Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Tilsagnsfullmakter Stortinget samtykker i at.

Forslaget ble vedtatt 21. juni 2013 15:13

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Tilsagnsfullmakter


Stortinget samtykker i at:

  • 11. Kunnskapsdepartementet i 2013 kan gi tilsagn om å utbetale 20 pst. av tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen under kap. 225 Tiltak i grunnopplæringen, post 68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen, påfølgende budsjettår når endelig regnskap foreligger.

  • 12. Kunnskapsdepartementet i 2013 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning under kap. 255 Tilskudd til freds- og menneskerettssentre, post 74 Narviksenteret, innenfor en ramme på 81,5 mill. kroner til nye lokaler for Narviksenteret.

  • 13. Kulturdepartementet i 2013 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

328

Museums- og andre kulturvernformål

78

Ymse faste tiltak

12,40 mill. kroner

  • 14. Kommunal- og regionaldepartementet i 2013 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

581

Bolig- og miljøtiltak

76

Tilskudd til utleieboliger

384,40 mill. kroner

  • 15. Arbeidsdepartementet i 2013 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

2 548,78 mill. kroner

  • 16. Landbruks- og matdepartementet i 2013 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1148

Naturskade – erstatninger

71

Naturskade, erstatninger

85,20 mill. kroner

  • 17. Miljøverndepartementet i 2013 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1420

Miljødirektoratet

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder

55,00 mill. kroner

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner

9,90 mill. kroner

34

Statlige erverv, nasjonalparker

145,90 mill. kroner

35

Statlige erverv, nytt skogvern

116,40 mill. kroner

83

Kompensasjon ved flytting av oppdrettsanlegg

2,25 mill. kroner

85

Nasjonalparksentre og andre naturinformasjonssentre

2,00 mill. kroner

Relaterte forslag