Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 40 for, 58 mot, 71 ikke til stede
11. desember 2009 15:03
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (36)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (28)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (17)
Høyre Høyre (16)
Høyre Høyre (14)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Senterpartiet Senterpartiet (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 36 mot, 28 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

24 for, 0 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

16 for, 0 mot, 14 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 8 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 1 mot, 1 ikke til stede Vis representanter




Forslag

Skrinlegge regionsreformen og legge frem en sak der fylkenes oppgaver fordeles mellom stat og kommune.

Stortinget ber Regjeringen skrinlegge regionsreformen og legge frem en sak der fylkenes oppgaver fordeles mellom stat og kommune. Saken legges frem til behandling for Stortinget i løpet av 2010.

Legge frem for Stortinget til politisk behandling resultatet av varslet utredning om sider ved innvandringspolitikken som kan være relevant i utforming av den fremtidige velferdsmodellen.

Stortinget ber Regjeringen legge frem for Stortinget til politisk behandling resultatet av varslet utredning om sider ved innvandringspolitikken som kan være relevant i utforming av den fremtidige velferdsmodellen.

Nedlegge Husleietvistutvalget.

Stortinget ber Regjeringen nedlegge Husleietvistutvalget.

Reversere innføringen av det utvidede flyktningbegrepet, samt å reversere forskriftsendringen og endringene i utlendingsloven som gir oppholdstillatelse lettere dersom retur ikke er gjennomført tre år etter saksopprettelse.

Stortinget ber Regjeringen om å reversere innføringen av det utvidede flyktningbegrepet, samt å reversere forskriftsendringen og endringene i utlendingsloven som gir oppholdstillatelse lettere dersom retur ikke er gjennomført tre år etter saksopprettelse.

Iverksette egnede informasjonstiltak overfor asylsøkere det er grunn til å tro at vil reise til Norge, i de landene hvor de fleste grunnløse asylsøkerne kommer fra, eventuelt benytter seg av som transittland.

Stortinget ber Regjeringen om å iverksette egnede informasjonstiltak overfor asylsøkere det er grunn til å tro at vil reise til Norge, i de landene hvor de fleste grunnløse asylsøkerne kommer fra, eventuelt benytter seg av som transittland.

Vurdere om, og i så fall hvordan, returavtaler kan inngå i bistandsavtaler med aktuelle land.

Stortinget ber Regjeringen om å vurdere om, og i så fall hvordan, returavtaler kan inngå i bistandsavtaler med aktuelle land.

Etablere en instruksjonsmyndighet for Regjeringen overfor UNE i prinsippspørsmål, tilsvarende ordningen som eksisterer overfor UDI.

Stortinget ber Regjeringen om å etablere en instruksjonsmyndighet for Regjeringen overfor UNE i prinsippspørsmål, tilsvarende ordningen som eksisterer overfor UDI.

Gjennomgå prosedyrene for hvordan straffbare forhold som fremkommer gjennom saksbehandlingen og asylintervju i UDI og UNE, blir videreformidlet og fulgt opp overfor statsadvokaten.

Stortinget ber Regjeringen om å gjennomgå prosedyrene for hvordan straffbare forhold som fremkommer gjennom saksbehandlingen og asylintervju i UDI og UNE, blir videreformidlet og fulgt opp overfor statsadvokaten.

I Revidert nasjonalbudsjett for 2010 videreføre prosjektet med språkkartlegging på helsestasjonene av 4-åringer i 12 kommuner og se på muligheter til å få ordningen til å omfatte alle 4-åringer i hele landet.

Stortinget ber Regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett for 2010 videreføre prosjektet med språkkartlegging på helsestasjonene av 4-åringer i 12 kommuner og se på muligheter til å få ordningen til å omfatte alle 4-åringer i hele landet.

Vurdere å dreie støtten over kap.

Stortinget ber Regjeringen om å vurdere å dreie støtten over kap. 821 post 71 fra innvandrerorganisasjoner basert på opprinnelsesland, til frivillige organisasjoner som jobber med integreringsarbeid i lokalmiljøene. Departementet må iverksette kontroll med bevilgede midler.