Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 56 for, 46 mot, 67 ikke til stede
11. desember 2012 21:26
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (40)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (17)
Høyre Høyre (1)
Høyre Høyre (16)
Høyre Høyre (13)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (7)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

40 for, 0 mot, 24 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 24 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

1 for, 16 mot, 13 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under.

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

20

Statsministerens kontor

1

Driftsutgifter

91 450 000

21

Statsrådet

1

Driftsutgifter

147 800 000

24

Regjeringsadvokaten

1

Driftsutgifter

54 800 000

21

Spesielle driftsutgifter

16 900 000

1500

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

1

Driftsutgifter

197 374 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

42 831 000

22

Forskning, kan overføres

19 944 000

1502

Tilskudd til kompetanseutvikling

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

3 000 000

70

Tilskudd, kan overføres

12 500 000

1503

Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte

70

Tilskudd

149 934 000

1510

Fylkesmannsembetene

1

Driftsutgifter

1 426 594 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

169 977 000

1520

Departementenes servicesenter

1

Driftsutgifter

579 406 000

22

Fellesutgifter i regjeringskvartalet

124 993 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

87 970 000

1530

Tilskudd til de politiske partier

1

Driftsutgifter

2 985 000

70

Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner

245 413 000

71

Tilskudd til de politiske partiers kommunale organisasjoner

32 156 000

73

Tilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner

70 236 000

75

Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner

19 965 000

76

Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner

7 459 000

1560

Direktoratet for forvaltning og IKT

1

Driftsutgifter

177 969 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

53 848 000

22

Betaling av elektronisk ID til private leverandører

6 737 000

23

Elektronisk ID og digital postkasse, kan overføres

112 331 000

1570

Datatilsynet

1

Driftsutgifter

37 753 000

1571

Personvernnemnda

1

Driftsutgifter

1 833 000

1580

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

57 000 000

31

Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres

18 500 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

388 400 000

36

Kunstnerisk utsmykking, kan overføres

13 840 000

1581

Eiendommer til kongelige formål

1

Driftsutgifter

24 128 000

30

Større rehabiliteringsprosjekter, kan overføres

37 940 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

10 811 000

1582

Utvikling av Fornebuområdet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

300 000

30

Investeringer, Fornebu, kan overføres

5 000 000

1584

Eiendommer utenfor husleieordningen

1

Driftsutgifter

19 258 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

15 000 000

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-3 747 018 000

2 Driftsutgifter

2 034 148 000

3 Avskrivninger

692 000 000

4 Renter av statens kapital

81 300 000

5 Til investeringsformål

924 594 000

6 Til reguleringsfondet

-23 248 000

-38 224 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

138 100 000

32

Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres

178 900 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

735 100 000

34

Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres

624 448 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

70 000 000

49

Kjøp av eiendommer, kan overføres

70 000 000

Totale utgifter

6 262 659 000

Inntekter

3021

Statsrådet

1

Leieinntekter

300 000

3024

Regjeringsadvokaten

1

Erstatning for utgifter i rettssaker

13 400 000

4510

Fylkesmannsembetene

1

Inntekter ved oppdrag

169 933 000

4520

Departementenes Servicesenter

2

Ymse inntekter

21 932 000

3

Brukerbetaling for tilleggstjenester fra departementene

72 834 000

4560

Direktoratet for forvaltning og IKT

3

Diverse inntekter

6 500 000

4

Internasjonale oppdrag

2 130 000

5

Tilbakebetaling fra kommuner for elektronisk ID

300 000

6

Tilbakebetaling fra tjenesteeiere for elektronisk ID og digital postkasse

1 550 000

4581

Eiendommer til kongelige formål

1

Ymse inntekter

148 000

4584

Eiendommer utenfor husleieordningen

2

Ymse inntekter

3 035 000

5445

Statsbygg

39

Avsetning til investeringsformål

924 594 000

5446

Salg av eiendom, Fornebu

40

Salgsinntekter, Fornebu

200 000

Totale inntekter

1 216 856 000

Tilsagnsfullmakt Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan gi tilsagn om støtte utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Tilsagnsfullmakt


Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan gi tilsagn om støtte utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

490

Utlendingsdirektoratet

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak og informasjon til au pairer

3 mill. kroner

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger

50 mill. kroner

Diverse fullmakter Stortinget samtykker i at.

Diverse fullmakter


Stortinget samtykker i at:

 • 1. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2013 kan:

  • a) godskrive det enkelte bygge- og eiendomsprosjektet med innbetalt dagmulkt, konvensjonalbot og erstatning for misligholdt entreprise, ved at innbetalingen blir postert i statsregnskapet på vedkommende investeringspost som utgiftsreduksjon.

  • b) godkjenne salg, makeskifte eller bortfeste av eiendom som forvaltes av Statsbygg eller av statlige etater som ikke har egen salgsfullmakt, for inntil 500 mill. kroner totalt i budsjettåret.

  • c) godkjenne kjøp av eiendom finansiert ved salgsinntekter, innsparte midler eller midler fra reguleringsfondet for inntil 150 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle, og for inntil 300 mill. kroner totalt, utover bevilgningen på kap. 2445 Statsbygg, post 49 Kjøp av eiendom.

  • d) overdra statlige spesialskoleeiendommer til underpris eller vederlagsfritt til kommuner og fylkeskommuner, dersom ansvaret for skoledriften blir overtatt av kommunen eller fylkeskommunen.

  • e) gjøre bortfeste, salg og makeskifte av eiendommer som det er behov for ved disponering av statens eiendommer på Fornebu for inntil 100 mill. kroner.

  • f) korrigere Statsbyggs balanse i de tilfellene hvor prosjekterings- og investeringsmidler ført på kap. 2445 Statsbygg blir overført til andre budsjettkapittel eller prosjektene ikke blir realisert.

  • g) avhende statlig fast eiendom til barnehageformål direkte til kommuner til markedspris.

 • 2. Kongen i 2013 kan avhende statlig eiendom til lavere pris enn markedspris der særlige hensyn tilsier det.

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2013 kan.

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2013 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1535 post 1

kap. 4535 post 2

kap. 1536 post 1

kap. 4536 post 2

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2013 kan.

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2013 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1510 post 21

kap. 4510 post 1

kap. 1520 post 1

kap. 4520 postene 2 og 3

kap. 1560 post 1

kap. 4560 postene 3 og 4

kap. 1560 post 21

kap. 4560 post 3

kap. 1560 post 22

kap. 4560 post 5

kap. 1560 post 23

kap. 4560 post 6

kap. 1584 post 1

kap. 4584 post 2

Fullmakter til overskridelse Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2013 kan.

Fullmakter til overskridelse


Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2013 kan:

 • 1. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30–49, med inntil 175 mill. kroner mot dekning i reguleringsfondet.

 • 2. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30–49, med beløp som tilsvarer inntekter fra salg av eiendommer, og medregne ubrukte inntekter fra salg av eiendom ved beregning av overført beløp.

Tilsagnsfullmakter Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2013 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Tilsagnsfullmakter


Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2013 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

551

Regional utvikling og nyskaping

61

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

100,0 mill. kroner

581

Bolig- og bomiljøtiltak

74

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling

19,6 mill. kroner

76

Tilskudd til utleieboliger

366,1 mill. kroner

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet

25,3 mill. kroner

78

Boligsosialt kompetansetilskudd

98,4 mill. kroner

586

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

64

Investeringstilskudd

2 671,05 mill. kroner

Midlertidig innkvartering av asylsøkere og flyktninger Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan inngå avtaler om midlertidig innkvartering av asylsøkere og flyktninger med varighet utover 2013. Dersom behovet for mottaksplasser for asylsøkere og flyktninger blir større enn antatt i statsbudsjettet for 2013, samtykker Stortinget i at Justis- og beredskapsdepartementet kan øke antall plasser i statlige mottak innenfor gjeldende rammer for etablering og drift av det statlige mottaksapparatet, selv om det medfører et bevilgningsmessig merbehov over kap.

Midlertidig innkvartering av asylsøkere og flyktninger


Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan inngå avtaler om midlertidig innkvartering av asylsøkere og flyktninger med varighet utover 2013. Dersom behovet for mottaksplasser for asylsøkere og flyktninger blir større enn antatt i statsbudsjettet for 2013, samtykker Stortinget i at Justis- og beredskapsdepartementet kan øke antall plasser i statlige mottak innenfor gjeldende rammer for etablering og drift av det statlige mottaksapparatet, selv om det medfører et bevilgningsmessig merbehov over kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, post 60 Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger eller post 70 Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak.

EFFEKT-programmet Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan overskride bevilgningen under kap.

EFFEKT-programmet


Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan overskride bevilgningen under kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, med inntil 12,1 mill. kroner, mot tilsvarende innsparing under kap. 440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten, post 1 Driftsutgifter og kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 1 Driftsutgifter.

Omdisponeringsfullmakter Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2013 kan omdisponere.

Omdisponeringsfullmakter


Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2013 kan omdisponere:

 • 1. under kap. 1580 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen, mellom postene 30–45.

 • 2. under kap. 1581 Eiendommer til kongelige formål, fra post 1 til post 45.

 • 3. under kap. 1584 Eiendommer utenfor husleieordningen, fra post 1 til post 45.

 • 4. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 30, 31, 33, 45 og 49.

 • 5. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 32 og 34, samt post 49 i de tilfeller det er aktuelt å kjøpe en eiendom som ledd i gjennomføringen av et kurantprosjekt.

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan.

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 490 post 1

kap. 3490 post 5

kap. 491 post 1

kap. 3491 post 1

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under.

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter

761 593 000

21

Spesielle driftsutgifter, statlige mottak

1 571 838 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

48 215 000

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling og migrasjon, kan overføres

7 218 000

60

Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger

246 394 000

70

Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak

452 807 000

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak og informasjon til au pairer

17 462 000

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres

134 661 000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60

6 741 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

13 568 000

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter

278 015 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling

13 926 000

500

Kommunal- og regionaldepartementet

1

Driftsutgifter

161 155 000

21

Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag, kan overføres

9 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

700 000

50

Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd

15 750 000

551

Regional utvikling og nyskaping

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling

1 525 950 000

61

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres

557 700 000

552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

21

Kunnskapsutvikling, informasjon, mv., kan overføres

14 200 000

62

Nasjonale tiltak for lokal samfunnsutvikling, kan overføres

30 000 000

72

Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres

520 200 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

1

Driftsutgifter

32 000 000

579

Valgutgifter

1

Driftsutgifter

47 600 000

580

Bostøtte

70

Bostøtte, overslagsbevilgning

2 970 000 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

21

Kunnskapsutvikling og -formidling

4 500 000

61

Husleietilskudd

2 500 000

70

Boligetablering i distriktene

20 600 000

74

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling, kan overføres

29 400 000

75

Tilskudd til etablering i egen bolig

354 300 000

76

Tilskudd til utleieboliger, kan overføres

433 800 000

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet, kan overføres

23 800 000

78

Boligsosialt kompetansetilskudd, kan overføres

70 700 000

79

Tilskudd til tilpasning av bolig

172 500 000

582

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg

60

Rentekompensasjon - skole- og svømmeanlegg, kan overføres

439 700 000

61

Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres

49 200 000

585

Husleietvistutvalget

1

Driftsutgifter

22 300 000

586

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

63

Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag

1 013 900 000

64

Investeringstilskudd, kan overføres

847 800 000

587

Direktoratet for byggkvalitet

1

Driftsutgifter

66 900 000

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

32 500 000

70

Tilskudd til Lavenergiprogrammet

6 000 000

820

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter

179 187 000

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres

46 273 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

10 500 000

50

Norges Forskningsråd

6 390 000

60

Integreringstilskudd, kan overføres

5 090 852 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning

314 268 000

62

Kommunale innvandrertiltak

172 823 000

70

Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging

1 860 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

51 094 000

72

Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m.

2 523 000

73

Tilskudd

2 253 000

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overføres

28 092 000

22

Norskprøver for voksne innvandrere

12 933 000

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1 648 676 000

823

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

1

Driftsutgifter

6 644 000

1533

Sametinget

50

Sametinget

259 460 000

54

Avkastning av Samefolkets fond

2 535 000

1534

Tilskudd til samiske formål

50

Samisk høgskole

5 800 000

51

Divvun

5 419 000

72

Samisk språk, informasjon m.m.

5 330 000

1535

Galdu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

1

Driftsutgifter

3 319 000

1536

Internasjonalt reindriftssenter

1

Driftsutgifter

4 378 000

1540

Nasjonale minoriteter

60

Tiltak for rom, kan overføres

5 800 000

70

Tilskudd til nasjonale minoriteter

7 751 000

71

Avkastning av Romanifolkets/taternes kulturfond

3 550 000

2412

Husbanken

1

Driftsutgifter

330 500 000

21

Spesielle driftsutgifter

12 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

23 200 000

71

Tap på utlånsvirksomhet

21 000 000

72

Rentestøtte

13 000 000

2426

SIVA SF

70

Tilskudd

48 000 000

Totale utgifter

21 353 303 000

Inntekter

3490

Utlendingsdirektoratet

1

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, ODA-godkjente utgifter

122 136 000

2

Gebyr for nødvisum

120 000

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

13 432 000

4

Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter

772 156 000

5

Refusjonsinntekter

10 650 000

6

Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak, ODA-godkjente utgifter

6 741 000

3585

Husleietvistutvalget

1

Gebyrer

900 000

3587

Direktoratet for byggkvalitet

4

Gebyrer, sentral godkjenning foretak

31 800 000

3821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

87 472 000

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter

19 024 000

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

96 567 000

4533

Sametinget

51

Avkastning av Samefolkets fond

2 535 000

4540

Nasjonale minoriteter

71

Avkastning av Romanifolkets/taternes kulturfond

3 550 000

5312

Husbanken

1

Gebyrer m.m.

13 000 000

11

Tilfeldige inntekter

8 000 000

5326

SIVA SF

70

Låne- og garantiprovisjoner

6 600 000

5613

80

Renter fra SIVA SF

29 600 000

Renter

5615

80

Husbanken

3 601 000 000

Renter

4 825 283 000

Totale inntekter

Fullmakter til overskridelse Stortinget samtykker i at Statsministerens kontor i 2013 kan overskride bevilgningen på kap.

Fullmakter til overskridelse


Stortinget samtykker i at Statsministerens kontor i 2013 kan overskride bevilgningen på kap. 21 Statsrådet, post 1 Driftsutgifter, for å iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for regjeringen.

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2013 kan.

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2013 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 500 post 1

kap. 3500 post 1

kap. 554 post 1

kap. 3554 post 1

kap. 585 post 1

kap. 3585 post 1

kap. 587 post 1

kap. 3587 post 4

kap. 2412 post 1

kap. 5312 post 1

Fullmakter i forbindelse med kurantprosjektordningen Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet i 2013 kan.

Fullmakter i forbindelse med kurantprosjektordningen


Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet i 2013 kan:

 • 1. under kap. 2445 Statsbygg, post 32, Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, sette i gang byggeprosjekt uten at disse er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget, når leietakeren har de husleiemidlene det er behov for innenfor gjeldende budsjettrammer.

 • 2. under kap. 2445 Statsbygg, post 32 Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter og post 34 Videreføring av kurantprosjekt, pådra staten forpliktelser utover budsjettåret innenfor en samlet ramme på 1 500 mill. kroner for gamle og nye forpliktelser i forbindelse med gjennomføringen av byggeprosjektene.

Investeringsramme skole- og svømmeanlegg Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2013 kan gi nye tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 1 mrd.

Investeringsramme skole- og svømmeanlegg


Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2013 kan gi nye tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 1 mrd. kroner over kap. 582 Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg, post 60 Rentekompensasjon – skole- og svømmeanlegg.

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekt Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2013 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre de byggeprosjektene og andre investeringsprosjekter som er omtalt under kap.

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekt


Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2013 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre de byggeprosjektene og andre investeringsprosjekter som er omtalt under kap. 1580 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen, kap. 1581 Eiendommer til kongelige formål, kap. 1582 Utvikling av Fornebuområdet, og kap. 2445 Statsbygg i Prop. 1 S (2012–2013), innenfor de kostnadsrammene som der er oppgitt.

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2013 kan.

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2013 kan:

overskride bevilgningen på

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 820 post 1

kap. 3820 post 1

kap. 823 post 1

kap. 3823 post 1

Fullmakt til nettobudsjettering Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2013 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap.

Fullmakt til nettobudsjettering


Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2013 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1510 Fylkesmannsembetene, post 21 Spesielle driftsutgifter, refusjoner av utgifter til fellestjenester der Fylkesmannen samordner utgiftene.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet kan pådra forpliktelser med inntil 54 mill. kroner pr. år i perioden 2013–2023, til leie av lokaler for Arbeidsdepartementet og deler av Departementenes servicesenter i Akersgata 64–68.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger


Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet kan pådra forpliktelser med inntil 54 mill. kroner pr. år i perioden 2013–2023, til leie av lokaler for Arbeidsdepartementet og deler av Departementenes servicesenter i Akersgata 64–68.