Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

§ 30 Overtredelsesgebyr skal lyde.

Forslaget ble ikke vedtatt 11. juni 2013 01:15

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

§ 30 Overtredelsesgebyr skal lyde:

Et foretak kan ilegges overtredelsesgebyr dersom foretaket eller noen som har handlet på foretakets vegne, overtrer bestemmelser gitt i eller medhold av loven. Dette gjelder selv om ansvaret for overtredelsen ikke kan rettes mot noen enkeltperson.

Ved avgjørelsen av om foretaket skal ilegges overtredelsesgebyr og ved utmålingen av gebyret, kan det særlig legges vekt på:

  • a) overtredelsesgebyrets preventive virkning,

  • b) overtredelsens grovhet,

  • c) om foretaket ved internkontroll, retningslinjer, instruksjon, opplæring eller andre tiltak kunne ha forebygget overtredelsen,

  • d) om overtredelsen er begått for å fremme foretakets interesser,

  • e) om foretaket har hatt eller kunne oppnådd noen fordel ved overtredelsen,

  • f) foretakets økonomiske evne,

  • g) om det foreligger gjentakelse,

  • h) hvilke tiltak som er iverksatt for å forebygge eller avbøte virkningene av overtredelsen og

  • i) om overtredelsen innebærer fare for eller har ført til alvorlig eller uopprettelig miljøskade.

Overtredelsesgebyrets størrelse kan ikke overstige 15 ganger folketrygdens grunnbeløp (G).

Dersom den ansvarlige for overtredelsesgebyret er et foretak som inngår i et konsern, hefter foretakets morselskap og morselskapet i det konsern selskapet er en del av, subsidiært for beløpet.

Overtredelsesgebyret forfaller til betaling 2 måneder fra vedtak er fattet. Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg. Dersom foretaket går til søksmål mot staten for å prøve vedtaket, suspenderes tvangskraften.

Retten kan prøve alle sider av saken. Retten kan avsi dom for realitet i saken, dersom den finner det hensiktsmessig og forsvarlig.

Adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr foreldes 2 år etter at overtredelsen er opphørt. Fristen avbrytes ved at tilsynsmyndigheten gir forhåndsvarsel eller fatter vedtak om overtredelsesgebyr.

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om utmålingen av overtredelsesgebyr.