Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 58 for, 44 mot, 67 ikke til stede
9. desember 2010 19:48
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (38)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (26)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (25)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (16)
Høyre Høyre (18)
Høyre Høyre (12)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (1)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (7)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

38 for, 0 mot, 26 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 25 mot, 16 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 18 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

5 for, 1 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under.

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

228 549 000

21

Spesielle driftsutgifter

12 148 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

2 776 000

220

Utdanningsdirektoratet

1

Driftsutgifter

227 793 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

3 745 000

70

Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

50 622 000

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

1

Driftsutgifter

13 358 000

222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

1

Driftsutgifter

103 820 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 317 000

223

Sametinget

50

Tilskudd til Sametinget

35 420 000

224

Senter for IKT i utdanningen

1

Driftsutgifter

50 370 000

21

Spesielle driftsutgifter

35 078 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

1

Driftsutgifter

157 411 000

60

Tilskudd til landslinjer

173 567 000

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres

51 643 000

64

Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere

141 973 000

66

Tilskudd til leirskoleopplæring

41 377 000

67

Tilskudd til opplæring i finsk

8 318 000

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

218 776 000

69

Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereformen

251 878 000

70

Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov

29 564 000

71

Tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskolene

9 705 000

72

Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram

4 958 000

73

Tilskudd til studieopphold i utlandet

9 730 000

74

Tilskudd til organisasjoner

15 884 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 135 374 000

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

35 000 000

71

Tilskudd til vitensentre

22 992 000

227

Tilskudd til særskilte skoler

60

Tilskudd til Moskvaskolen

1 300 000

62

Tilskudd til Fjellheimen leirskole

5 205 000

70

Tilskudd til Den franske skolen i Oslo

6 460 000

71

Tilskudd til internatdriften ved Krokeide videregående skole

22 331 000

72

Tilskudd til Røde Kors Nordisk United World College

28 164 000

73

Tilskudd til opplæring i Kenya og Etiopia

2 579 000

228

Tilskudd til private skoler mv.

70

Private grunnskoler, overslagsbevilgning

1 227 842 000

71

Private videregående skoler, overslagsbevilgning

1 258 350 000

72

Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning

196 086 000

73

Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning

79 818 000

74

Private videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning

22 141 000

75

Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning

178 883 000

76

Andre private skoler, overslagsbevilgning

40 875 000

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning

10 799 000

78

Kompletterende undervisning, overslagsbevilgning

26 334 000

79

Toppidrett

25 565 000

80

Privatskoleorganisasjoner

628 000

81

Elevutveksling til utlandet

1 615 000

229

Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

1

Driftsutgifter

21 190 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 022 000

230

Kompetansesentre for spesialundervisning

1

Driftsutgifter

639 433 000

21

Spesielle driftsutgifter

52 989 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

7 839 000

252

EUs program for livslang læring

70

Tilskudd

183 525 000

253

Folkehøyskoler

70

Tilskudd til folkehøyskoler

659 685 000

71

Tilskudd til Folkehøgskolerådet

3 725 000

72

Tilskudd til nordiske folkehøyskoler

1 171 000

254

Tilskudd til voksenopplæring

70

Tilskudd til studieforbund

184 951 000

71

Tilskudd til fjernundervisning

13 304 000

72

Tilskudd til Studiesenteret Finnsnes

3 868 000

73

Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner

9 577 000

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.

70

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

25 919 000

71

Falstadsenteret

15 184 000

72

Stiftelsen Arkivet

5 696 000

73

Nansen Fredssenter

5 155 000

74

Narviksenteret

2 047 000

75

Det europeiske Wergelandsenteret

6 916 000

76

Raftostiftelsen

2 000 000

256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

1

Driftsutgifter

45 416 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 987 000

257

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

5 000 000

70

Tilskudd, kan overføres

81 278 000

258

Tiltak for livslang læring

1

Driftsutgifter

3 896 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1

41 523 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler

24 157 242 000

70

Private høyskoler

879 958 000

270

Studium i utlandet og sosiale formål for studenter

71

Tilrettelegging av studier i utlandet

14 673 000

74

Tilskudd til velferdsarbeid

70 249 000

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres

234 946 000

276

Fagskoleutdanning

72

Annen fagskoleutdanning

55 158 000

280

Felles enheter

1

Driftsutgifter

57 161 000

21

Spesielle driftsutgifter

78 789 000

50

Senter for internasjonalisering av høyere utdanning

45 154 000

71

Tilskudd til UNIS

97 217 000

72

Tilskudd til UNINETT

23 247 000

73

Tilskudd til NORDUnet, kan overføres

19 579 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter

310 795 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

15 849 000

50

Tilskudd til Norges forskningsråd

80 755 000

73

Tilskudd til internasjonale programmer

18 800 000

78

Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet

14 104 000

283

Meteorologiformål

50

Meteorologisk institutt

261 911 000

72

Internasjonale samarbeidsprosjekter

57 595 000

285

Norges forskningsråd

52

Forskningsformål

1 181 930 000

55

Administrasjon

258 492 000

286

Forskningsfond

50

Fondet for forskning og nyskaping, overføring til Norges forskningsråd

1 207 573 000

60

Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning

219 000 000

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

21

Spesielle driftsutgifter

8 925 000

53

NUPI

4 077 000

56

Ludvig Holbergs forskningspris

9 100 000

57

Basisbevilgning til samfunnsvitenskaplige forskningsinstitutter

168 858 000

71

Tilskudd til andre private institusjoner

31 926 000

73

Niels Henrik Abels matematikkpris

12 400 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

21

Spesielle driftsutgifter

6 817 000

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

203 312 000

73

EUs rammeprogram for forskning, kan overføres

1 136 673 000

74

Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres

8 627 000

75

UNESCO

19 393 000

310

Tilskudd til trossamfunn m.m.

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning

194 236 000

75

Tilskudd til private kirkebygg, kan overføres

10 432 000

76

Tilskudd til råd for tro og livssyn

5 373 000

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd

1 337 000 000

1020

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter

316 300 000

21

Spesielle driftsutgifter

289 400 000

1021

Drift av forskningsfartøyene

1

Driftsutgifter

123 890 000

21

Spesielle driftsutgifter

57 460 000

1022

NIFES

1

Driftsutgifter

58 900 000

21

Spesielle driftsutgifter

83 300 000

1023

Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU

21

Spesielle driftsutgifter

7 000 000

50

Tilskudd Norges forskningsråd, kan overføres

321 060 000

51

Tilskudd Veterinærinstituttet

40 330 000

71

Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres

13 250 000

72

Tilskudd Nofima, kan overføres

70 760 000

74

Tilskudd marin bioteknologi mv., kan overføres

32 800 000

75

Tilskudd Akvariet i Bergen

3 530 000

1137

Forskning og innovasjon

50

Forskningsaktivitet

217 528 000

51

Basisbevilgninger til forskningsinstitutter m.m.

181 147 000

53

Omstillingsmidler instituttsektoren mv.

4 096 000

1590

Kirkelig administrasjon

1

Driftsutgifter

201 008 000

21

Spesielle driftsutgifter

27 616 000

70

Demokratireformen, kan overføres, kan nyttes under post 1

65 860 000

71

Tilskudd til kirkelige formål

203 430 000

72

Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene

10 000 000

73

Tilskudd til virksomheten ved Nidaros domkirke

3 000 000

74

Tilskudd til Oslo domkirke

1 000 000

75

Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1

177 870 000

79

Til disposisjon, kan overføres

500 000

1591

Presteskapet

1

Driftsutgifter

858 285 000

21

Spesielle driftsutgifter

6 013 000

1592

Nidaros domkirke m.m.

1

Driftsutgifter

53 023 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45

320 115 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

133 612 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning

4 661 211 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning

2 793 512 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning

532 741 000

72

Rentestønad, overslagsbevilgning

1 105 890 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning

404 420 000

74

Tap på utlån

350 000 000

76

Startstipend for kvotestudenter, overslagsbevilgning

7 751 000

Totale utgifter

54 500 351 000

Inntekter

3200

Kunnskapsdepartementet

5

Refusjon utdanningsbistand NORAD mv.

1 805 000

3220

Utdanningsdirektoratet

1

Inntekter ved oppdrag

3 488 000

2

Salgsinntekter mv.

6 843 000

3222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

2

Salgsinntekter mv.

4 443 000

3224

Senter for IKT i utdanningen

1

Inntekter fra oppdrag mv.

2 281 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

67 437 000

3229

Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

2

Salgsinntekter mv.

1 485 000

61

Refusjon fra fylkeskommuner

974 000

3230

Kompetansesentre for spesialundervisning

1

Inntekter ved oppdrag

52 989 000

2

Salgsinntekter mv.

13 573 000

3256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

1

Inntekter ved oppdrag

9 705 000

2

Salgsinntekter mv.

1 238 000

3280

Felles enheter

1

Inntekter ved oppdrag

10 000

2

Salgsinntekter m.v.

2 010 000

3281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

2

Salgsinntekter mv.

37 250 000

3286

Forskningsfond

85

Avkastning - Fondet for forskning og nyskaping

3 725 960 000

86

Avkastning - Regionale forskningsfond

219 000 000

3287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

85

Avkastning fra Niels Henrik Abels minnefond

12 400 000

86

Avkastning fra Ludvig Holbergs minnefond

9 100 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

4 794 000

4020

Havforskningsinstituttet

3

Oppdragsinntekter

289 400 000

4021

Drift av forskningsfartøyene

1

Oppdragsinntekter

57 460 000

4022

NIFES

1

Oppdragsinntekter

83 300 000

2

Laboratorieinntekter

810 000

4590

Kirkelig administrasjon

2

Ymse inntekter

11 426 000

3

Inntekter ved oppdrag

27 616 000

4591

Presteskapet

2

Ymse inntekter

13 971 000

3

Inntekter ved oppdrag

6 013 000

4592

Nidaros domkirke m.m.

2

Ymse inntekter

15 846 000

3

Leieinntekter m.m.

3 139 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

24 000 000

29

Termingebyr

27 265 000

89

Purregebyrer

93 409 000

5610

Renter av lån til Nofima AS

80

Renter

1 292 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter

4 606 550 000

Totale inntekter

9 438 282 000

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2011 kan.

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2011 kan:

 • 1.

overskride bevilgningen på

mot tilsvarende merinntekt under

kap. 200 post 1

kap. 3200 post 2

kap. 220 post 1

kap. 3220 post 2

kap. 221 post 1

kap. 3221 post 2

kap. 222 post 1

kap. 3222 postene 2 og 61

kap. 224 post 1

Kap. 3224 post 1

kap. 229 post 1

kap. 3229 postene 2 og 61

kap. 230 post 1

kap. 3230 post 2

kap. 256 post 1

kap. 3256 post 2

kap. 280 post 1

kap. 3280 post 2

kap. 280 post 21

kap. 3280 post 1

kap. 281 post 1

kap. 3281 post 2

kap. 286 post 50

kap. 3286 post 85

kap. 286 post 60

kap. 3286 post 86

kap. 287 post 56

kap. 3287 post 86

kap. 287 post 73

kap. 3287 post 85

kap. 2410 post 1

kap. 5310 post 3

 • 2. overskride bevilgningene til oppdragsvirksomhet på postene 21 mot tilsvarende merinntekter.

 • 3. bruke inntekter fra salg av eiendom ved universitetene til kjøp, vedlikehold og bygging av andre lokaler til undervisnings- og forskningsformål ved den samme virksomheten.

 • 4. gi Norges forskningsråd fullmakt til å kjøpe og avhende eiendommer. Salgsinntekter blir ført til eiendomsfondet til Forskningsrådet.

Tilsagnsfullmakter Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2011 kan.

Tilsagnsfullmakter


Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2011 kan:

 • 1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme (i mill. kroner)

220

Utdanningsdirektoratet

70

Tilskudd til læremidler m.v.

20,0

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter

60,0

270

Studium i utlandet og sosiale formål for studenter

75

Tilskudd til bygging av studentboliger

184,0

285

Norges forskningsråd

52

Forskningsformål

37,5

 • 2. gi tilsagn om å utbetale støtte for første halvår 2012 (andre halvdelen av undervisningsåret 2011-2012) etter de satsene som blir fastsatt andre halvår 2011 (første halvdelen av undervisningsåret 2011-2012), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, postene 70 Utdanningsstipend, 71 Andre stipend, 72 Rentestøtte og 90 Økt lån og rentegjeld samt kap. 5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning, post 80 Renter.

 • 3. gi tilsagn om å konvertere lån til stipend første halvår 2012 (andre halvdelen av undervisningsåret 2011-2012) etter de satsene som blir fastsatt for andre halvår 2011 (første halvdelen av undervisningsåret 2011-2012), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, post 50 Avsetning til utdanningsstipend.

 • 4. gi tilsagn om å utbetale tillegg til utdanningslånet for 2011 med 4 000 kroner pr. måned i opptil to måneder for studenter som deltar i undervisning som er omfattet av ordningen med sommerundervisning, jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, postene 72 Rentestøtte og 90 Økt lån og rentegjeld samt kap. 5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning, post 80 Renter.

Diverse fullmakter Stortinget samtykker i at.

Diverse fullmakter


Stortinget samtykker i at:

 • 1. privatister som melder seg opp til eksamen, og kandidater som melder seg opp til fag-/svenneprøver etter opplæringsloven § 3-5, skal betale et gebyr pr. prøve. Gebyret skal betales til fylkeskommunen. Privatister som melder seg opp til eksamen, skal betale 367 kroner dersom privatisten ikke har prøvd seg i faget tidligere som privatist eller elev, og 752 kroner ved forbedringsprøver. Kandidater som melder seg opp til fag-/svenneprøver etter opplæringsloven § 3-5, skal betale 752 kroner pr. prøve dersom kandidaten ikke har gått opp tidligere, og 1 504 kroner ved senere forsøk.

 • 2. Kunnskapsdepartementet i 2011 kan gi universiteter og høyskoler fullmakt til å:

  • a. opprette nye selskap og delta i selskap som er av faglig interesse for virksomheten.

  • b. bruke overskudd av oppdragsvirksomheten til kapitalinnskudd ved opprettelse av nye selskap eller ved deltagelse i selskap som er av faglig interesse for virksomheten.

  • c. bruke utbytte fra selskap som virksomheten har kjøpt aksjer i eller etter fullmakt forvalter, til drift av virksomheten eller til kapitalinnskudd.

  • d. bruke inntekt fra salg av aksjer i selskap som virksomheten har ervervet med overskudd fra oppdragsvirksomhet eller etter fullmakt forvalter, til drift av virksomheten eller til kapitalinnskudd.

 • 3. Kunnskapsdepartementet i 2011 kan gi Statens lånekasse for utdanning fullmakt til å inngå avtaler om leveranser til å gjennomføre moderniseringen i Statens lånekasse for utdanning, jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, post 45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehold. Fullmakten gjelder innenfor en samlet kostnadsramme for prosjektet på 814 mill. kroner, jf. Budsjett-innst. S. nr. 12 (2007-2008) og St.prp. nr. 1 (2007-2008) for Kunnskapsdepartementet.

Tilsagnsfullmakter Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Tilsagnsfullmakter


Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd

107,5 mill. kroner

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2011 kan.

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2011 kan:

 • 1.

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekt under

kap. 1020 postene 1 og 21

kap. 4020 post 3

kap. 1021 postene 1 og 21

kap. 4021 post 1

kap. 1022 postene 1 og 21

kap. 4022 post 1

 • 2. regne med alle ubrukte merinntekter ved beregning av sum som kan overføres på kap. 1020 postene 1 og 21 Spesielle driftsutgifter og kap. 1021 postene 1 og 21.

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2011 kan.

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2011 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekt under

kap. 1590 post 1

kap. 4590 post 2

kap. 1590 post 21

kap. 4590 post 3

kap. 1591 post 1

kap. 4591 post 2

kap. 1591 post 21

kap. 4591 post 3

kap. 1592 post 1

kap. 4592 postene 2 og 3