Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 21. juni 2013 15:13

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

20

Statsministerens kontor:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 91 450 000 til kr 94 450 000

21

Statsrådet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 000 000

fra kr 147 800 000 til kr 151 800 000

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 510 000

fra kr 54 350 000 til kr 58 860 000

61

Høyesterett:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 329 000

fra kr 85 084 000 til kr 86 413 000

100

Utenriksdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 450 000

fra kr 1 820 686 000 til kr 1 819 236 000

118

Nordområdetiltak mv.:

71

Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv., kan overføres, nedsettes med

700 000

fra kr 58 831 000 til kr 58 131 000

150

Bistand til Afrika:

78

Regionbevilgning for Afrika, kan overføres, nedsettes med

61 000 000

fra kr 2 158 300 000 til kr 2 097 300 000

151

Bistand til Asia:

72

Bistand til Afghanistan og Pakistan, kan overføres, nedsettes med

20 000 000

fra kr 649 500 000 til kr 629 500 000

78

Regionbevilgning for Asia, kan overføres, nedsettes med

10 000 000

fra kr 290 000 000 til kr 280 000 000

161

Næringsutvikling:

75

NORFUND - tapsavsetting, forhøyes med

4 500 000

fra kr 282 500 000 til kr 287 000 000

95

NORFUND - grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland, forhøyes med

13 500 000

fra kr 897 500 000 til kr 911 000 000

162

Overgangsbistand (gap):

70

Overgangsbistand (gap), kan overføres, nedsettes med

20 000 000

fra kr 420 000 000 til kr 400 000 000

164

Fred, forsoning og demokrati:

70

Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, nedsettes med

30 000 000

fra kr 648 200 000 til kr 618 200 000

71

ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres, nedsettes med

10 000 000

fra kr 395 000 000 til kr 385 000 000

72

Utvikling og nedrustning, kan overføres, nedsettes med

40 000 000

fra kr 175 000 000 til kr 135 000 000

73

Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, nedsettes med

11 000 000

fra kr 340 000 000 til kr 329 000 000

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

15 000 000

fra kr 51 700 000 til kr 66 700 000

71

Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres, nedsettes med

2 000 000

fra kr 33 000 000 til kr 31 000 000

73

Klima- og skogsatsingen, kan overføres, nedsettes med

84 900 000

fra kr 2 932 500 000 til kr 2 847 600 000

74

Fornybar energi, kan overføres, nedsettes med

30 000 000

fra kr 1 407 300 000 til kr 1 377 300 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA):

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

188 900 000

fra kr 1 270 658 000 til kr 1 459 558 000

170

FN-organisasjoner mv.:

78

Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres, nedsettes med

10 000 000

fra kr 311 000 000 til kr 301 000 000

171

Multilaterale finansinstitusjoner:

70

Verdensbanken, kan overføres, nedsettes med

9 000 000

fra kr 814 000 000 til kr 805 000 000

71

Regionale banker og fond, kan overføres, nedsettes med

19 000 000

fra kr 772 500 000 til kr 753 500 000

72

Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres, nedsettes med

45 000 000

fra kr 559 500 000 til kr 514 500 000

172

Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak:

70

Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres, forhøyes med

180 000 000

fra kr 292 000 000 til kr 472 000 000

225

Tiltak i grunnopplæringen:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

16 077 000

fra kr 157 002 000 til kr 173 079 000

64

Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, forhøyes med

659 000

fra kr 125 316 000 til kr 125 975 000

71

Tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskolene, forhøyes med

6 935 000

fra kr 10 336 000 til kr 17 271 000

74

Tilskudd til organisasjoner, nedsettes med

6 735 000

fra kr 29 669 000 til kr 22 934 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

3 550 000

fra kr 1 154 640 000 til kr 1 158 190 000

50

Nasjonale sentre i grunnopplæringen, forhøyes med

10 146 000

fra kr 62 236 000 til kr 72 382 000

70

Tilskudd til NAROM, forhøyes med

3 000 000

fra kr 7 409 000 til kr 10 409 000

227

Tilskudd til særskilte skoler:

74

Tilskudd til Signo og Briskeby, nedsettes med

2 889 000

fra kr 40 009 000 til kr 37 120 000

228

Tilskudd til private skoler mv.:

71

Private videregående skoler, overslagsbevilgning, forhøyes med

1 650 000

fra kr 1 299 125 000 til kr 1 300 775 000

79

Toppidrett, forhøyes med

1 100 000

fra kr 27 228 000 til kr 28 328 000

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 172 000

fra kr 622 509 000 til kr 624 681 000

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre:

70

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, forhøyes med

20 500 000

fra kr 27 604 000 til kr 48 104 000

71

Falstadsenteret, forhøyes med

1 000 000

fra kr 16 487 000 til kr 17 487 000

72

Stiftelsen Arkivet, forhøyes med

2 000 000

fra kr 6 600 000 til kr 8 600 000

74

Narviksenteret, forhøyes med

1 000 000

fra kr 2 180 000 til kr 3 180 000

258

Tiltak for livslang læring:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, nedsettes med

500 000

fra kr 47 592 000 til kr 47 092 000

260

Universiteter og høyskoler:

50

Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med

10 758 000

fra kr 26 451 926 000 til kr 26 462 684 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter:

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, forhøyes med

100 000 000

fra kr 250 223 000 til kr 350 223 000

280

Felles enheter:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 69 296 000 til kr 72 296 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes med

740 000

fra kr 146 050 000 til kr 145 310 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

2 949 000

fra kr 11 253 000 til kr 14 202 000

70

Andre overføringer, kan nyttes under post 1, forhøyes med

29 700 000

fra kr 91 432 000 til kr 121 132 000

283

Meteorologiformål:

72

Internasjonale samarbeidsprosjekter, nedsettes med

3 043 000

fra kr 55 662 000 til kr 52 619 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak:

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, nedsettes med

4 809 000

fra kr 201 765 000 til kr 196 956 000

73

EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, nedsettes med

232 139 000

fra kr 1 694 267 000 til kr 1 462 128 000

74

Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres, nedsettes med

2 949 000

fra kr 21 760 000 til kr 18 811 000

310

Tilskudd til trossamfunn m.m.:

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning, forhøyes med

1 700 000

fra kr 230 100 000 til kr 231 800 000

314

Kultur og samfunn:

21

(Ny) Spesielle driftsutgifter, bevilges med

2 200 000

71

Kultur og næringsprosjekter, nedsettes med

2 200 000

fra kr 8 798 000 til kr 6 598 000

79

Til disposisjon, forhøyes med

1 000 000

fra kr 3 423 000 til kr 4 423 000

320

Allmenne kulturformål:

74

Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres, forhøyes med

750 000

fra kr 228 716 000 til kr 229 466 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1, forhøyes med

300 000

fra kr 6 534 000 til kr 6 834 000

323

Musikkformål:

55

Norsk kulturfond – ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 56, forhøyes med

750 000

fra kr 155 367 000 til kr 156 117 000

324

Scenekunstformål:

70

Nasjonale institusjoner, nedsettes med

4 000 000

fra kr 997 270 000 til kr 993 270 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål:

77

Prosjekt- og utviklingstiltak, kan nyttes under post 1, forhøyes med

3 266 000

fra kr 16 902 000 til kr 20 168 000

78

Ymse faste tiltak, nedsettes med

2 066 000

fra kr 58 555 000 til kr 56 489 000

328

Museums- og andre kulturvernformål:

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

17 000 000

fra kr 34 382 000 til kr 51 382 000

400

Justis- og beredskapsdepartementet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

9 483 000

fra kr 372 942 000 til kr 382 425 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres, forhøyes med

1 000 000

fra kr 20 700 000 til kr 21 700 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner, forhøyes med

800 000

fra kr 8 545 000 til kr 9 345 000

410

Tingrettene og lagmannsrettene:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 616 000

fra kr 1 704 309 000 til kr 1 708 925 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

2 500 000

fra kr 41 294 000 til kr 43 794 000

413

Jordskiftedomstolene:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

1 000 000

fra kr 8 979 000 til kr 9 979 000

430

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

7 117 000

fra kr 3 537 465 000 til kr 3 544 582 000

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med

39 450 000

fra kr 10 455 236 000 til kr 10 494 686 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

5 200 000

fra kr 205 170 000 til kr 210 370 000

70

Tilskudd, forhøyes med

10 000 000

fra kr 26 641 000 til kr 36 641 000

441

Oslo politidistrikt:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, nedsettes med

3 680 000

fra kr 2 059 343 000 til kr 2 055 663 000

442

Politihøgskolen:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 500 000

fra kr 548 688 000 til kr 551 188 000

445

Den høyere påtalemyndighet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 100 000

fra kr 150 130 000 til kr 152 230 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

70

Overføringer til private, forhøyes med

3 430 000

fra kr 5 561 000 til kr 8 991 000

455

Redningstjenesten:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 864 143 000 til kr 866 143 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

2 000 000

fra kr 358 800 000 til kr 356 800 000

469

Vergemålsordningen:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 100 000

fra kr 143 774 000 til kr 147 874 000

470

Fri rettshjelp:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 6 438 000 til kr 7 438 000

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak, nedsettes med

262 000

fra kr 31 293 000 til kr 31 031 000

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 238 000

fra kr 45 641 000 til kr 43 403 000

473

Statens sivilrettsforvaltning:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

900 000

fra kr 39 414 000 til kr 40 314 000

474

Konfliktråd:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

600 000

fra kr 76 815 000 til kr 77 415 000

480

Svalbardbudsjettet:

50

Tilskudd, forhøyes med

4 300 000

fra kr 145 738 000 til kr 150 038 000

490

Utlendingsdirektoratet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

41 000 000

fra kr 761 593 000 til kr 802 593 000

21

Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, forhøyes med

176 789 000

fra kr 1 571 838 000 til kr 1 748 627 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, forhøyes med

7 800 000

fra kr 48 215 000 til kr 56 015 000

60

Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, forhøyes med

12 229 000

fra kr 246 394 000 til kr 258 623 000

70

Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, forhøyes med

55 993 000

fra kr 452 807 000 til kr 508 800 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, forhøyes med

1 018 000

fra kr 13 568 000 til kr 14 586 000

551

Regional utvikling og nyskaping:

63

(Ny) Tilskudd til utbygging av bredbånd, bevilges med

53 160 000

552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling:

72

Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres, forhøyes med

18 700 000

fra kr 520 200 000 til kr 538 900 000

571

Rammetilskudd til kommuner:

60

Innbyggertilskudd, forhøyes med

60 500 000

fra kr 109 678 586 000 til kr 109 739 086 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak:

76

Tilskudd til utleieboliger, kan overføres, forhøyes med

15 000 000

fra kr 433 800 000 til kr 448 800 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.:

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

1 500 000

fra kr 60 770 000 til kr 59 270 000

70

Tilskudd, forhøyes med

500 000

fra kr 24 990 000 til kr 25 490 000

605

Arbeids- og velferdsetaten:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

44 800 000

fra kr 10 482 400 000 til kr 10 527 200 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

11 229 000

fra kr 9 037 000 000 til kr 9 025 771 000

22

(Ny) Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, bevilges med

7 400 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

13 000 000

fra kr 977 000 000 til kr 964 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

25 000 000

fra kr 64 000 000 til kr 89 000 000

90

Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med

12 500 000 000

fra kr 21 000 000 000 til kr 33 500 000 000

615

Yrkesskadeforsikring:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

9 000 000

fra kr 82 000 000 til kr 91 000 000

616

Gruppelivsforsikring:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

24 000 000

fra kr 186 000 000 til kr 162 000 000

634

Arbeidsmarkedstiltak:

21

Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres, nedsettes med

21 700 000

fra kr 88 600 000 til kr 66 900 000

60

(Ny) Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser i Oslo kommune, bevilges med

22 000 000

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med

120 570 000

fra kr 6 244 470 000 til kr 6 123 900 000

78

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser, nedsettes med

28 000 000

fra kr 63 000 000 til kr 35 000 000

635

Ventelønn:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

15 000 000

fra kr 125 000 000 til kr 110 000 000

640

Arbeidstilsynet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 000 000

fra kr 490 400 000 til kr 496 400 000

660

Krigspensjon:

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning, nedsettes med

40 000 000

fra kr 374 000 000 til kr 334 000 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn:

70

Tilskudd, nedsettes med

31 300 000

fra kr 227 586 000 til kr 196 286 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP):

70

Tilskudd, nedsettes med

50 000 000

fra kr 1 911 000 000 til kr 1 861 000 000

700

Helse- og omsorgsdepartementet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

14 700 000

fra kr 186 088 000 til kr 200 788 000

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 700 000

fra kr 604 896 000 til kr 603 196 000

711

Ernæring og mattrygghet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

200 000

fra kr 20 458 000 til kr 20 258 000

715

Statens strålevern:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

500 000

fra kr 77 130 000 til kr 76 630 000

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

19 300 000

fra kr 44 264 000 til kr 24 964 000

719

Annet folkehelsearbeid:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, nedsettes med

800 000

fra kr 78 107 000 til kr 77 307 000

60

Kommunetilskudd, kan overføres, forhøyes med

6 000 000

fra kr 6 459 000 til kr 12 459 000

70

Smittevern mv., kan overføres, forhøyes med

4 000 000

fra kr 16 998 000 til kr 20 998 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med

800 000

fra kr 14 098 000 til kr 14 898 000

720

Helsedirektoratet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

16 100 000

fra kr 985 176 000 til kr 969 076 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

30 000 000

fra kr 168 311 000 til kr 198 311 000

721

Statens helsetilsyn:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

600 000

fra kr 91 686 000 til kr 91 086 000

722

Norsk pasientskadeerstatning:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

10 700 000

fra kr 147 477 000 til kr 158 177 000

71

Særskilte tilskudd, forhøyes med

1 700 000

fra kr 76 916 000 til kr 78 616 000

723

Pasientskadenemnda:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

8 000 000

fra kr 48 043 000 til kr 56 043 000

725

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

800 000

fra kr 165 147 000 til kr 164 347 000

732

Regionale helseforetak:

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, forhøyes med

248 000 000

fra kr 372 058 000 til kr 620 058 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med

500 000

fra kr 47 683 089 000 til kr 47 683 589 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med

200 000

fra kr 16 738 286 000 til kr 16 738 486 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med

100 000

fra kr 12 663 461 000 til kr 12 663 561 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med

100 000

fra kr 11 225 820 000 til kr 11 225 920 000

734

Særskilte tilskudd til psykiske helse og rustiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

950 000

fra kr 14 798 000 til kr 15 748 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, nedsettes med

1 700 000

fra kr 45 987 000 til kr 44 287 000

750

Statens legemiddelverk:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 500 000

fra kr 227 716 000 til kr 226 216 000

761

Omsorgstjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med

71 000 000

fra kr 127 045 000 til kr 198 045 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres, forhøyes med

9 000 000

fra kr 202 215 000 til kr 211 215 000

67

Utviklingstiltak, forhøyes med

10 000 000

fra kr 111 087 000 til kr 121 087 000

762

Primærhelsetjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med

2 000 000

fra kr 29 561 000 til kr 31 561 000

60

Forebyggende helsetjenester, forhøyes med

14 000 000

fra kr 57 225 000 til kr 71 225 000

73

Forebygging uønskede svangerskap og abort, kan overføres, nedsettes med

1 000 000

fra kr 26 675 000 til kr 25 675 000

763

Rustiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med

5 000 000

fra kr 60 199 000 til kr 55 199 000

71

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, nedsettes med

4 000 000

fra kr 176 148 000 til kr 172 148 000

72

Kompetansesentra mv., forhøyes med

5 000 000

fra kr 87 287 000 til kr 92 287 000

764

Psykisk helse:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

2 600 000

fra kr 88 118 000 til kr 90 718 000

60

Psykisk helsearbeid, kan overføres, nedsettes med

2 000 000

fra kr 226 179 000 til kr 224 179 000

780

Forskning:

50

Norges forskningsråd mv., forhøyes med

5 000 000

fra kr 302 518 000 til kr 307 518 000

781

Forsøk og utvikling mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med

15 000 000

fra kr 63 828 000 til kr 78 828 000

800

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

700 000

fra kr 156 459 000 til kr 157 159 000

820

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

250 000

fra kr 179 187 000 til kr 179 437 000

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, nedsettes med

7 150 000

fra kr 46 273 000 til kr 39 123 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

6 000 000

fra kr 10 500 000 til kr 16 500 000

60

Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med

66 452 000

fra kr 5 090 852 000 til kr 5 024 400 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

43 884 000

fra kr 314 268 000 til kr 358 152 000

62

Kommunale innvandrertiltak, nedsettes med

500 000

fra kr 172 823 000 til kr 172 323 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, forhøyes med

500 000

fra kr 51 094 000 til kr 51 594 000

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

21

Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overføres, forhøyes med

1 500 000

fra kr 28 092 000 til kr 29 592 000

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, forhøyes med

84 503 000

fra kr 1 648 676 000 til kr 1 733 179 000

840

Krisetiltak:

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1, nedsettes med

2 400 000

fra kr 35 058 000 til kr 32 658 000

842

Familievern:

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

2 400 000

fra kr 16 403 000 til kr 18 803 000

844

Kontantstøtte:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med

322 000 000

fra kr 878 000 000 til kr 1 200 000 000

845

Barnetrygd:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med

55 000 000

fra kr 14 985 000 000 til kr 15 040 000 000

846

Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, nedsettes med

517 000

fra kr 32 135 000 til kr 31 618 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med

817 000

fra kr 70 773 000 til kr 69 956 000

50

Forskning og utvikling, nedsettes med

326 000

fra kr 25 274 000 til kr 24 948 000

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

77 000 000

fra kr 1 100 000 000 til kr 1 177 000 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, forhøyes med

174 000 000

fra kr 3 685 960 000 til kr 3 859 960 000

857

Barne- og ungdomstiltak:

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner, forhøyes med

843 000

fra kr 112 328 000 til kr 113 171 000

860

Forbrukerrådet:

50

Basisbevilgning, forhøyes med

1 000 000

fra kr 105 653 000 til kr 106 653 000

865

Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

1 000 000

fra kr 7 571 000 til kr 6 571 000

900

Nærings- og handelsdepartementet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

1 400 000

fra kr 44 345 000 til kr 42 945 000

901

Styret for det industrielle rettsvern:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 400 000

fra kr 235 400 000 til kr 236 800 000

904

Brønnøysundregistrene:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 000 000

fra kr 314 800 000 til kr 319 800 000

910

Sjøfartsdirektoratet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 100 000

fra kr 358 150 000 til kr 359 250 000

920

Norges forskningsråd:

50

Tilskudd, forhøyes med

25 000 000

fra kr 1 413 900 000 til kr 1 438 900 000

922

Romvirksomhet:

50

Norsk Romsenter, nedsettes med

800 000

fra kr 53 300 000 til kr 52 500 000

74

Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres, forhøyes med

800 000

fra kr 13 500 000 til kr 14 300 000

950

Forvaltning av statlig eierskap:

96

Forvaltning av statlig eierskap, forhøyes med

500 000 000

fra kr 700 000 000 til kr 1 200 000 000

1000

Fiskeri- og kystdepartementet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

1 000 000

fra kr 38 200 000 til kr 37 200 000

1020

Havforskningsinstituttet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

7 900 000

fra kr 343 760 000 til kr 351 660 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

2 700 000

fra kr 365 650 000 til kr 368 350 000

1023

Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU:

72

Tilskudd Nofima, kan overføres, forhøyes med

21 000 000

fra kr 77 870 000 til kr 98 870 000

1062

Kystverket:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med

2 500 000

fra kr 1 632 530 000 til kr 1 635 030 000

30

Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

13 000 000

fra kr 497 910 000 til kr 484 910 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1, forhøyes med

13 000 000

fra kr 190 550 000 til kr 203 550 000

1100

Landbruks- og matdepartementet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

562 000

fra kr 143 663 000 til kr 144 225 000

1115

Mattilsynet:

22

Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser, forhøyes med

44 000 000

fra kr 9 323 000 til kr 53 323 000

1144

Regionale og lokale tiltak i landbruket:

77

Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overføres, forhøyes med

6 000 000

fra kr 6 810 000 til kr 12 810 000

1148

Naturskade - erstatninger:

71

Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

72 800 000

fra kr 117 200 000 til kr 190 000 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket:

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres, forhøyes med

60 000 000

fra kr 2 286 000 til kr 62 286 000

72

Tilskudd til økt bruk av tre, kan overføres, forhøyes med

15 000 000

fra kr 28 000 000 til kr 43 000 000

1320

Statens vegvesen:

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med

10 000 000

fra kr 8 844 500 000 til kr 8 854 500 000

29

Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, forhøyes med

24 000 000

fra kr 411 000 000 til kr 435 000 000

30

Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, forhøyes med

95 000 000

fra kr 9 105 800 000 til kr 9 200 800 000

1350

Jernbaneverket:

30

Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, forhøyes med

329 000 000

fra kr 5 261 000 000 til kr 5 590 000 000

1354

Statens jernbanetilsyn:

21

Spesielle driftsutgifter - tilsyn med tau- og kabelbaner og park- og tivolianlegg, forhøyes med

3 700 000

fra kr 15 000 000 til kr 18 700 000

1400

Miljøverndepartementet:

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

14 055 000

fra kr 105 203 000 til kr 119 258 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, forhøyes med

1 000 000

fra kr 31 150 000 til kr 32 150 000

79

Tilskudd til kulturminneforvaltning, forhøyes med

11 000 000

fra kr 11 539 000 til kr 22 539 000

81

Tilskudd til byutvikling og lokalt miljøvern, kan overføres, nedsettes med

900 000

fra kr 14 557 000 til kr 13 657 000

1420

Miljødirektoratet:

1

(Ny) Driftsutgifter, bevilges med

742 064 000

21

(Ny) Spesielle driftsutgifter, bevilges med

179 049 000

22

(Ny) Statlige vannmiljøtiltak, bevilges med

178 000 000

25

(Ny) Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, bevilges med

2 025 000

30

(Ny) Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres, bevilges med

44 080 000

31

(Ny) Tiltak i verneområder, kan overføres, bevilges med

65 693 000

32

(Ny) Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres, bevilges med

9 600 000

34

(Ny) Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres, bevilges med

222 000 000

35

(Ny) Statlige erverv, nytt skogvern, kan overføres, bevilges med

236 091 000

60

(Ny) Tilskudd til lokalt utviklingsfond, bevilges med

6 000 000

70

(Ny) Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres, bevilges med

30 500 000

72

(Ny) Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt, overslagsbevilgning, bevilges med

150 755 000

73

(Ny) Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen, kan overføres, bevilges med

64 600 000

75

(Ny) Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, bevilges med

313 820 000

76

(Ny) Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, bevilges med

61 000 000

77

(Ny) Diverse organisasjoner og stiftelser m.m., bevilges med

6 981 000

78

(Ny) Friluftsformål, kan overføres, bevilges med

88 288 000

81

(Ny) Verdensarvområder, kulturlandskap og verdiskapingsprogram, kan overføres, kan nyttes under post 21, bevilges med

31 930 000

82

(Ny) Tilskudd til prioriterte arter og utvalgte naturtyper, kan overføres, bevilges med

33 089 000

84

(Ny) Internasjonalt samarbeid, bevilges med

1 144 000

85

(Ny) Nasjonalparksentre og andre naturinformasjonssentre, kan overføres, bevilges med

43 700 000

1425

Vilt- og fisketiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

200 000

fra kr 32 100 000 til kr 32 300 000

70

Tilskudd til fiskeformål, kan overføres, forhøyes med

1 300 000

fra kr 9 800 000 til kr 11 100 000

1426

Statens naturoppsyn:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

134 207 000

fra kr 134 207 000 til kr 0

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

9 297 000

fra kr 9 297 000 til kr 0

30

Tiltak i verneområder, kan overføres, nedsettes med

65 693 000

fra kr 65 693 000 til kr 0

1427

Direktoratet for naturforvaltning:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

212 715 000

fra kr 212 715 000 til kr 0

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

167 827 000

fra kr 167 827 000 til kr 0

22

Statlige vannmiljøtiltak, nedsettes med

173 500 000

fra kr 173 500 000 til kr 0

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres, nedsettes med

44 080 000

fra kr 44 080 000 til kr 0

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres, nedsettes med

9 600 000

fra kr 9 600 000 til kr 0

34

Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres, nedsettes med

222 000 000

fra kr 222 000 000 til kr 0

35

Statlig erverv, nytt skogvern, kan overføres, nedsettes med

231 091 000

fra kr 231 091 000 til kr 0

60

Tilskudd til lokalt utviklingsfond, nedsettes med

6 000 000

fra kr 6 000 000 til kr 0

70

Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres, nedsettes med

30 500 000

fra kr 30 500 000 til kr 0

71

Forvaltningstiltak i verdensarvsområder, kan overføres, nedsettes med

16 600 000

fra kr 16 600 000 til kr 0

72

Erstatninger for beitedyr tatt av rovvilt, overslagsbevilgning, nedsettes med

150 755 000

fra kr 150 755 000 til kr 0

73

Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen, kan overføres, nedsettes med

64 600 000

fra kr 64 600 000 til kr 0

74

Tilskudd til friluftslivstiltak, kan overføres, nedsettes med

21 693 000

fra kr 21 693 000 til kr 0

75

Internasjonale avtaler og medlemskap, nedsettes med

1 144 000

fra kr 1 144 000 til kr 0

76

Nasjonalparksentre og andre naturinformasjonssentre, kan overføres, nedsettes med

43 700 000

fra kr 43 700 000 til kr 0

78

Friluftsområder, interkommunale friluftsråd og landsomfattende samarbeidsorgan for friluftsliv, kan overføres, nedsettes med

66 595 000

fra kr 66 595 000 til kr 0

81

Verdiskapingsprogrammet for naturarven, kan overføres, kan nyttes under post 21, nedsettes med

15 330 000

fra kr 15 330 000 til kr 0

82

Tilskudd til prioriterte arter og utvalgte naturtyper, kan overføres, kan nyttes under post 21, nedsettes med

33 089 000

fra kr 33 089 000 til kr 0

83

Naturfaglige organisasjoner, nedsettes med

3 673 000

fra kr 3 673 000 til kr 0

1429

Riksantikvaren:

72

Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med

5 000 000

fra kr 265 362 000 til kr 270 362 000

73

Brannsikring og beredskapstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med

10 000 000

fra kr 10 953 000 til kr 20 953 000

1441

Klima- og forurensningsdirektoratet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

370 594 000

fra kr 370 594 000 til kr 0

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

19 473 000

fra kr 19 473 000 til kr 0

22

Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, nedsettes med

2 025 000

fra kr 2 025 000 til kr 0

39

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 69 og 79, nedsettes med

17 162 000

fra kr 17 162 000 til kr 0

69

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79, nedsettes med

26 250 000

fra kr 26 250 000 til kr 0

71

Grunnstøtte til frivillige miljøorganisasjoner og informasjon og kompetanseformidling om produksjon og forbruk, nedsettes med

2 188 000

fra kr 2 188 000 til kr 0

74

Miljømerking, miljøvennlig forbruk og forbruksinformasjon, nedsettes med

1 120 000

fra kr 1 120 000 til kr 0

75

Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, nedsettes med

281 320 000

fra kr 281 320 000 til kr 0

76

Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, nedsettes med

50 000 000

fra kr 50 000 000 til kr 0

79

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 69, nedsettes med

14 837 000

fra kr 14 837 000 til kr 0

1445

Miljøvennlig skipsfart:

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

200 000

fra kr 4 132 000 til kr 3 932 000

1447

Miljøhensyn i offentlige innkjøp:

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

455 000

fra kr 14 000 000 til kr 13 545 000

1465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 450 890 000 til kr 460 890 000

1471

Norsk Polarinstitutt:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 500 000

fra kr 195 712 000 til kr 198 212 000

1500

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

200 000

fra kr 197 374 000 til kr 197 174 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

3 100 000

fra kr 42 831 000 til kr 45 931 000

22

Forskning, kan overføres, forhøyes med

500 000

fra kr 19 944 000 til kr 20 444 000

1510

Fylkesmannsembetene:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

19 377 000

fra kr 1 426 594 000 til kr 1 445 971 000

1520

Departementenes servicesenter:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

43 400 000

fra kr 579 406 000 til kr 622 806 000

22

Fellesutgifter i regjeringskvartalet, forhøyes med

574 000

fra kr 124 993 000 til kr 125 567 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

14 550 000

fra kr 87 970 000 til kr 73 420 000

1530

Tilskudd til de politiske partier:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 549 000

fra kr 2 985 000 til kr 4 534 000

70

Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner, nedsettes med

1 549 000

fra kr 245 413 000 til kr 243 864 000

1540

Nasjonale minoriteter:

60

Tiltak for rom, kan overføres, nedsettes med

1 250 000

fra kr 5 800 000 til kr 4 550 000

70

Tilskudd til nasjonale minoriteter, forhøyes med

250 000

fra kr 7 751 000 til kr 8 001 000

72

(Ny) Det Mosaiske Trossamfund, bevilges med

500 000

1561

IKT-politikk:

22

Samordning av IKT-politikken, kan overføres, nedsettes med

250 000

fra kr 13 027 000 til kr 12 777 000

72

Tilskudd til forebyggende informasjonssikring, nedsettes med

3 430 000

fra kr 6 860 000 til kr 3 430 000

1562

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram:

70

Tilskudd til internasjonale program, kan overføres, nedsettes med

800 000

fra kr 33 753 000 til kr 32 953 000

1580

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen:

31

Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med

73 000 000

fra kr 18 500 000 til kr 91 500 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med

40 000 000

fra kr 388 400 000 til kr 428 400 000

45

(Ny) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, bevilges med

4 100 000

1584

Eiendommer utenfor husleieordningen:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

13 500 000

fra kr 15 000 000 til kr 28 500 000

1590

Kirkelig administrasjon:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

13 300 000

fra kr 215 374 000 til kr 228 674 000

75

Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1, nedsettes med

2 850 000

fra kr 213 936 000 til kr 211 086 000

1591

Presteskapet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 850 000

fra kr 905 344 000 til kr 908 194 000

1592

Nidaros domkirke m.m.:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 500 000

fra kr 54 064 000 til kr 57 564 000

1600

Finansdepartementet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

450 000

fra kr 313 500 000 til kr 313 950 000

1610

Toll- og avgiftsetaten:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

21 000 000

fra kr 1 479 100 000 til kr 1 500 100 000

1618

Skatteetaten:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

9 200 000

fra kr 4 487 300 000 til kr 4 496 500 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 150 000 000 til kr 160 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

5 600 000

fra kr 96 500 000 til kr 102 100 000

70

(Ny) Tilskudd, bevilges med

3 600 000

1650

Statsgjeld, renter mv.:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 000 000

fra kr 36 700 000 til kr 33 700 000

1700

Forsvarsdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 540 000

fra kr 378 016 000 til kr 376 476 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:

1

Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

20 500 000

fra kr 3 060 316 000 til kr 3 080 816 000

46

Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

100 000 000

fra kr 62 980 000 til kr 162 980 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, nedsettes med

7 900 000

fra kr 1 780 467 000 til kr 1 772 567 000

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

50 000

fra kr 237 931 000 til kr 237 881 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

146 765 000

fra kr 3 112 531 000 til kr 2 965 766 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

15 996 000

fra kr 2 022 952 000 til kr 2 038 948 000

50

(Ny) Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres, bevilges med

2 300 000

1731

Hæren:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

62 408 000

fra kr 5 611 158 000 til kr 5 673 566 000

1732

Sjøforsvaret:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

47 935 000

fra kr 3 611 106 000 til kr 3 659 041 000

1733

Luftforsvaret:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

22 096 000

fra kr 4 302 527 000 til kr 4 324 623 000

1734

Heimevernet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

49 146 000

fra kr 1 094 093 000 til kr 1 143 239 000

1735

Etterretningstjenesten:

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

9 183 000

fra kr 1 115 214 000 til kr 1 124 397 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

92 105 000

fra kr 2 044 717 000 til kr 2 136 822 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, forhøyes med

122 579 000

fra kr 881 538 000 til kr 1 004 117 000

44

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel, kan overføres, forhøyes med

6 000 000

fra kr 31 923 000 til kr 37 923 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45, nedsettes med

101 039 000

fra kr 6 998 359 000 til kr 6 897 320 000

75

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44, nedsettes med

6 000 000

fra kr 88 135 000 til kr 82 135 000

1761

Nye kampfly med baseløsning:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

100 000 000

fra kr 1 781 000 000 til kr 1 681 000 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med

100 000 000

fra kr 41 000 000 til kr 141 000 000

1790

Kystvakten:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

16 836 000

fra kr 1 002 204 000 til kr 1 019 040 000

1791

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

273 931 000

fra kr 573 382 000 til kr 847 313 000

1792

Norske styrker i utlandet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

100 939 000

fra kr 1 162 524 000 til kr 1 061 585 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 978 000

fra kr 260 658 000 til kr 265 636 000

1800

Olje- og energidepartementet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72, nedsettes med

2 000 000

fra kr 35 845 000 til kr 33 845 000

72

Tilskudd til olje- og energiformål, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med

2 000 000

fra kr 1 000 000 til kr 3 000 000

1810

Oljedirektoratet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 500 000

fra kr 239 500 000 til kr 243 000 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

5 000 000

fra kr 73 000 000 til kr 68 000 000

1825

Energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

3 200 000

fra kr 22 500 000 til kr 25 700 000

1833

CO2-håndtering:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

26 000 000

fra kr 1 165 000 000 til kr 1 191 000 000

71

Forskningstjenester TCM DA, kan overføres, nedsettes med

72 000 000

fra kr 1 882 000 000 til kr 1 810 000 000

1870

Petoro AS:

73

(Ny) Statlig deltagelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel, bevilges med

18 000 000

2309

Tilfeldige utgifter:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

630 000 000

fra kr 14 821 000 000 til kr 14 191 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

63 027 000

fra kr 203 027 000 til kr 140 000 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

43 468 000

fra kr 5 411 262 000 til kr 5 454 730 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

126 599 000

fra kr 2 969 578 000 til kr 3 096 177 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

45 195 000

fra kr 660 184 000 til kr 705 379 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning, forhøyes med

13 045 000

fra kr 846 018 000 til kr 859 063 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

45 100 000

fra kr 440 520 000 til kr 485 620 000

74

Tap på utlån, nedsettes med

63 500 000

fra kr 322 500 000 til kr 259 000 000

76

Startstipend for kvotestudenter, overslagsbevilgning, forhøyes med

654 000

fra kr 8 056 000 til kr 8 710 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med

494 642 000

fra kr 20 230 643 000 til kr 20 725 285 000

2412

Husbanken:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 23 200 000 til kr 33 200 000

90

Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning, forhøyes med

1 102 000 000

fra kr 19 543 000 000 til kr 20 645 000 000

2421

Innovasjon Norge:

50

Innovasjon - prosjekter, fond, forhøyes med

40 000 000

fra kr 233 200 000 til kr 273 200 000

70

Bedriftsutvikling og administrasjon, forhøyes med

1 000 000

fra kr 338 500 000 til kr 339 500 000

71

Reiseliv, nettverks- og kompetanseprogrammer, kan overføres, forhøyes med

15 000 000

fra kr 401 200 000 til kr 416 200 000

2429

Eksportkreditt Norge AS:

71

(Ny) Viderefakturerte utgifter, bevilges med

200 000

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten:

30

Investeringer, forhøyes med

2 000 000 000

fra kr 28 000 000 000 til kr 30 000 000 000

2445

Statsbygg:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-3 747 018 000

2 Driftsutgifter

2 295 848 000

3 Avskrivninger

692 000 000

4 Renter av statens kapital

81 300 000

5 Til investeringsformål

924 594 000

6 Til reguleringsfondet

-23 248 000

Sum

223 476 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 138 100 000 til kr 148 100 000

31

(Ny) Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, bevilges med

87 000 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med

35 000 000

fra kr 735 100 000 til kr 770 100 000

2470

Statens pensjonskasse:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-603 190 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

455 230 000

3 Avskrivninger

110 332 000

4 Renter av statens kapital

21 392 000

5 Til investeringsformål

18 070 000

Sum

1 834 000

2490

NVE Anlegg:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-60 000 000

2 Driftsutgifter

54 300 000

3 Avskrivninger

4 900 000

4 Renter av statens kapital

800 000

5 Investeringsformål

2 000 000

6 Reguleringsfond

-2 000 000

Sum

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

2 000 000

fra kr 2 000 000 til kr 4 000 000

2530

Foreldrepenger:

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, nedsettes med

315 000 000

fra kr 17 200 000 000 til kr 16 885 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, nedsettes med

200 000

fra kr 358 200 000 til kr 358 000 000

72

Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

5 000 000

fra kr 420 000 000 til kr 415 000 000

2541

Dagpenger:

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 300 000 000

fra kr 11 300 000 000 til kr 10 000 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.:

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, forhøyes med

45 000 000

fra kr 705 000 000 til kr 750 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far:

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med

8 000 000

fra kr 2 489 000 000 til kr 2 481 000 000

2650

Sykepenger:

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med

460 000 000

fra kr 33 280 000 000 til kr 32 820 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med

60 000 000

fra kr 1 720 000 000 til kr 1 660 000 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

30 000 000

fra kr 1 810 000 000 til kr 1 780 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger:

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 404 800 000

fra kr 37 045 800 000 til kr 35 641 000 000

2655

Uførhet:

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med

320 000 000

fra kr 23 688 000 000 til kr 23 368 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med

565 000 000

fra kr 36 724 000 000 til kr 36 159 000 000

72

Særtillegg, overslagsbevilgning, nedsettes med

59 000 000

fra kr 2 305 000 000 til kr 2 246 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.:

71

Hjelpestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med

50 000 000

fra kr 1 740 000 000 til kr 1 690 000 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, nedsettes med

132 500 000

fra kr 2 731 600 000 til kr 2 599 100 000

77

Ortopediske hjelpemidler, nedsettes med

50 000 000

fra kr 1 160 000 000 til kr 1 110 000 000

78

Høreapparater, nedsettes med

99 000 000

fra kr 500 000 000 til kr 401 000 000

2670

Alderdom:

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med

205 000 000

fra kr 56 421 000 000 til kr 56 216 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med

670 000 000

fra kr 103 187 000 000 til kr 102 517 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling:

70

Egenandelstak 1, nedsettes med

99 000 000

fra kr 4 149 000 000 til kr 4 050 000 000

2790

Andre helsetiltak:

70

Bidrag, forhøyes med

8 000 000

fra kr 230 000 000 til kr 238 000 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

2 619 000

fra kr 42 858 000 til kr 45 477 000

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem:

1

Inntekter ved oppdrag, nedsettes med

7 000 000

fra kr 56 435 000 til kr 49 435 000

3410

Rettsgebyr:

1

Rettsgebyr, nedsettes med

2 000 000

fra kr 186 339 000 til kr 184 339 000

3413

Jordskiftedomstolene:

2

Sideutgifter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 9 064 000 til kr 10 064 000

3440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten:

3

Salgsinntekter, forhøyes med

25 000 000

fra kr 63 373 000 til kr 88 373 000

6

Gebyr - utlendingssaker, forhøyes med

18 300 000

fra kr 117 410 000 til kr 135 710 000

3442

Politihøgskolen:

2

Diverse inntekter, forhøyes med

2 500 000

fra kr 11 975 000 til kr 14 475 000

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon:

2

Variable refusjoner, forhøyes med

41 000 000

fra kr 14 200 000 til kr 55 200 000

3470

Fri rettshjelp:

1

Tilkjente saksomkostninger m.m., forhøyes med

2 000 000

fra kr 3 450 000 til kr 5 450 000

3490

Utlendingsdirektoratet:

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

1 008 000

fra kr 13 432 000 til kr 14 440 000

4

Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

141 359 000

fra kr 772 156 000 til kr 913 515 000

5

Refusjonsinntekter, forhøyes med

3 500 000

fra kr 10 650 000 til kr 14 150 000

3605

Arbeids- og velferdsetaten:

1

Administrasjonsvederlag, nedsettes med

500 000

fra kr 22 365 000 til kr 21 865 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

1

Gebyrinntekter, lån, forhøyes med

21 000 000

fra kr 45 000 000 til kr 66 000 000

90

Tilbakebetaling av lån, nedsettes med

500 000 000

fra kr 9 000 000 000 til kr 8 500 000 000

3615

Yrkesskadeforsikring:

1

Premieinntekter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 154 000 000 til kr 156 000 000

3616

Gruppelivsforsikring:

1

Premieinntekter, forhøyes med

4 000 000

fra kr 87 000 000 til kr 91 000 000

3635

Ventelønn mv.:

1

Refusjon statlig virksomhet mv., nedsettes med

4 000 000

fra kr 45 000 000 til kr 41 000 000

85

Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, nedsettes med

400 000

fra kr 1 500 000 til kr 1 100 000

3711

Ernæring og mattrygghet:

2

Diverse inntekter, nedsettes med

200 000

fra kr 407 000 til kr 207 000

3715

Statens strålevern:

2

Diverse inntekter, nedsettes med

15 000 000

fra kr 41 061 000 til kr 26 061 000

5

Oppdragsinntekter, nedsettes med

4 300 000

fra kr 5 529 000 til kr 1 229 000

3821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

2 388 000

fra kr 87 472 000 til kr 89 860 000

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

12 527 000

fra kr 19 024 000 til kr 31 551 000

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

29 025 000

fra kr 96 567 000 til kr 125 592 000

3846

Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv.:

1

Prosjektinntekter, nedsettes med

517 000

fra kr 517 000 til kr 0

3904

Brønnøysundregistrene:

1

Gebyrinntekter, forhøyes med

52 000 000

fra kr 468 000 000 til kr 520 000 000

3934

Internasjonaliseringstiltak:

71

(Ny) Tilbakeføring av tilskudd fra EXPO, bevilges med

500 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap:

87

(Ny) Innbetaling - garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med

127 800 000

4020

Havforskningsinstituttet:

3

Oppdragsinntekter, forhøyes med

2 700 000

fra kr 365 650 000 til kr 368 350 000

4062

Kystverket:

2

Andre inntekter, forhøyes med

2 500 000

fra kr 10 384 000 til kr 12 884 000

4162

Statskog SF - Forvaltning av statlig eierskap:

90

Avdrag på lån, forhøyes med

200 000 000

fra kr 50 000 000 til kr 250 000 000

4420

Miljødirektoratet:

1

(Ny) Oppdrag og andre ymse inntekter, bevilges med

6 660 000

2

(Ny) Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, bevilges med

2 161 000

4

(Ny) Gebyrer, forurensningsområdet, bevilges med

33 259 000

6

(Ny) Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger, bevilges med

22 000 000

7

(Ny) Gebyrer, kvotesystemet, bevilges med

10 600 000

8

(Ny) Gebyrer, naturforvaltningsområdet, bevilges med

4 298 000

9

(Ny) Internasjonale oppdrag, bevilges med

28 405 000

4426

Statens naturoppsyn:

1

Oppdrag og andre ymse inntekter, nedsettes med

664 000

fra kr 664 000 til kr 0

4427

Direktoratet for naturforvaltning:

1

Ymse inntekter, nedsettes med

642 000

fra kr 642 000 til kr 0

9

Internasjonale oppdrag, nedsettes med

13 250 000

fra kr 13 250 000 til kr 0

54

Gebyrer, nedsettes med

4 298 000

fra kr 4 298 000 til kr 0

4441

Klima- og forurensningsdirektoratet:

2

Inntekter, statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, nedsettes med

2 161 000

fra kr 2 161 000 til kr 0

4

Gebyrer, nedsettes med

35 259 000

fra kr 35 259 000 til kr 0

5

Leieinntekter, nedsettes med

354 000

fra kr 354 000 til kr 0

6

Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger, nedsettes med

22 000 000

fra kr 22 000 000 til kr 0

7

Gebyrinntekter (Kvotesystemet), nedsettes med

10 600 000

fra kr 10 600 000 til kr 0

9

Internasjonale oppdrag, nedsettes med

6 155 000

fra kr 6 155 000 til kr 0

4618

Skatteetaten:

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, forhøyes med

7 000 000

fra kr 75 000 000 til kr 82 000 000

2

Andre inntekter, forhøyes med

18 400 000

fra kr 6 600 000 til kr 25 000 000

5

Gebyr for utleggsforretninger, forhøyes med

5 000 000

fra kr 23 000 000 til kr 28 000 000

4638

Salg av klimakvoter:

1

Salgsinntekter, nedsettes med

170 000 000

fra kr 345 000 000 til kr 175 000 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:

1

Driftsinntekter, forhøyes med

3 500 000

fra kr 3 909 425 000 til kr 3 912 925 000

4720

Felles ledelse og kommandoapparat:

1

Driftsinntekter, forhøyes med

25 596 000

fra kr 54 343 000 til kr 79 939 000

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben:

1

Driftsinntekter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 60 192 000 til kr 63 192 000

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon:

1

Driftsinntekter, forhøyes med

38 235 000

fra kr 127 577 000 til kr 165 812 000

4760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg:

45

(Ny) Store nyanskaffelser, bevilges med

25 961 000

4791

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsinntekter, forhøyes med

274 093 000

fra kr 511 148 000 til kr 785 241 000

4810

Oljedirektoratet:

1

Gebyrinntekter, forhøyes med

3 500 000

fra kr 14 700 000 til kr 18 200 000

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat:

2

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, nedsettes med

5 000 000

fra kr 73 000 000 til kr 68 000 000

4825

Energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi:

10

(Ny) Refusjoner, bevilges med

3 200 000

4833

CO2-håndtering:

80

Renter, TCM DA, nedsettes med

33 000 000

fra kr 165 000 000 til kr 132 000 000

86

Avdrag, TCM DA, forhøyes med

7 000 000

fra kr 1 096 000 000 til kr 1 103 000 000

5309

Tilfeldige inntekter:

29

Ymse, forhøyes med

50 000 000

fra kr 50 000 000 til kr 100 000 000

5310

Statens lånekasse for utdanning:

29

Termingebyr, nedsettes med

1 669 000

fra kr 25 616 000 til kr 23 947 000

89

Purregebyrer, nedsettes med

6 613 000

fra kr 88 850 000 til kr 82 237 000

90

Redusert lån og rentegjeld, nedsettes med

226 253 000

fra kr 8 015 109 000 til kr 7 788 856 000

93

Omgjøring av studielån til stipend, nedsettes med

6 700 000

fra kr 2 945 883 000 til kr 2 939 183 000

5312

Husbanken:

90

Avdrag, forhøyes med

7 000 000

fra kr 9 999 000 000 til kr 10 006 000 000

5325

Innovasjon Norge:

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med

7 500 000

fra kr 5 000 000 til kr 12 500 000

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

185 900 000 000

2 Driftsutgifter

-32 800 000 000

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

-2 500 000 000

4 Avskrivninger

-19 300 000 000

5 Renter av statens kapital

-6 400 000 000

Sum

124 900 000 000

30

Avskrivninger, nedsettes med

2 700 000 000

fra kr 22 000 000 000 til kr 19 300 000 000

5446

Salg av eiendom, Fornebu:

40

Salgsinntekter, Fornebu, forhøyes med

5 600 000

fra kr 200 000 til kr 5 800 000

5460

Garanti-instituttet for eksportkreditt:

50

(Ny) Tilbakeføring fra risikoavsetningsfond for SUS/Baltikum-ordningen, bevilges med

2 800 000

5490

NVE Anlegg:

30

(Ny) Avsetning til investeringsformål, bevilges med

2 000 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift:

30

Avskrivninger, nedsettes med

7 400 000

fra kr 827 170 000 til kr 819 770 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum:

72

Særskatt på oljeinntekter, forhøyes med

60 000 000

fra kr 138 300 000 000 til kr 138 360 000 000

5511

Tollinntekter:

70

Toll, nedsettes med

2 000 000

fra kr 2 570 000 000 til kr 2 568 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.:

71

Engangsavgift, forhøyes med

24 500 000

fra kr 21 460 000 000 til kr 21 484 500 000

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet:

71

Vinmonopolavgift, nedsettes med

800 000

fra kr 37 100 000 til kr 36 300 000

5578

Sektoravgifter under Miljøverndepartementet:

72

Fiskeravgifter, forhøyes med

1 500 000

fra kr 16 300 000 til kr 17 800 000

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

80

Renter, forhøyes med

256 000 000

fra kr 1 145 000 000 til kr 1 401 000 000

5611

Aksjer i NSB AS:

85

Utbytte, forhøyes med

120 000 000

fra kr 176 000 000 til kr 296 000 000

5615

Husbanken:

80

Renter, forhøyes med

14 000 000

fra kr 3 601 000 000 til kr 3 615 000 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning:

80

Renter, forhøyes med

114 026 000

fra kr 3 377 934 000 til kr 3 491 960 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS:

85

Utbytte, forhøyes med

36 500 000

fra kr 217 000 000 til kr 253 500 000

5622

Aksjer i Avinor AS:

85

Utbytte, forhøyes med

25 400 000

fra kr 438 000 000 til kr 463 400 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge:

80

Renter på lån fra statskassen, nedsettes med

80 000 000

fra kr 380 000 000 til kr 300 000 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen, forhøyes med

19 100 000

fra kr 5 000 000 til kr 24 100 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen, nedsettes med

7 300 000

fra kr 18 000 000 til kr 10 700 000

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, nedsettes med

300 000

fra kr 500 000 til kr 200 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet:

85

Statens overskuddsandel, forhøyes med

21 800 000

fra kr 38 500 000 til kr 60 300 000

5650

Renter på lån fra Nærings- og handelsdepartementet:

81

(Ny) Renter på lån til Secora AS, bevilges med

4 000 000

5652

Statskog SF - Renter og utbytte:

80

Renter, nedsettes med

11 300 000

fra kr 19 800 000 til kr 8 500 000

85

Utbytte, nedsettes med

1 300 000

fra kr 30 000 000 til kr 28 700 000

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning:

85

Utbytte, nedsettes med

622 700 000

fra kr 13 622 853 000 til kr 13 000 153 000

5680

Innskuddskapital i Statnett SF:

85

Utbytte, forhøyes med

79 000 000

fra kr 38 000 000 til kr 117 000 000

5685

Aksjer i Statoil ASA:

85

Utbytte, forhøyes med

534 000 000

fra kr 13 887 000 000 til kr 14 421 000 000

5700

Folketrygdens inntekter:

72

Arbeidsgiveravgift, forhøyes med

90 000 000

fra kr 154 500 000 000 til kr 154 590 000 000

5701

Diverse inntekter:

71

Refusjon ved yrkesskade, nedsettes med

35 150 000

fra kr 960 150 000 til kr 925 000 000

73

Refusjon fra bidragspliktige, nedsettes med

10 000 000

fra kr 340 000 000 til kr 330 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs:

2

Dividende, forhøyes med

35 000 000

fra kr 150 000 000 til kr 185 000 000

5705

Refusjon av dagpenger:

1

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs, nedsettes med

5 000 000

fra kr 55 000 000 til kr 50 000 000

3

Refusjon for dagpenger fra EØS-land, nedsettes med

3 500 000

fra kr 4 000 000 til kr 500 000

4

(Ny) Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge, bevilges med

3 000 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

Relaterte forslag