Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 54 for, 48 mot, 67 ikke til stede
15. desember 2010 17:31
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (39)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (25)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Høyre Høyre (18)
Høyre Høyre (12)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Senterpartiet Senterpartiet (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

39 for, 0 mot, 25 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 23 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 18 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

8 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 1 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under.

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

900

Nærings- og handelsdepartementet

1

Driftsutgifter

177 070 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

54 900 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

20 100 000

72

Tilskudd til beredskapsordninger

3 100 000

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap, kan overføres

11 000 000

901

Styret for det industrielle rettsvern

1

Driftsutgifter

207 500 000

902

Justervesenet

1

Driftsutgifter

100 100 000

21

Spesielle driftsutgifter

2 100 000

903

Norsk Akkreditering

1

Driftsutgifter

32 900 000

904

Brønnøysundregistrene

1

Driftsutgifter

308 300 000

22

Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres

187 700 000

905

Norges geologiske undersøkelse

1

Driftsutgifter

151 350 000

21

Spesielle driftsutgifter

69 400 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

16 800 000

30

Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres

10 500 000

31

Miljøtiltak Løkken, kan overføres

30 000 000

907

Sjøfartsdirektoratet

1

Driftsutgifter

310 700 000

908

Skipsregistrene

1

Driftsutgifter

18 600 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning

1 646 600 000

913

Standardisering

70

Tilskudd

28 000 000

922

Romvirksomhet

50

Norsk Romsenter

48 700 000

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

131 860 000

71

Internasjonal romvirksomhet

377 360 000

72

Nasjonale følgemidler, kan overføres

48 900 000

73

Galileo

75 300 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

70

Tilskudd

40 000 000

929

Norsk Designråd

70

Tilskudd

36 000 000

934

Internasjonaliseringstiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

13 000 000

73

Støtte ved kapitalvareeksport

423 000 000

937

Svalbard Reiseliv AS

71

Tilskudd

2 100 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

21

Spesielle driftsutgifter

10 700 000

953

Kings Bay AS

70

Tilskudd

15 000 000

1550

Konkurransetilsynet

1

Driftsutgifter

83 707 000

23

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

5 554 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon - prosjekter, fond

480 000 000

51

Tapsfond, såkornkapitalfond

10 000 000

70

Bedriftsutvikling og administrasjon

292 600 000

71

Nettverk, profilering og reiseliv - programmer, kan overføres

372 800 000

72

Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres

285 000 000

73

Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft, kan overføres

20 000 000

78

Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond

3 800 000

79

Maritim utvikling, kan overføres

10 000 000

Totale utgifter

6 172 101 000

Inntekter

3900

Nærings- og handelsdepartementet

2

Ymse inntekter

120 000

3901

Styret for det industrielle rettsvern

5

Inntekt av informasjonstjenester

6 000 000

6

Diverse inntekter

100 000

7

Inntekter knyttet til NPI

3 000 000

8

Gebyrer immaterielle rettigheter

37 800 000

3902

Justervesenet

1

Gebyrinntekter

53 900 000

3

Inntekter fra salg av tjenester

12 600 000

4

Oppdragsinntekter

2 062 000

3903

Norsk Akkreditering

1

Gebyrinntekter og andre inntekter

26 700 000

3904

Brønnøysundregistrene

1

Gebyrinntekter

397 800 000

2

Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter

30 900 000

3

Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen

51 600 000

3905

Norges geologiske undersøkelse

1

Oppdragsinntekter

31 100 000

2

Tilskudd til samfinansieringsprosjekter

38 300 000

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Leie av bergrettigheter og eiendommer

200 000

2

Behandlingsgebyrer

500 000

3907

Sjøfartsdirektoratet

1

Gebyrer for skip og offshoreinstallasjoner i NOR

124 300 000

2

Maritime personellsertifikater

11 000 000

3

Diverse inntekter

5 000 000

4

Gebyrer for skip i NIS

38 000 000

6

Overtredelsesgebyrer

12 000 000

3908

Skipsregistrene

1

Gebyrer NOR

9 500 000

2

Gebyrer NIS

6 500 000

3961

Selskaper under NHDs forvaltning

70

Garantiprovisjon, Statkraft SF

6 500 000

71

Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA

9 000 000

4550

Konkurransetilsynet

2

Ymse inntekter

224 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

5 000 000

70

Låneprovisjoner

54 000 000

Totale inntekter

973 706 000

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan.

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 900 postene 1 og 21

kap. 3900 post 2

kap. 901 post 1

kap. 3901 postene 5, 6, 7 og 8

kap. 902 post 1

kap. 3902 postene 1 og 3

kap. 902 post 21

kap. 3902 post 4

kap. 903 post 1

kap. 3903 post 1

kap. 904 post 1

kap. 3904 post 2

kap. 904 post 22

kap. 3904 post 3

kap. 905 post 21

kap. 3905 postene 1 og 2

kap. 907 post 1

kap. 3907 post 3

Fullmakt til å overskride Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan overskride bevilgningen under kap.

Fullmakt til å overskride


Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 21 Spesielle driftsutgifter, til dekning av meglerhonorarer og utgifter til faglig bistand ved salg av statlige aksjeposter, samt andre endringer som kan få betydning for eierstrukturen i selskapene.

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan.

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning


Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan:

 • 1. utgiftsføre utbetalinger knyttet til utførte pålagte miljøtiltak etter virksomheten i Raufoss ASA uten bevilgning under kap. 960 Raufoss ASA, post 71 Refusjon for miljøtiltak, innenfor gitt garantiramme på 90 mill. kroner.

 • 2. utgifts-/inntektsføre ut-/innbetalinger knyttet til garantiansvar overfor Eksportfinans ASA uten bevilgning, under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 70 Utbetaling - garantiordning, Eksportfinans ASA og kap. 3950 Forvaltning av statlig eierskap, post 87 Innbetaling - garantiordning, Eksportfinans ASA, innen gitt garantiramme på 750 mill. kroner.

Tilsagnsfullmakter Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan.

Tilsagnsfullmakter


Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan:

 • 1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  2421

  Innovasjon Norge

  72

  Forsknings- og utviklingskontrakter

  100 mill. kroner

 • 2. gi tilsagn om tilskudd på 85,21 mill. euro utover gitt bevilgning for å delta i de frivillige programmene til Den europeiske romorganisasjonen ESA. Samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar skal likevel ikke overstige 129,25 mill. euro.

 • 3. gi Eksportfinans ASA tilsagn om statlig dekning av framtidig underskudd på avregningskontoen for eksisterende eksportkredittordning, den såkalte 108-ordningen. Fullmakten gjelder for samlede framtidige underskudd som oppstår som følge av tilsagn om lån fram til 31. desember 2011. Fullmakten har som forutsetning at:

  • a. Eksportfinans ASA fram til 31. desember 2011 kan gi tilsagn om lån ved leveranser av kapitalvarer og skip til utenlandske importører og til norske redere i internasjonal konkurranse til de gunstigste rentevilkår og kredittider som OECD (Arrangement on Officially Supported Export Credits) tillater.

  • b. Eksportfinans ASA sin innlånspraksis for ordningen må godkjennes av Nærings- og handelsdepartementet. Departementet kan for øvrig utarbeide nærmere retningslinjer for ordningen.

Fullmakt til å inngå forpliktelser utover gitt bevilgning i forbindelse med kjøp av utredninger og lignende Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan inngå forpliktelser for inntil 7,5 mill. kroner til utredninger og lignende utover gitt bevilgning under kap.

Fullmakt til å inngå forpliktelser utover gitt bevilgning i forbindelse med kjøp av utredninger og lignende


Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan inngå forpliktelser for inntil 7,5 mill. kroner til utredninger og lignende utover gitt bevilgning under kap. 900 Nærings- og handelsdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Garantifullmakt Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier for inntil 40 mill. kroner for lån til realinvesteringer og driftskapital, men slik at total ramme for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 225 mill. kroner.

Garantifullmakt


Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier for inntil 40 mill. kroner for lån til realinvesteringer og driftskapital, men slik at total ramme for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 225 mill. kroner.

Dekning av forsikringstilfeller Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan.

Dekning av forsikringstilfeller


Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan:

 • 1. gi tilsagn til Institutt for energiteknikk og Statsbygg om dekning av forsikringsansvar for inntil 80 000 000 euro overfor tredjeperson for instituttets og Statsbyggs ansvar etter lov av 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet, kapittel III.

 • 2. inngå avtaler om forsikringsansvar under beredskapsordningen for statlig varekrigsforsikring innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 2 000 mill. kroner.

Utlånsfullmakter Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om.

Utlånsfullmakter


Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om:

 • 1. nye landsdekkende innovasjonslån innenfor en ramme på 500 mill. kroner.

 • 2. nye lån under lavrisikolåneordningen innenfor en ramme på 2 500 mill. kroner.

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til miljøtiltak Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for inntil 190 mill. kroner til gjennomføring av pålagte miljøtiltak på Løkken.

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til miljøtiltak


Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for inntil 190 mill. kroner til gjennomføring av pålagte miljøtiltak på Løkken.

Kapitalutvidelse i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) Stortinget samtykker at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan forplikte norsk deltakelse i kapitalutvidelse i EBRD som innebærer at Norges garantiansvar overfor banken økes med 112,6 mill. euro, til 297 mill. euro.

Kapitalutvidelse i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD)


Stortinget samtykker at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan forplikte norsk deltakelse i kapitalutvidelse i EBRD som innebærer at Norges garantiansvar overfor banken økes med 112,6 mill. euro, til 297 mill. euro.

Fullmakt om såkornfond opprettet mellom 1997 og 2000 Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til, ved overveiende sannsynlighet for konkurs i et av såkornfondene opprettet mellom 1997 og 2000, å.

Fullmakt om såkornfond opprettet mellom 1997 og 2000


Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til, ved overveiende sannsynlighet for konkurs i et av såkornfondene opprettet mellom 1997 og 2000, å:

 • 1. konvertere hele eller deler av statens ansvarlige lån til egenkapital

 • 2. nedskrive deler av statens ansvarlige lån

 • 3. godkjenne salg av et såkornfond

 • 4. godkjenne endringer i et fonds administrative lokalisering

Fullmakter vedrørende Norsk Romsenter Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan gi Norsk Romsenter fullmakt til å.

Fullmakter vedrørende Norsk Romsenter


Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan gi Norsk Romsenter fullmakt til å:

 • 1. selge andeler i selskaper hvor institusjonen forvalter eierandeler, og kjøpe andeler i nye selskaper.

 • 2. benytte utbytte fra selskaper hvor institusjonen forvalter eierandeler og inntekter fra salg av andeler i slike selskaper til romrelatert virksomhet, herunder kjøp av andeler i nye selskaper.

Fullmakt til å avhende og bortfeste Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan bortfeste hjemfalte gruveeiendommer til museale formål vederlagsfritt.

Fullmakt til å avhende og bortfeste


Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan bortfeste hjemfalte gruveeiendommer til museale formål vederlagsfritt.