Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 101 for, 0 mot, 68 ikke til stede
16. desember 2010 17:10
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (38)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (26)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (17)
Høyre Høyre (19)
Høyre Høyre (11)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

38 for, 0 mot, 26 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

24 for, 0 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

19 for, 0 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

6 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endringer

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endringer:
Kap.
Post
Formål
Kroner
Utgifter
703
Internasjonalt samarbeid
70
Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 60, nedsettes med
16 350 000
fra kr 32 300 000 til kr 15 950 000
719
Annet folkehelsearbeid
21
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, forhøyes med
3 750 000
fra kr 49 701 000 til kr 53 451 000
60
Kommunetilskudd, kan overføres,forhøyes med
6 000 000
fra kr 11 855 000 til kr 17 855 000
70
Smittevern mv., kan overføres, nedsettes med
3 750 000
fra kr 31 529 000 til kr 27 779 000
720
Helsedirektoratet
01
Driftsutgifter, nedsettes med
1 500 000
fra kr 778 763 000 til kr 777 263 000
722
Norsk pasientskadeerstatning
71
Særskilte tilskudd, forhøyes med
6 200 000
fra kr 2 064 000 til kr 8 264 000
724
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
01
Driftsutgifter, forhøyes med
3 300 000
fra kr 25 043 000 til kr 28 343 000
732
Regionale helseforetak
72
Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, nedsettes med
2 400 000 000
fra kr 40 405 637 000 til kr 38 005 637 000
73
Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, nedsettes med
840 000 000
fra kr 14 056 039 000 til kr 13 216 039 000
74
Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, nedsettes med
640 000 000
fra kr 10 717 406 000 til kr 10 077 406 000
75
Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, nedsettes med
570 000 000
fra kr 9 510 782 000 til kr 8 940 782 000
76
Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, nedsettes med
46 300 000
fra kr 19 148 942 000 til kr 19 102 642 000
77
Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, nedsettes med
13 000 000
fra kr 2 308 459 000 til kr 2 295 459 000
83
Opptrekksrenter for lån fom. 2008, overslagsbevilgning, forhøyes med
14 000 000
fra kr 6 000 000 til kr 20 000 000
Ny
86
Driftskreditter, bevilges med
4 450 000 000
91
Opptrekksrenter for lån tom. 2007, overslagsbevilgning, nedsettes med
2 500 000
fra kr 10 000 000 til kr 7 500 000
734
Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak
71
Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede, nedsettes med
8 000 000
fra kr 80 461 000 til kr 72 461 000
761
Omsorgstjeneste
21
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79,forhøyes med
7 950 000
fra kr 119 472 000 til kr 127 422 000
60
Kompetansetiltak i kommunene, kan overføres,nedsettes med
1 000 000
fra kr 180 955 000 til kr 179 955 000
67
Utviklingstiltak, nedsettes med
7 650 000
fra kr 109 382 000 til kr 101 732 000
75
Kompetansetiltak, nedsettes med
1 000 000
fra kr 9 961 000 til kr 8 961 000
762
Primærhelsetjeneste
21
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70,forhøyes med
5 900 000
fra kr 24 079 000 til kr 29 979 000
73
Forebygging av uønskede svangerskap og abort, kan overføres, nedsettes med
3 900 000
fra kr 28 512 000 til kr 24 612 000
763
Rustiltak
21
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71,nedsettes med
5 500 000
fra kr 63 100 000 til kr 57 600 000
61
Kommunalt rusarbeid, kan overføres,forhøyes med
5 500 000
fra kr 323 088 000 til kr 328 588 000
764
Psykisk helse
21
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med
39 700 000
fra kr 33 941 000 til kr 73 641 000
60
Psykisk helsearbeid, kan overføres, nedsettes med
9 000 000
fra kr 195 837 000 til kr 186 837 000
72
Utviklingstiltak, kan overføres,nedsettes med
29 700 000
fra kr 409 243 000 til kr 379 543 000
73
Vold og traumatisk stress, kan overføres,nedsettes med
1 000 000
fra kr 108 255 000 til kr 107 255 000
769
Utredningsvirksomhet mv.
21
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70,forhøyes med
1 700 000
fra kr 29 837 000 til kr 31 537 000
770
Tannhelsetjeneste
21
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes med
1 000 000
fra kr 9 804 000 til kr 8 804 000
781
Forsøk og utvikling mv.
21
Spesielle driftsutgifter, nedsettes med
2 150 000
fra kr 91 215 000 til kr 89 065 000
79
Andre tilskudd, forhøyes med
1 150 000
fra kr 40 004 000 til kr 41 154 000
2711
Spesialisthelsetjeneste mv.
70
Spesialisthjelp, forhøyes med
92 000 000
fra kr 1 288 000 000 til kr 1 380 000 000
71
Psykologhjelp, forhøyes med
21 000 000
fra kr 172 000 000 til kr 193 000 000
72
Tannlegehjelp, nedsettes med
5 000 000
fra kr 1 380 000 000 til kr 1 375 000 000
76
Private laboratorier og røntgeninstitutt, forhøyes med
18 000 000
fra kr 372 000 000 til kr 390 000 000
2751
Legemidler mv.
70
Legemidler, nedsettes med
18 500 000
fra kr 7 713 500 000 til kr 7 695 000 000
72
Sykepleieartikler, forhøyes med
55 000 000
fra kr 1 395 000 000 til kr 1 450 000 000
2752
Refusjon av egenbetaling
70
Egenandelstak 1, forhøyes med
215 600 000
fra kr 3 824 400 000 til kr 4 040 000 000
71
Egenandelstak 2, nedsettes med
2 000 000
fra kr 183 000 000 til kr 181 000 000
2755
Helsetjeneste i kommunene mv.
62
Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71, forhøyes med
17 000 000
fra kr 230 000 000 til kr 247 000 000
70
Almennlegehjelp, forhøyes med
163 100 000
fra kr 3 116 900 000 til kr 3 280 000 000
71
Fysioterapi, kan nyttes under post 62, nedsettes med
107 300 000
fra kr 1 727 300 000 til kr 1 620 000 000
72
Jordmorhjelp, nedsettes med
1 000 000
fra kr 43 000 000 til kr 42 000 000
73
Kiropraktorbehandling, forhøyes med
4 000 000
fra kr 105 000 000 til kr 109 000 000
2790
Andre helsetiltak
70
Bidrag lokalt, nedsettes med
5 300 000
fra kr 225 300 000 til kr 220 000 000
Inntekter
3703
Internasjonalt samarbeid
3
Refusjon fra Utenriksdepartementet, nedsettes med
16 350 000
fra kr 18 855 000 til kr 2 505 000
3732
Regionale helseforetak
80
Renter på investeringslån, forhøyes med
174 000 000
fra kr 350 000 000 til kr 524 000 000
85
Avdrag på investeringslån fom. 2008, nedsettes med
41 000 000
fra kr 140 000 000 til kr 99 000 000
90
Avdrag på investeringslån tom. 2007, forhøyes med
7 500 000
fra kr 670 000 000 til kr 677 500 000

 

Samtykke i at stikkordet «kan overføres» tilføyes bevilgningen under kapitel 781, Forsøk og utvikling, post 21, Spesielle driftsutgifter i statsbudsjettet for 2010.

Stortinget samtykker i at stikkordet «kan overføres» tilføyes bevilgningen under kapitel 781, Forsøk og utvikling, post 21, Spesielle driftsutgifter i statsbudsjettet for 2010.

Samtykke i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2010 kan gi de regionale helseforetakene inntil 11 350 mill. kroner i driftskreditt, men slik at utestående lån ved utgangen av 2010 ikke skal overstige 10 782 mill. kroner.

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2010 kan gi de regionale helseforetakene inntil 11 350 mill. kroner i driftskreditt, men slik at utestående lån ved utgangen av 2010 ikke skal overstige 10 782 mill. kroner.