Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 104 for, 0 mot, 65 ikke til stede
15. desember 2009 21:50
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (41)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (17)
Høyre Høyre (18)
Høyre Høyre (12)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (7)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

41 for, 0 mot, 23 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

24 for, 0 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

18 for, 0 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

A. Rammeområde 20 (Garanti-instituttet for eksportkreditt) I På statsbudsjettet for 2010 bevilges under.

A. Rammeområde 20

(Garanti-instituttet for eksportkreditt)

I

På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:

2460Garanti-instituttet for eksportkreditt
24Driftsresultat:
1 Driftsinntekter, refusjon av driftsutgifter fra risikoavsetningsfond-69 300 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning69 300 0000
72Tilskudd til administrasjon av garantiordning for langsiktige kraftavtaler10 000 000
Totale utgifter10 000 000

Inntekter 5460 Garanti-instituttet for eksportkreditt 71 Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning 385 500 000 72 Tilbakeføring fra Gammel særordning for utviklingsland 5 300 000 5614 Renter fra Garanti-instituttet for eksportkreditt 80 Renter 2 800 000 Totale inntekter 393 600 000

II

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2010 kan gi:

 • 1. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 110 000 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utlandet innenfor Alminnelige garantiordning og inkludert Gammel alminnelig ordning. Garantivirksomheten skal finne sted innenfor de rammer som «Arrangement on Officially Supported Export Credits» setter. Alminnelig garantiordning skal drives i balanse på lang sikt. Nærings- og handelsdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

 • 2. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 3 150 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utviklingsland, men likevel slik at rammen ikke overskrider sju ganger det til enhver tid innestående beløp på ordningens grunnfond. Garantivirksomheten skal finne sted innenfor de rammer som «Arrangement on Officially Supported Export Credits» setter. Virksomheten skal drives i balanse på lang sikt, gitt bevilgninger til grunnfondet. Nærings- og handelsdepartementet kan i samråd med Utenriksdepartementet gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

 • 3. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 6 500 mill. kroner ved byggelån innenfor skipsbyggingsindustrien. Ordningen skal drives i balanse på lang sikt. Nærings- og handelsdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

 • 4. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme på 20 000 mill. kroner ved etablering av langsiktige kraftkontrakter i kraftintensiv industri. Nærings- og handelsdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

B. Rammeområde 21

(Finansadministrasjon mv.)

I

På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:

Utgifter
1600Finansdepartementet
 1Driftsutgifter287 700 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres37 200 000
70Tilskuddsmidler fra Finansmarkedsfondet11 800 000
1602Kredittilsynet
 1Driftsutgifter286 900 000
1605Senter for statlig økonomistyring
 1Driftsutgifter309 500 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres15 400 000
1608Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres16 600 000
1610Toll- og avgiftsetaten
 1Driftsutgifter1 279 600 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres83 600 000
1618Skatteetaten
 1Driftsutgifter4 260 300 000
21Spesielle driftsutgifter124 300 000
22Større IT-prosjekter, kan overføres218 700 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres51 300 000
1620Statistisk sentralbyrå
 1Driftsutgifter485 400 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres183 200 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres10 400 000
1632Kompensasjon for merverdiavgift
61Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning13 900 000 000
72Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning1 445 000 000
1634Statens innkrevingssentral
 1Driftsutgifter238 200 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres15 000 000
1637EU-opplysning
70Tilskudd til frivillige organisasjoner4 600 000
1638Kjøp av klimakvoter
 1Driftsutgifter, kan overføres8 100 000
21Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres1 220 000 000
22Kvotekjøp, statsansattes flyreiser, kan overføres10 000 000
1645Statens finansfond
70Tilskudd til drift30 000 000
1650Statsgjeld, renter mv.
 1Driftsutgifter30 900 000
89Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning20 414 600 000
Totale utgifter44 978 300 000
Inntekter
4600Finansdepartementet
 2Diverse refusjoner500 000
85Avkastning fra Finansmarkedsfondet11 800 000
4605Senter for statlig økonomistyring
 1Økonomitjenester35 700 000
4610Toll- og avgiftsetaten
 1Ekspedisjonsgebyr6 200 000
 2Andre inntekter2 400 000
 3Refunderte pante- og tinglysingsgebyr2 000 000
11Gebyr på kredittdeklarasjoner240 000 000
85Overtredelsesgebyr - valutadeklarering5 000 000
4618Skatteetaten
 1Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr50 000 000
 2Andre inntekter30 000 000
 5Gebyr for utleggsforretninger23 000 000
 7Gebyr for bindende forhåndsuttalelser2 000 000
4620Statistisk sentralbyrå
 1Salgsinntekter300 000
 2Oppdragsinntekter183 200 000
85Tvangsmulkt10 000 000
4634Statens innkrevingssentral
 2Refusjoner32 500 000
85Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning200 000 000
86Bøter, inndragninger1 200 000 000
87Trafikantsanksjoner65 000 000
88Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret200 000 000
4638Salg av klimakvoter
 1Salgsinntekter825 000 000
5491Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
30Avskrivninger704 105 000
5603Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
80Renter av statens faste kapital71 729 000
5605Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer
80Av statskassens foliokonto i Norges Bank1 517 600 000
81Av verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta1 000 000
82Av innenlandske verdipapirer1 277 400 000
83Av alminnelige fordringer80 000 000
84Av driftskreditt til statsbedrifter227 200 000
85Renteinntekter fra bytteavtaler mv.7 165 000 000
89Garantiprovisjon70 000 000
Totale inntekter14 238 634 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2010 kan:

1.

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 1600 post 1kap. 4600 post 2
kap. 1605 post 1kap. 4605 post 1
kap. 1610 post 1kap. 4610 post 1
kap. 1618 post 1kap. 4618 post 2
kap. 1634 post 1kap. 4634 post 2
 • 2. overskride bevilgningen til oppdragsvirksomhet på kap. 1620 Statistisk sentralbyrå, post 21 Spesielle driftsutgifter, med et beløp som tilsvarer alle merinntektene på kap. 4620 Statistisk sentralbyrå, post 2 Oppdragsinntekter. Ubrukte merinntekter kan regnes med ved utregning av overførbart beløp på posten.

III

Fullmakter til overskridelse

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Finansdepartementet i 2010 kan overskride bevilgningen på kap. 1638 Kjøp av klimakvoter, post 1 Driftsutgifter, til dekning av honorarer, transaksjonskostnader og utgifter til faglig bistand i forbindelse med salg av klimakvoter.

 • 2. Finansdepartementet i 2010 kan overskride bevilgningen på kap. 1638 Kjøp av klimakvoter, post 21 Kvotekjøp, generell ordning, med et beløp som tilsvarer inntekter fra salg av klimakvoter som er regnskapsført på kap. 4638 Salg av Klimakvoter, post 2 Salg av innkjøpte kvoter.

IV

Inntektsføring av renter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i statsregnskapet for 2010 uten bevilgning kan inntektsføre renteinntekter mv. fra Statens finansfond under kap. 5605 Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer, post 87 Renteinntekter mv. fra Statens finansfond.

V

Kjøp av klimagasskvoter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2010 kan inngå avtaler om kjøp av klimagasskvoter ved bruk av Kyoto-mekanismene for inntil 3 700 mill. kroner utover gitt bevilgning under kap. 1638 Kjøp av klimakvoter, post 21 Kvotekjøp, generell ordning.

VI

Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2010 kan gjennomføre de investeringsprosjektene som er omtalt i Prop. 1 S (2009–2010) under kap. 1610 Toll- og avgiftsetaten, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, og kap. 1618 Skatteetaten, post 22 Større IT-prosjekter, innenfor de kostnadsrammer som der er angitt.

VII

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2010 kan gi garantier for:

 • 1. grunnkapitalen til Den nordiske investeringsbank innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar som ikke må overstige 715 959 651 euro.

 • 2. lån fra Den nordiske investeringsbank vedrørende ordningen med prosjektinvesteringslån innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt garantiansvar som ikke må overstige 340 991 000 euro.

 • 3. miljølån gjennom Den nordiske investeringsbank innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt garantiansvar som ikke må overstige 63 500 000 euro.

VIII

Fullmakt til fortsatt bobehandling

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet for 2010 kan bestemme at det under ordningen med oppfølging av statens krav i konkursbo pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 18,2 mill. kroner. Utbetalinger dekkes av bevilgningene under kap. 1610 Toll- og avgiftsetaten, post 1 Driftsutgifter, og kap. 1618 Skatteetaten, post 21 Spesielle driftsutgifter.

IX

Fullmakt til å korrigere uoppklarte differanser og feilposteringer i tidligere års statsregnskap

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2010 i enkeltsaker kan korrigere uoppklarte differanser i regnskapene og feilposteringer i statsregnskapet som gjelder tidligere års regnskaper, ved postering over konto for forskyvninger i balansen i statsregnskapet i det inneværende års regnskap. Fullmakten gjelder inntil 1 mill. kroner.

X

Statstilskudd til finansiering av folketrygden

Stortinget samtykker i at statstilskudd til finansiering av folketrygden, jf. folketrygdlovens § 23-10, gis med 84 919 300 000 kroner, hvorav 16 989 400 000 kroner gis til dekning av utgifter som fullt ut skal dekkes ved tilskudd fra staten, jf. § 23-10 tredje ledd.

C. Vedtak utenfor rammeområde

a.

Statens pensjonsfond – Utland

På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:

Utgifter
2800Statens pensjonsfond – Utland
50Overføring til fondet220 389 000 000
Totale utgifter220 389 000 000
Inntekter
5800Statens pensjonsfond – Utland
50Overføring fra fondet153 780 000 000
Totale inntekter153 780 000 000

b.

Lånetransaksjoner mv.

I

På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:

Utgifter
100Utenriksdepartementet
90Lån til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn360 000
161Næringsutvikling
95NORFUND - grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland441 250 000
286Forskningsfond
95Fondskapital - Fondet for forskning og nyskaping5 000 000 000
614Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse
90Utlån, overslagsbevilgning6 000 000 000
732Regionale helseforetak
91Opptrekksrenter for lån tom. 2007, overslagsbevilgning10 000 000
1825Omlegging av energibruk og energiproduksjon
95Kapitalinnskudd5 000 000 000
2410Statens lånekasse for utdanning
90Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning16 403 876 000
2412Husbanken
90Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning14 008 100 000
2421Innovasjon Norge
90Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning45 900 000 000
2426SIVA SF
90Lån, overslagsbevilgning100 000 000
95Egenkapital200 000 000
2428Eksportfinans ASA
90Lån20 000 000 000
Totale utgifter113 063 586 000
Inntekter
3100Utenriksdepartementet
90Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet318 000
3614Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse
90Tilbakebetaling av lån3 500 000 000
3732Regionale helseforetak
90Avdrag på investeringslån tom. 2007670 000 000
3950Forvaltning av statlig eierskap
96Salg av aksjer10 000 000
4023Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU
90Tilbakebetaling lån fra Nofima42 842 000
4322Svinesundsforbindelsen AS
90Avdrag på lån27 000 000
4725Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben
90Lån til boligformål648 000
5310Statens lånekasse for utdanning
90Redusert lån og rentegjeld7 685 500 000
93Omgjøring av studielån til stipend4 134 200 000
5312Husbanken
90Avdrag8 964 400 000
5325Innovasjon Norge
90Avdrag på utestående fordringer43 800 000 000
5326SIVA SF
90Avdrag på utestående fordringer40 000 000
5341Avdrag på utestående fordringer
95Avdrag på lån til Jugoslavia200 000
5460Garanti-instituttet for eksportkreditt
91Avdrag på lån til byggelånsgarantiordningen100 000
5999Statslånemidler
90Lån44 188 378 000
Totale inntekter113 063 586 000

II

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2010 kan overskride bevilgningen under kap. 100 Utenriksdepartementet, post 90 Lån til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn, ved behov for bistand fra aktuelle transportselskaper ved evakuering av norske borgere i kriserammede land. Fullmakten gjelder i de tilfeller og på de betingelser som gjelder for denne typen bistand.

III

Forskudd på rammetilskudd

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i statsbudsjettet for 2010 kan utgiftsføre uten bevilgning:

 • 1. inntil 300 mill. kroner på kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2011 til kommuner.

 • 2. inntil 50 mill. kroner på kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2011 til fylkeskommuner.

IV

Husbankens låneramme

Stortinget samtykker i at Husbanken i 2010 kan gi tilsagn om lån for 15 mrd. kroner. Lånene vil bli utbetalt i 2010 og senere år.

V

Utbetaling under garantiordninger (trekkfullmakt)

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2010 kan foreta utbetalinger til Garanti-instituttet for eksportkreditt uten bevilgning i den utstrekning behovet for utbetalinger under byggelånsgarantiordningen overstiger innestående likvide midler tilknyttet ordningen, men slik at saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen ikke overstiger 600 mill. kroner. Utbetalinger på trekkfullmakten posteres under kap. 2460 Garanti-instituttet for eksportkreditt, post 91 Utbetaling iflg. trekkfullmakt – byggelånsgarantiordning.

VI

Nye langsiktige innanlandske statslån

Finansdepartementet gis fullmakt til å ta opp nye langsiktige innanlandske statslån i 2010 til eit beløp av 50 000 mill. kroner.

VII

Uteståande kortsiktige marknadslån

Finansdepartementet gis fullmakt til å ha uteståande kortsiktige marknadslån til eit beløp av 350 000 mill. kroner i 2010.

VIII

Innskot i form av kontolån frå statsinstitusjonar og statlege fond

Finansdepartementet gis fullmakt i 2010 til å ta imot innskot i form av kontolån frå statsinstitusjonar og statlege fond, og frå institusjonar som ved særlege høve kan bli pålagde å plassere likviditet som kontolån til staten.

IX

Rentebyteavtaler og tilsvarande derivatavtaler

Finansdepartementet gis fullmakt til å inngå rentebyteavtaler og tilsvarande derivatavtaler i 2010.