Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta lovtekniske endringer i Stortingets forretningsorden, romertall I

Forslaget ble vedtatt 12. november 2013 10:10

enstemmig vedtatt

Forslaget har sin bakgrunn i at det etter de omfattende revisjonene av forretningsordenen i 2012 og 2013 er avdekket enkelte henvisningsfeil og uklarheter som det er nødvendig å rette opp. Endringsforslagene er i det alt vesentlige av lovteknisk karakter. Det foreslås bl.a. å presisere i forretningsordenen § 22 siste ledd at det ikke kan fremsettes forslag i temadebatter initiert av en komité.

Se råtekst