillingsloven, slik at andre instanser, herunder domstolene og Arbeidstilsynet, får i oppgave å håndheve de sentrale bestemmelser i loven.

Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om avvikling av Likestillings- og diskrimineringsombudet og endring av likestillingsloven, slik at andre instanser, herunder domstolene og Arbeidstilsynet, får i oppgave å håndheve de sentrale bestemmelser i loven.

Fremskrittspartiet

Bidra til at NRK ikke oppretter en nasjonal nettportal for trafikkinformasjon.

Stortinget ber regjeringen bidra til at NRK ikke oppretter en nasjonal nettportal for trafikkinformasjon.

Fremskrittspartiet

Fremme forslag om avvikling og utfasing av ordningen med fjernsynslisens.

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om avvikling og utfasing av ordningen med fjernsynslisens.

Fremskrittspartiet

Fremme sak om å opprette et uavhengig tilsyn for barnehagene.

Stortinget ber regjeringen fremme sak om å opprette et uavhengig tilsyn for barnehagene.

Fremskrittspartiet