Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Rannveig Kvifte Andresen

Rannveig Kvifte Andresen (53)


Rannveig Kvifte har sist stemt

10. des 2015 Mot
10. des 2015 Mot
10. des 2015 For
8. des 2015 For
8. des 2015 For
A) legge fram i revidert nasjonalbudsjett for 2016 positive virkemidler for kommunene som vil gjøre det enklere å unngå utbygging av dyrka mark b) etablere i løpet av 2016 et skolerings- og tiltaksprogram for lokalpolitikere i norske kommuner, knyttet til ivaretakelse av dyrka og dyrkbar mark c) utrede om fylkeskommunen bør få større rolle i planarbeidet relatert til jordvern d) vurdere utvida meldeplikt for kommunene til Fylkesmannen ved omdisponering av dyrka mark, og komme tilbake til Stortinget med egnet forslag i løpet av 2016 e) vurdere forsterking av vernebestemmelsene i jordloven f) utrede endringer i lovgivningen som vil begrense og sikre åpenhet om opsjonsavtaler om kjøp av dyrka og dyrkbar jord for utbygging g) fremme forslag i regelverket slik at jordloven gjelder for omdisponert dyrka mark inntil den dyrka marka faktisk er bygd ned h) komme med forslag i løpet av 2016 for å øke nydyrkingen.
8. des 2015 For
8. des 2015 Mot
8. des 2015 For
8. des 2015 For
8. des 2015 For
8. des 2015 For
8. des 2015 For
8. des 2015 For
8. des 2015 For
8. des 2015 For
8. des 2015 For