Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 24 for, 74 mot, 71 ikke til stede
11. desember 2009 15:02
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (36)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (28)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (17)
Høyre Høyre (16)
Høyre Høyre (14)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Senterpartiet Senterpartiet (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 36 mot, 28 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

24 for, 0 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 16 mot, 14 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 8 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 1 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Se på situasjonen til kommuner uten fastlandsforbindelse når nye kostnadsnøkler for utgiftsutjevning blir lagt frem for 2011.

Stortinget ber Regjeringen se på situasjonen til kommuner uten fastlandsforbindelse når nye kostnadsnøkler for utgiftsutjevning blir lagt frem for 2011.

Legge frem sak for Stortinget med forslag om at lærlingtilskuddet økes betydelig.

Stortinget ber Regjeringen legge frem sak for Stortinget med forslag om at lærlingtilskuddet økes betydelig. Saken legges frem senest i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2010.

Fremme forslag om å innføre fritt kommunalt skattøre, under forutsetning av at det innføres en direkte statlig behovsstyrt finansiering av grunnleggende velferdstjenester.

Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om å innføre fritt kommunalt skattøre, under forutsetning av at det innføres en direkte statlig behovsstyrt finansiering av grunnleggende velferdstjenester.

Fremme de nødvendige forslag for å oppheve lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg.

Stortinget ber Regjeringen fremme de nødvendige forslag for å oppheve lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg.

Revidere «Reglement for økonomisk hjelp til personer i statlige mottak» slik at ytelser ikke kan bli gitt før asylsøkeren har bidratt til å gjøre sin ID kjent for myndighetene.

Stortinget ber Regjeringen revidere «Reglement for økonomisk hjelp til personer i statlige mottak» slik at ytelser ikke kan bli gitt før asylsøkeren har bidratt til å gjøre sin ID kjent for myndighetene.

Legge frem en sak for Stortinget om nedleggelse av Utlendingsnemnda, der ansvaret for klagebehandlingen overføres til Justisdepartementet.

Stortinget ber Regjeringen legge frem en sak for Stortinget om nedleggelse av Utlendingsnemnda, der ansvaret for klagebehandlingen overføres til Justisdepartementet.

Nedlegge IMDi og overføre oppgavene til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Stortinget ber Regjeringen nedlegge IMDi og overføre oppgavene til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Legge ned Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM) fra 1. januar 2010.

Stortinget ber Regjeringen legge ned Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM) fra 1. januar 2010.

Oppløse det statsfinansierte Samefolkets fond og tilbakeføre pengene uavkortet til giverne.

Stortinget ber Regjeringen oppløse det statsfinansierte Samefolkets fond og tilbakeføre pengene uavkortet til giverne.

Nedlegge Kompetansesenteret for urfolks rettigheter.

Stortinget ber Regjeringen nedlegge Kompetansesenteret for urfolks rettigheter.

Oppløse det statsfinansierte Romanifondet og tilbakeføre pengene uavkortet til giverne.

Stortinget ber Regjeringen oppløse det statsfinansierte Romanifondet og tilbakeføre pengene uavkortet til giverne.