Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 61 for, 41 mot, 67 ikke til stede
15. desember 2010 17:32
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (39)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (25)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Høyre Høyre (18)
Høyre Høyre (12)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Senterpartiet Senterpartiet (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

39 for, 0 mot, 25 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 23 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 18 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

8 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under.

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1000

Fiskeri- og kystdepartementet

1

Driftsutgifter

106 160 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

4 860 000

70

Tilskudd diverse formål, kan overføres

500 000

71

Tilskudd til kystkultur, kan overføres

9 250 000

1001

Deltakelse i internasjonale organisasjoner

70

Tilskudd, kan overføres

9 500 000

1030

Fiskeridirektoratet

1

Driftsutgifter

340 390 000

21

Spesielle driftsutgifter

4 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 630 000

1050

Diverse fiskeriformål

71

Sosiale tiltak, kan overføres

2 000 000

72

Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere

13 400 000

74

Erstatninger, kan overføres

2 140 000

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres

50 000 000

79

Informasjon ressursforvaltning, kan overføres

1 440 000

2415

Innovasjon Norge, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak

75

Marint verdiskapingsprogram, kan overføres

50 000 000

Totale utgifter

596 070 000

Inntekter

4000

Fiskeri- og kystdepartementet

Refusjoner

10 000

4030

Fiskeridirektoratet

1

Oppdragsinntekter

10 000

2

Salg av registre, diverse tjenester

80 000

4

Fangstinntekter Overvåkingsprogrammet

10 000

5

Gebyr kjøperregistrering

300 000

6

Forvaltningssanksjoner havbruk

835 000

8

Gebyr havbruk

12 700 000

9

Innmeldingsgebyr Merkeregisteret

2 450 000

12

Gebyr fiskeflåten

2 000 000

13

Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner

60 000 000

14

Refusjoner

10 000

20

Forvaltningssanksjoner fiskeflåten

10 000

22

Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning

4 800 000

Totale inntekter

83 215 000

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2011 kan.

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2011 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekt under

kap. 1000 post 21

kap. 4000 post 4

kap. 1030 post 21

kap. 4030 post 22

Forlengelse av garantiavtalene Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2011 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å videreføre inngåtte garantiavtaler med Norges Råfisklag og Norges Sildesalgslag i ytterligere ett år, slik at garantiavtalene senest utløper 31. desember 2011, på følgende vilkår

Forlengelse av garantiavtalene


Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2011 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å videreføre inngåtte garantiavtaler med Norges Råfisklag og Norges Sildesalgslag i ytterligere ett år, slik at garantiavtalene senest utløper 31. desember 2011, på følgende vilkår:

  • 1. Rammene for garantiavtalene i den utvidede toårsperioden skal tilpasses slik at tapsavsetningen fortsatt ligger innenfor den normale avsetningen på 1/3 av Innovasjon Norges garantiforpliktelser.

  • 2. Eksisterende avsatt tapsfond videreføres og ubenyttede tapsfond innbetales til statskassen etter utløpet av den utvidede avtaleperioden.