Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 11 for, 158 mot, 0 ikke til stede
18. juni 2010 16:41
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (1)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (63)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (41)
Høyre Høyre (30)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (10)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (11)
Venstre Venstre (2)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

1 for, 63 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 41 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 30 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

10 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 11 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 11 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 2 mot, 0 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

221Foreldreutvalget for grunnopplæringen
1Driftsutgifter, forhøyes med1 500 000
fra kr 9 613 000 til kr 11 113 000
225Tiltak i grunnopplæringen
71Tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskolene, forhøyes med1 000 000
fra kr 9 413 000 til kr 10 413 000
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med55 103 000
fra kr 1 043 566 000 til kr 1 098 669 000
228Tilskudd til private skoler mv.
70Private grunnskoler, overslagsbevilgning, nedsettes med9 000 000
fra kr 1 110 758 000 til kr 1 101 758 000
Tilskudd til private skoler mv.
82(NY) Kapitaltilskudd friskoler, bevilges med10 000 000
231Barnehager
65Skjønnsmidler til barnehager, forhøyes med4 000 000
fra kr 5 805 706 000 til kr 5 809 706 000
253Folkehøyskoler
70Tilskudd til folkehøyskoler, forhøyes med2 000 000
fra kr 636 552 000 til kr 638 552 000
255Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.
72Stiftelsen Arkivet, forhøyes med1 000 000
fra kr 5 525 000 til kr 6 525 000
258Analyse og utviklingsarbeid
1Driftsutgifter, nedsettes med1 000 000
fra kr 3 809 000 til kr 2 809 000
Analyse og utviklingsarbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, nedsettes med10 500 000
fra kr 39 305 000 til kr 28 805 000
260Universiteter og høyskoler
50Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med86 334 000
fra kr 22 554 756 000 til kr 22 641 090 000
Universiteter og høyskoler
70Private høyskoler, forhøyes med7 500 000
fra kr 828 222 000 til kr 835 722 000
270Studium i utlandet og sosiale formål for studenter
74Tilskudd til velferdsarbeid, forhøyes med5 000 000
fra kr 68 137 000 til kr 73 137 000
286Forskningsfond
95Fondskapital – Fondet for forskning og nyskaping, forhøyes med25 000 000 000
fra kr 5 000 000 000 til kr 30 000 000 000
315Frivillighetsformål
75Tilskudd til inkluderings- og fattigdomstiltak, forhøyes med4 000 000
fra kr 3 128 000 til kr 7 128 000
410Tingrettene og lagmannsrettene
1Driftsutgifter, forhøyes med64 420 000
fra kr 1 448 866 000 til kr 1 513 286 000
440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med203 658 000
fra kr 8 924 155 000 til kr 9 127 813 000
571Rammetilskudd til kommuner
60Innbyggertilskudd, nedsettes med198 300 000
fra kr 50 600 896 000 til kr 50 402 596 000
586Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
64Investeringstilskudd, kan overføres, forhøyes med50 600 000
fra kr 901 250 000 til kr 951 850 000
605Arbeids- og velferdsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med17 300 000
fra kr 9 265 901 000 til kr 9 283 201 000
Arbeids- og velferdsetaten
70Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres, forhøyes med17 500 000
fra kr 220 880 000 til kr 238 380 000
634Arbeidsmarkedstiltak
76Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, forhøyes med292 600 000
fra kr 7 207 820 000 til kr 7 500 420 000
732Regionale helseforetak
72Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, nedsettes med2 800 000
fra kr 40 409 437 000 til kr 40 406 637 000
Regionale helseforetak
73Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, nedsettes med800 000
fra kr 14 057 339 000 til kr 14 056 539 000
Regionale helseforetak
79Raskere tilbake, kan overføres, forhøyes med9 500 000
fra kr 483 567 000 til kr 493 067 000
763Rustiltak
71Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med50 000 000
fra kr 160 421 000 til kr 210 421 000
769Utredningsvirksomhet mv.:
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med20 000 000
fra kr 29 837 000 til kr 49 837 000
842Familievern
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med5 000 000
fra kr 193 176 000 til kr 198 176 000
Familievern
70Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1, forhøyes med5 000 000
fra kr 124 107 000 til kr 129 107 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
71Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 50, forhøyes med20 000 000
fra kr 48 048 000 til kr 68 048 000
855Statlig forvaltning av barnevernet
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, forhøyes med130 000 000
fra kr 3 114 157 000 til kr 3 244 157 000
857Barne- og ungdomstiltak
73Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 47 078 000 til kr 57 078 000
909Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
73Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, nedsettes med416 000 000
fra kr 1 750 000 000 til kr 1 334 000 000
1023Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med10 000 000
fra kr 8 000 000 til kr 18 000 000
1400Miljøverndepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med5 000 000
fra kr 221 010 000 til kr 216 010 000
1441Statens forurensningstilsyn
1Driftsutgifter, nedsettes med5 000 000
fra kr 308 160 000 til kr 303 160 000
1580Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
33Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med129 878 000
fra kr 773 000 000 til kr 643 122 000
1590Kirkelig administrasjon
71Tilskudd til kirkelige formål, forhøyes med3 500 000
fra kr 195 835 000 til kr 199 335 000
Kirkelig administrasjon:
75Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1, forhøyes med10 000 000
fra kr 170 000 000 til kr 180 000 000
1591Presteskapet
1Driftsutgifter, forhøyes med15 000 000
fra kr 822 246 000 til kr 837 246 000
1610Toll- og avgiftsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med5 430 000
fra kr 1 279 600 000 til kr 1 285 030 000
1618Skatteetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med54 500 000
fra kr 4 260 300 000 til kr 4 314 800 000
1825Omlegging av energibruk og energiproduksjon
70Tilskudd til elektrisitetssparing i husholdninger, kan overføres, forhøyes med30 000 000
fra kr 40 000 000 til kr 70 000 000
2309Tilfeldige utgifter
1Driftsutgifter, nedsettes med725 000 000
fra kr 11 531 755 000 til kr 10 806 755 000
2421Innovasjon Norge
50Innovasjon – prosjekter, fond, forhøyes med87 000 000
fra kr 383 000 000 til kr 470 000 000
2445Statsbygg
33Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med144 100 000
fra kr 908 800 000 til kr 764 700 000
2530Foreldrepenger
71Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, forhøyes med155 000 000
fra kr 409 500 000 til kr 564 500 000
2650Sykepenger
70Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, forhøyes med490 000 000
fra kr 32 840 000 000 til kr 33 330 000 000
5501Skatter på formue og inntekt
70Toppskatt mv, forhøyes med60 000 000
fra kr 29 300 000 000 til kr 29 360 000 000
Skatter på formue og inntekt
72Fellesskatt, nedsettes med350 500 000
fra kr 142 900 000 000 til kr 142 550 000 000
5506Avgift av arv og gaver
70Avgift, nedsettes med3 000 000
fra kr 1 400 000 000 til kr 1 397 000 000
5511Tollinntekter
70Toll, nedsettes med16 500 000
fra kr 2 033 000 000 til kr 2 016 500 000
5526Avgift på alkohol
70Produktavgift på alkoholholdige drikkevarer, forhøyes med145 000 000
fra kr 11 927 000 000 til kr 12 072 000 000
5536Avgift på motorvogner mv.
71Engangsavgift på motorvogner mv., nedsettes med490 000 000
fra kr 16 000 000 000 til kr 15 510 000 000
Avgift på motorvogner mv.
77Avgift på olje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift), nedsettes med75 000 000
fra kr 8 541 000 000 til kr 8 466 000 000
5541Avgift på elektrisk kraft
70Forbruksavgift, forhøyes med135 000 000
fra kr 7 382 000 000 til kr 7 517 000 000
5542Avgift på mineralolje mv.
70Avgift på mineralolje, forhøyes med59 500 000
fra kr 1 311 000 000 til kr 1 370 500 000
5543Miljøavgift på mineralske produkter mv.
70CO2-avgift, forhøyes med29 700 000
fra kr 4 823 000 000 til kr 4 852 700 000
5560Miljøavgift plastposer
70(NY) Miljøavgift plastposer, bevilges med330 000 000
5656Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning
85Utbytte, forhøyes med4 978 900 000
fra kr 4 613 700 000 til kr 9 592 600 000
5700Folketrygdens inntekter
72Arbeidsgiveravgift, nedsettes med47 500 000
fra kr 131 400 000 000 til kr 131 352 500 000»

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på alkoholholdig drikk for budsjetterminen 2010: § 1 nytt andre ledd skal lyde

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på alkoholholdig drikk for budsjetterminen 2010:

§ 1 nytt andre ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Alkoholholdig drikkVolumprosent alkoholKroner
t.o.m. 0,7avgiftslegges etter reglene for alkoholfrie drikkevarer
Brennevinsbasertover 0,76,49 pr. volumprosent og liter
Annenover 0,7 t.o.m. 2,72,90 pr. liter
over 2,7 t.o.m. 3,710,93 pr. liter
over 3,7 t.o.m. 4,718,94 pr. liter
over 4,7 t.o.m. 224,23 pr. volumprosent og liter
Etanol til teknisk brukover 0,7sats som for alkoholholdig drikk

Departementet kan videre gi forskrift at det skal betales avgift på alkohol som er i varer som ikke er avgiftspliktige etter første ledd, samt om forenklet avgiftsberegning for varer som reisende innfører til personlig bruk utover avgiftsfri kvote, jf. tolloven § 4-20.

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endring i Stortingets vedtak av 26. november 2009 om avgift på motorvogner mv

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endring i Stortingets vedtak av 26. november 2009 om avgift på motorvogner mv. for budsjetterminen 2010:

§ 2 avgiftsgruppe a bokstav A skal lyde:

A. Motorvogner som omfattes av plikten til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp etter forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kapittel 49:

kr 35,67 pr. kg av de første 1 150 kg av egenvekten,

kr 77,74 pr. kg av de neste 250 kg av egenvekten,

kr 155,51 pr. kg av de neste 100 kg av egenvekten,

kr 180,85 pr. kg av resten (vektavgift),

dessuten:

kr 55,10 pr. kW av de første 65 kW av motoreffekten,

kr 481,00 pr. kW av de neste 25 kW av motoreffekten,

kr 1 297,33 pr. kW av de neste 40 kW av motoreffekten,

kr 2 702,77 pr. kW av resten (motoreffektavgift),

dessuten:

kr 0 pr. g/km av de første 120 g av CO2-utslippet,

kr 725,00 pr. g/km av de neste 20 g av CO2-utslippet,

kr 877,20 pr. g/km av de neste 40 g av CO2-utslippet,

kr 2 044,80 pr. g/km av de neste 70 g av CO2-utslippet,

kr 3 282,00 pr. g/km av resten (utslippsavgift).

Fra 1. september 2010 gjøres følgende endring i Stortingets vedtak av 27. november 2009 om avgift på motorvogner mv

Fra 1. september 2010 gjøres følgende endring i Stortingets vedtak av 27. november 2009 om avgift på motorvogner mv. for budsjetterminen 2010:

I

§ 5 nytt tredje ledd skal lyde:

For motorvogner hvor det etter § 2 gis fradrag for CO2-utslipp under 120 g/km, utbetales kr 25 000 som tilskudd til første gangs registrert eier.

Nåværende § 5 tredje og fjerde ledd blir nye fjerde og femte ledd.

II

Endringen trer i kraft 1. september 2010.

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på motorvogner mv., VI

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på motorvogner mv., VI. Avgift på olje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift):

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av olje til framdrift av motorvogn med følgende beløp pr. liter:

 • a) svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr 1,12

 • b) lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 3,61

 • c) annen mineralolje: kr 3,61

 • d) biodiesel; kr 0,56.

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om forbruksavgift på elektrisk kraft for budsjetterminen 2010: § 1 første ledd skal lyde

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om forbruksavgift på elektrisk kraft for budsjetterminen 2010:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med 11,51 øre pr. kWh på elektrisk kraft som leveres her i landet.

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om forbruksavgift på elektrisk kraft for budsjetterminen 2010: § 1 første ledd skal lyde

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om forbruksavgift på elektrisk kraft for budsjetterminen 2010:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av mineralolje med 0,986 pr. liter. For mineralolje til treforedlingsindustrien og produsenter av fargestoffer og pigmenter skal det betales avgift med kr 0,226 pr. liter.

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om miljøavgifter på mineralske produkter mv., CO 2 -avgift på mineralske produkter for budsjetterminen 2010: § 1 bokstav a skal lyde

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om miljøavgifter på mineralske produkter mv., CO2-avgift på mineralske produkter for budsjetterminen 2010:

§ 1 bokstav a skal lyde:

Mineralolje: kr 3,02 pr. liter. For innenriks luftfart er satsen kr 0,93 pr. liter. For treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien er satsen kr 0,30 pr. liter.

Fra 1. september 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om miljøavgifter på mineralske produkter mv., CO 2 -avgift på mineralske produkter for budsjetterminen 2010: I § 1 skal lyde

Fra 1. september 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om miljøavgifter på mineralske produkter mv., CO2-avgift på mineralske produkter for budsjetterminen 2010:

I

§ 1 skal lyde:

Fra 1. september 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende mineralske produkter med følgende beløp:

 • a) Mineralolje: kr 3,02 pr. liter. For mineralolje til innenriks luftfart skal det betales avgift med kr 0,93 pr. liter. For mineralolje til treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien skal det betales avgift med kr 0,30 pr. liter.

 • b) Bensin: kr 0,86 pr. liter.

 • c) Naturgass: kr 0,43 pr. Sm3.

 • d) LPG: kr 0,65 pr. kg.

Det skal betales avgift med kr 0,05 pr. Sm3 naturgass og kr 0 pr. kg LPG for naturgass og LPG som leveres til

 • 1. industri og bergverk og som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen,

 • 2. bruk som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven.

Fritaket i § 2 første ledd bokstav g kommer ikke til anvendelse for naturgass og LPG.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 5 skal lyde:

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for CO2-avgift på naturgass og LPG.

 • a) kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser,

 • b) veksthusnæringen,

 • c) motorvogner tilhørende diplomater mv.,

 • d) skip i utenriks fart,

 • e) fly i utenriks fart,

 • f) fiske og fangst i fjerne farvann,

 • g) fiske og fangst i nære farvann.

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift for andel biogass i naturgass og LPG.

Gjeldande § 5 blir § 6. Andre ledd skal lyde:

Departementet kan ved overtredelse av §§ 2 – 5 nekte fritak, nedsettelse eller tilskudd for kortere eller lengre tid.

Gjeldande §§ 6 og 7 blir §§ 7 og 8.

II blir oppheva.

II

Frå den tid departementet fastset gjer ein følgjande endringar i Stortingets vedtak 26. november 2009 om CO2-avgift på mineralske produkt for budsjetterminen 2010:

§ 5 første ledd ny bokstav h skal lyde:

 • h) gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart.

Om avgift på plastposer (kap.

Om avgift på plastposer (kap. 5560 post 70)

§ 1 Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av plastbæreposer med kr 1,00 pr. pose.

Med plastbæreposer menes alle poser som helt eller delvis er fremstilt av plastmateriale og utstyrt med bærehull, hank eller lignende, dersom posene er beregnet eller egner seg til å bli anvendt som bærepose.

Departementet kan i forskrifter fastsette nærmere bestemmelser om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på varer som

 • a) fra registrert virksomhets eller importørs lager

  • 1. utføres til utlandet,

  • 2. leveres direkte eller via tollager til proviant etter tolloven § 4-23,

  • 3. leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på lufthavn etter tolloven § 4-30,

 • b) innføres

  • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

  • 2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

  • 3. etter tolloven § 5-9 og er av mindre verdi.

 • c) etter tolloven § 5-3 fra registrert virksomhets eller importørs lager leveres til eller innføres av

  • 1. diplomater,

  • 2. NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

  • 3. Den nordiske investeringsbank,

 • d) kommer i retur til produsents eller importørs lager,

 • e) benyttes til ervervsmessig framstilling av varer.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om avgiftsplikten avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Endre forskrift i ligningsloven slik at lønnsoppgaveplikt for frivillige organisasjoner settes til 8 000 kroner.

Stortinget ber regjeringen endre forskrift i ligningsloven slik at lønnsoppgaveplikt for frivillige organisasjoner settes til 8 000 kroner.

Gjennomføre forskriftsendring slik at nullutslippsbiler benyttet som firmabil unntas helt for fordelsbeskatning.

Stortinget ber regjeringen gjennomføre forskriftsendring slik at nullutslippsbiler benyttet som firmabil unntas helt for fordelsbeskatning.

På egnet måte redegjøre for konsekvensene av å fjerne arveavgiften ved generasjonsskifte i familiebedrifter.

Stortinget ber regjeringen på egnet måte redegjøre for konsekvensene av å fjerne arveavgiften ved generasjonsskifte i familiebedrifter.

Innføre nulltoll for varer fra Vietnam, Pakistan og Nigeria fra 1. juli 2010.

Stortinget ber regjeringen innføre nulltoll for varer fra Vietnam, Pakistan og Nigeria fra 1. juli 2010.

Legge til rette for at de midler som i 2010 er tenkt benyttet til 6 flere uketimer og 8 timer gratis SFO, kan omprioriteres til økt lærertetthet og tiltak til frivillig leksehjelp i kommunal og frivillig regi.

Stortinget ber regjeringen legge til rette for at de midler som i 2010 er tenkt benyttet til 6 flere uketimer og 8 timer gratis SFO, kan omprioriteres til økt lærertetthet og tiltak til frivillig leksehjelp i kommunal og frivillig regi.

Ikke åpne for økt produksjonskapasitet i oppdrettsnæringen i 2010.

Stortinget ber regjeringen ikke åpne for økt produksjonskapasitet i oppdrettsnæringen i 2010.

Komme med en sak til Stortinget om å gjeninnføre beredskapslagring av korn.

Stortinget ber regjeringen komme med en sak til Stortinget om å gjeninnføre beredskapslagring av korn.