Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 104 for, 0 mot, 65 ikke til stede
15. desember 2011 16:57
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (40)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (25)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (16)
Høyre Høyre (18)
Høyre Høyre (12)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (7)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

40 for, 0 mot, 24 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

25 for, 0 mot, 16 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

18 for, 0 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I statsbudsjettet for 2011 blir det gjort følgjande endringar.

I statsbudsjettet for 2011 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

840

Krisetiltak

61

Tilskot til incest- og valdtektssenter, overslagsløyving, blir auka med

3 200 000

frå kr 63 659 000 til kr 66 859 000

70

Tilskot til valdsførebyggjande tiltak mv., kan nyttast under kap. 858 post 1, blir redusert med

3 000 000

frå kr 29 794 000 til kr 26 794 000

841

Samliv og konfliktløysing

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjersle, overslagsløyving, blir redusert med

950 000

frå kr 13 832 000 til kr 12 882 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskot, overslagsløyving, blir redusert med

15 000 000

frå kr 1 355 000 000 til kr 1 340 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskot, overslagsløyving, blir redusert med

50 000 000

frå kr 14 920 000 000 til kr 14 870 000 000

846

Forskings- og utgreiingsverksemd, tilskot mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 50, blir auka med

1 030 000

frå kr 25 967 000 til kr 26 997 000

79

Tilskot til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid, kan overførast, blir redusert med

1 030 000

frå kr 7 965 000 til kr 6 935 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knytte til einslege mindreårige asylsøkjarar og flyktningar, overslagsløyving, blir auka med

242 600 000

frå kr 457 400 000 til kr 700 000 000

855

Statleg forvalting av barnevernet

22

Kjøp av private barnevernstenester, kan nyttast under post 1, blir auka med

110 000 000

frå kr 1 564 330 000 til kr 1 674 330 000

45

Større nyanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, blir redusert med

35 000 000

frå kr 66 427 000 til kr 31 427 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

22

Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskassar, blir auka med

15 000 000

frå kr 30 102 000 til kr 45 102 000

2530

Foreldrepengar

70

Foreldrepengar ved fødsel, overslagsløyving, blir auka med

510 000 000

frå kr 14 390 000 000 til kr 14 900 000 000

71

Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsløyving, blir redusert med

45 000 000

frå kr 405 000 000 til kr 360 000 000

72

Feriepengar av foreldrepengar, overslagsløyving, blir redusert med

13 000 000

frå kr 410 000 000 til kr 397 000 000

73

Foreldrepengar ved adopsjon, overslagsløyving, blir redusert med

5 000 000

frå kr 105 000 000 til kr 100 000 000

Inntekter

3855

Statleg forvalting av barnevernet

1

Diverse inntekter, blir redusert med

8 000 000

frå kr 26 670 000 til kr 18 670 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for einslege mindreårige asylsøkjarar

4

Refusjon av ODA-godkjende utgifter, blir redusert med

27 972 000

frå kr 206 830 000 til kr 178 858 000