Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 54 for, 47 mot, 68 ikke til stede
3. desember 2010 13:17
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (39)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (25)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (17)
Høyre Høyre (17)
Høyre Høyre (13)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (7)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

39 for, 0 mot, 25 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 24 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 17 mot, 13 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under.

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

324 472 000

73

Forskning og utvikling, kan overføres

17 446 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan overføres

2 608 550 000

46

Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres

60 239 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres

1 512 049 000

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

163 794 000

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

229 483 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres

18 000 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

66 267 000

78

Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres

265 000 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsutgifter

2 592 246 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter

141 985 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter

1 913 817 000

50

Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres

73 984 000

70

Renter låneordning, kan overføres

6 096 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter

5 288 514 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter

3 282 481 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter

3 968 358 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter

1 048 559 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter

966 010 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter

2 377 209 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45

1 006 530 000

44

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel, kan overføres

51 680 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 131 884 000

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel, kan overføres

134 000 000

75

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760 post 44

99 790 000

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter

977 565 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

491 502 000

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter

1 187 463 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsutgifter

239 877 000

60

Tilskudd til kommuner, kan overføres

1 647 000

72

Overføringer til andre

2 055 000

Totale utgifter

39 248 552 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

4700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsinntekter

223 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter

3 448 250 000

47

Salg av eiendom

153 150 000

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsinntekter

53 011 000

4723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsinntekter

2 601 000

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

1

Driftsinntekter

49 451 000

70

Renter låneordning

36 000

4731

Hæren

1

Driftsinntekter

45 605 000

4732

Sjøforsvaret

1

Driftsinntekter

37 229 000

4733

Luftforsvaret

1

Driftsinntekter

161 552 000

4734

Heimevernet

1

Driftsinntekter

8 381 000

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsinntekter

108 046 000

4760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsinntekter

134 000 000

4790

Kystvakten

1

Driftsinntekter

400 000

4791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsinntekter

449 001 000

4792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsinntekter

10 368 000

4795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsinntekter

2 413 000

4799

Militære bøter

86

Militære bøter

500 000

Totale inntekter

4 664 217 000

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2011 kan.

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2011 kan:

1. benytte alle merinntekter til å overskride enhver utgiftsbevilgning under Forsvarsdepartementet, med følgende unntak:

a. inntekter fra militære bøter kan ikke benyttes som grunnlag for overskridelse.

b. inntekter ved salg av større materiell kan benyttes med inntil 75 pst. til overskridelse av bevilgningen under kap. 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Større utstyrsanskaffelser og ved-likehold.

2. ta med ubrukte merinntekter ved utregning av overførbart beløp.

Bestillingsfullmakter Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2011 kan.

Bestillingsfullmakter


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2011 kan:

1. foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsutgifter

25 mill. kroner

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter

32 mill. kroner

1731

Hæren

1

Driftsutgifter

600 mill. kroner

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter

100 mill. kroner

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter

600 mill. kroner

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter

825 mill. kroner

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter

300 mill. kroner

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter

125 mill. kroner

44

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel

115 mill. kroner

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

18 500 mill. kroner

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel

165 mill. kroner

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter

2 900 mill. kroner

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

75 mill. kroner

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter

55 mill. kroner

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsutgifter

2 mill. kroner

2. gi Forsvarets forskningsinstitutt fullmakt til å ha økonomiske forpliktelser på inntil 60 mill. kroner ut over det som dekkes av egne avsetninger.

Tilsagnsfullmakt Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2011 kan gi tilsagn om økonomisk støtte ut over bevilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Tilsagnsfullmakt


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2011 kan gi tilsagn om økonomisk støtte ut over bevilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1700

Forsvarsdepartementet

73

Forskning og utvikling

22 mill. kroner

Nettobudsjettering av salgsomkostninger Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2011 kan trekke salgsomkostninger ved salg av materiell og fast eiendom fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap.

Nettobudsjettering av salgsomkostninger


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2011 kan trekke salgsomkostninger ved salg av materiell og fast eiendom fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg post 45 Store nyanskaffelser og vedlikehold og kap. 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg post 47 Salg av eiendom.

Personell Stortinget samtykker i at.

Personell


Stortinget samtykker i at:

1. Forsvarsdepartementet i 2011 kan fastsette lengden på førstegangstjenesten, repetisjonstjenesten og heimevernstjenesten slik det går fram av Prop. 1 S (2010-2011).

2. enheter oppsatt med frivillig heimevernspersonell kan overføres til forsvarsgrener og fellesinstitusjoner, og benyttes i operasjoner i utlandet.

Investeringsfullmakter Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2011 kan.

Investeringsfullmakter


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2011 kan:

1. starte opp nye investeringsprosjekter, herunder større bygg- og eiendomsprosjekter, som er presentert som nye prosjekter i Prop. 1 S (2010-2011), innenfor de kostnadsrammer som der er omtalt.

2. endre tidligere godkjente prosjekter som anført i Prop. 1 S (2010-2011), herunder endrede kostnadsrammer.

3. starte opp og gjennomføre materiellinvesteringer og byggeprosjekter av lavere kategori.

4. nytte bevilgningen på den enkelte investeringspost, hhv. post 44, 45, 47 og 48 fritt mellom formål, bygg- og eiendomskategorier, anskaffelser og prosjekter som presentert i Prop. 1 S (2010-2011).

5. gjennomføre konsept- og definisjonsfasen av planlagte materiellanskaffelser.

6. igangsette prosjektering av byggeprosjekter med en samlet utgift tilsvarende 5 pst. av bevilgningen på de respektive poster.

7. inkludere gjennomføringskostnader i investeringsprosjektene for eiendom, bygg og anlegg på post 46 og 47.

Fullmakter vedrørende fast eiendom Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2011 kan.

Fullmakter vedrørende fast eiendom


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2011 kan:

1. avhende fast eiendom uansett verdi til markedspris når det ikke foreligger annet statlig behov for eiendommen. Eiendommene skal normalt legges ut for salg i markedet, men kan selges direkte til fylkeskommuner eller kommuner til markedspris, innenfor EØS-avtalens bestemmelser. Dersom eiendommene er aktuelle for frilufts- eller kulturformål kan de selges på samme vilkår til Statskog SF hvis ikke fylkeskommuner eller kommuner ønsker å kjøpe eiendommene.

2. avhende fast eiendom til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

Tidspunkt for belastning av utgiftsbevilgninger Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2011 kan belaste utgiftsbevilgninger for bestillinger gjennom NAMSA, andre internasjonale organisasjoner eller andre lands myndigheter fra det tidspunkt materiell blir bestilt, selv om levering først skjer senere i budsjettåret eller i et etterfølgende budsjettår

Tidspunkt for belastning av utgiftsbevilgninger


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2011 kan belaste utgiftsbevilgninger for bestillinger gjennom NAMSA, andre internasjonale organisasjoner eller andre lands myndigheter fra det tidspunkt materiell blir bestilt, selv om levering først skjer senere i budsjettåret eller i et etterfølgende budsjettår.

Organisasjon Stortinget samtykker i at rekruttutdanningen for Sjøforsvaret videreføres på Madla.

Organisasjon


Stortinget samtykker i at rekruttutdanningen for Sjøforsvaret videreføres på Madla.