Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 24 for, 80 mot, 65 ikke til stede
5. desember 2012 19:47
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (41)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (17)
Høyre Høyre (18)
Høyre Høyre (12)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (7)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 41 mot, 23 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

24 for, 0 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 18 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 1 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Gi statlig garanti for lån til helseforetakene.

Stortinget ber regjeringen gi statlig garanti for lån til helseforetakene.

Fremskrittspartiet

I løpet av vårsesjonen 2013 legge frem en sak som belyser tilstanden til norske helsebygg og medisinsk teknisk utstyr, samt et forslag til finansiering av vedlikeholdsetterslepet.

Stortinget ber regjeringen i løpet av vårsesjonen 2013 legge frem en sak som belyser tilstanden til norske helsebygg og medisinsk teknisk utstyr, samt et forslag til finansiering av vedlikeholdsetterslepet.

Fremskrittspartiet

Sørge for at Stensby sykehus fortsatt skal avlaste kapasitetsutfordringen ved Ahus.

Stortinget ber regjeringen sørge for at Stensby sykehus fortsatt skal avlaste kapasitetsutfordringen ved Ahus.

Fremskrittspartiet

Sørge for at de regionale helseforetakene går gjennom sin finansiering av helseforetakene med tanke på å rette opp svakheter i finansieringsmodellen.

Stortinget ber regjeringen sørge for at de regionale helseforetakene går gjennom sin finansiering av helseforetakene med tanke på å rette opp svakheter i finansieringsmodellen.

Fremskrittspartiet

Sørge for at det blir iverksatt et prøveprosjekt på to år der det blir gitt anledning til å bruke redningsheis for luftambulansetjenesten med tre mannskap om bord.

Stortinget ber regjeringen sørge for at det blir iverksatt et prøveprosjekt på to år der det blir gitt anledning til å bruke redningsheis for luftambulansetjenesten med tre mannskap om bord. Det forutsettes at prosjektet evalueres etter to år, og at evalueringsrapporten legges frem for Stortinget på egnet måte.

Fremskrittspartiet

Nedsette et lovutvalg som skal se på hensiktsmessigheten av å samle all tvangslovgivning innen helse- og sosialsektoren i en felles lov.

Stortinget ber regjeringen nedsette et lovutvalg som skal se på hensiktsmessigheten av å samle all tvangslovgivning innen helse- og sosialsektoren i en felles lov.

Fremskrittspartiet

Gi eldre mennesker med behov dokumentert fra fastlegen en juridisk rett til sykehjemsplass.

Stortinget ber regjeringen gi eldre mennesker med behov dokumentert fra fastlegen en juridisk rett til sykehjemsplass.

Fremskrittspartiet

Sørge for å gjøre teknologiske løsninger som fremmer beredskap og pasientsikkerhet, etter eksempel fra VAKe-prosjektet i Helse Nord, mer tilgjengelig i sykehusene.

Stortinget ber regjeringen sørge for å gjøre teknologiske løsninger som fremmer beredskap og pasientsikkerhet, etter eksempel fra VAKe-prosjektet i Helse Nord, mer tilgjengelig i sykehusene.

Fremskrittspartiet

Vurdere ISF-refusjon for fysioterapeuter i spesialisthelsetjenesten i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2013.

Stortinget ber regjeringen vurdere ISF-refusjon for fysioterapeuter i spesialisthelsetjenesten i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2013.

Fremskrittspartiet