Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 24 for, 79 mot, 66 ikke til stede
15. desember 2009 21:43
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (40)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (17)
Høyre Høyre (18)
Høyre Høyre (12)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (7)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 40 mot, 24 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

24 for, 0 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 18 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 1 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Rammeområde 2 (Familie og forbruker) I På statsbudsjettet for 2010 bevilges under.

Rammeområde 2

(Familie og forbruker)

I

På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:

Utgifter
231Barnehager
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51120 556 000
51Forskning, kan nyttes under post 217 291 000
60Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning19 791 908 000
61Investeringstilskudd, overslagsbevilgning189 600 000
62Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage855 724 000
63Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder115 098 000
64Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning42 000 000
65Skjønnsmidler til barnehager5 805 706 000
800Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 1Driftsutgifter126 598 000
21Spesielle driftsutgifter6 151 000
840Krisetiltak
21Spesielle driftsutgifter13 919 000
60Tilskudd til krisesentre250 292 000
61Tilskudd til incestsentre, overslagsbevilgning61 805 000
70Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 123 402 000
841Samliv og konfliktløsning
21Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning13 416 000
22Opplæring, forskning, utvikling mv.6 314 000
23Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning6 243 000
70Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 858 post 13 572 000
71Tiltak etter samlivsbrudd for barn i konfliktfylte familier3 000 000
842Familievern
 1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70183 176 000
21Spesielle driftsutgifter7 280 000
70Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1134 107 000
843Likestillings- og diskrimineringsnemnda
 1Driftsutgifter1 272 000
844Kontantstøtte
70Tilskudd, overslagsbevilgning1 578 798 000
845Barnetrygd
70Tilskudd, overslagsbevilgning14 950 000 000
846Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 505 495 000
50Forskning, kan nyttes under post 218 550 000
70Tilskudd3 690 000
71Særlige familiepolitiske tiltak1 053 000
79Tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid, kan overføres10 247 000
849Likestillings- og diskrimineringsombudet
50Basisbevilgning29 128 000
850Barneombudet
 1Driftsutgifter12 423 000
852Adopsjonsstøtte
70Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning16 677 000
853Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 1Driftsutgifter78 276 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21Spesielle driftsutgifter36 846 000
50Forskning, kan nyttes under post 7113 719 000
64Tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning105 752 000
65Refusjon av kommunale utgifter til barnevernstiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning292 762 000
71Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 5048 048 000
72Atferdssenteret11 266 000
855Statlig forvaltning av barnevernet
 1Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 602 614 157 000
21Spesielle driftsutgifter65 112 000
22Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 12 017 294 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres64 997 000
60Tilskudd til kommunene, kan nyttes under post 1169 948 000
856Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere
 1Driftsutgifter480 500 000
857Barne- og ungdomstiltak
21Spesielle driftsutgifter2 288 000
50Forskning, kan nyttes under post 716 902 000
70Barne- og ungdomsorganisasjoner97 596 000
71Utviklingsarbeid, kan nyttes under post 5011 038 000
73Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres47 078 000
79Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres33 698 000
858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1156 540 000
21Spesielle driftsutgifter19 198 000
22Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser29 197 000
859EUs ungdomsprogram
 1Driftsutgifter, kan overføres6 962 000
860Forbrukerrådet
50Basisbevilgning97 149 000
51Markedsportaler8 300 000
862Positiv miljømerking
70Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking4 677 000
865Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres8 644 000
79EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres4 384 000
866Statens institutt for forbruksforskning
50Basisbevilgning26 481 000
867Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet
 1Driftsutgifter7 536 000
868Forbrukerombudet
 1Driftsutgifter20 888 000
2530Foreldrepenger
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning13 351 500 000
71Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning409 500 000
72Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning380 000 000
73Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning75 000 000
Totale utgifter65 187 724 000
Inntekter
3842Familievern
 1Diverse inntekter560 000
3854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
 4Refusjon av ODA-godkjente utgifter51 917 000
3855Statlig forvaltning av barnevernet
 1Diverse inntekter25 868 000
 2Barnetrygd3 372 000
 3Refusjon for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger 73 060 000
60Kommunale egenandeler896 746 000
3856Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
 4Refusjon av ODA-godkjente utgifter424 928 000
3858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 1Diverse inntekter433 000
3859EUs ungdomsprogram
 1Tilskudd fra Europakommisjonen2 300 000
Totale inntekter1 479 184 000

II

Fullmakt

Stortinget samtykker i at maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barnehagetilbud blir fastsatt til 2 330 kroner per måned og 25 630 kroner per år fra 1. januar 2010, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 1.

III

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2010 kan:

kap. 842 post 1kap. 3842 post 1
kap. 855 post 1kap. 3855 postene 1, 2, 3 og 60
kap. 856 post 1kap. 3856 post 1
kap. 858 post 1kap. 3858 post 1
kap. 859 post 1kap. 3859 post 1
kap. 868 post 1kap. 3868 post 1

IV

Satser for barnetrygd

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2010 i medhold av lov av 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd, § 10, kan utbetale barnetrygd med 11 844 kroner per barn per år.

Enslige forsørgere som fyller vilkårene for rett til utvidet stønad etter barnetrygdloven og full overgangsstønad etter folketrygdloven, og som har barn i alderen 0–3 år, har rett til et småbarnstillegg på 8 059 kroner per år. Dette tillegget gis per enslig forsørger, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0–3 år vedkommende faktisk forsørger.

For stønadsmottakere bosatt i Finnmark og Nord-Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) ytes et tillegg i barnetrygden på 3 907 kroner per barn per år, det såkalte finnmarkstillegget.

Finnmarkstillegget skal også utbetales for barn i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon i de aktuelle kommunene.

For stønadsmottakere bosatt på Svalbard ytes et tillegg i barnetrygden på 3 907 kroner per barn per år, det såkalte svalbardtillegget.

V

Satser for kontantstøtte

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2010 i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre, kan utbetale kontantstøtte med følgende beløp for 1- og 2-åringer (til og med den måned barnet fyller 3 år):

Avtalt oppholdstid i barnehage per ukeKontantstøtte i prosent av full satsKontantstøtte i kroner per barn per år
Ikke bruk av barnehageplass10039 636
Til og med 8 timer8031 704
9–16 timer6023 784
17–24 timer4015 852
25–32 timer207 932
33 timer eller mer00

VI

Satser for engangsstønad ved fødsel og adopsjon og stønad ved fødsel utenfor institusjon

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2010 i medhold av lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd kan utbetale:

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, lovens § 14-1735 263 kroner per barn
Stønad ved fødsel utenfor institusjon, lovens § 5-131 765 kroner per fødsel»

Fremme de nødvendige forslag for å innføre obligatorisk helsekontroll av alle barn i risikogruppene med formål å avdekke kjønnslemlestelse.

Stortinget ber Regjeringen fremme de nødvendige forslag for å innføre obligatorisk helsekontroll av alle barn i risikogruppene med formål å avdekke kjønnslemlestelse.

Fremme forslag om ansvarliggjøring av foreldre for gjennomført og avdekket kjønnslemlestelse.

Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om ansvarliggjøring av foreldre for gjennomført og avdekket kjønnslemlestelse.

Ta initiativ til et internasjonalt samarbeid, slik at det kan bli mulig å straffeforfølge brudd på lov mot kjønnslemlestelse, og endre dagens lovverk slik at det blir mulig å straffeforfølge straffbare forhold begått i utlandet også i de tilfeller hvor kjønnslemlestelse ikke er forbudt i det landet den straffbare handlingen blir utført.

Stortinget ber Regjeringen ta initiativ til et internasjonalt samarbeid, slik at det kan bli mulig å straffeforfølge brudd på lov mot kjønnslemlestelse, og endre dagens lovverk slik at det blir mulig å straffeforfølge straffbare forhold begått i utlandet også i de tilfeller hvor kjønnslemlestelse ikke er forbudt i det landet den straffbare handlingen blir utført.

Legge frem sak om avvikling av Likestillings- og diskrimineringsombudet, og endring av likestillingsloven slik at andre instanser, herunder domstolene og Arbeidstilsynet, får i oppgave å håndheve de sentrale bestemmelser i loven.

Stortinget ber Regjeringen legge frem sak om avvikling av Likestillings- og diskrimineringsombudet, og endring av likestillingsloven slik at andre instanser, herunder domstolene og Arbeidstilsynet, får i oppgave å håndheve de sentrale bestemmelser i loven.

Utrede og fremme forslag om etablering av et statlig barnevernstilsyn.

Stortinget ber Regjeringen utrede og fremme forslag om etablering av et statlig barnevernstilsyn.

Følge opp Stortingets vedtak om en statlig overtagelse av ansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere opp til 18 år.

Stortinget ber Regjeringen følge opp Stortingets vedtak om en statlig overtagelse av ansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere opp til 18 år.

Rammeområde 3 (Kultur) I På statsbudsjettet for 2010 bevilges under.

Rammeområde 3

(Kultur)

I

På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:

Utgifter
300Kulturdepartementet
 1Driftsutgifter89 423 000
305Lotteri- og stiftelsestilsynet
 1Driftsutgifter60 128 000
21Spesielle driftsutgifter842 000
314Kultur og samfunn
71Kultur og næringsprosjekter5 676 000
72Kultursamarbeid i nordområdene5 000 000
75Kultur i inkluderende arbeidsliv5 160 000
76Den kulturelle spaserstokken10 440 000
315Frivillighetsformål
70Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner396 345 000
71Tilskudd til frivilligsentraler101 338 000
72Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge44 376 000
73Tilskudd til sekretariat for frivillige organisasjoners interessepolitiske virksomhet4 134 000
74Frivillighetsregister, kan overføres3 132 000
75Tilskudd til inkluderings- og fattigdomstiltak3 128 000
77Forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor6 654 000
79Ymse frivillighetsformål8 856 000
80Holmenkollen nasjonalanlegg10 000 000
320Allmenne kulturformål
 1Driftsutgifter44 351 000
51Fond for lyd og bilde29 722 000
55Norsk kulturfond20 187 000
73Nasjonale kulturbygg, kan overføres150 600 000
74Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres84 581 000
75Kulturprogram, kan overføres9 346 000
78Ymse faste tiltak21 525 000
79Til disposisjon, kan nyttes under post 15 000 000
80Tilskuddsordning for frivillig virksomhet578 039 000
82Nobels fredssenter25 353 000
83Fond for frivillig og deltagende kulturaktiviteter528 040 000
321Kunstnerformål
 1Driftsutgifter14 720 000
73Kunstnerstipend m.m., kan overføres47 244 000
74Garantiinntekter, overslagsbevilgning96 165 000
75Vederlagsordninger131 139 000
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
 1Driftsutgifter9 003 000
50Kunst i offentlige rom9 743 000
55Norsk kulturfond15 579 000
72Knutepunktinstitusjoner5 198 000
73Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design244 824 000
75Offentlig rom, arkitektur og design24 268 000
78Ymse faste tiltak46 184 000
323Musikkformål
 1Driftsutgifter134 297 000
55Norsk kulturfond96 277 000
70Nasjonale institusjoner199 394 000
71Region-/landsdelsinstitusjoner174 992 000
72Knutepunktinstitusjoner64 409 000
74Landsdelsmusikere i Nord-Norge13 163 000
78Ymse faste tiltak70 127 000
324Scenekunstformål
 1Driftsutgifter52 213 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres58 101 000
55Norsk kulturfond67 419 000
70Nasjonale institusjoner749 154 000
71Region-/landsdelsinstitusjoner278 175 000
72Knutepunktinstitusjoner2 662 000
73Region- og distriktsopera42 924 000
75Dans43 491 000
78Ymse faste tiltak43 414 000
325Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
 1Driftsutgifter, kan nyttes under post 73, kan nyttes under kap. 326 post 166 131 000
21Spesielle driftsutgifter36 120 000
73Prosjekt- og utviklingstiltak, kan nyttes under post 134 763 000
326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
 1Driftsutgifter386 591 000
21Spesielle driftsutgifter915 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres23 103 000
55Norsk kulturfond124 826 000
75Språkteknologi, Norsk Ordbok mv.18 645 000
76Ibsenpris m.m.4 920 000
78Ymse faste tiltak92 713 000
328Museums- og andre kulturvernformål
55Norsk kulturfond9 522 000
70Det nasjonale museumsnettverket808 313 000
78Ymse faste tiltak58 645 000
329Arkivformål
 1Driftsutgifter262 495 000
21Spesielle driftsutgifter7 370 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres8 011 000
78Ymse faste tiltak2 937 000
334Film- og medieformål
 1Driftsutgifter123 021 000
21Spesielle driftsutgifter7 542 000
50Filmfondet, kan nyttes under post 71287 857 000
71Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 5024 101 000
73Regional filmsatsing38 296 000
75Medieprogram, kan overføres23 351 000
78Ymse faste tiltak22 216 000
335Pressestøtte
71Produksjonstilskudd122 914 000
73Anvendt medieforskning og etterutdanning13 505 000
76Tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner769 000
337Kompensasjon for kopiering til privat bruk
70Kompensasjon39 910 000
Totale utgifter7 635 157 000
Inntekter
3300Kulturdepartementet
 1Ymse inntekter66 000
3305Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser
 1Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS833 333 000
 2Gebyr - lotterier4 540 000
 3Refusjon38 949 000
 4Gebyr - stiftelser235 000
 7Inntekter ved oppdrag842 000
3320Allmenne kulturformål
 1Ymse inntekter101 000
3322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
 1Ymse inntekter103 000
3323Musikkformål
 1Ymse inntekter33 441 000
3324Scenekunstformål
 1Ymse inntekter103 000
 2Billett- og salgsinntekter m.m.25 900 000
3325Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
 1Ymse inntekter1 723 000
 2Inntekter ved oppdrag36 120 000
3326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
 1Ymse inntekter7 326 000
 2Inntekter ved oppdrag915 000
3329Arkivformål
 1Ymse inntekter5 050 000
 2Inntekter ved oppdrag7 370 000
3334Film- og medieformål
 1Ymse inntekter10 153 000
 2Inntekter ved oppdrag7 542 000
70Gebyr15 500 000
Totale inntekter1 029 312 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2010 kan:

1.

kap. 300 post 1kap. 3300 post 1
kap. 305 post 1kap. 3305 post 3
kap. 305 post 21kap. 3305 post 7
kap. 320 post 1kap. 3320 postene 1 og 3
kap. 322 post 1kap. 3322 post 1
kap. 323 post 1kap. 3323 post 1
kap. 324 post 1kap. 3324 post 1
kap. 325 post 1kap. 3325 post 1
kap. 325 post 21kap. 3325 post 2
kap. 326 post 1kap. 3326 post 1
kap. 326 post 21kap. 3326 post 2
kap. 329 post 1kap. 3329 post 1
kap. 329 post 21kap. 3329 post 2
kap. 334 post 1kap. 3334 post 1
kap. 334 post 21kap. 3334 post 2
  • 2. overskride bevilgningen under kap. 324 Scenekunstformål, post 21 Spesielle driftsutgifter med et beløp som tilsvarer alle merinntektene på kap. 3324, post 2 Billett- og salgsinntekter. Ubrukte merinntekter kan regnes med ved utregning av overførbart beløp på posten.

III

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2010 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
320Allmenne kulturformål
73Nasjonale kulturbygg698,0 mill. kroner
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
50Kunst i offentlige rom15,6 mill. kroner

IV

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2010 kan inngå avtaler om forsikringsansvar i forbindelse med utenlandske utstillinger innenfor en samlet ramme for nytt og gammelt ansvar som ikke må overstige 4 000 mill. kroner.

V

Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler for 2010:

  • 1. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region-/landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 prosent på staten og 30 prosent på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner og kap. 324 Scenekunstformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner.

  • 2. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de nordnorske knutepunktinstitusjonene med unntak av Nordnorsk Kunstmuseum, fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 prosent på staten og 30 prosent på regionen, jf. kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom, post 72 Knutepunktinstitusjoner og kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner.

  • 3. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de øvrige knutepunktinstitusjonene fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 60 prosent på staten og 40 prosent på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner og kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål, post 70 Det nasjonale museumsnettverket.

  • 4. Det offentlige driftstilskuddet til region- og distriktsoperatiltak fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 prosent på staten og 30 prosent på regionen, jf. kap. 324 Scenekunstformål, post 73 Region- og distriktsopera.

VI

Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2010 skal:

  • 1. gebyret for merking av hver kopi av et videogram for utleie eller salg være 0,60 kroner. Kulturdepartementet kan sette ned eller frita for gebyr i visse tilfelle.

  • 2. avgiften pr. videogram for omsetning i næring til Norsk kino- og filmfond være 3,50 kroner.

  • 3. kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere være 2 162 kroner ekskl. merverdiavgift. Tilleggsavgiften ved forsinket betaling av kringkastingsavgiften og når melding ikke blir gitt etter reglene i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-1 andre ledd, skal være 15 prosent av kringkastingsavgiften.

VII

Fastsetting av vederlagsfri overdragelse av aksjer

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2010 kan overdra statens aksjeandel i Beaivvás Teáhter på 40 000 kroner vederlagsfritt til Sametinget.

Fremme forslag om å tillate utenlandske og andre spilleselskaper å etablere seg i Norge.

Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om å tillate utenlandske og andre spilleselskaper å etablere seg i Norge.

Fremme forslag om å opprette tilskuddsordning for frivillig virksomhet, hvor formålet er å stimulere til aktiviteter for barn og ungdom.».

Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om å opprette tilskuddsordning for frivillig virksomhet, hvor formålet er å stimulere til aktiviteter for barn og ungdom.»

Fremme forslag om opprettelse av et fond for tilskudd til frivillige og deltagende kulturvirksomheter, med spesiell oppmerksomhet om de virksomheter som inkluderer eller retter seg mot barn og ungdom.

Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om opprettelse av et fond for tilskudd til frivillige og deltagende kulturvirksomheter, med spesiell oppmerksomhet om de virksomheter som inkluderer eller retter seg mot barn og ungdom.

Avvikle ordningen med statsstipendiater innen kunst.

Stortinget ber Regjeringen avvikle ordningen med statsstipendiater innen kunst.

Avvikle ordningen med stipend til kunstnere.

Stortinget ber Regjeringen om å avvikle ordningen med stipend til kunstnere.

Avvikle ordningen med garantiinntekter.

Stortinget ber Regjeringen om å avvikle ordningen med garantiinntekter.

I større grad enn tidligere bruke kunst som allerede er i statens eie til å utsmykke offentlige bygg.

Stortinget ber Regjeringen i større grad enn tidligere bruke kunst som allerede er i statens eie til å utsmykke offentlige bygg.

Legge frem sak om revurdering av fremtidige driftsplaner for Den Norske Opera & Ballett – med sikte på reduksjon av det offentliges bidrag.

Stortinget ber Regjeringen legge frem sak om revurdering av fremtidige driftsplaner for Den Norske Opera & Ballett – med sikte på reduksjon av det offentliges bidrag.