Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 99 for, 0 mot, 70 ikke til stede
15. desember 2010 17:34
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (39)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (25)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (21)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (20)
Høyre Høyre (17)
Høyre Høyre (13)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Senterpartiet Senterpartiet (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

39 for, 0 mot, 25 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

21 for, 0 mot, 20 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

17 for, 0 mot, 13 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

8 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I statsbudsjettet for 2010 blir det gjort følgjande endringar.

I statsbudsjettet for 2010 blir det gjort følgjande endringar:
Kap.
Post
Formål
Kroner
Utgifter
900
Nærings- og handelsdepartementet
1
Driftsutgifter, blir auka med
75 000
frå kr 174 467 000 til kr 174 542 000
909
Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
73
Tilskot til sysselsetting av sjøfolk, overslagsløyving, blir redusert med
150 000 000
frå kr 1 700 000 000 til kr 1 550 000 000
922
Romverksemd
70
Kontingent i European Space Agency (ESA), blir redusert med
7 900 000
frå kr 130 200 000 til kr 122 300 000
71
Internasjonal romverksemd, blir redusert med
22 000 000
frå kr 404 200 000 til kr 382 200 000
73
Galileo, blir auka med
6 500 000
frå kr 119 900 000 til kr 126 400 000
924
Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogram
70
Tilskot, kan overførast, blir redusert med
12 000 000
frå kr 56 000 000 til kr 44 000 000
950
Forvalting av statleg eigarskap
21
Spesielle driftsutgifter, blir auka med
14 200 000
frå kr 10 700 000 til kr 24 900 000
95 (ny)
Kapitalinnskot, blir løyvd med
9 811 000 000
96
Aksjar, blir redusert med
49 900 000
frå kr 4 982 700 000 til kr 4 932 800 000
960 (nytt)
Raufoss ASA
71
Refusjon for miljøtiltak, blir løyvd med
16 200 000
2421
Innovasjon Norge
50
Innovasjon - prosjekter, fond, blir redusert med
16 000 000
frå kr 460 000 000 til kr 444 000 000
70
Bedriftsutvikling og administrasjon,
blir auka med
20 000 000
frå kr 435 300 000 til kr 455 300 000
90
Lån frå statskassa til utlånsverksemd, overslagsløyving, blir auka med
1 050 000 000
frå kr 45 900 000 000 til kr 46 950 000 000
Inntekter
3901
Styret for det industrielle rettsvern
1
Patentavgifter, blir redusert med
11 850 000
frå kr 118 000 000 til kr 106 150 000
2
Varemerkeavgifter, blir auka med
6 500 000
frå kr 55 000 000 til kr 61 500 000
3
Designavgifter, blir auka med
300 000
frå kr 3 700 000 til kr 4 000 000
5
Inntekter av informasjonstjenester,
blir redusert med
2 000 000
frå kr 8 700 000 til kr 6 700 000
6
Diverse inntekter, blir auka med
300 000
frå kr 100 000 til kr 400 000
7
Avgifter knytt til NPI, blir redusert med
850 000
frå kr 2 200 000 til kr 1 350 000
3902
Justervesenet
1
Gebyrinntekter, blir auka med
2 450 000
frå kr 42 600 000 til kr 45 050 000
3
Inntekter frå sal av tenester, blir redusert med
2 450 000
frå kr 13 940 000 til kr 11 490 000
3907
Sjøfartsdirektoratet
2
Maritime personellsertifikat, blir redusert med
4 000 000
frå kr 15 000 000 til kr 11 000 000
6
Overtredelsesgebyr, blir redusert med
8 500 000
frå kr 22 500 000 til kr 14 000 000
3950
Forvalting av statleg eigarskap
96
Sal av aksjar, blir redusert med
10 000 000
frå kr 10 000 000 til 0
5325
Innovasjon Norge
90
Avdrag på uteståande fordringar, blir auka med
2 300 000 000
frå kr 43 800 000 000 til kr 46 100 000 000
91 (ny)
Tilbakeført kapital, såkornfond, blir løyvd med
30 000 000
5460
Garanti-instituttet for eksportkreditt
91
Avdrag på lån til byggelånsgarantiordninga,
blir auka med
103 900 000
frå kr 100 000 til kr 104 000 000
5614
Renter frå Garanti-instituttet for eksportkreditt
80
Renter, blir redusert med
2 058 000
frå kr 2 800 000 til kr 742 000
5625
Renter og utbyte frå Innovasjon Norge
80
Renter på lån frå statskassa, blir redusert med
95 000 000
frå kr 400 000 000 til kr 305 000 000
83 (ny)
Tilbakeføring av renter frå såkornkapitalfond, blir løyvd med
4 100 000
87 (ny)
Utbyte frå Investinor AS, blir løyvd med
38 300 000