Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 2 for, 163 mot, 4 ikke til stede
18. juni 2010 16:40
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (63)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (1)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (41)
Høyre Høyre (29)
Høyre Høyre (1)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (10)
Senterpartiet Senterpartiet (10)
Senterpartiet Senterpartiet (1)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (10)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (1)
Venstre Venstre (2)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 63 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 41 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 29 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 10 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 10 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 10 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

2 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på utslipp av NO x

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på utslipp av NOx:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med kr 17,75 pr. kg utslipp av nitrogenoksider (NOx) ved energiproduksjon fra følgende kilder:

 • a) framdriftsmaskineri med samlet installert motoreffekt på mer enn 750 kW.

 • b) motorer, kjeler og turbiner med samlet installert innfyrt effekt på mer enn 10 MW

 • c) fakler på offshoreinstallasjoner og anlegg på land.

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om forbruksavgift på elektrisk kraft

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om forbruksavgift på elektrisk kraft:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med 12,01 øre pr. kWh på elektrisk kraft som leveres her i landet.

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om grunnavgift på fyringsolje mv.

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om grunnavgift på fyringsolje mv.:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av mineralolje med kr 1,00 pr. liter. For mineralolje til treforedlingsindustrien og produsenter av fargestoffer og pigmenter skal det betales avgift med kr 0,139 pr. liter.

Samtykke i at det spares inn 150 mill. kroner på departementenes og underliggende etaters driftsutgifter (postene 1–29, unntatt post 24).

Stortinget samtykker i at det spares inn 150 mill. kroner på departementenes og underliggende etaters driftsutgifter (postene 1–29, unntatt post 24). Regjeringen gis fullmakt til å foreta den endelige fordelingen av beløpet. Innsparingen spesifiseres på kapitler og poster, og Stortinget orienteres om fordelingen i forbindelse med saldering av statsbudsjettet for 2010. Innsparingen tas foreløpig ved å redusere kap. 2309 Tilfeldige utgifter med 150 mill. kroner. Når beløpet er fordelt på kapitler og poster, tilbakeføres 150 mill. kroner til kapittel 2309.

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om miljøavgifter på mineralske produkter mv., Svovelavgift

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om miljøavgifter på mineralske produkter mv., Svovelavgift:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales svovelavgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av mineralolje som inneholder over 0,05 pst. vektandel svovel med 8,3 øre pr. liter for hver påbegynt 0,25 pst. vektandel svovel.

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på bensin

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på bensin:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av bensin med følgende beløp pr. liter:

 • a) svovelfri bensin (under 10 ppm svovel) kr 5,03

 • b) lavsvovlet bensin (under 50 ppm svovel): kr 5,07

 • c) annen bensin: kr 5,07.

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på motorvogn mv., I. Engangsavgift på motorvogner mv.

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på motorvogn mv., I. Engangsavgift på motorvogner mv.:

§ 5 første ledd ny bokstav p skal lyde:

 • p) utrykningskjøretøy til politiet.

Endre forskrift i ligningsloven slik at lønnsoppgaveplikt generelt settes til 3 000 kroner og til 10 000 kroner for frivillige organisasjoner.

Stortinget ber regjeringen endre forskrift i ligningsloven slik at lønnsoppgaveplikt generelt settes til 3 000 kroner og til 10 000 kroner for frivillige organisasjoner.

Tilpasse regelverket for rullerende permittering slik at bedriften der det er enighet mellom ansatte og arbeidsgiver, kun betaler arbeidsgiverperiode for det antall stillinger som faktisk er permittert.

Stortinget ber regjeringen tilpasse regelverket for rullerende permittering slik at bedriften der det er enighet mellom ansatte og arbeidsgiver, kun betaler arbeidsgiverperiode for det antall stillinger som faktisk er permittert.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2011 utrede og fremme lovforslag om 20 pst. fradrag i skatt for personlige, varige investeringer i selskap inntil 500 000 kroner.

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2011 utrede og fremme lovforslag om 20 pst. fradrag i skatt for personlige, varige investeringer i selskap inntil 500 000 kroner.

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på motorvogner mv., VI

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på motorvogner mv., VI. Avgift på olje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift):

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av olje til framdrift av motorvogn med følgende beløp pr. liter:

 • a) svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr 3,96

 • b) lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 4,01

 • c) annen mineralolje: kr 4,01

 • d) biodiesel; kr 0.

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om arbeidsgiveravgift

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om arbeidsgiveravgift:

Ny § 4 skal lyde:

§ 4 Særregler om lærlinger

For lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som arbeidsgiver plikter å innberette for arbeidstakere som er lærlinger og ansatt etter 1. juli 2010 skal det ikke beregnes arbeidsgiveravgift i noen soner.

Opprinnelig § 4 blir § 5 etc.

Komme tilbake i nasjonalbudsjettet for 2011 med en sak som sikrer at Norge tar et større ansvar i det internasjonale flyktningarbeidet ved at kvoten overføringsflyktninger økes med 500.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake i nasjonalbudsjettet for 2011 med en sak som sikrer at Norge tar et større ansvar i det internasjonale flyktningarbeidet ved at kvoten overføringsflyktninger økes med 500.

Senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2011, komme tilbake til Stortinget med forslag til en lovendring slik at selvstendig næringsdrivende kan benytte minstefradrag på samme måte som privatpersoner.

Stortinget ber regjeringen, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2011, komme tilbake til Stortinget med forslag til en lovendring slik at selvstendig næringsdrivende kan benytte minstefradrag på samme måte som privatpersoner.

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om miljøavgifter på mineralske produkter mv., CO 2 -avgift på mineralske produkter

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om miljøavgifter på mineralske produkter mv., CO2-avgift på mineralske produkter:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende mineralske produkter med følgende beløp:

 • a) Mineralolje: kr 0,68 pr. liter. For mineralolje til innenriks luftfart skal det betales avgift med kr 0,78 pr. liter. For mineralolje til treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien skal det betales avgift med kr 0,40 pr. liter.

 • b) Bensin: kr 0,96 pr. liter.

Fra 1. juli 2010 gjøres videre følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om CO2-avgift på mineralske produkter:

§ 1 første ledd nye bokstaver c og d skal lyde:

 • a) Naturgass: kr 0,58 pr. standardkubikkmeter.

 • b) LPG: kr 0,75 pr. kg.

§ 5 skal lyde:

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for CO2-avgift på gass til

 • a) annen bruk enn oppvarming av bygg mv.,

 • b) veksthusnæringen.

Gjeldende §§ 5, 6 og 7 blir ny §§ 6, 7 og 8.

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om trygdeavgift

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om trygdeavgift:

§ 8 første ledd skal lyde:

Av næringsinntekt og annen personinntekt som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 3, beregnes trygdeavgift med 10,7 pst.

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK):

§ 2 første ledd skal lyde:

Avgift skal betales med følgende beløp:

HFK
HFK-23CHF32 686
HFK-32CH2F2149
HFK-41CH3F34
HFK-43-10meeC5H2F10298
HFK-125C2HF5643
HFK-134C2H2F4230
HFK-134aCH2FCF3298
HFK-152aC2H4F232
HFK-143C2H3 F369
HFK-143aC2H3F3872
HFK-227eaC3HF7666
HFK-236faC3H2F61 446
HFK-245caC3H3F5129
PFK
PerfluormetanCF41 492
PerfluoretanC2F62 112
PerfluorpropanC3F81 607
PerfluorbutanC4F101 607
Perfluorcyklobutanc-C4F81 997
PerfluorpentanC5F121 722
PerfluorheksanC6F141 699»

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

222Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat
1Driftsutgifter, nedsettes med400 000
fra kr 100 117 000 til kr 99 717 000
225Tiltak i grunnopplæringen
51(NY) Tilskudd til samarbeidstiltak skole/barnevern, bevilges med25 000 000
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med80 103 000
fra kr 1 043 566 000 til kr 1 123 669 000
22(NY) Tilskudd til kompetanseøkning og rekruttering av lærere, bevilges med300 000 000
Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
23 (NY) Tilskudd til leksehjelpordning, bevilges med50 000 000
228Tilskudd til private skoler mv.
70Private grunnskoler, overslagsbevilgning, nedsettes med4 700 000
fra kr 1 110 758 000 til kr 1 106 058 000
71Private videregående skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med21 100 000
fra kr 1 169 222 000 til kr 1 148 122 000
Tilskudd til private skoler mv.
74Private videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning, nedsettes med300 000
fra kr 20 155 000 til kr 19 855 000
75Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning, nedsettes med600 000
fra kr 160 297 000 til kr 159 697 000
76Andre private skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med3 800 000
fra kr 35 684 000 til kr 39 484 000
231Barnehager
51Forskning, kan nyttes under post 21, forhøyes med20 000 000
fra kr 7 291 000 til kr 27 291 000
60Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning, nedsettes med207 500 000
fra kr 19 677 908 000 til kr 19 470 408 000
Barnehager
61Investeringstilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med21 500 000
fra kr 189 600 000 til kr 168 100 000
64Tilskudd til midlertidige lokaler, >overslagsbevilgning, nedsettes med6 500 000
fra kr 42 000 000 til kr 35 500 000
65Skjønnsmidler til barnehager, nedsettes med29 000 000
fra kr 5 805 706 000 til kr 5 776 706 000
260Universiteter og høyskoler
50Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med320 734 000
fra kr 22 554 756 000 til kr 22 875 490 000
70Private høyskoler, forhøyes med20 000 000
fra kr 828 222 000 til kr 848 222 000
285Norges forskningsråd
52Forskningsformål, forhøyes med110 300 000
fra kr 1 210 985 000 til kr 1 321 285 000
286Forskningsfond
95Fondskapital – Fondet for forskning og nyskaping, forhøyes med23 000 000 000
fra kr 5 000 000 000 til kr 28 000 000 000
320Allmenne kulturformål
79Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med11 000 000
fra kr 15 000 000 til kr 4 000 000
430Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
1Driftsutgifter, nedsettes med43 400 000
fra kr 3 230 179 000 til kr 3 186 779 000
440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med27 658 000
fra kr 8 924 155 000 til kr 8 951 813 000
490Utlendingsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med2 200 000
fra kr 725 815 000 til kr 728 015 000
73Gjenbosetting av flyktninger, støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60, forhøyes med3 750 000
fra kr 6 140 000 til kr 9 890 000
75Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, forhøyes med4 903 000
fra kr 12 800 000 til kr 17 703 000
551Regional utvikling og nyskaping
60Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, nedsettes med52 000 000
fra kr 1 488 800 000 til kr 1 436 800 000
552Nasjonalt samarbeid for regional utvikling
72Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres, nedsettes med25 000 000
fra kr 428 500 000 til kr 403 500 000
571Rammetilskudd til kommuner
60Innbyggertilskudd, forhøyes med98 500 000
fra kr 50 600 896 000 til kr 50 699 396 000
572Rammetilskudd til fylkeskommuner
60Innbyggertilskudd, nedsettes med389 000 000
fra kr 24 652 511 000 til kr 24 263 511 000
605Arbeids- og velferdsetaten
1Driftsutgifter, nedsettes med25 500 000
fra kr 9 265 901 000 til kr 9 240 401 000
634Arbeidsmarkedstiltak
76Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, forhøyes med89 000 000
fra kr 7 207 820 000 til kr 7 296 820 000
718Rusmiddelforebygging
63Tilskudd, kan overføres, forhøyes med42 000 000
fra kr 27 299 000 til kr 69 299 000
732Regionale helseforetak
70Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, forhøyes med125 000 000
fra kr 341 691 000 til kr 466 691 000
782Helseregistre
70Tilskudd, nedsettes med10 000 000
fra kr 32 000 000 til kr 22 000 000
820Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med3 200 000
fra kr 170 649 000 til kr 173 849 000
821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
60Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med209 295 000
fra kr 4 226 450 000 til kr 4 017 155 000
822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
60Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med64 323 000
fra kr 1 679 686 000 til kr 1 615 363 000
844Kontantstøtte
70Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med29 000 000
fra kr 1 418 000 000 til kr 1 447 000 000
852Adopsjonsstøtte
70Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med6 400 000
fra kr 16 677 000 til kr 23 077 000
909Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
73Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, nedsettes med610 000 000
fra kr 1 750 000 000 til kr 1 140 000 000
920Norges forskningsråd
50Tilskudd, forhøyes med95 000 000
fra kr 1 307 000 000 til kr 1 402 000 000
950Forvaltning av statlig eierskap
96Aksjer, nedsettes med580 000 000
fra kr 580 000 000 til kr 0
1150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
50Fondsavsetninger, nedsettes med35 000 000
fra kr 1 012 753 000 til kr 977 753 000
70Markedsregulering, kan overføres, nedsettes med25 000 000
fra kr 269 600 000 til kr 244 600 000
1301Forskning og utvikling mv.
50Samferdselsforskning, kan overføres, forhøyes med20 000 000
fra kr 192 600 000 til kr 212 600 000
1320Statens vegvesen
31Rassikring, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med40 000 000
fra kr 850 000 000 til kr 890 000 000
36E16 over Filefjell, kan overføres, nedsettes med76 000 000
fra kr 132 000 000 til kr 56 000 000
1330Særskilte transporttiltak
60Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres, forhøyes med100 000 000
fra kr 429 100 000 til kr 529 100 000
61(NY) Særskilt tilskudd til sykkel- og gangveier (belønningsordning for sykkel), bevilges med50 000 000
75Kompensasjon til distriktene for forskjeller i drivstoffpriser, nedsettes med20 000 000
fra kr 20 000 000 til kr 0
1350Jernbaneverket
23Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med360 000 000
fra kr 4 387 000 000 til kr 4 747 000 000
30Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, forhøyes med300 000 000
fra kr 3 763 600 000 til kr 4 063 600 000
31Nytt dobbeltspor Oslo - Ski, kan overføres, forhøyes med89 000 000
fra kr 130 000 000 til kr 219 000 000
1370Posttjenester
70Kjøp av post- og banktjenester, nedsettes med100 000 000
fra kr 497 000 000 til kr 397 000 000
1427Direktoratet for naturforvaltning
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med10 000 000
fra kr 254 485 000 til kr 264 485 000
31Tiltak i friluftsområder, kan overføres, forhøyes med20 000 000
fra kr 24 500 000 til kr 44 500 000
1432Norsk kulturminnefond
90(NY) Fondskapital, bevilges med200 000 000
1441Statens forurensningstilsyn
39Oppryddingstiltak, kan overføres, forhøyes med20 000 000
fra kr 157 000 000 til kr 177 000 000
1510Fylkesmannsembetene
1Driftsutgifter, nedsettes med24 700 000
fra kr 1 208 018 000 til kr 1 183 318 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med3 400 000
fra kr 154 800 000 til kr 151 400 000
1618Skatteetaten
1Driftsutgifter, nedsettes med500 000
fra kr 4 260 300 000 til kr 4 259 800 000
1825Omlegging av energibruk og energiproduksjon
95Kapitalinnskudd, forhøyes med2 000 000 000
fra kr 5 000 000 000 til kr 7 000 000 000
2309Tilfeldige utgifter
1Driftsutgifter, nedsettes med1 094 000 000
fra kr 11 531 755 000 til kr 10 437 755 000
2410Statens lånekasse for utdanning
70Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med2 280 000
fra kr 2 733 815 000 til kr 2 731 535 000
2421Innovasjon Norge
71Nettverk, profilering og reiseliv – programmer, kan overføres, forhøyes med58 000 000
fra kr 405 000 000 til kr 463 000 000
72Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres, forhøyes med70 000 000
fra kr 265 000 000 til kr 335 000 000
2425(NY) Klimatek
1(NY) Driftsutgifter, bevilges med20 000 000
51(NY) Tapsfond, bevilges med125 000 000
91(NY) Investeringskapital, bevilges med500 000 000
2445Statsbygg
33Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med114 100 000
fra kr 908 800 000 til kr 794 700 000
2460Garanti-instituttet for eksportkreditt
72Tilskudd til administrasjon av garantiordning for langsiktige kraftavtaler, nedsettes med10 000 000
fra kr 10 000 000 til kr 0
2530Foreldrepenger
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, forhøyes med373 500 000
fra kr 13 351 500 000 til kr 13 725 000 000
2541Dagpenger
70Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med895 000 000
fra kr 13 140 000 000 til kr 12 245 000 000
2650Sykepenger
71Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, forhøyes med75 500 000
fra kr 1 970 000 000 til kr 2 045 500 000
72Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning, forhøyes med54 500 000
fra kr 570 000 000 til kr 624 500 000
2751Legemidler mv.
70Legemidler, nedsettes med223 000 000
fra kr 7 913 500 000 til kr 7 690 500 000
3490Utlendingsdirektoratet
3Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med5 056 000
fra kr 12 500 000 til kr 17 556 000
6Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med3 750 000
fra kr 6 140 000 til kr 9 890 000
3821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
1Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med38 820 000
fra kr 74 000 000 til kr 112 820 000
3904Brønnøysundregistrene
1Gebyrinntekter, nedsettes med38 600 000
fra kr 385 800 000 til kr 347 200 000
5309Tilfeldige inntekter
29Ymse, forhøyes med75 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 125 000 000
5501Skatter på formue og inntekt
72Fellesskatt, nedsettes med787 000 000
fra kr 142 900 000 000 til kr 142 115 000 000
5521Merverdiavgift
70Avgift, nedsettes med114 500 000
fra kr 189 600 000 000 til kr 189 483 400 000
5536Avgift på motorvogner mv.
71Engangsavgift på motorvogner mv., nedsettes med10 000 000
fra kr 16 000 000 000 til kr 15 990 000 000
76Avgift på bensin, forhøyes med250 000 000
fra kr 7 464 000 000 til kr 7 714 000 000
77Avgift på olje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift), forhøyes med230 000 000
fra kr 8 541 000 000 til kr 8 771 000 000
5541Avgift på elektrisk kraft
70Forbruksavgift, forhøyes med270 000 000
fra kr 7 382 000 000 til kr 7 652 000 000
5542Avgift på mineralolje mv.
70Avgift på mineralolje, forhøyes med49 500 000
fra kr 1 311 000 000 til kr 1 360 500 000
72Avgift på gass, forhøyes med137 000 000
fra kr 13 000 000 til kr 150 000 000
5543Miljøavgift på mineralske produkter mv.
70CO2-avgift, forhøyes med178 000 000
fra kr 4 823 000 000 til kr 5 001 000 000
71Svovelavgift, forhøyes med5 000 000
fra kr 93 000 000 til kr 98 000 000
5548Miljøavgift på klimagasser
70Hydrofluorkarbon (HFK) og Perfluorkarbon (PFK), forhøyes med10 000 000
fra kr 240 000 000 til kr 250 000 000
5549Avgift på utslipp av NOx
70Avgift på utslipp av NOx, forhøyes med4 000 000
fra kr 72 000 000 til kr 76 000 000
5656Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning
85Utbytte, forhøyes med4 777 300 000
fra kr 4 613 700 000 til kr 9 391 000 000
5700Folketrygdens inntekter
71Trygdeavgift, nedsettes med73 000 000
fra kr 89 900 000 000 til kr 89 827 000 000
72Arbeidsgiveravgift, nedsettes med105 000 000
fra kr 131 400 000 000 til kr 131 295 000 000»

Endre minstekrav til arbeidstidsreduksjon i dagpengeforskriftens § 6-6 for å beholde dagpengerettighetene fra 40 pst. til 20 pst.

Stortinget ber regjeringen endre minstekrav til arbeidstidsreduksjon i dagpengeforskriftens § 6-6 for å beholde dagpengerettighetene fra 40 pst. til 20 pst.

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om merverdiavgift

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om merverdiavgift:

§ 3 Redusert sats med 15 pst.

Merverdiavgift svares med 15 pst. av omsetning, uttak og innførsel av næringsmidler som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-2.