Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 54 for, 48 mot, 67 ikke til stede
15. desember 2010 17:32
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (39)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (25)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Høyre Høyre (18)
Høyre Høyre (12)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Senterpartiet Senterpartiet (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

39 for, 0 mot, 25 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 23 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 18 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

8 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 1 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under.

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1100

Landbruks- og matdepartementet

1

Driftsutgifter

130 331 000

45

Store utstyrskjøp og vedlikehold - ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50

2 595 000

50

Store utstyrskjøp og vedlikehold - forvaltningsorganer med særskilte fullmakter

255 000

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

85 651 000

51

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk

65 846 000

52

Støtte til fagsentrene, Bioforsk

16 717 000

1115

Mattilsynet

1

Driftsutgifter

1 153 640 000

22

Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser

7 225 000

23

Særskilte prosjekt, kan overføres

6 000 000

71

Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning

1 131 000

1138

Støtte til organisasjoner m.m.

70

Støtte til organisasjoner, kan overføres

20 647 000

71

Internasjonalt skogpolitisk samarbeid - organisasjoner og prosesser, kan overføres

16 873 000

1139

Genressurser, miljø- og ressursregistreringer

70

Tilskudd til miljø- og ressurstiltak, kan overføres

19 655 000

71

Tilskudd til genressursforvaltning, kan overføres

19 929 000

1141

Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og næringstiltak i landbruket

50

Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse

23 142 000

52

Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressurser, skog og landskap

94 970 000

1143

Statens landbruksforvaltning

1

Driftsutgifter

172 404 000

60

Tilskudd til veterinærdekning

122 445 000

70

Tilskudd til beredskap i kornsektoren, kan overføres

361 000

72

Erstatninger, overslagsbevilgning

302 000

73

Tilskudd til erstatninger m.m. ved tiltak mot dyre- og plantesykdommer, overslagsbevilgning

45 610 000

74

Tilskudd til prosjekt innen planteforedling og oppformering, kan overføres

15 096 000

75

Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt

1 000 000

1144

Regionale og lokale tiltak i landbruket

77

Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overføres

6 592 000

1147

Reindriftsforvaltningen

1

Driftsutgifter

41 289 000

45

Store utstyrskjøp og vedlikehold, kan overføres

6 958 000

70

Tilskudd til fjellstuer

702 000

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres

8 904 000

82

Radioaktivitetstiltak, kan overføres

2 500 000

1148

Naturskade - erstatninger

71

Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning

90 000 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket

51

Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket

3 271 000

71

Tilskudd til verdiskapings- og klimatiltak i skogbruket, kan overføres

62 485 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

50

Fondsavsetninger

1 075 153 000

70

Markedsregulering, kan overføres

197 900 000

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning

2 283 500 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres

7 810 119 000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

211 230 000

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 759 704 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet

30 000 000

72

Tilskudd til organisasjonsarbeid

6 100 000

75

Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres

61 800 000

79

Velferdsordninger

3 100 000

1161

Statskog SF - forvaltningsdrift

70

Tilskudd til forvaltningsdrift

12 673 000

75

Oppsyn i statsallmenninger

9 296 000

Totale utgifter

15 705 101 000

Inntekter

4100

Landbruks- og matdepartementet

1

Refusjoner m.m.

100 000

4112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

30

Husleie, Bioforsk

18 656 000

4115

Mattilsynet

1

Gebyr m.m.

130 322 000

2

Driftsinntekter og refusjoner mv.

5 024 000

4138

Støtte til organisasjoner m.m.

1

Refusjoner m.m.

7 194 000

4143

Statens landbruksforvaltning

1

Driftsinntekter m.m.

35 622 000

4147

Reindriftsforvaltningen

1

Refusjoner m.m.

36 000

4150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

85

Markedsordningen for korn

10 000 000

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

70

Avgifter i matforvaltningen

613 767 000

71

Totalisatoravgift

125 000 000

Totale inntekter

945 721 000

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2011 kan.

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2011 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 1100 post 1

  kap. 4100 post 1

  kap. 1115 post 1

  kap. 4115 post 2

  kap. 1143 post 1

  kap. 4143 post 1

  kap. 1147 post 1

  kap. 4147 post 1

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet, post 45 Store utstyrskjøp og vedlikehold, med et beløp som tilsvarer merinntektene fra salg av eiendom. Ubrukte merinntekter fra salg av eiendom kan regnes med ved utregning av overførbart beløp under bevilgningen.

Forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2011 kan overskride bevilgningen under kap.

Forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein


Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2011 kan overskride bevilgningen under kap. 1147 Reindriftsforvaltningen, post 1 Driftsutgifter, med inntil 0,5 mill. kroner i sammenheng med forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein.

Tilsagnsfullmakt Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2011 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Tilsagnsfullmakt


Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2011 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1148

Naturskade - erstatninger

71

Naturskade, erstatninger

30 mill. kroner

Salg av fast eiendom Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2011 kan a) selge innkjøpt og opprinnelig statseiendom for inntil 8 mill. kroner b) selge eiendom på Kjeller i Skedsmo kommune og benytte salgsinntekter til å dekke utgifter knyttet til eiendommen.

Salg av fast eiendom


Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2011 kan

 • a) selge innkjøpt og opprinnelig statseiendom for inntil 8 mill. kroner

 • b) selge eiendom på Kjeller i Skedsmo kommune og benytte salgsinntekter til å dekke utgifter knyttet til eiendommen.

Avgifter i matforvaltningen (kap.

Avgifter i matforvaltningen (kap. 5576 post 70)


§ 1 For 2011 kan Landbruks- og matdepartementet oppkreve matproduksjonsavgifter med følgende beløp:

 • a) norsk produsert kjøtt: kr 0,49 per kg,

 • b) norsk produsert melk: kr 0,0634 per liter,

 • c) andre norsk produserte animalia: 1,92 pst.,

 • d) norsk produserte vegetabilier: 0,80 pst.,

 • e) fisk landet fra EØS-fartøy: kr 14,60 per tonn,

 • f) fisk landet fra tredjelandsfartøy: kr 14,60 per tonn,

 • g) fisk tatt om bord på norsk fabrikkfartøy eller omlastet til utenlandsk fartøy: kr 14,60 per tonn,

 • h) produksjon av oppdrettsfisk: kr 14,60 per tonn,

 • i) importert fisk og fiskevarer: kr 14,60 per tonn,

 • j) importerte råvarer, unntatt fisk og fiskevarer: 1,14 pst.,

 • k) importerte ferdigvarer og halvfabrikata, unntatt fisk og fiskevarer: 0,71 pst.

Landbruks- og matdepartementet kan oppkreve avgifter for tilsyn og kontroll med drikkevann (vannverk), kosmetikk, fôr til dyr utenom matproduksjon og planter som ikke er mat.

§ 2 Avgiftene skal dekke kostnader ved tilsyn og kontroll etter matloven § 21, dyrevelferdsloven § 29, husdyravlloven § 6 a, dyrehelsepersonelloven § 37 a og kosmetikklova § 18.