Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 102 for, 0 mot, 67 ikke til stede
9. desember 2009 18:01
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (39)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (25)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (21)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (20)
Høyre Høyre (20)
Høyre Høyre (10)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (7)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (8)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

39 for, 0 mot, 25 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

21 for, 0 mot, 20 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

20 for, 0 mot, 10 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

8 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanterStortingssaker


Forslag

I På Svalbardbudsjettet for 2010 blir løyvd under.

I

Svalbardbudsjettet for 2010 blir løyvd under:

 

Kap.

 

Post

 

Formål

 

 

Kroner

 

Kroner

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter

1

 

Svalbard kyrkje

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter  ..................................................................................... ......................................................................................

 

3 750 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Tilskot til kulturelle formål m.m.

 

 

 

 

 

70

Tilskot til velferdsarbeid på Svalbard  ................................... ......................................................................................

 

960 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

 

 

 

 

 

70

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre  ........................................ ......................................................................................

 

93 700 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Tilskot til Svalbard museum

 

 

 

 

 

70

Tilskot til Svalbard museum  ...................................................... ......................................................................................

 

5 650 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Sysselmannen (jf. kap. 3005)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter  ..................................................................................... ......................................................................................

 

31 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 3006)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter  ..................................................................................... ......................................................................................

 

75 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Tilfeldige utgifter

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter  ..................................................................................... ......................................................................................

 

4 177 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Kulturminnetiltak

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter  ..................................................................................... ......................................................................................

 

2 150 000

 

 

11

 

Bergmeisteren (jf. kap. 3011)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter  ..................................................................................... ......................................................................................

 

1 400 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

Refusjon til Norsk Polarinstitutt

 

 

 

 

 

50

Refusjon  ............................................................................................. ......................................................................................

 

2 900 000

 

 

18

 

Fyr og radiofyr

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter  ..................................................................................... ......................................................................................

 

3 600 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

Statens bygningar på Bjørnøya og Hopen

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter  ..................................................................................... ......................................................................................

 

6 200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

Statens bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 3020)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter  ..................................................................................... ......................................................................................

 

11 500 000

 

 

 

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast  .... ......................................................................................

 

4 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Likningsforvaltninga for Svalbard

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter  ..................................................................................... ......................................................................................

 

2 800 000

 

 

 

 

Totale utgifter

 

 

 

248 787 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inntekter

3005

 

 

 

Sysselmannen (jf. kap. 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Diverse inntekter  ........................................................

 

 

 

250 000

 

 

 

 

 

3006

 

 

 

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Leigeinntekter  ............................................................

 

 

 

1 200 000

 

 

 

 

 

3020

 

 

 

Statens bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Inntekter  .....................................................................

 

 

 

3 250 000

 

 

 

 

 

3030

 

 

 

Skattar og avgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

Skattar m.m.  ............................................................... .....................................................................................

 

 

 

126 500 000

 

 

 

 

 

 

 

71

 

Utførselsavgift  ........................................................... .....................................................................................

 

 

 

3 500 000

 

 

 

 

 

 

 

72

 

Utmålsgebyr, årsavgift  ............................................... .....................................................................................

 

 

 

1 110 000

 

 

 

 

 

3035

 

 

 

Tilskot frå statsbudsjettet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

Tilskot  ........................................................................ .....................................................................................

 

 

 

112 977 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt inntekter ............................................................

 

 

 

 

 

 

 

248 787 000

 

 

II

Formues- og inntektsskatt til Svalbard for

inntektsåret 2010

§ 1 Bruksområde for vedtaket

Dette vedtaket gjeld forskotsutskriving og endeleg utskriving av skatt på formue og inntekt for inntektsåret 2010 etter føresegnene i lov av 29. november i 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.

Skattepliktige som nemnde i skattebetalingslova § 1, jf. § 2, og svalbardskattelova § 5-1 første ledd, skal betale forskot på formues- og inntektsskatt til Svalbard for inntektsåret 2010. Ved utrekninga og innbetalinga gjeld føresegnene i dette vedtaket og i skattebetalingslova.

 

§ 2 Skatt på formue

Skatt på formue blir utrekna etter desse satsane:

a)   Personleg skattepliktig og dødsbu:

Det blir nytta same satsar og grensebeløp som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet for formuesskatt til staten og kommunane (maksimumssats)

.

b)   Selskap og samanslutning som nemnt i skattelova § 2-36 andre ledd, og som ikkje er fritekne etter skattelova kapittel 2:

Det blir nytta same satsar og grensebeløp som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet for formuesskatt til staten.

 

§ 3 Skatt på inntekt

Skatt på inntekt blir utrekna etter desse satsane:

a)   Inntekt som blir skattlagt ved lønnstrekk etter svalbardskattelova § 3-2:

Låg sats: 8 pst.

Høg sats: 22 pst.

b)   Anna inntekt: 16 pst.

Personlege skatteytarar skal ha eit frådrag i alminneleg inntekt som omfattast av b) på 20 000 kroner

.

 

§ 4 Avrundingsreglar

Ved utrekning av skatt ved likning skal stipulert formue avrundast nedover til næraste heile 1 000 kroner, og inntekt avrundast nedover til næraste heile 100 kroner.

Ved utrekning av skatt ved lønnstrekk skal inntekta avrundast nedover til næraste heile kroner.

 

§ 5 Normalrentesatsen for rimeleg lån i

arbeidsforhold

Normalrentesatsen som nemnd i skattelova § 5-12 fjerde ledd, jf. svalbardskattelova §§ 3-1 og 3-2, skal vere den same som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet.

 

 

 

III

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Justisdepartementet i 2010 kan bestille varer for inntil 3 mill. kroner ut over den totale løyvinga som er gitt under kap. 5 post 1 på svalbardbudsjettet.

 

 

 

IV

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Justisdepartementet i 2010 kan overskride løyvinga under:

1.   kap. 5 post 1, tilsvarande det inntektsførte beløpet under kap. 3005 post 2

2.   kap. 6 post 1, tilsvarande det inntektsførte beløpet under kap. 3006 post 2

 

 

 

V

Avgift av kol som blir utført frå Svalbard for

budsjettterminen 2010

For budsjetterminen 2010 skal det svarast avgift til statskassen av kol som blir utført frå Svalbard, etter følgjande satsar:

1,0 pst. av verdien for dei første 100 000 tonna,

0,9 pst. av verdien for dei neste 200 000 tonna,

0,8 pst. av verdien for dei neste 300 000 tonna,

0,7 pst. av verdien for dei neste 400 000 tonna,

0,6 pst. av verdien for dei neste 500 000 tonna,

0,5 pst. av verdien for dei neste 600 000 tonna,

0,4 pst. av verdien for dei neste 700 000 tonna,

0,3 pst. av verdien for dei neste 800 000 tonna,

0,2 pst. av verdien for dei neste 900 000 tonna.

0,1 pst. av verdien for dei neste 1 000 000 tonna.