Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 22 for, 79 mot, 68 ikke til stede
15. desember 2010 17:29
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (39)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (25)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (22)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (19)
Høyre Høyre (18)
Høyre Høyre (12)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Senterpartiet Senterpartiet (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 39 mot, 25 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

22 for, 0 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 18 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 8 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 1 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Fremme forslag om en utvidelse av Argentummodellen med fond-i-fond-investeringer til tre nye fond.

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en utvidelse av Argentummodellen med fond-i-fond-investeringer til tre nye fond.

Fremme forslag om en lovfestet fullverdig nettolønnsordning for sjøfolk, og legge dette forslaget frem for Stortinget i løpet av 2011.

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en lovfestet fullverdig nettolønnsordning for sjøfolk, og legge dette forslaget frem for Stortinget i løpet av 2011.

I forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett for 2011 legge frem forslag om at refusjonsbeløpet i nettolønnsordningen for sjøfolk blir justert for lønns- og prisveksten som har funnet sted siden ordningen med et tak på 198 000 kroner ble innført.

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett for 2011 legge frem forslag om at refusjonsbeløpet i nettolønnsordningen for sjøfolk blir justert for lønns- og prisveksten som har funnet sted siden ordningen med et tak på 198 000 kroner ble innført.

Fremlegge en strategi for avbyråkratisering av fiskeri- og havbruksnæringens rammevilkår.

Stortinget ber regjeringen fremlegge en strategi for avbyråkratisering av fiskeri- og havbruksnæringens rammevilkår. Strategien fremlegges i løpet av 1. halvår 2011.

Foreta en gjennomgang av særavgiftsbelastningen pålagt fiskeri- og havbruksnæringen med sikte på opprydning og reduksjoner.

Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av særavgiftsbelastningen pålagt fiskeri- og havbruksnæringen med sikte på opprydning og reduksjoner.

Fremme forslag om å avvikle eierskapsbegrensningene for havbruksnæringen.

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å avvikle eierskapsbegrensningene for havbruksnæringen.

Legge til rette for vekst i havbruksnæringen gjennom etablering av nye veder-lagsfrie konsesjoner.

Stortinget ber regjeringen legge til rette for vekst i havbruksnæringen gjennom etablering av nye veder-lagsfrie konsesjoner.

Utarbeide en strategi for bedre samordning av marin forskning med fiskerinæringen slik at næringens behov i større grad vektlegges enn hva tilfellet er i dag.

Stortinget ber regjeringen utarbeide en strategi for bedre samordning av marin forskning med fiskerinæringen slik at næringens behov i større grad vektlegges enn hva tilfellet er i dag. Strategien fremlegges i løpet av 1. halvår 2011.

Sørge for at det igangsettes nedslakting av tamrein på Finnmarksvidda for å unngå store dyrelidelser utover vinteren.

Stortinget ber regjeringen sørge for at det igangsettes nedslakting av tamrein på Finnmarksvidda for å unngå store dyrelidelser utover vinteren.

Gjennom sitt eierskap i Statskog SF å pålegge selskapet umiddelbart å gå i gang å planlegge et større arronderingssalg av de skogeiendommer og annen fast eiendom Statskog SF eier i dag.

Stortinget ber regjeringen gjennom sitt eierskap i Statskog SF å pålegge selskapet umiddelbart å gå i gang å planlegge et større arronderingssalg av de skogeiendommer og annen fast eiendom Statskog SF eier i dag.

Sørge for at den bebudede landbruksmeldingen blir en melding som tar for seg hele verdikjeden.

Stortinget ber regjeringen sørge for at den bebudede landbruksmeldingen blir en melding som tar for seg hele verdikjeden.

Si opp jordbruksavtalen i sin nåværende form og justere periodiseringen av jordbruksoppgjøret til å følge kalenderåret, slik at fremtidige forhandlinger kommer inn som en del av budsjettprosessen.

Stortinget ber regjeringen si opp jordbruksavtalen i sin nåværende form og justere periodiseringen av jordbruksoppgjøret til å følge kalenderåret, slik at fremtidige forhandlinger kommer inn som en del av budsjettprosessen.

Legge frem en stortingsmelding om reindrift i løpet av 2011.

Stortinget ber regjeringen legge frem en stortingsmelding om reindrift i løpet av 2011.