Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 57 for, 39 mot, 73 ikke til stede
7. desember 2012 13:30
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (38)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (26)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (22)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (19)
Høyre Høyre (17)
Høyre Høyre (13)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (6)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (5)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

38 for, 0 mot, 26 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 22 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 17 mot, 13 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

6 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

6 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under.

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

378 016 000

73

Forskning og utvikling, kan overføres

25 840 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan overføres

3 060 316 000

46

Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres

62 980 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres

1 780 467 000

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

174 445 000

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

237 931 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres

15 000 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

69 435 000

78

Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres

240 000 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsutgifter

3 112 185 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter

176 772 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter

2 022 720 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

133 000 000

70

Renter låneordning, kan overføres

5 670 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter

5 607 269 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter

3 610 045 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter

4 298 998 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter

1 093 503 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter

1 115 214 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter

2 044 686 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45

881 538 000

44

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel, kan overføres

31 923 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45

6 998 359 000

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel, kan overføres

67 000 000

75

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44

88 135 000

1761

Nye kampfly med baseløsning

1

Driftsutgifter

70 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 781 000 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres

41 000 000

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter

1 001 965 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

573 382 000

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter

1 162 524 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsutgifter

260 651 000

72

Overføringer til andre

2 330 000

Totale utgifter

42 224 299 000

Inntekter

4700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsinntekter

238 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter

3 909 425 000

47

Salg av eiendom

163 601 000

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsinntekter

54 343 000

4723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsinntekter

2 771 000

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

1

Driftsinntekter

60 192 000

4731

Hæren

1

Driftsinntekter

61 642 000

4732

Sjøforsvaret

1

Driftsinntekter

50 787 000

4733

Luftforsvaret

1

Driftsinntekter

171 363 000

4734

Heimevernet

1

Driftsinntekter

5 623 000

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsinntekter

127 577 000

4760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter

1 000 000

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsinntekter

67 000 000

4790

Kystvakten

1

Driftsinntekter

1 009 000

4791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsinntekter

511 148 000

4792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsinntekter

10 368 000

4795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsinntekter

9 057 000

4799

Militære bøter

86

Militære bøter

500 000

Totale inntekter

5 207 644 000

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2013 kan.

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2013 kan:

 • 1. benytte alle merinntekter til å overskride enhver utgiftsbevilgning under Forsvarsdepartementet, med følgende unntak:

  • a) inntekter fra militære bøter kan ikke benyttes som grunnlag for overskridelse.

  • b) inntekter ved salg av større materiell kan benyttes med inntil 75 pst. til overskridelse av bevilgningen under kap. 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

 • 2. ta med ubrukte merinntekter ved utregning av overførbart beløp.

Bestillingsfullmakter Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2013 kan.

Bestillingsfullmakter


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2013 kan:

 • 1. foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  1720

  Felles ledelse og kommandoapparat

  1

  Driftsutgifter

  30 mill. kroner

  1725

  Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

  1

  Driftsutgifter

  80 mill. kroner

  1731

  Hæren

  1

  Driftsutgifter

  600 mill. kroner

  1732

  Sjøforsvaret

  1

  Driftsutgifter

  100 mill. kroner

  1733

  Luftforsvaret

  1

  Driftsutgifter

  600 mill. kroner

  1734

  Heimevernet

  1

  Driftsutgifter

  825 mill. kroner

  1740

  Forsvarets logistikkorganisasjon

  1

  Driftsutgifter

  300 mill. kroner

  1760

  Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

  1

  Driftsutgifter

  125 mill. kroner

  44

  Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel

  115 mill. kroner

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

  17 000 mill. kroner

  48

  Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel

  165 mill. kroner

  1761

  Nye kampfly med baseløsning

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

  3 500 mill. kroner

  1790

  Kystvakten

  1

  Driftsutgifter

  2 900 mill. kroner

  1791

  Redningshelikoptertjenesten

  1

  Driftsutgifter

  75 mill. kroner

  1792

  Norske styrker i utlandet

  1

  Driftsutgifter

  55 mill. kroner

  1795

  Kulturelle og allmennyttige formål

  1

  Driftsutgifter

  2 mill. kroner

 • 2. gi Forsvarets forskningsinstitutt fullmakt til å ha økonomiske forpliktelser på inntil 60 mill. kroner ut over det som dekkes av egne avsetninger.

Tilsagnsfullmakter Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2013 kan gi tilsagn om økonomisk støtte ut over bevilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Tilsagnsfullmakter


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2013 kan gi tilsagn om økonomisk støtte ut over bevilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1700

Forsvarsdepartementet

73

Forskning og utvikling

40 mill. kroner

Nettobudsjettering av salgsomkostninger Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2013 kan trekke salgsomkostninger ved salg av materiell og fast eiendom fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap.

Nettobudsjettering av salgsomkostninger


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2013 kan trekke salgsomkostninger ved salg av materiell og fast eiendom fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Store nyanskaffelser og vedlikehold og kap. 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg, post 47 Salg av eiendom.

Personell Stortinget samtykker i at.

Personell


Stortinget samtykker i at:

 • 1. Forsvarsdepartementet i 2013 kan fastsette lengden på førstegangstjenesten, repetisjonstjenesten og heimevernstjenesten slik det går frem av Prop. 1 S (2012–2013).

 • 2. enheter oppsatt med frivillig heimevernspersonell kan overføres til forsvarsgrener og fellesinstitusjoner, og benyttes i operasjoner i utlandet.

Investeringsfullmakter Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2013 kan.

Investeringsfullmakter


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2013 kan:

 • 1. starte opp nye investeringsprosjekter, herunder større bygg- og eiendomsprosjekter, som er presentert som nye prosjekter i Prop. 1 S (2012–2013), innenfor de kostnadsrammer som der er omtalt.

 • 2. endre tidligere godkjente prosjekter som anført i Prop. 1 S (2012–2013), herunder endrede kostnadsrammer.

 • 3. starte opp og gjennomføre materiellinvesteringer og byggeprosjekter av lavere kategori.

 • 4. nytte bevilgningen på den enkelte investeringspost, hhv. post 44, 45, 47 og 48 fritt mellom formål, bygg- og eiendomskategorier, anskaffelser og prosjekter som presentert i Prop. 1 S (2012–2013).

 • 5. gjennomføre konsept- og definisjonsfasen av planlagte materiellanskaffelser.

 • 6. Igangsette planlegging og prosjektering av bygge-, anleggs- og innredningsprosjekter innenfor rammen av bevilgningen på de respektive poster.

 • 7. inkludere gjennomføringskostnader i investeringsprosjektene for eiendom, bygg og anlegg på post 46 og post 47.

Fullmakter vedrørende fast eiendom Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2013 kan.

Fullmakter vedrørende fast eiendom


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2013 kan:

 • 1. avhende fast eiendom uansett verdi til markedspris når det ikke foreligger annet statlig behov for eiendommen. Eiendommene skal normalt legges ut for salg i markedet, men kan selges direkte til fylkeskommuner eller kommuner til markedspris, innenfor EØS-avtalens bestemmelser. Dersom eiendommene er aktuelle for frilufts- eller kulturformål, kan de selges på samme vilkår til Statskog SF hvis ikke fylkeskommuner eller kommuner ønsker å kjøpe eiendommene.

 • 2. avhende fast eiendom til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

Tidspunkt for belastning av utgiftsbevilgninger Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2013 kan belaste utgiftsbevilgninger for bestillinger gjennom NSPA (NATO Support Agency), andre internasjonale organisasjoner eller andre lands myndigheter fra det tidspunkt materiell blir bestilt, selv om levering først skjer senere i budsjettåret eller i et etterfølgende budsjettår

Tidspunkt for belastning av utgiftsbevilgninger


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2013 kan belaste utgiftsbevilgninger for bestillinger gjennom NSPA (NATO Support Agency), andre internasjonale organisasjoner eller andre lands myndigheter fra det tidspunkt materiell blir bestilt, selv om levering først skjer senere i budsjettåret eller i et etterfølgende budsjettår.