Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 54 for, 47 mot, 68 ikke til stede
14. desember 2011 17:46
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (38)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (26)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Høyre Høyre (18)
Høyre Høyre (12)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Senterpartiet Senterpartiet (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

38 for, 0 mot, 26 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 23 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 18 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

8 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

På statsbudsjettet for 2012 bevilges under.

På statsbudsjettet for 2012 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

900

Nærings- og handelsdepartementet

1

Driftsutgifter

185 588 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

68 100 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

20 000 000

72

Tilskudd til beredskapsordninger

3 100 000

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap, kan overføres

12 000 000

901

Styret for det industrielle rettsvern

1

Driftsutgifter

216 200 000

902

Justervesenet

1

Driftsutgifter

104 700 000

21

Spesielle driftsutgifter

2 200 000

903

Norsk akkreditering

1

Driftsutgifter

34 200 000

904

Brønnøysundregistrene

1

Driftsutgifter

311 200 000

22

Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres

167 200 000

905

Norges geologiske undersøkelse

1

Driftsutgifter

169 000 000

21

Spesielle driftsutgifter

71 500 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

16 800 000

30

Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres

10 500 000

31

Miljøtiltak Løkken, kan overføres

61 400 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning

1 600 000 000

910

Sjøfartsdirektoratet

1

Driftsutgifter

332 050 000

913

Standardisering

70

Tilskudd

28 000 000

922

Romvirksomhet

50

Norsk Romsenter

50 200 000

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

131 500 000

71

Internasjonal romvirksomhet

333 800 000

72

Nasjonale følgemidler, kan overføres

42 100 000

73

Galileo

103 500 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

70

Tilskudd

35 000 000

929

Norsk Designråd

70

Tilskudd

36 800 000

934

Internasjonaliseringstiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

13 000 000

73

Støtte ved kapitalvareeksport

449 000 000

937

Svalbard Reiseliv AS

71

Tilskudd

2 100 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

21

Spesielle driftsutgifter

25 700 000

953

Kings Bay AS

70

Tilskudd

17 500 000

960

Raufoss ASA

71

Refusjon for miljøtiltak

8 200 000

1550

Konkurransetilsynet

1

Driftsutgifter

83 179 000

23

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

7 726 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon - prosjekter, fond

233 200 000

70

Bedriftsutvikling og administrasjon

311 000 000

71

Reiseliv, nettverks- og kompetanseprogrammer, kan overføres

380 700 000

72

Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres

285 000 000

73

Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft, kan overføres

5 000 000

76

Miljøteknologi, kan overføres

257 000 000

78

Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond

3 800 000

Totale utgifter

6 228 743 000

Inntekter

3900

Nærings- og handelsdepartementet

2

Ymse inntekter

105 000

3901

Styret for det industrielle rettsvern

5

Inntekt av informasjonstjenester

7 000 000

7

Inntekter knyttet til NPI

3 500 000

8

Gebyrer immaterielle rettigheter

42 200 000

3902

Justervesenet

1

Gebyrinntekter

57 100 000

3

Inntekter fra salg av tjenester

11 700 000

4

Oppdragsinntekter

2 200 000

3903

Norsk akkreditering

1

Gebyrinntekter og andre inntekter

27 500 000

3904

Brønnøysundregistrene

1

Gebyrinntekter

413 000 000

2

Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter

29 000 000

3

Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen

53 200 000

3905

Norges geologiske undersøkelse

1

Oppdragsinntekter

28 500 000

2

Tilskudd til samfinansieringsprosjekter

43 000 000

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Leie av bergrettigheter og eiendommer

200 000

2

Behandlingsgebyrer

500 000

3910

Sjøfartsdirektoratet

1

Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR

140 400 000

2

Maritime personellsertifikater

10 500 000

3

Diverse inntekter

5 000 000

4

Gebyrer for skip i NIS

42 500 000

5

Overtredelsesgebyrer og tvangsmulkt

5 200 000

3961

Selskaper under NHDs forvaltning

70

Garantiprovisjon, Statkraft SF

2 112 000

71

Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA

9 000 000

4550

Konkurransetilsynet

2

Ymse inntekter

231 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

5 000 000

51

Tilbakeføring av tapsfondsmidler til såkornkapitalfond

134 700 000

70

Låneprovisjoner

54 500 000

Totale inntekter

1 127 848 000

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan.

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 900 postene 1 og 21

kap. 3900 post 2

kap. 901 post 1

kap. 3901 postene 5, 7 og 8

kap. 902 post 1

kap. 3902 postene 1 og 3

kap. 902 post 21

kap. 3902 post 4

kap. 903 post 1

kap. 3903 post 1

kap. 904 post 1

kap. 3904 post 2

kap. 904 post 22

kap. 3904 post 3

kap. 905 post 21

kap. 3905 postene 1 og 2

kap. 910 post 1

kap. 3910 post 3

Fullmakt til å overskride Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan.

Fullmakt til å overskride


Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan:

 • 1. overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 21 Spesielle driftsutgifter, til dekning av meglerhonorarer og utgifter til faglig bistand ved salg av statlige aksjeposter, samt andre endringer som kan få betydning for eierstrukturen i selskapene.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 960 Raufoss ASA, post 71 Refusjon for miljøtiltak, innenfor gitt garantiramme på 124 mill. kroner.

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan utgifts-/inntektsføre ut-/innbetalinger knyttet til garantiansvar overfor Eksportfinans ASA uten bevilgning, under kap.

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning


Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan utgifts-/inntektsføre ut-/innbetalinger knyttet til garantiansvar overfor Eksportfinans ASA uten bevilgning, under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 70 Utbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA og kap. 3950 Forvaltning av statlig eierskap, post 87 Innbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, innenfor gitt garantiramme på 750 mill. kroner.

Tilsagnsfullmakter Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan.

Tilsagnsfullmakter


Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan:

 • 1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  2421

  Innovasjon Norge

  72

  Forsknings- og utviklingskontrakter

  100,0 mill. kroner

 • 2. gi tilsagn om tilskudd på 50,81 mill. euro i tillegg til eksisterende bevilgning for å delta i de frivillige programmene til Den europeiske romorganisasjonen ESA. Samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar skal likevel ikke overstige 90,71 mill. euro.

 • 3. gi Eksportfinans ASA tilsagn om statlig dekning av framtidig underskudd på avregningskontoen for eksisterende eksportkredittordning, den såkalte 108-ordningen. Fullmakten gjelder for samlede framtidige underskudd som oppstår som følge av tilsagn om lån fram til 31. desember 2012. Fullmakten har som forutsetning at:

  • a) Eksportfinans ASA fram til 31. desember 2012 kan gi tilsagn om lån ved leveranser av kapitalvarer og skip til utenlandske importører og til norske redere i internasjonal konkurranse til de gunstigste rentevilkår og kredittider som OECD tillater (Arrangement on Officially Supported Export Credits).

  • b) Eksportfinans ASA sin innlånspraksis for ordningen må godkjennes av Nærings- og handelsdepartementet. Departementet kan for øvrig utarbeide nærmere retningslinjer for ordningen.

Fullmakt til å inngå forpliktelser utover gitt bevilgning i forbindelse med kjøp av utredninger og lignende Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan inngå forpliktelser for inntil 7,5 mill. kroner til utredninger og lignende ut over bevilgning under kap.

Fullmakt til å inngå forpliktelser utover gitt bevilgning i forbindelse med kjøp av utredninger og lignende


Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan inngå forpliktelser for inntil 7,5 mill. kroner til utredninger og lignende ut over bevilgning under kap. 900 Nærings- og handelsdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Garantifullmakter Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier for inntil 40 mill. kroner for lån til realinvesteringer og driftskapital, men slik at total ramme for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 200 mill. kroner.

Garantifullmakter


Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier for inntil 40 mill. kroner for lån til realinvesteringer og driftskapital, men slik at total ramme for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 200 mill. kroner.

Dekning av forsikringstilfeller Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan.

Dekning av forsikringstilfeller


Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan:

 • 1. gi tilsagn til Institutt for energiteknikk og Statsbygg om dekning av forsikringsansvar for inntil 80 000 000 euro overfor tredjeperson for instituttets og Statsbyggs ansvar etter lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet, kapittel III.

 • 2. inngå avtaler om forsikringsansvar under beredskapsordningen for statlig varekrigsforsikring innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 2 000 mill. kroner.

Utlånsfullmakter Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om.

Utlånsfullmakter


Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om:

 • 1. nye landsdekkende innovasjonslån innenfor en ramme på 500 mill. kroner.

 • 2. nye lån under lavrisikolåneordningen innenfor en ramme på 2 500 mill. kroner.

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til miljøtiltak Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for inntil 190 mill. kroner til gjennomføring av pålagte miljøtiltak på Løkken.

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til miljøtiltak


Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for inntil 190 mill. kroner til gjennomføring av pålagte miljøtiltak på Løkken.

Fullmakt om såkornfond opprettet mellom 1997 og 2000 Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet kan gi Innovasjon Norge fullmakt til, ved overveiende sannsynlighet for konkurs i et av såkornfondene opprettet mellom 1997 og 2000, å.

Fullmakt om såkornfond opprettet mellom 1997 og 2000


Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet kan gi Innovasjon Norge fullmakt til, ved overveiende sannsynlighet for konkurs i et av såkornfondene opprettet mellom 1997 og 2000, å:

 • 1. konvertere hele eller deler av statens ansvarlig lån til egenkapital.

 • 2. nedskrive deler av statens ansvarlige lån.

 • 3. godkjenne salg av et såkornfond.

 • 4. godkjenne endringer i et fonds administrative lokalisering.

Fullmakter vedrørende Norsk Romsenter Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan gi Norsk Romsenter fullmakt til å.

Fullmakter vedrørende Norsk Romsenter


Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan gi Norsk Romsenter fullmakt til å:

 • 1. selge andeler i selskaper hvor institusjonen forvalter eierandeler, og kjøpe andeler i nye selskaper.

 • 2. benytte utbytte fra selskaper hvor institusjonen forvalter eierandeler og inntekter fra salg av andeler i slike selskaper til romrelatert virksomhet, herunder kjøp av andeler i nye selskaper.

Fullmakt til å bortfeste Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan bortfeste hjemfalte gruveeiendommer til museale formål vederlagsfritt.

Fullmakt til å bortfeste


Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan bortfeste hjemfalte gruveeiendommer til museale formål vederlagsfritt.