Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 61 for, 39 mot, 69 ikke til stede
4. desember 2012 18:16
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (41)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (22)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (19)
Høyre Høyre (17)
Høyre Høyre (13)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (7)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (6)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (5)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

41 for, 0 mot, 23 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 22 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 17 mot, 13 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

6 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under.

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter

85 084 000

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

372 942 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres

20 700 000

50

Norges forskningsråd

17 942 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

8 545 000

410

Tingrettene og lagmannsrettene

1

Driftsutgifter

1 704 309 000

21

Spesielle driftsutgifter

41 294 000

411

Domstoladministrasjonen

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 1

72 889 000

413

Jordskiftedomstolene

1

Driftsutgifter

214 252 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 979 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter

151 878 000

21

Spesielle driftsutgifter

37 414 000

430

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

1

Driftsutgifter

3 537 465 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 1

82 285 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

23 055 000

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres

102 304 000

70

Tilskudd

23 719 000

432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

1

Driftsutgifter

167 684 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1

10 368 936 000

21

Spesielle driftsutgifter

205 170 000

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres

7 595 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

74 533 000

60

Tilskudd til kommuner til SLT-tiltak

5 160 000

70

Tilskudd

26 641 000

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum

4 399 000

73

Tilskudd til EUs yttergrensefond

116 644 000

441

Oslo politidistrikt

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1

2 059 343 000

442

Politihøgskolen

1

Driftsutgifter

545 688 000

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

150 130 000

446

Den militære påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

7 598 000

448

Grensekommissæren

1

Driftsutgifter

6 278 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter

635 041 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

4 833 000

70

Overføringer til private

5 561 000

452

Sentral krisehåndtering

1

Driftsutgifter

14 304 000

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter

864 143 000

21

Spesielle driftsutgifter

17 413 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

358 800 000

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

19 610 000

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester

95 334 000

460

Spesialenheten for politisaker

1

Driftsutgifter

39 369 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter

989 150 000

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter

3 324 000

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

1

Driftsutgifter

14 903 000

469

Vergemålsordningen

1

Driftsutgifter

143 774 000

21

Spesielle driftsutgifter

32 800 000

470

Fri rettshjelp

1

Driftsutgifter

6 438 000

70

Fri sakførsel

517 059 000

71

Fritt rettsråd

158 545 000

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

31 293 000

471

Statens erstatningsansvar

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning

117 599 000

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning

20 453 000

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

1

Driftsutgifter

45 641 000

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning

388 902 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Driftsutgifter

39 414 000

474

Konfliktråd

1

Driftsutgifter

76 815 000

475

Bobehandling

1

Driftsutgifter

74 459 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 770 000

Totale utgifter

24 974 602 000

Inntekter

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Diverse inntekter

93 000

2

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

1 098 000

3410

Rettsgebyr

1

Rettsgebyr

186 339 000

3

Diverse refusjoner

1 598 000

3413

Jordskiftedomstolene

1

Saks- og gebyrinntekter

14 668 000

2

Sideutgifter

9 064 000

3430

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

2

Arbeidsdriftens inntekter

83 725 000

3

Andre inntekter

15 159 000

4

Tilskudd

2 068 000

3432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

3

Andre inntekter

673 000

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Gebyr – pass og våpen

261 600 000

2

Refusjoner mv.

304 363 000

3

Salgsinntekter

63 373 000

4

Gebyr – vaktselskap

11 207 000

6

Gebyr – utlendingssaker

117 410 000

7

Gebyr – sivile gjøremål

670 021 000

3441

Oslo politidistrikt

2

Refusjoner

26 669 000

3

Salgsinntekter

224 000

5

Personalbarnehage

5 572 000

3442

Politihøgskolen

2

Diverse inntekter

11 975 000

3

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

16 000 000

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Gebyr

130 106 000

3

Diverse inntekter

23 130 000

3455

Redningstjenesten

1

Refusjoner

22 413 000

3469

Vergemålsordningen

1

Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter

4 300 000

3470

Fri rettshjelp

1

Tilkjente saksomkostninger m.m.

3 450 000

3473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Diverse inntekter

5 000

3474

Konfliktråd

2

Refusjoner

2 406 000

Totale inntekter

1 988 709 000

Merinntektsfullmakter 1. Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan.

Merinntektsfullmakter

 • 1. Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan:

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 61 post 1

  kap. 3061 post 3

  kap. 400 post 1

  kap. 3400 post 1

  kap. 410 post 1

  kap. 3410 post 3

  kap. 411 post 1

  kap. 3411 post 3

  kap. 413 post 1

  kap. 3413 post 1

  kap. 413 post 21

  kap. 3413 post 2

  kap. 430 post 1

  kap. 3430 postene 3 og 4

  kap. 430 post 21

  kap. 3430 post 2

  kap. 432 post 1

  kap. 3432 post 3

  kap. 440 post 1

  kap. 3440 postene 2, 3, 4 og 6

  kap. 441 post 1

  kap. 3441 postene 2, 3 og 5

  kap. 442 post 1

  kap. 3442 post 2 og 3

  kap. 451 post 1

  kap. 3451 post 3 og 6

  kap. 455 post 1

  kap. 3455 post 1

  kap. 473 post 1

  kap. 3473 post 1

  kap. 474 post 1

  kap. 3474 post 2

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 1 Driftsutgifter, med inntil 75 pst. av inntekter ved salg av sivilforsvarsanlegg og fast eiendom. Inntekter inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

Bestillingsfullmakt Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan bestille varer utover den gitte bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Bestillingsfullmakt


Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan bestille varer utover den gitte bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter

40 mill. kroner

Videreføring av bobehandling Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan bestemme at det under ordningen med utgifter til fortsatt bobehandling pådras forpliktelser utover gitt bevilgning under kap.

Videreføring av bobehandling


Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan bestemme at det under ordningen med utgifter til fortsatt bobehandling pådras forpliktelser utover gitt bevilgning under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 10 mill. kroner, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 33 mill. kroner.

Nettobudsjetteringsfullmakt Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan.

Nettobudsjetteringsfullmakt


Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan:

 • 1. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, inntektene ved avholdelse av kurs og konferanser i regi av Konkursrådet, samt inntekter fra rådets øvrige virksomhet

 • 2. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, tilbakebetalte inntekter under ordningen med utgifter til bobehandling

 • 3. trekke salgsomkostninger ved salg av faste eiendommer fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

 • 4. trekke politiets direkte utgifter til oppbevaring, tilsyn og salg av beslag fra salgsinntekten, før det overskytende inntektsføres under kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse.

Avhending av sivilforsvarsanlegg Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan overdra sivilforsvarsanlegg til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

Avhending av sivilforsvarsanlegg


Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan overdra sivilforsvarsanlegg til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

Stortingets rettferdsvederlagsordning Stortingets utvalg for rettferdsvederlag får fullmakt til å tilstå rettferdsvederlag av statskassen med inntil 250 000 kroner for hver enkelt søknad, dog slik at grensen er 500 000 kroner for hiv-ofre og 300 000 kroner for tidligere barn i barnehjem, offentlige fosterhjem og spesialskoler.

Stortingets rettferdsvederlagsordning


Stortingets utvalg for rettferdsvederlag får fullmakt til å tilstå rettferdsvederlag av statskassen med inntil 250 000 kroner for hver enkelt søknad, dog slik at grensen er 500 000 kroner for hiv-ofre og 300 000 kroner for tidligere barn i barnehjem, offentlige fosterhjem og spesialskoler. Søknader der utvalget anbefaler å innvilge erstatning som er høyere enn nevnte beløp, fremmes for Stortinget til avgjørelse. Det samme gjelder søknader som etter utvalgets vurdering reiser spørsmål av særlig prinsipiell art.