Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 102 for, 0 mot, 67 ikke til stede
11. desember 2012 21:33
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (40)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (17)
Høyre Høyre (17)
Høyre Høyre (13)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (7)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

40 for, 0 mot, 24 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

24 for, 0 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

17 for, 0 mot, 13 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I statsbudsjettet for 2012 gjøres følgende endringer

I statsbudsjettet for 2012 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1400

Miljøverndepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

3 000 000

fra kr 147 532 000 til kr 144 532 000

(Ny)

62

Den naturlige skolesekken, bevilges med

7 000 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, forhøyes med

1 000 000

fra kr 21 846 000 til kr 22 846 000

81

Byutvikling, lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres, nedsettes med

3 226 000

fra kr 10 600 000 til kr 7 374 000

1427

Direktoratet for naturforvaltning

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

5 000 000

fra kr 336 763 000 til kr 331 763 000

34

Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres, nedsettes med

108 900 000

fra kr 232 200 000 til kr 123 300 000

1429

Riksantikvaren

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 050 000

fra kr 115 970 000 til kr 117 020 000

72

Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, kan overføres, kan nyttes under post 21, nedsettes med

4 000 000

fra kr 225 112 000 til kr 221 112 000

73

Brannsikring og beredskapstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med

7 826 000

fra kr 10 953 000 til kr 18 779 000

74

Fartøyvern, kan overføres, forhøyes med

2 000 000

fra kr 43 712 000 til kr 45 712 000

1441

Klima- og forurensningsdirektoratet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5 500 000

fra kr 339 557 000 til kr 334 057 000

22

Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, nedsettes med

1 161 000

fra kr 2 025 000 til kr 864 000

75

Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, forhøyes med

20 000 000

fra kr 221 320 000 til kr 241 320 000

76

Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

7 000 000

fra kr 60 000 000 til kr 67 000 000

1447

Miljøhensyn i offentlige innkjøp

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

900 000

fra kr 18 000 000 til kr 17 100 000

1465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Driftsutgifter, forhøyes med

26 600 000

fra kr 199 534 000 til kr 226 134 000

1471

Norsk Polarinstitutt

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

2 000 000

fra kr 60 295 000 til kr 62 295 000

Inntekter

4429

Riksantikvaren

9

Internasjonale oppdrag, forhøyes med

1 050 000

fra kr 270 000 til kr 1 320 000

4441

Klima- og forurensningsdirektoratet

2

Inntekter, statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, nedsettes med

1 161 000

fra kr 2 161 000 til kr 1 000 000

4

Gebyrer, nedsettes med

3 500 000

fra kr 35 259 000 til kr 31 759 000

6

Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger, nedsettes med

2 000 000

fra kr 22 000 000 til kr 20 000 000

7

Gebyrinntekter (Kvotesystemet), nedsettes med

1 400 000

fra kr 10 600 000 til kr 9 200 000

4465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Gebyrinntekter tinglysing, borettslag, forhøyes med

3 500 000

fra kr 59 000 000 til kr 62 500 000

2

Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom, forhøyes med

43 000 000

fra kr 989 000 000 til kr 1 032 000 000

Tilsagnsfullmakter Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i 2012 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Tilsagnsfullmakter


Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i 2012 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1427

Direktoratet for naturforvaltning

34

Statlige erverv, nasjonalparker

380,8 mill. kroner

79

Kompensasjon ved flytting av oppdrettsanlegg

2,25 mill. kroner