Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 30 for, 138 mot, 1 ikke til stede
18. juni 2010 16:42
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (64)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (41)
Høyre Høyre (28)
Høyre Høyre (1)
Høyre Høyre (1)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (10)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (11)
Venstre Venstre (2)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 64 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 41 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

28 for, 1 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 10 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 11 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 11 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

2 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.PostFormålKroner
928(NYTT) Ulønnet forskningsinnsats
71(NY) Tilskudd, bevilges med40 000 000
5506Avgift av arv og gaver
70Avgift, nedsettes med63 000 000
fra kr 1 400 000 000 til kr 1 337 000 000»

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endring

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endring:

Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2010 oppheves.

Senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2011, komme tilbake til Stortinget med forslag til et lovforslag om innføring av regler om avsetning til en fondsordning for enkeltpersonforetak etter mønster av den svenske ordningen med «expansionsmedel.

Stortinget ber regjeringen, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2011, komme tilbake til Stortinget med forslag til et lovforslag om innføring av regler om avsetning til en fondsordning for enkeltpersonforetak etter mønster av den svenske ordningen med «expansionsmedel

Innføre en ordning med normerte sykemeldingsperioder, basert på forventet friskmelding etter kjente diagnoser.

Stortinget ber regjeringen innføre en ordning med normerte sykemeldingsperioder, basert på forventet friskmelding etter kjente diagnoser.

Sørge for at Nav i større grad benytter attføringsmidler i sykepengeperioden.

Stortinget ber regjeringen sørge for at Nav i større grad benytter attføringsmidler i sykepengeperioden. Å delta i attføring eller rehabilitering under sykepengeperioden skal ikke ha innvirkning på sykelønnen.

Sørge for en styrket bruk av attføringsmedisinske og rehabiliteringsmedisinske rådgivende leger i sykefraværsarbeidet, som kan supplere fastlegenes medisinske vurderinger.

Stortinget ber regjeringen sørge for en styrket bruk av attføringsmedisinske og rehabiliteringsmedisinske rådgivende leger i sykefraværsarbeidet, som kan supplere fastlegenes medisinske vurderinger.

Sørge for at ledig kapasitet innenfor rehabiliterings- og attføringsbransjen tas i bruk, for å nå målsettingen i sykefraværsarbeidet.

Stortinget ber regjeringen sørge for at ledig kapasitet innenfor rehabiliterings- og attføringsbransjen tas i bruk, for å nå målsettingen i sykefraværsarbeidet.

Fremme forslag om å fjerne fordelsbeskatningen ved arbeidsgiverbetalte behandlingsutgifter og behandlingsforsikringer.

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å fjerne fordelsbeskatningen ved arbeidsgiverbetalte behandlingsutgifter og behandlingsforsikringer.

I statsbudsjettet for 2011 legge frem en vurdering av effekten ved helt eller delvis å slette klimakvoter fremfor å selge disse i markedet sammenliknet med å øremerke gevinsten ved kvotesalget til andre utslippsreduserende tiltak, og legge frem forslag om enten redusert kvotesalg eller øremerking av salgsgevinster til klimatiltak.

Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2011 legge frem en vurdering av effekten ved helt eller delvis å slette klimakvoter fremfor å selge disse i markedet sammenliknet med å øremerke gevinsten ved kvotesalget til andre utslippsreduserende tiltak, og legge frem forslag om enten redusert kvotesalg eller øremerking av salgsgevinster til klimatiltak.