Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 101 for, 0 mot, 68 ikke til stede
4. juni 2010 11:51
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (41)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Høyre Høyre (17)
Høyre Høyre (13)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

41 for, 0 mot, 23 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

23 for, 0 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

17 for, 0 mot, 13 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

6 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt vedtak til lov  om endringer i fritids- og småbåtloven (kjøreforbud  til sjøs og inndragning av båtførerbevis) I I lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter gjøres følgende endringer

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt vedtak til

lov 

om endringer i fritids- og småbåtloven (kjøreforbud  til sjøs og inndragning av båtførerbevis)

I

I lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter gjøres følgende endringer:

Nytt kapittel 3 A skal lyde:

Kapittel 3 A. Tap av førerett m.v.

§ 28 a Tap av retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt m.v.

Blir en person som har rett til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt ilagt straff, kan det i dommen eller forelegget fastsettes at personen ikke lenger skal ha slik førerett dersom lovbruddet er grovt og dersom hensynet til sjøsikkerheten, miljøet eller allmenne hensyn ellers krever det. Beslutning som nevnt i første punktum kan gå ut på at båtførerbevis inndras, eller at person som ikke har plikt til å ha båtførerbevis, gis et kjøreforbud.

Tap av førerett skal settes til minst ett år. Det kan likevel besluttes tap av føreretten for en kortere periode dersom tapet ellers får urimelige virkninger eller det foreligger andre særlige forhold.

Den som taper retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt, skal ha bestått båtførerprøven før vedkommende kan føre slik båt igjen.

Finner politiet at føreren eller eieren av en fritidsbåt, eller den som på eierens vegne har rådigheten over fritidsbåten, med skjellig grunn er mistenkt for et straffbart forhold som kan medføre tap av retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt, kan en polititjenestemann midlertidig tilbakekalle føreretten ved å ta beslag av båtførerbeviset eller ved å ilegge kjøreforbud til person som ikke har plikt til å ha båtførerbevis. Spørsmålet om å opprettholde midlertidig tap av føreretten skal snarest mulig forelegges for en tjenestemann som hører til påtalemyndigheten. Beslutningen skal være skriftlig. Dersom den mistenkte ikke samtykker i det midlertidige tilbakekallet av føreretten, må spørsmålet innen tre uker oversendes tingretten til avgjørelse.

Når tap av førerett er rettskraftig avgjort, eller det er truffet vedtak om midlertidig tilbakekall av retten til å føre fritidsbåt og midlertidig beslag av båtførerbevis, plikter rettighetshaveren straks å levere båtførerbeviset til politiet.

Kongen gir forskrift med nærmere regler om fastsetting av tap eller midlertidig tilbakekall av førerett, herunder hva som skal anses som grove lovbrudd, hvilke overtredelser som gir grunnlag for tap av førerett utover ett år, og under hvilke omstendigheter føreretten kan tapes for mindre enn ett år. Kongen kan også gi forskrift om anvendelse av kapitlet på Svalbard og Jan Mayen.

§ 28 b Tilbakekall av retten til å føre fritidsbåt m.v. på grunn av særlige forhold

Dersom innehaveren av føreretten ikke er edruelig eller hans vandel for øvrig er slik at han ikke anses skikket til å føre fritidsbåt, kan politimesteren eller den han gir myndighet, tilbakekalle retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt for en bestemt tid, hvis hensynet til sjøsikkerheten, miljøet eller allmenne hensyn ellers krever det.

§ 28 c Sperrefrist for retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt

Blir en person som ikke har førerett, ilagt straff for en overtredelse som ville ha ført til tap av retten til å føre fritidsbåt i medhold av § 28 a, skal det i dommen eller forelegget fastsettes en sperrefrist for å kunne gi personen førerett. § 28 a annet ledd gjelder tilsvarende for sperrefristens lengde.

Er personen yngre enn den lovlige minstealderen for slik førerett, løper sperrefristen til det er gått minst ett år fra den dagen vedkommende oppnår minstealderen.

Blir en som ikke har førerett, med skjellig grunn mistenkt for et straffbart forhold som kan ha betydning for adgangen til å få båtførerbevis, kan politimesteren eller den han gir myndighet, bestemme at førerett ikke kan erverves før saken er endelig avgjort, likevel ikke ut over tre måneder uten kjennelse av tingretten.

Kongen gir forskrift med nærmere regler om fastsetting av sperrefrist.

II

Lover gjelder fra den tid Kongen bestemmer.