Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Øke rammen i Nasjonal transportplan 2014–2023 med 454,5 mrd.

Forslaget ble ikke vedtatt 19. juni 2013 00:19

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen øke rammen i Nasjonal transportplan 2014–2023 med 454,5 mrd. kroner sammenlignet med rammen i Meld. St. 26 (2012–2013). Stortinget ber regjeringen bruke følgende fordeling:

Kap. 1320 Statens vegvesen

Påplussinger fra Fremskrittspartiet

Post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold

+35,00 mrd. kroner

Post 30 Riksveiinvesteringer via statsbudsjett

+33,00 mrd. kroner

Post 31 Rassikring

+6,00 mrd. kroner

Post 62 Tilskudd rassikring fylkesveinett

+6,00 mrd. kroner

Post 63 (Ny) Tilskudd vedlikehold fylkesveier

+37,00 mrd. kroner

Post 72 Kjøp av riksveiferje/utvides til fylkesferjer

+20,00 mrd. kroner

Post 99 (Ny) Anslag annen finansiering dekkes av staten

+97,50 mrd. kroner

Kap. 1322 Jernbane SF

Post 95 Kapitalinnskudd

+38,00 mrd. kroner

Kap. 1324 Riksvei SF

Post 95 Kapitalinnskudd

+124,00 mrd. kroner

Kap. 1330 Særskilte transporttiltak

Post 60 Særskilte tilskudd kollektivtransport

+10,00 mrd. kroner

Post 80 (Ny) Storbypakke (Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim)

+13,00 mrd. kroner

Post 81 (Ny) Bypakke

+5,00 mrd. kroner

Post 82 (Ny) Trafikksikkerhetstiltak

+10,00 mrd. kroner

Kap. 1350 Jernbaneverket

Post 30 Investering i linjen

+15,00 mrd. kroner

Kap. 1062 Kystverket

Post 30 Nyanlegg (Stad skipstunnel)

+1,00 mrd. kroner

Post 45 Nyanskaffelser/vedlikehold farleder

+2,50 mrd. kroner

Post 65 (Ny) Utvikling godshavner

+1,50 mrd. kroner

SUM Fremskrittspartiets påplussinger

+ 454,50 mrd. kroner

+ Regjeringens NTP 2014–2023

507,99 mrd. kroner

Sum Fremskrittspartiets NTP 2014–2023

+ 962,49 mrd. kroner

Stortinget ber regjeringen prioritere motorveiutbygging og oppgradering av eksisterende motorvei på følgende strekninger:

 • Rv. 22 Lillestrøm–Fetsund med bru over Glomma

 • E18 Riksgrensen/Ørje–Oslo–Kristiansand

 • E6 Riksgrensen/Svinesund–Oslo–Trondheim–Steinkjer

 • E39 Kristiansand–Stavanger

 • E16 Sandvika–Hønefoss

 • Rv. 4 Oslo–Mjøsbrua

 • Rv. 2 Riksgrensen/Magnor–Kongsvinger

 • E39 Stavanger–Bergen

 • Rv. 25/ Rv. 3 Hamar–Elverum

 • E16 Hønefoss-Gardermoen–Kongsvinger

 • Rv. 35 Hokksund–Åmot

 • E134 Drammen–Bergen

 • Rv. 19 fergefri forbindelse Østfold–Vestfold

Stortinget ber regjeringen særlig prioritere jernbaneinvesteringer på følgende strekninger:

 • Østfoldbanen Oslo–Halden–Sverige

 • Dovrebanen Oslo–Lillehammer

 • Vestfoldbanen Oslo–Skien

 • Kongsbergbanen

 • Kongsvingerbanen

 • Gjøvikbanen Oslo–Gjøvik–Dovrebanen

 • Jernbanetunnel og ny T-banetunnel under Oslo sentrum

 • Fornebubanen

 • A-husbanen

 • Forbindelse mellom Follobanen og Alnabru

 • Jærbanen

 • Ofotbanen

 • Ringeriksbanen Sandvika–Hønefoss

 • Østfoldbanen Østre linje

 • Sørvestbanen Porsgrunn–Brokelandsheia

 • Bergensbanen

 • Sørlandsbanen

 • Gamle hovedbanen

Relaterte forslag