Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 72 for, 21 mot, 76 ikke til stede
10. desember 2009 23:09
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (36)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (28)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (21)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (20)
Høyre Høyre (17)
Høyre Høyre (13)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

36 for, 0 mot, 28 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 21 mot, 20 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

17 for, 0 mot, 13 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

5 for, 0 mot, 6 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Komiteen hadde innstilt.

Komiteen hadde innstilt:

Rammeområde 17

(Transport og kommunikasjon)

I

På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:

Utgifter
456Direktoratet for nødkommunikasjon
 1Driftsutgifter261 317 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres127 586 000
1062Kystverket
 1Driftsutgifter, kan nyttes under post 451 356 300 000
21Spesielle driftsutgifter740 700 000
30Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres458 850 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1118 680 000
60Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres31 800 000
70Tilskudd Redningsselskapet42 000 000
1070Samfunnet Jan Mayen
 1Driftsutgifter41 800 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres7 400 000
1300Samferdselsdepartementet
 1Driftsutgifter123 400 000
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner25 900 000
71Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.29 300 000
72Tilskudd til samferdselsberedskap2 400 000
1301Forskning og utvikling mv.
21Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.18 600 000
50Samferdselsforskning, kan overføres192 600 000
72Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet, kan overføres51 600 000
1310Flytransport
70Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres, kan nyttes under kap. 1311 post 71629 200 000
1311Tilskudd til regionale flyplasser
70Tilskudd til Avinors regionale flyplasser50 000 000
71Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, kan overføres, kan nyttes under kap.1310 post 7037 800 000
1313Luftfartstilsynet
 1Driftsutgifter168 300 000
1314Statens havarikommisjon for transport
 1Driftsutgifter56 300 000
1320Statens vegvesen
23Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 726 178 600 000
25Betalinger for arbeider utført før 2010 på de nye fylkesvegene500 000 000
29Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30441 000 000
30Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 725 110 400 000
31Rassikring, kan overføres, kan nyttes under post 30850 000 000
35Vegutbygging i Bjørvika, kan overføres235 200 000
36E16 over Filefjell, kan overføres132 000 000
37E6 vest for Alta, kan overføres150 000 000
61Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene28 000 000
72Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30436 000 000
1330Særskilte transporttiltak
60Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres429 100 000
70Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes298 000 000
75Kompensasjon til distriktene for forskjeller i drivstoffpriser20 000 000
1350Jernbaneverket
23Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 304 387 000 000
25Drift og vedlikehold av Gardermobanen, kan overføres74 700 000
30Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 233 763 600 000
31Nytt dobbeltspor Oslo - Ski, kan overføres130 000 000
33Fysisk skille Jernbaneverket - BaneTele AS, kan overføres25 000 000
1351Persontransport med tog
60Kompensasjon for ansvarsoverføring kjøp av persontransport med tog8 400 000
70Kjøp av persontransport med tog, kan overføres1 740 200 000
1354Statens jernbanetilsyn
 1Driftsutgifter47 200 000
1370Posttjenester
70Kjøp av post- og banktjenester497 000 000
1380Post- og teletilsynet
 1Driftsutgifter171 100 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres17 300 000
70Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, kan overføres25 300 000
1560Direktoratet for forvaltning og IKT
 1Driftsutgifter157 714 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres44 978 000
23Elektronisk ID, kan overføres60 960 000
1561IKT-politikk
22Samordning av IKT-politikken, kan overføres16 022 000
70Tilskudd til standardisering (NorStella)596 000
71Tilskudd til fri programvare (FriProg)4 310 000
72Tilskudd til forebyggende informasjonssikkerhet (NorSIS)6 310 000
1562Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram
 1Driftsutgifter4 027 000
70Tilskudd til internasjonale programmer, kan overføres16 794 000
Totale utgifter30 578 644 000
Inntekter
3456Direktoratet for nødkommunikasjon
 1Brukerbetaling4 750 000
 2Refusjoner23 496 000
4062Kystverket
 2Andre inntekter9 453 000
4070Samfunnet Jan Mayen
 1Inntekter fra kioskdrift537 000
 7Refusjoner4 051 000
4300Samferdselsdepartementet
 1Refusjon fra Utenriksdepartementet2 000 000
4313Luftfartstilsynet
 1Gebyrinntekter119 500 000
4320Statens vegvesen
 1Salgsinntekter m.m.151 700 000
 2Diverse gebyrer279 400 000
 3Refusjoner fra forsikringsselskaper29 000 000
4350Jernbaneverket
 1Kjørevegsavgift25 800 000
 2Salg av utstyr og tjenester mv.189 000 000
 6Videresalg av elektrisitet til togdrift292 200 000
 7Betaling for bruk av Gardermobanen74 700 000
37Anleggsbidrag15 400 000
4380Post- og teletilsynet
 1Diverse gebyrer168 400 000
51Fra reguleringsfondet10 000 000
4560Direktoratet for forvaltning og IKT
 3Diverse inntekter9 268 000
 4Internasjonale oppdrag3 096 000
5575Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdepartementet
70Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur17 864 000
71Kontrollavgift fiskeflåten24 077 000
73Årsavgift Merkeregisteret9 550 000
74Sektoravgifter Kystverket653 525 000
5619Renter av lån til Oslo Lufthavn AS
80Renter214 200 000
5624Renter av Svinesundsforbindelsen AS
80Renter38 000 000
Totale inntekter2 368 967 000

II

Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2010 kan overskride bevilgningen under kap. 456 post 45 mot tilsvarende merinntekter under kap. 3456 post 2.

III

Fullmakt til overskridelser

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2010 kan overskride bevilgningen under kap. 1062 Kystverket, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 15 mill. kroner dersom det er nødvendig å sette i verk tiltak mot akutt forurensning uten opphold og før Kongen kan gi slikt samtykke.

IV

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2010 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1062Kystverket
30Nyanlegg og større vedlikehold375 mill. kroner
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold3 mill. kroner

V

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2010 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1062Kystverket
60Tilskudd til fiskerihavneanlegg20 mill. kroner

VI

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2010 kan:

 • overskride bevilgningen under kap. 1062 postene 1 og 45 mot tilsvarende merinntekt under kap. 4062 post 2 og kap. 5575 post 74

 • nytte inntil 10 mill. kroner av salgsinntekter fra salg av ikke-næringsaktive fiskerihavner under kap. 4062 post 2 til følgende formål under kap. 1062 post 30:

  a) dekning av salgsomkostninger forbundet med salget

  b) oppgradering og vedlikehold av fiskerihavner under  kap. 1062 post 30.

VII

Salg og bortfeste av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan selge og bortfeste fast eiendom inntil en verdi av 50 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle.

VIII

Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 1313 post 1kap. 4313 post 2

IX

Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 1320 postene 23, 30 og 72kap. 4320 postene 1, 2 og 3

X

Fullmakt til forskuttering

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan inngå avtaler om forskuttering av midler til vegformål utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 30 Riksveginvesteringer, post 31 Rassikring, post 36 E16 over Filefjell og post 37 E6 vest for Alta, likevel slik at samlede, løpende refusjonsforpliktelser ikke overstiger 1 500 mill. kroner. Forskutteringene skal refunderes uten kompensasjon for renter og prisstigning.

XI

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan:

 • gjennomføre de investeringsprosjektene som er omtalt i merknadene til kap. 1320 Statens vegvesen i Prop. 1 S (2009–2010) innenfor de kostnadsrammer som der er angitt.

 • forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 30 Riksveginvesteringer, post 31 Rassikring, post 36 E16 over Filefjell og post 37 E6 vest for Alta, for investeringsprosjekter som ikke er omtalt med kostnadsoverslag overfor Stortinget, likevel slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 1 500 mill. kroner.

XII

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for vedlikeholdsarbeider

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 6 500 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke overstiger 1 800 mill. kroner.

XIII

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for riksvegferjedriften

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester, slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 3 600 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke overstiger 450 mill. kroner.

XIV

Investeringsramme transporttiltak i fylkene

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan gi tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 2 000 mill. kroner over kap. 1320 Statens vegvesen, post 61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene.

XV

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
Kap. 1350 postene 23 og 30Kap. 4350 postene 2 og 6
Kap. 1350 post 25Kap. 4350 post 7
Kap. 1350 post 30Kap. 4350 post 37

XVI

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan bestille materiell utover gitte bevilgninger, likevel slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1350Jernbaneverket
23, 25 og 30Drift, vedlikehold og investeringer800 mill. kroner

XVII

Fullmakt til forskuttering

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan inngå avtaler om forskuttering av midler til jernbaneformål utover gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbaneverket, post 30 Investeringer i linjen, likevel slik at samlede, løpende refusjonsforpliktelser ikke overstiger 200 mill. kroner. Forskutteringene skal refunderes uten kompensasjon for renter og prisstigning.

XVIII

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan:

 • 1. gjennomføre de investeringsprosjektene som er omtalt i merknadene til kap. 1350 Jernbaneverket i Prop. 1 S (2009–2010) innenfor de kostnadsrammer som der er angitt.

 • 2. forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbaneverket, post 30 Investeringer i linjen, for investeringsprosjekter som ikke er omtalt med kostnadsoverslag overfor Stortinget, likevel slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 250 mill. kroner.

XIX

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for vedlikeholdsarbeider

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbaneverket, post 23 Drift og vedlikehold og post 25 Drift og vedlikehold av Gardermobanen, slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 2 500 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke overstiger 600 mill. kroner.

XX

Restverdisikring for eksisterende materiell, oppgraderinger av eksisterende materiell og investeringer i nytt materiell

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet, for det materiellet som inngår i statens rammeavtale med NSB, i 2010 kan:

 • 1. gi NSB AS en restverdigaranti for bokførte verdier på inntil 2 759 mill. kroner.

 • 2. gi NSB AS ytterligere restverdigaranti på oppgraderinger og nyinvesteringer innenfor en ramme på inntil 3 225 mill. kroner.

XXI

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan bestille materiell utover bevilgningen, likevel slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1380Post- og teletilsynet
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold4 mill. kroner

XXII

Overføring til og fra reguleringsfondet

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan overføre inntil 10 mill. kroner til eller fra Post- og teletilsynets reguleringsfond.

Presidenten: Komiteens innstilling til I–XXII er fremmet av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.

Høyre har varslet at de nå vil støtte innstillingen subsidiært etter at deres primære rammeforslag ikke har fått tilslutning.