Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 18. juni 2010 16:46

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endringer:

Utgifter
1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen
(NY) 51 Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff, bevilges med 1 500 000
20 Statsministerens kontor
1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 000 000
fra kr 85 300 000 til kr 86 300 000
21 Statsrådet
1 Driftsutgifter, nedsettes med 7 625 000
fra kr 154 700 000 til kr 147 075 000
61 Høyesterett
1 Driftsutgifter, forhøyes med 965 000
fra kr 72 983 000 til kr 73 948 000
100 Utenriksdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med 1 910 000
fra kr 1 699 612 000 til kr 1 697 702 000
103 Regjeringens fellesbevilgning for representasjon
1 Driftsutgifter, forhøyes med 7 625 000
fra kr 25 534 000 til kr 33 159 000
116 Deltaking i internasjonale organisasjoner
72 EØS-finansieringsordningen, kan overføres, nedsettes med 277 000 000
fra kr 1 615 000 000 til kr 1 338 000 000
73 Den norske finansieringsordningen, kan overføres, nedsettes med 198 000 000
fra kr 1 460 000 000 til kr 1 262 000 000
(NY) 75 EØS-finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres, bevilges med 14 900 000
(NY) 76 Den norske finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres, bevilges med 13 000 000
141 Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)
1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 000 000
fra kr 199 936 000 til kr 200 936 000
160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling
72 Demokratistøtte/partier, kan overføres, nedsettes med 1 000 000
fra kr 8 000 000 til kr 7 000 000
161 Næringsutvikling
70 Næringsutvikling, kan overføres, forhøyes med 44 000 000
fra kr 309 000 000 til kr 353 000 000
75 NORFUND – tapsavsetting, forhøyes med 11 000 000
fra kr 143 750 000 til kr 154 750 000
95 NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland, forhøyes med 33 000 000
fra kr 441 250 000 til kr 474 250 000
162 Overgangsbistand (gap)
70 Overgangsbistand (gap), kan overføres, forhøyes med 50 000 000
fra kr 499 000 000 til kr 549 000 000
163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
70 Naturkatastrofer, kan overføres, forhøyes med 40 000 000
fra kr 335 000 000 til kr 375 000 000
71 Humanitær bistand, kan overføres, forhøyes med 102 000 000
fra kr 2 020 600 000 til kr 2 122 600 000
72 Menneskerettigheter, kan overføres, forhøyes med 20 000 000
fra kr 187 000 000 til kr 207 000 000
165 Forskning, kompetanseheving og evaluering
71 Faglig samarbeid, kan overføres, forhøyes med 5 000 000
fra kr 270 000 000 til kr 275 000 000
166 Miljø og bærekraftig utvikling mv.
1 Driftsutgifter, forhøyes med 10 000 000
fra kr 39 867 000 til kr 49 867 000
73 Klima- og skogsatsingen, kan overføres,nedsettes med 10 000 000
fra kr 2 107 700 000 til kr 2 097 700 000
167 Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med 655 431 000
fra kr 2 879 969 000 til kr 2 224 538 000
171 Multilaterale finansinstitusjoner
72 Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres, forhøyes med 100 431 000
fra kr 394 500 000 til kr 494 931 000
200 Kunnskapsdepartementet
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med 571 000
fra kr 17 311 000 til kr 17 882 000
224 Senter for IKT i utdanningen
1 Driftsutgifter, forhøyes med 8 585 000
fra kr 51 034 000 til kr 59 619 000
225 Tiltak i grunnopplæringen
1 Driftsutgifter, forhøyes med 7 397 000
fra kr 131 110 000 til kr 138 507 000
64 Tilskudd til opplæring av barn og unge asylsøkere, nedsettes med 102 259 000
fra kr 261 618 000 til kr 159 359 000
72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram, forhøyes med 720 000
fra kr 3 310 000 til kr 4 030 000
226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med 7 397 000
fra kr 1 043 566 000 til kr 1 036 169 000
228 Tilskudd til private skoler mv.
72 Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven,
overslagsbevilgning, nedsettes med 3 991 000
fra kr 201 822 000 til kr 197 831 000
231 Barnehager
60 Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning, nedsettes med 59 500 000
fra kr 19 677 908 000 til kr 19 618 408 000
61 Investeringstilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med 13 500 000
fra kr 189 600 000 til kr 176 100 000
62 Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage, forhøyes med 6 180 000
fra kr 855 724 000 til kr 861 904 000
64 Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning, nedsettes med 3 500 000
fra kr 42 000 000 til kr 38 500 000
65 Skjønnsmidler til barnehager, nedsettes med 46 000 000
fra kr 5 805 706 000 til kr 5 759 706 000
255 Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.
70 Holocaustsenteret, forhøyes med 2 000 000
fra kr 23 200 000 til kr 25 200 000
257 Program for basiskompetanse i arbeidslivet
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med 10 000 000
fra kr 79 804 000 til kr 89 804 000
260 Universiteter og høyskoler
50 Statlige universiteter og høyskoler, nedsettes med 3 666 000
fra kr 22 554 756 000 til kr 22 551 090 000
280 Felles administrative enheter
1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 000 000
fra kr 49 100 000 til kr 51 100 000
281 Felles tiltak for universiteter og høyskoler
75 UNINETT, forhøyes med 60 000 000
fra kr 22 548 000 til kr 82 548 000
288 Internasjonale samarbeidstiltak
72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med 4 865 000
fra kr 196 887 000 til kr 201 752 000
73 EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, nedsettes med 125 629 000
fra kr 1 235 864 000 til kr 1 110 235 000
74 Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres, nedsettes med 461 000
fra kr 4 977 000 til kr 4 516 000
310 Tilskudd til trossamfunn m.m.
70 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning, forhøyes med 699 000
fra kr 157 698 000 til kr 158 397 000
315 Frivillighetsformål
(NY) 82 Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, kan overføres, bevilges med 50 000 000
334 Film- og medieformål
50 Filmfondet, kan nyttes under post 71, nedsettes med 1 350 000
fra kr 367 857 000 til kr 366 507 000
71 Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 50, forhøyes med 1 350 000
fra kr 24 101 000 til kr 25 451 000
400 Justisdepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 3 473 000
fra kr 311 941 000 til kr 315 414 000
71 Tilskudd til internasjonale organisasjoner, forhøyes med 60 000
fra kr 7 585 000 til kr 7 645 000
410 Tingrettene og lagmannsrettene
1 Driftsutgifter, forhøyes med 54 420 000
fra kr 1 448 866 000 til kr 1 503 286 000
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med 9 000 000
fra kr 59 589 000 til kr 68 589 000
414 Forliksråd og andre domsutgifter
1 Driftsutgifter, nedsettes med 10 000 000
fra kr 122 259 000 til kr 112 259 000
430 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
1 Driftsutgifter, nedsettes med 23 400 000
fra kr 3 230 179 000 til kr 3 206 779 000
60 Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres, forhøyes med 11 816 000
fra kr 38 184 000 til kr 50 000 000
432 Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
1 Driftsutgifter, forhøyes med 3 400 000
fra kr 161 837 000 til kr 165 237 000
440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med 42 658 000
fra kr 8 924 155 000 til kr 8 966 813 000
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med 18 100 000
fra kr 170 804 000 til kr 188 904 000
441 Oslo politidistrikt
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, forhøyes med 7 900 000
fra kr 1 807 632 000 til kr 1 815 532 000
448 Grensekommissæren
1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 271 000
fra kr 5 264 000 til kr 6 535 000
450 Sivile vernepliktige
1 Driftsutgifter, nedsettes med 5 970 000
fra kr 59 535 000 til kr 53 565 000
451 Samfunnssikkerhet og beredskap
1 Driftsutgifter, nedsettes med 3 000 000
fra kr 543 432 000 til kr 540 432 000
455 Redningstjenesten
1 Driftsutgifter, nedsettes med 700 000
fra kr 629 578 000 til kr 628 878 000
72 Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester, forhøyes med 700 000
fra kr 87 776 000 til kr 88 476 000
456 Direktoratet for nødkommunikasjon
1 Driftsutgifter, forhøyes med 11 990 000
fra kr 261 317 000 til kr 273 307 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med 204 040 000
fra kr 127 586 000 til kr 331 626 000
460 Spesialenheten for politisaker
1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 060 000
fra kr 30 867 000 til kr 31 927 000
462 Tinglysing
1 Driftsutgifter, nedsettes med 182 771 000
fra kr 182 771 000 til kr 0
467 Norsk Lovtidend
1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 293 000
fra kr 3 114 000 til kr 4 407 000
470 Fri rettshjelp
72 Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak, nedsettes med 1 060 000
fra kr 36 251 000 til kr 35 191 000
471 Statens erstatningsansvar
71 Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning,nedsettes med 20 000 000
fra kr 117 692 000 til kr 97 692 000
474 Konfliktråd
1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 015 000
fra kr 55 891 000 til kr 56 906 000
480 Svalbardbudsjettet
50 Tilskudd, forhøyes med 4 000
fra kr 112 977 000 til kr 112 981 000
490 Utlendingsdirektoratet
21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, kan nyttes under post 60, nedsettes med 322 867 000
fra kr 2 756 867 000 til kr 2 434 000 000
22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med 25 000 000
fra kr 89 813 000 til kr 64 813 000
60 Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere
og flyktninger, nedsettes med 26 234 000
fra kr 235 220 000 til kr 208 986 000
70 Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, kan nyttes under post 60, nedsettes med 40 520 000
fra kr 591 100 000 til kr 550 580 000
72 Retur og tilbakevending for flyktninger, kan overføres, forhøyes med 28 300 000
fra kr 50 104 000 til kr 78 404 000
73 Gjenbosetting av flyktninger, støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60, forhøyes med 950 000
fra kr 6 140 000 til kr 7 090 000
75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, forhøyes med 1 903 000
fra kr 12 800 000 til kr 14 703 000
500 Kommunal- og regionaldepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 6 219 000
fra kr 142 800 000 til kr 149 019 000
571 Rammetilskudd til kommuner
60 Innbyggertilskudd, forhøyes med 7 300 000
fra kr 50 600 896 000 til kr 50 608 196 000
572 Rammetilskudd til fylkeskommuner
60 Innbyggertilskudd, forhøyes med 14 000 000
fra kr 24 652 511 000 til kr 24 666 511 000
581 Bolig- og bomiljøtiltak
61 Husleietilskudd, nedsettes med 17 100 000
fra kr 21 500 000 til kr 4 400 000
75 Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger, kan overføres,forhøyes med 41 500 000
fra kr 896 100 000 til kr 937 600 000
582 Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg
60 Rentekompensasjon – skole- og svømmeanlegg, kan overføres, nedsettes med 50 000 000
fra kr 485 300 000 til kr 435 300 000
61 Rentekompensasjon – kirkebygg, kan overføres, nedsettes med 27 300 000
fra kr 61 400 000 til kr 34 100 000
586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
63 Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag, nedsettes med 50 000 000
fra kr 1 211 100 000 til kr 1 161 100 000
64 Investeringstilskudd, kan overføres, nedsettes med 132 900 000
fra kr 901 250 000 til kr 768 350 000
600 Arbeidsdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med 3 588 000
fra kr 158 101 000 til kr 154 513 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med 3 200 000
fra kr 3 200 000 til kr 0
601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med 2 785 000
fra kr 54 409 000 til kr 51 624 000
70 Tilskudd, forhøyes med 2 785 000
fra kr 22 721 000 til kr 25 506 000
605 Arbeids- og velferdsetaten
1 Driftsutgifter, nedsettes med 7 500 000
fra kr 9 265 901 000 til kr 9 258 401 000
611 Pensjoner av statskassen
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med 700 000
fra kr 22 100 000 til kr 21 400 000
612 Tilskudd til Statens Pensjonskasse
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med 550 000 000
fra kr 8 417 000 000 til kr 7 867 000 000
(NY) 22 Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, bevilges med 3 000 000
70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med 6 000 000
fra kr 94 000 000 til kr 88 000 000
613 Arbeidsgiveravgift til folketrygden
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med 19 000 000
fra kr 754 000 000 til kr 773 000 000
70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning, forhøyes med 1 000 000
fra kr 8 000 000 til kr 9 000 000
614 Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse
1 Driftsutgifter, forhøyes med 7 000 000
fra kr 31 000 000 til kr 38 000 000
90 Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med 2 500 000 000
fra kr 6 000 000 000 til kr 8 500 000 000
615 Yrkesskadeforsikring
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med 7 000 000
fra kr 93 000 000 til kr 86 000 000
616 Gruppelivsforsikring
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med 11 000 000
fra kr 135 000 000 til kr 146 000 000
621 Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med 2 065 000
fra kr 33 990 000 til kr 36 055 000
63 Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres, nedsettes med 2 065 000
fra kr 175 940 000 til kr 173 875 000
634 Arbeidsmarkedstiltak
21 Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres, forhøyes med 5 800 000
fra kr 71 880 000 til kr 77 680 000
76 Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, forhøyes med 245 000 000
fra kr 7 207 820 000 til kr 7 452 820 000
635 Ventelønn
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med 20 000 000
fra kr 210 000 000 til kr 190 000 000
640 Arbeidstilsynet
1 Driftsutgifter, nedsettes med 500 000
fra kr 415 700 000 til kr 415 200 000
646 Pionerdykkere i Nordsjøen
(NY) 70 Tilskudd til pionerdykkere, overslagsbevilgning, bevilges med 15 000 000
664 Pensjonstrygden for sjømenn
70 Tilskudd, nedsettes med 57 000 000
fra kr 565 000 000 til kr 508 000 000
666 Avtalefestet pensjon (AFP)
70 Tilskudd, forhøyes med 100 000 000
fra kr 1 453 000 000 til kr 1 553 000 000
702 Beredskap
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, nedsettes med 70 915 000
fra kr 70 915 000 til kr 0
710 Nasjonalt folkehelseinstitutt
21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med 178 100 000
fra kr 709 104 000 til kr 531 004 000
718 Rusmiddelforebygging
21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med 2 300 000
fra kr 77 969 000 til kr 75 669 000
719 Annet folkehelsearbeid
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, nedsettes med 600 000
fra kr 50 301 000 til kr 49 701 000
720 Helsedirektoratet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 34 600 000
fra kr 732 421 000 til kr 767 021 000
721 Statens helsetilsyn
1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 500 000
fra kr 84 771 000 til kr 86 271 000
729 Pasient- og brukerombud
1 Driftsutgifter, nedsettes med 1 000 000
fra kr 54 062 000 til kr 53 062 000
732 Regionale helseforetak
72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, nedsettes med 3 800 000
fra kr 40 409 437 000 til kr 40 405 637 000
73 Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, nedsettes med 1 300 000
fra kr 14 057 339 000 til kr 14 056 039 000
74 Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, nedsettes med 1 000 000
fra kr 10 718 406 000 til kr 10 717 406 000
75 Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, nedsettes med 900 000
fra kr 9 511 682 000 til kr 9 510 782 000
77 Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, nedsettes med 5 000 000
fra kr 2 313 459 000 til kr 2 308 459 000
733 Habilitering og rehabilitering
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med 900 000
fra kr 17 719 000 til kr 16 819 000
72 Kjøp av opptrening mv., kan overføres, nedsettes med 200 000
fra kr 41 160 000 til kr 40 960 000
734 Særskilte tilskudd til psykiske helse- og rustiltak
71 Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede, forhøyes med 15 000 000
fra kr 65 461 000 til kr 80 461 000
72 Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, nedsettes med 1 500 000
fra kr 52 448 000 til kr 50 948 000
751 Legemiddeltiltak
70 Tilskudd, nedsettes med 1 000 000
fra kr 57 377 000 til kr 56 377 000
761 Omsorgstjeneste
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med 21 400 000
fra kr 140 872 000 til kr 119 472 000
60 Kompetansetiltak i kommunene, kan overføres, nedsettes med 12 600 000
fra kr 193 555 000 til kr 180 955 000
67 Utviklingstiltak, forhøyes med 72 500 000
fra kr 36 882 000 til kr 109 382 000
763 Rustiltak
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71,nedsettes med 400 000
fra kr 63 500 000 til kr 63 100 000
764 Psykisk helse
72 Utviklingstiltak, kan overføres, nedsettes med 4 300 000
fra kr 413 543 000 til kr 409 243 000
770 Tannhelsetjeneste
70 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med 6 000 000
fra kr 60 682 000 til kr 66 682 000
781 Forsøk og utvikling mv.
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med 31 900 000
fra kr 59 315 000 til kr 91 215 000
783 Personell
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med 19 387 000
fra kr 2 023 000 til kr 21 410 000
61 Turnustjeneste, nedsettes med 24 537 000
fra kr 143 037 000 til kr 118 500 000
79 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21, forhøyes med 5 150 000
fra kr 22 766 000 til kr 27 916 000
800 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 719 000
fra kr 136 598 000 til kr 137 317 000
821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
60 Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med 281 095 000
fra kr 4 226 450 000 til kr 3 945 355 000
822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med 72 023 000
fra kr 1 679 686 000 til kr 1 607 663 000
840 Krisetiltak
(NY) 62 Tilskudd til kommuner, bevilges med 10 500 000
70 Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1, nedsettes med 10 500 000
fra kr 23 402 000 til kr 12 902 000
844 Kontantstøtte
70 Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med 22 000 000
fra kr 1 418 000 000 til kr 1 440 000 000
845 Barnetrygd
70 Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med 70 000 000
fra kr 14 820 000 000 til kr 14 890 000 000
846 Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
70 Tilskudd, forhøyes med 1 000 000
fra kr 15 108 000 til kr 16 108 000
847 Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
71 Tiltak for økt tilgjengelighet og universell utforming, kan overføres, kan nyttes under post 21, nedsettes med 1 000 000
fra kr 20 484 000 til kr 19 484 000
854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet
64 Tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med 52 969 000
fra kr 185 752 000 til kr 238 721 000
855 Statlig forvaltning av barnevernet
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, forhøyes med 90 000 000
fra kr 3 114 157 000 til kr 3 204 157 000
856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
1 Driftsutgifter, nedsettes med 148 200 000
fra kr 580 500 000 til kr 432 300 000
858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med 9 500 000
fra kr 19 198 000 til kr 9 698 000
904 Brønnøysundregistrene
22 Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres, forhøyes med 40 000 000
fra kr 213 500 000 til kr 253 500 000
909 Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
73 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, nedsettes med 50 000 000
fra kr 1 750 000 000 til kr 1 700 000 000
920 Norges forskningsråd
50 Tilskudd, forhøyes med 20 000 000
fra kr 1 307 000 000 til kr 1 327 000 000
922 Romvirksomhet
50 Norsk Romsenter, forhøyes med 4 300 000
fra kr 43 100 000 til kr 47 400 000
70 Kontingent i European Space Agency (ESA), nedsettes med 15 200 000
fra kr 145 400 000 til kr 130 200 000
73 Galileo, nedsettes med 4 300 000
fra kr 124 200 000 til kr 119 900 000
950 Forvaltning av statlig eierskap
(NY) 70 Tilskudd til avskriving av aksjekapital, Venturefondet AS, bevilges med 13 400 000
96 Aksjer, forhøyes med 2 700 000
fra kr 4 980 000 000 til kr 4 982 700 000
1000 Fiskeri- og kystdepartementet
71 Tilskudd til kystkultur, kan overføres, forhøyes med 1 000 000
fra kr 8 250 000 til kr 9 250 000
1023 Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU
71 Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres, nedsettes med 1 000 000
fra kr 22 850 000 til kr 21 850 000
1030 Fiskeridirektoratet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 050 000
fra kr 331 900 000 til kr 332 950 000
1062 Kystverket
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med 10 000 000
fra kr 1 356 300 000 til kr 1 366 300 000
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med 34 000 000
fra kr 120 700 000 til kr 154 700 000
1100 Landbruks- og matdepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 240 000
fra kr 128 320 000 til kr 128 560 000
45 Store utstyrskjøp og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50, forhøyes med 5 260 000
fra kr 2 835 000 til kr 8 095 000
1112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
51 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk, forhøyes med 452 000
fra kr 65 440 000 til kr 65 892 000
52 Støtte til fagsentrene, Bioforsk, nedsettes med 2 300 000
fra kr 19 017 000 til kr 16 717 000
1143 Statens landbruksforvaltning
72 Erstatninger, overslagsbevilgning, forhøyes med 1 000 000
fra kr 302 000 til kr 1 302 000
1144 Regionale og lokale tiltak i landbruket
77 Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overføres, forhøyes med 2 300 000
fra kr 4 292 000 til kr 6 592 000
1147 Reindriftsforvaltningen
1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 100 000
fra kr 39 519 000 til kr 41 619 000
45 Store utstyrskjøp og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med 700 000
fra kr 6 958 000 til kr 6 258 000
71 Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres, nedsettes med 1 400 000
fra kr 8 304 000 til kr 6 904 000
1313 Luftfartstilsynet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 500 000
fra kr 168 300 000 til kr 168 800 000
1320 Statens vegvesen
23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med 70 000 000
fra kr 6 178 600 000 til kr 6 248 600 000
29 Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, forhøyes med 59 000 000
fra kr 441 000 000 til kr 500 000 000
30 Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, forhøyes med 130 000 000
fra kr 5 110 400 000 til kr 5 240 400 000
61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, nedsettes med 3 000 000
fra kr 28 000 000 til kr 25 000 000
72 Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, nedsettes med 700 000
fra kr 436 000 000 til kr 435 300 000
1330 Særskilte transporttiltak
70 Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen–Kirkenes, forhøyes med 26 200 000
fra kr 298 000 000 til kr 324 200 000
75 Kompensasjon til distriktene for forskjeller i drivstoffpriser, nedsettes med 15 000 000
fra kr 20 000 000 til kr 5 000 000
1350 Jernbaneverket
23 Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med 260 000 000
fra kr 4 387 000 000 til kr 4 647 000 000
30 Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23,
nedsettes med 50 000 000
fra kr 3 763 600 000 til kr 3 713 600 000
31 Nytt dobbeltspor Oslo–Ski, kan overføres, forhøyes med 64 000 000
fra kr 130 000 000 til kr 194 000 000
1400 Miljøverndepartementet
71 Internasjonale organisasjoner, forhøyes med 407 000
fra kr 42 777 000 til kr 43 184 000
1427 Direktoratet for naturforvaltning
30 Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres, forhøyes med 15 000 000
fra kr 36 405 000 til kr 51 405 000
35 Statlig erverv, nytt skogvern, kan overføres, forhøyes med 60 000 000
fra kr 134 981 000 til kr 194 981 000
1441 Klima- og forurensningsdirektoratet
22 Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, nedsettes med 3 387 000
fra kr 5 332 000 til kr 1 945 000
1465 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur
(NY) 1 Driftsutgifter, bevilges med 182 521 000
1471 Norsk Polarinstitutt
1 Driftsutgifter, forhøyes med 33 087 000
fra kr 146 418 000 til kr 179 505 000
1474 Senter for klima og miljø
1 Driftsutgifter, kan nyttes under postene 50 og 70, nedsettes med 14 800 000
fra kr 17 000 000 til kr 2 200 000
(NY) 50 Tilskudd til statlige mottakere, kan overføres, kan nyttes under postene 1 og 70, bevilges med 5 000 000
(NY) 70 Tilskudd til private mottakere, kan overføres, kan nyttes under postene 1 og 50, bevilges med 9 800 000
1500 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med 433 000
fra kr 171 569 000 til kr 171 136 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med 45 000 000
fra kr 64 605 000 til kr 109 605 000
1510 Fylkesmannsembetene
1 Driftsutgifter, forhøyes med 5 500 000
fra kr 1 208 018 000 til kr 1 213 518 000
1520 Departementenes servicesenter
22 Fellesutgifter regjeringskvartalet, forhøyes med 1 600 000
fra kr 81 818 000 til kr 83 418 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,forhøyes med 4 700 000
fra kr 43 871 000 til kr 48 571 000
1550 Konkurransetilsynet
23 Klagenemnda for offentlige anskaffelser, forhøyes med 2 000 000
fra kr 5 387 000 til kr 7 387 000
1560 Direktoratet for forvaltning og IKT
23 Elektronisk ID, kan overføres, forhøyes med 13 000 000
fra kr 60 960 000 til kr 73 960 000
1580 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
33 Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med 92 378 000
fra kr 773 000 000 til kr 680 622 000
36 Kunstnerisk utsmykking, kan overføres, forhøyes med 5 300 000
fra kr 13 000 000 til kr 18 300 000
1581 Eiendommer til kongelige formål
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med 3 000 000
fra kr 20 908 000 til kr 23 908 000
1582 Utvikling av Fornebuområdet
(NY) 70 Erstatninger og oppgjør, kan overføres, bevilges med 520 000
1590 Kirkelig administrasjon
1 Driftsutgifter, forhøyes med 6 000 000
fra kr 159 476 000 til kr 165 476 000
1610 Toll- og avgiftsetaten
1 Driftsutgifter, forhøyes med 430 000
fra kr 1 279 600 000 til kr 1 280 030 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med 17 500 000
fra kr 83 600 000 til kr 66 100 000
1618 Skatteetaten
1 Driftsutgifter, forhøyes med 39 500 000
fra kr 4 260 300 000 til kr 4 299 800 000
1632 Kompensasjon for merverdiavgift
61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning, nedsettes med 200 000 000
fra kr 13 900 000 000 til kr 13 700 000 000
72 Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning, nedsettes med 30 000 000
fra kr 1 445 000 000 til kr 1 415 000 000
1634 Statens innkrevingssentral
1 Driftsutgifter, forhøyes med 4 146 000
fra kr 238 200 000 til kr 242 346 000
1638 Kjøp av klimakvoter
21 Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres,nedsettes med 1 085 000 000
fra kr 1 220 000 000 til kr 135 000 000
1645 Statens finansfond
70 Tilskudd til drift, nedsettes med 20 000 000
fra kr 30 000 000 til kr 10 000 000
1700 Forsvarsdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med 1 500 000
fra kr 319 823 000 til kr 318 323 000
73 Forskning og utvikling, kan overføres, nedsettes med 2 000 000
fra kr 17 794 000 til kr 15 794 000
1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
24 Driftsresultat, forhøyes med 151 338 000
fra kr -1 019 000 000 til kr -867 662 000
47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres, nedsettes med 24 000 000
fra kr 1 609 630 000 til kr 1 585 630 000
1719 Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 3 043 000
fra kr 335 232 000 til kr 338 275 000
43 Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres, nedsettes med 1 500 000
fra kr 18 000 000 til kr 16 500 000
71 Overføringer til andre, kan overføres, nedsettes med 843 000
fra kr 64 854 000 til kr 64 011 000
78 Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres, nedsettes med 29 300 000
fra kr 265 000 000 til kr 235 700 000
1720 Felles ledelse og kommandoapparat
1 Driftsutgifter, nedsettes med 103 876 000
fra kr 2 642 205 000 til kr 2 538 329 000
1723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 3 000 000
fra kr 112 074 000 til kr 115 074 000
1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1 Driftsutgifter, forhøyes med 174 533 000
fra kr 1 716 504 000 til kr 1 891 037 000
50 Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres, nedsettes med 5 766 000
fra kr 130 597 000 til kr 124 831 000
70 Renter låneordning, kan overføres, nedsettes med 2 836 000
fra kr 5 964 000 til kr 3 128 000
1731 Hæren
1 Driftsutgifter, forhøyes med 411 404 000
fra kr 4 569 119 000 til kr 4 980 523 000
1732 Sjøforsvaret
1 Driftsutgifter, nedsettes med 12 559 000
fra kr 3 160 667 000 til kr 3 148 108 000
1733 Luftforsvaret
1 Driftsutgifter, forhøyes med 44 389 000
fra kr 3 726 619 000 til kr 3 771 008 000
1734 Heimevernet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 12 862 000
fra kr 1 003 046 000 til kr 1 015 908 000
1735 Etterretningstjenesten
21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med 2 247 000
fra kr 913 339 000 til kr 911 092 000
1740 Forsvarets logistikkorganisasjon
1 Driftsutgifter, nedsettes med 327 822 000
fra kr 3 083 180 000 til kr 2 755 358 000
1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760 post 45,nedsettes med 166 729 000
fra kr 1 027 627 000 til kr 860 898 000
1790 Kystvakten
1 Driftsutgifter, nedsettes med 2 306 000
fra kr 945 609 000 til kr 943 303 000
1791 Redningshelikoptertjenesten
1 Driftsutgifter, forhøyes med 111 000
fra kr 478 322 000 til kr 478 433 000
1792 Norske styrker i utlandet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 54 160 000
fra kr 1 465 049 000 til kr 1 519 209 000
1795 Kulturelle og allmennyttige formål
1 Driftsutgifter, nedsettes med 21 761 000
fra kr 274 042 000 til kr 252 281 000
1800 Olje- og energidepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 910 000
fra kr 141 908 000 til kr 143 818 000
1810 Oljedirektoratet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 7 000 000
fra kr 206 200 000 til kr 213 200 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med 30 000 000
fra kr 63 000 000 til kr 93 000 000
1820 Norges vassdrags- og energidirektorat
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med 1 100 000
fra kr 64 650 000 til kr 65 750 000
1825 Omlegging av energibruk og energiproduksjon
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med 3 000 000
fra kr 34 500 000 til kr 37 500 000
50 Overføring til Energifondet, nedsettes med 1 000 000
fra kr 956 000 000 til kr 955 000 000
74 Naturgass, kan overføres, nedsettes med 26 000 000
fra kr 26 000 000 til kr 0
1830 Forskning
50 Norges forskningsråd, forhøyes med 50 000 000
fra kr 741 000 000 til kr 791 000 000
1833 CO2-håndtering
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med 560 000 000
fra kr 1 358 000 000 til kr 798 000 000
30 Investeringer, kan overføres, nedsettes med 1 822 000 000
fra kr 1 822 000 000 til kr 0
(NY) 72 Lån til TCM DA, bevilges med 2 260 000 000
2309 Tilfeldige utgifter
1 Driftsutgifter, nedsettes med 650 000 000
fra kr 11 531 755 000 til kr 10 881 755 000
2410 Statens lånekasse for utdanning
50 Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med 116 939 000
fra kr 4 428 439 000 til kr 4 545 378 000
70 Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med 4 480 000
fra kr 2 733 815 000 til kr 2 729 335 000
71 Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med 71 024 000
fra kr 451 576 000 til kr 522 600 000
72 Rentestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med 101 188 000
fra kr 861 700 000 til kr 760 512 000
73 Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med 33 080 000
fra kr 370 120 000 til kr 403 200 000
74 Tap på utlån, forhøyes med 5 100 000
fra kr 334 900 000 til kr 340 000 000
90 Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med 576 737 000
fra kr 16 403 876 000 til kr 16 980 613 000
2412 Husbanken
90 Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning, forhøyes med 234 200 000
fra kr 14 008 100 000 til kr 14 242 300 000
2415 Innovasjon Norge, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak
(NY) 50 Tapsavsetning garantier, bevilges med 107 500 000
2421 Innovasjon Norge
50 Innovasjon – prosjekter, fond, forhøyes med 77 000 000
fra kr 383 000 000 til kr 460 000 000
51 Tapsfond, såkornkapitalfond, forhøyes med 23 800 000
fra kr 10 000 000 til kr 33 800 000
71 Nettverk, profilering og reiseliv – programmer, kan overføres, forhøyes med 8 000 000
fra kr 405 000 000 til kr 413 000 000
72 Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres, forhøyes med 20 000 000
fra kr 265 000 000 til kr 285 000 000
73 Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft, kan overføres, nedsettes med 40 000 000
fra kr 40 000 000 til kr 0
2426 SIVA SF
70 Tilskudd, kan overføres, forhøyes med 25 000 000
fra kr 37 700 000 til kr 62 700 000
2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
30 Investeringer, forhøyes med 1 000 000 000
fra kr 23 000 000 000 til kr 24 000 000 000
50 Overføring til Statens petroleumsforsikringsfond, forhøyes med 194 000 000
fra kr 1 400 000 000 til kr 1 594 000 000
2442 Disponering av innretninger på kontinentalsokkelen
(NY) 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, bevilges med 102 500 000
2445 Statsbygg
24 Driftsresultat:
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning -3 393 100 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 1 299 847 000
3 Avskrivninger 618 000 000
4 Renter av statens kapital 53 500 000
5 Til investeringsformål 916 545 000
6 Til reguleringsfondet -23 248 000
-528 456 000
33 Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med 89 100 000
fra kr 908 800 000 til kr 819 700 000
34 Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, nedsettes med 310 000 000
fra kr 787 523 000 til kr 477 523 000
2470 Statens pensjonskasse
24 Driftsresultat:
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning -462 290 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 386 526 000
3 Avskrivninger 54 774 000
4 Renter av statens kapital 16 949 000
5 Til investeringsformål 18 069 000
14 028 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med 60 000 000
fra kr 285 943 000 til kr 345 943 000
2530 Foreldrepenger
70 Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, forhøyes med 338 500 000
fra kr 13 351 500 000 til kr 13 690 000 000
73 Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, forhøyes med 10 000 000
fra kr 75 000 000 til kr 85 000 000
2541 Dagpenger
70 Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med 940 000 000
fra kr 13 140 000 000 til kr 12 200 000 000
2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, forhøyes med 100 000 000
fra kr 850 000 000 til kr 950 000 000
2620 Stønad til enslig mor eller far
70 Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med 190 000 000
fra kr 2 786 000 000 til kr 2 596 000 000
2650 Sykepenger
70 Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, forhøyes med 590 000 000
fra kr 32 840 000 000 til kr 33 430 000 000
71 Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med 70 000 000
fra kr 1 970 000 000 til kr 1 900 000 000
2651 Ytelser under arbeidsavklaring
70 Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, forhøyes med 261 000 000
fra kr 28 282 000 000 til kr 28 543 000 000
2655 Uførhet
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med 160 000 000
fra kr 20 316 000 000 til kr 20 156 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med 210 000 000
fra kr 32 054 000 000 til kr 31 844 000 000
72 Særtillegg, overslagsbevilgning, forhøyes med 100 000 000
fra kr 1 955 000 000 til kr 2 055 000 000
73 Foreløpig uførepensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med 40 000 000
fra kr 40 000 000 til kr 0
2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
74 Tilskudd til biler, nedsettes med 170 000 000
fra kr 1 045 000 000 til kr 875 000 000
75 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, nedsettes med 180 000 000
fra kr 3 049 300 000 til kr 2 869 300 000
2670 Alderdom
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med 190 000 000
fra kr 70 518 000 000 til kr 70 708 000 000
2690 Diverse utgifter
70 Sykestønadsutgifter i utlandet, forhøyes med 55 000 000
fra kr 125 000 000 til kr 180 000 000
2751 Legemidler mv.
70 Legemidler, nedsettes med 200 000 000
fra kr 7 913 500 000 til kr 7 713 500 000
2752 Refusjon av egenbetaling
70 Egenandelstak 1, forhøyes med 6 000 000
fra kr 3 818 400 000 til kr 3 824 400 000
2790 Andre helsetiltak
70 Bidrag, lokalt, forhøyes med 8 000 000
fra kr 217 300 000 til kr 225 300 000
Inntekter
3225 Tiltak i grunnopplæringen
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med 65 580 000
fra kr 141 275 000 til kr 75 695 000
3280 Felles administrative enheter
2 Salgsinntekter m.v., forhøyes med 2 000 000
fra kr 10 000 til kr 2 010 000
3288 Internasjonale samarbeidstiltak
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med 80 000
fra kr 4 752 000 til kr 4 672 000
3410 Rettsgebyr
1 Rettsgebyr, forhøyes med 12 000 000
fra kr 158 739 000 til kr 170 739 000
3440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
6 Gebyr – utlendingssaker, nedsettes med 3 577 000
fra kr 89 852 000 til kr 86 275 000
8 Gebyr – ID-kort, nedsettes med 14 250 000
fra kr 14 250 000 til kr 0
3451 Samfunnssikkerhet og beredskap
3 Diverse inntekter, nedsettes med 5 000 000
fra kr 28 283 000 til kr 23 283 000
3462 Tinglysing
1 Gebyrinntekter, borettsregister, nedsettes med 51 760 000
fra kr 51 760 000 til kr 0
2 Gebyrinntekter, fast eiendom, nedsettes med 928 800 000
fra kr 928 800 000 til kr 0
3470 Fri rettshjelp
1 Tilkjente saksomkostninger m.m., nedsettes med 1 000 000
fra kr 2 232 000 til kr 1 232 000
3490 Utlendingsdirektoratet
1 Retur og tilbakevending av flyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med 25 300 000
fra kr 50 104 000 til kr 75 404 000
3 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med 2 056 000
fra kr 12 500 000 til kr 14 556 000
4 Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med 425 484 000
fra kr 1 942 374 000 til kr 1 516 890 000
6 Gjenbosetting av flyktninger – støttetiltak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med 950 000
fra kr 6 140 000 til kr 7 090 000
3605 Arbeids- og velferdsetaten
1 Administrasjonsvederlag, forhøyes med 12 000 000
fra kr 9 000 000 til kr 21 000 000
3614 Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse
1 Gebyrinntekter, lån, forhøyes med 5 000 000
fra kr 18 000 000 til kr 23 000 000
90 Tilbakebetaling av lån, forhøyes med 900 000 000
fra kr 3 500 000 000 til kr 4 400 000 000
3615 Yrkesskadeforsikring
1 Premieinntekter, forhøyes med 10 000 000
fra kr 136 000 000 til kr 146 000 000
3616 Gruppelivsforsikring
1 Premieinntekter, forhøyes med 4 000 000
fra kr 98 000 000 til kr 102 000 000
3635 Ventelønn
1 Refusjon statlig virksomhet mv., nedsettes med 4 000 000
fra kr 53 000 000 til kr 49 000 000
85 Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, nedsettes med 300 000
fra kr 2 200 000 til kr 1 900 000
3732 Regionale helseforetak
86 Driftskreditter, forhøyes med 68 000 000
fra kr 500 000 000 til kr 568 000 000
3821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
1 Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med 4 120 000
fra kr 74 000 000 til kr 78 120 000
3822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
1 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med 63 159 000
fra kr 175 731 000 til kr 112 572 000
3854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med 19 171 000
fra kr 51 917 000 til kr 32 746 000
3856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med 113 462 000
fra kr 424 928 000 til kr 311 466 000
3904 Brønnøysundregistrene
3 Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen, forhøyes med 40 000 000
fra kr 100 000 til kr 40 100 000
3907 Sjøfartsdirektoratet
1 Gebyrer for skip og offshoreinstallasjoner i NOR, nedsettes med 6 000 000
fra kr 127 300 000 til kr 121 300 000
2 Maritime personellsertifikater, forhøyes med 6 000 000
fra kr 9 000 000 til kr 15 000 000
3908 Skipsregistrene
1 Gebyrer NOR, nedsettes med 1 500 000
fra kr 11 850 000 til kr 10 350 000
2 Gebyrer NIS, nedsettes med 200 000
fra kr 5 300 000 til kr 5 100 000
3950 Forvaltning av statlig eierskap
(NY) 71 Tilbakeføring av tilskudd til restrukturering, Mesta AS, bevilges med 129 000 000
(NY) 95 Avskriving av aksjekapital, Venturefondet AS, bevilges med 13 400 000
(NY) 97 Tilbakeføring av aksjekapital, Venturefondet AS, bevilges med 24 700 000
4023 Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU
90 Tilbakebetaling lån fra Nofima, nedsettes med 38 558 000
fra kr 42 842 000 til kr 4 284 000
4100 Landbruks- og matdepartementet
1 Refusjoner m.m., nedsettes med 417 000
fra kr 517 000 til kr 100 000
(NY) 40 Salg av eiendom, bevilges med 5 500 000
4112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
30 Husleie, Bioforsk, forhøyes med 546 000
fra kr 17 870 000 til kr 18 416 000
4115 Mattilsynet
1 Gebyr m.m., nedsettes med 20 500 000
fra kr 137 642 000 til kr 117 142 000
4441 Klima- og forurensningsdirektoratet
2 Inntekter, statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, nedsettes med 3 382 000
fra kr 5 463 000 til kr 2 081 000
4465 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur
(NY) 1 Gebyrinntekter tinglysing, borettslag, bevilges med 51 760 000
(NY) 2 Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom, bevilges med 950 800 000
4471 Norsk Polarinstitutt
3 Inntekter fra diverse tjenesteyting, forhøyes med 28 475 000
fra kr 21 525 000 til kr 50 000 000
4618 Skatteetaten
2 Andre inntekter, forhøyes med 40 000 000
fra kr 30 000 000 til kr 70 000 000
4638 Salg av klimakvoter
1 Salgsinntekter, nedsettes med 135 000 000
fra kr 825 000 000 til kr 690 000 000
4720 Felles ledelse og kommandoapparat
1 Driftsinntekter, forhøyes med 47 057 000
fra kr 20 641 000 til kr 67 698 000
4725 Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben
1 Driftsinntekter, forhøyes med 11 333 000
fra kr 30 113 000 til kr 41 446 000
4731 Hæren
1 Driftsinntekter, forhøyes med 28 926 000
fra kr 3 625 000 til kr 32 551 000
4732 Sjøforsvaret
1 Driftsinntekter, forhøyes med 7 720 000
fra kr 24 205 000 til kr 31 925 000
4733 Luftforsvaret
1 Driftsinntekter, forhøyes med 16 972 000
fra kr 97 662 000 til kr 114 634 000
4734 Heimevernet
1 Driftsinntekter, forhøyes med 1 610 000
fra kr 1 878 000 til kr 3 488 000
4740 Forsvarets logistikkorganisasjon
1 Driftsinntekter, nedsettes med 95 523 000
fra kr 236 627 000 til kr 141 104 000
4810 Oljedirektoratet
1 Gebyrinntekter, forhøyes med 7 000 000
fra kr 10 400 000 til kr 17 400 000
2 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, forhøyes med 30 000 000
fra kr 39 300 000 til kr 69 300 000
4825 Omlegging av energibruk og energiproduksjon
85 Fondsavkastning, nedsettes med 1 000 000
fra kr 796 000 000 til kr 795 000 000
4833 CO2-håndtering
(NY) 1 Salg av andel, TCM DA, bevilges med 25 000 000
(NY) 80 Renter, TCM DA, bevilges med 8 300 000
5310 Statens lånekasse for utdanning
29 Termingebyr, nedsettes med 1 278 000
fra kr 29 478 000 til kr 28 200 000
90 Redusert lån og rentegjeld, nedsettes med 946 800 000
fra kr 7 685 500 000 til kr 6 738 700 000
93 Omgjøring av studielån til stipend, forhøyes med 204 800 000
fra kr 4 134 200 000 til kr 4 339 000 000
5312 Husbanken
90 Avdrag, forhøyes med 11 800 000
fra kr 8 964 400 000 til kr 8 976 200 000
5325 Innovasjon Norge
50 Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med 3 700 000
fra kr 5 000 000 til kr 8 700 000
70 Låne- og garantiprovisjoner, forhøyes med 4 300 000
fra kr 40 000 000 til kr 44 300 000
5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
24 Driftsresultat:
1 Driftsinntekter 157 700 000 000
2 Driftsutgifter -36 300 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter -2 500 000 000
4 Avskrivninger -14 000 000 000
5 Renter av statens kapital -7 000 000 000
97 900 000 000
30 Avskrivninger, nedsettes med 6 800 000 000
fra kr 20 800 000 000 til kr 14 000 000 000
80 Renter av statens kapital, forhøyes med 200 000 000
fra kr 6 800 000 000 til kr 7 000 000 000
(NY) 89 Oppgjør etter garantierklæring, bevilges med 875 000 000
5491 Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
30 Avskrivninger, nedsettes med 14 900 000
fra kr 704 105 000 til kr 689 205 000
5501 Skatter på formue og inntekt
73 Skatt av opparbeidede forpliktelser i rederiene, nedsettes med 3 750 000 000
fra kr 1 250 000 000 til kr -2 500 000 000
5521 Merverdiavgift
70 Avgift, forhøyes med 58 000 000
fra kr 189 600 000 000 til kr 189 658 000 000
5542 Avgift på mineralolje mv.
70 Avgift på mineralolje, nedsettes med 500 000
fra kr 1 311 000 000 til kr 1 310 500 000
72 Avgift på gass, nedsettes med 13 000 000
fra kr 13 000 000 til kr 0
5543 Miljøavgift på mineralske produkter mv.
70 CO2-avgift, nedsettes med 11 000 000
fra kr 4 823 000 000 til kr 4 812 000 000
5546 Avgift på sluttbehandling av avfall
70 Avgift på sluttbehandling av avfall, nedsettes med 16 000 000
fra kr 252 000 000 til kr 236 000 000
5575 Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdepartementet
74 Sektoravgifter Kystverket, nedsettes med 4 750 000
fra kr 653 525 000 til kr 648 775 000
5576 Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet
71 Totalisatoravgift, nedsettes med 15 000 000
fra kr 125 000 000 til kr 110 000 000
5582 Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet
70 Bidrag til kulturminnevern, nedsettes med 6 477 000
fra kr 6 500 000 til kr 23 000
5603 Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
80 Renter av statens faste kapital, forhøyes med 2 300 000
fra kr 71 729 000 til kr 74 029 000
5605 Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer
(NY) 87 Renteinntekter mv. fra Statens finansfond, bevilges med 56 300 000
5607 Renter av boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse
80 Renter, nedsettes med 3 000 000
fra kr 734 000 000 til kr 731 000 000
5611 Aksjer i NSB AS
85 Utbytte, forhøyes med 27 000 000
fra kr 145 000 000 til kr 172 000 000
5615 Husbanken
80 Renter, nedsettes med 238 400 000
fra kr 3 856 700 000 til kr 3 618 300 000
5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80 Renter, nedsettes med 430 600 000
fra kr 3 788 500 000 til kr 3 357 900 000
5623 Aksjer i Baneservice AS
(NY) 85 Utbytte, bevilges med 20 400 000
5625 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
(NY) 81 Rentemargin, innovasjonslåneordningen, bevilges med 14 100 000
(NY) 85 Utbytte, lavrisikolåneordningen, bevilges med 21 200 000
86 Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, nedsettes med 2 200 000
fra kr 3 000 000 til kr 800 000
5652 Innskuddskapital i Statskog SF
85 Utbytte, forhøyes med 5 100 000
fra kr 5 000 000 til kr 10 100 000
5656 Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning
85 Utbytte, forhøyes med 4 436 300 000
fra kr 4 613 700 000 til kr 9 050 000 000
5680 Innskuddskapital i Statnett SF
85 Utbytte, nedsettes med 48 000 000
fra kr 180 000 000 til kr 132 000 000
5685 Aksjer i Statoil ASA
85 Utbytte, nedsettes med 2 671 000 000
fra kr 15 489 000 000 til kr 12 818 000 000
5701 Diverse inntekter
73 Refusjon fra bidragspliktige, nedsettes med 10 000 000
fra kr 390 000 000 til kr 380 000 000
5704 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
2 Dividende, nedsettes med 55 000 000
fra kr 235 000 000 til kr 180 000 000
5705 Refusjon av dagpenger
1 Refusjon dagpenger, statsgaranti ved konkurs, forhøyes med 10 000 000
fra kr 65 000 000 til kr 75 000 000
3 Refusjon av dagpenger fra EØS-land, forhøyes med 400 000
fra kr 2 600 000 til kr 3 000 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at:

1. Kunnskapsdepartementet i 2010 kan:

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under
kap. 229 post 1 kap. 3229 postene 2 og 61

2. Samferdselsdepartementet i 2010 kan:

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under
kap. 1350 postene 23 og 30 kap. 4350 postene 1, 2 og 6

3. Miljøverndepartementet i 2010 kan:

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under
kap. 1465 post 1 kap. 4465 post 1

III

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2010 kan utgiftsføre uten bevilgning utlån til Norpipe Oil AS på inntil 25 mill. kroner under kap. 2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, post 90 Lån til Norpipe Oil AS.

IV

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Fiskeri- og kystdepartementet i 2010 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
1062 Kystverket
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 68 mill. kroner
 • 2. Olje- og energidepartementet i 2010 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger innenfor følgende beløp:

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
1810 Oljedirektoratet
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 10 mill. kroner

VI

Fullmakt til å inngå forpliktelser utover gitt bevilgning

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2010 kan pådra seg forpliktelser utover gitte bevilgninger innenfor følgende beløp:

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
1810 Oljedirektoratet
21 Spesielle driftsutgifter 10 mill. kroner

VI

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Kommunal- og regionaldepartementet i 2010 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
581 Bolig- og bomiljøtiltak
75 Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger 382,8 mill. kroner
586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemplasser
64 Investeringstilskudd 1 544,7 mill. kroner
 • 2. Arbeidsdepartementet i 2010 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
634 Arbeidsmarkedstiltak
76 Tiltak for arbeidssøkere 3 256 mill. kroner
 • 3. Miljøverndepartementet i 2010 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
1427 Direktoratet for naturforvaltning
30 Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder 65 mill. kroner

VII

Deltakelse i International Finance Facility for Immunisation II (IFFlm II)

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2010 kan:

 • 1. inngå avtale om bidrag til IFFlm II med inntil 1,5 mrd. kroner i perioden 2010–2020.

 • 2. fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av tilskudd før det er behov for å dekke de aktuelle utgiftene og bruke tilskudd som sikkerhet for lån.

VIII

Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2010 kan gi Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 120 000 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utlandet innenfor Alminnelig garantiordning og inkludert Gammel alminnelig ordning. Garantivirksomheten skal finne sted innenfor de rammer som «Arrangement on Officially Supported Export Credits» setter. Alminnelig garantiordning skal drives i balanse på lang sikt. Nærings- og handelsdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

IX

Utlånsfullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2010 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye landsdekkende innovasjonslån innenfor en ramme på 700 mill. kroner.

X

Toårige budsjettvedtak

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet kan slutte seg til toårige budsjettvedtak i ILO.

XI

Fullmakt til å gjennomføre investeringsprosjektet PERFORM

Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet i 2010 kan gjennomføre PERFORM-prosjektet i Statens Pensjonskasse, herunder forplikte staten innenfor en samlet kostnadsramme på 1 287 mill. kroner.

XII

Avtale om kjøp

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2010 kan inngå avtale om kjøp av Giesesalt for en periode på inntil 6 år.

XIII

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for riksvegferjedriften

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester, slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 3 600 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke overstiger 460 mill. kroner.

XIV

Tilføyelse av stikkord

Stortinget samtykker i at stikkordet «overslagsbevilgning» tilføyes bevilgningen under kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, post 76 Startstipend for kvotestudenter, i statsbudsjettet for 2010.

XV

Fastsetting av fordelingsnøkkel for visse tilskudd

Det ordinære offentlige driftstilskuddet til knutepunktinstitusjoner utenom Nord-Norge fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 60 pst. på staten og 40 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner, kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner og kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål, post 70 Det nasjonale museumsnettverket.

XVI

Unnlatelse av å disponere overførte midler

Stortinget samtykker i at det unnlates disponert 41,7 mill. kroner av overførte midler fra 2009 på kap. 702 Beredskap, post 21 Spesielle driftsutgifter.

XVII

Salg av fast eiendom under Landbruks- og matdepartementet

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2010 kan selge:

 • 1. innkjøpt og opprinnelig eiendom for inntil 13 mill. kroner

 • 2. eiendom på Kjeller i Skedsmo kommune og benytte salgsinntekter til å dekke utgifter knyttet til eiendommen.

XVIII

Overdragelse av eiendom under Miljøverndepartementet

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Miljøverndepartementet i 2010 kan overdra bygninger og anlegg på Hjerkinnhus i Dovre kommune vederlagsfritt til Dovre kommune på vilkår som fremgår av omtalen av saken i Prop. 125 S (2009–2010).

 • 2. inntekten fra salget av messe-/forlegningsdelen av anlegget benyttes til utviklingsmidler til Norsk Villreinsenter Nord.

XIX

Endringer av kapittel- og postbetegnelser

Stortinget samtykker i følgende endringer av kapittel- og postbetegnelser i statsbudsjettet for 2010:

 • 1. Kap. 1602 Kredittilsynet endres til kap. 1602 Finanstilsynet.

 • 2. Post 70 Kredittilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene under kap. 5580 Sektoravgifter under Finansdepartementet, endres til post 70 Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene.

XX

Avskrivning av differanser i Forsvarsbyggs regnskap

Stortinget samtykker i at Forsvarsbyggs mellomværende med statskassen, i statsregnskapet for 2010, krediteres med netto 26 360 109 kroner mot konto for forskyvning i balansen.

XXI

Energiavgift på naturgass og LPG

Frå 1. juli 2010 gjer ein følgjande endringar i Stortingets vedtak 26. november 2009 om energiavgift på naturgass og LPG for budsjetterminen 2010:

Vedtaket om energiavgift på naturgass og LPG blir oppheva.

XXII

CO2-avgift på mineralske produkter

Fra 1. september 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om CO2-avgift på mineralske produkter for budsjetterminen 2010:

§ 1 skal lyde:

Fra 1. september 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende mineralske produkter med følgende beløp:

 • a) Mineralolje: kr 0,58 pr. liter. For mineralolje til innenriks luftfart skal det betales avgift med kr 0,68 pr. liter. For mineralolje til treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien skal det betales avgift med kr 0,30 pr. liter.

 • b) Bensin: kr 0,86 pr. liter.

 • c) Naturgass: kr 0,43 pr. Sm3.

 • d) LPG: kr 0,65 pr. kg.

Det skal betales avgift med kr 0,05 pr. Sm3 naturgass og kr 0 pr. kg LPG for naturgass og LPG som leveres til

 • 1. industri og bergverk som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen,

 • 2. bruk som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven.

Fritaket i § 2 første ledd bokstav g kommer ikke til anvendelse for naturgass og LPG.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 5 skal lyde:

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for CO2-avgift på naturgass og LPG til

 • a) kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser,

 • b) veksthusnæringen,

 • c) motorvogner tilhørende diplomater mv.,

 • d) skip i utenriks fart,

 • e) fly i utenriks fart,

 • f) fiske og fangst i fjerne farvann,

 • g) fiske og fangst i nære farvann,

 • h) gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart.

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift for andel biogass i naturgass og LPG.

Gjeldende § 5 blir § 6. Andre ledd skal lyde:

Departementet kan ved overtredelse av §§ 2 – 5 nekte fritak, nedsettelse eller tilskudd for kortere eller lengre tid.

Gjeldende §§ 6 og 7 blir §§ 7 og 8.

II oppheves.

XXIII

Grunnavgift på fyringsolje mv.

Frå 1. juli 2010 gjer ein følgjande endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om grunnavgift på fyringsolje mv. for budsjetterminen 2010:

§ 2 ny bokstav o skal lyde:

 • o) benyttes til høsting av tang og tare.

XXIV

Avgift på sluttbehandling av avfall

Frå 1. oktober 2010 gjer ein følgjande endringar i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på sluttbehandling av avfall for budsjetterminen 2010:

§ 3 blir oppheva.

§ 4 andre ledd blir oppheva. Noverande tredje ledd blir andre ledd.

Noverande §§ 4, 5 og 6 blir §§ 3, 4 og 5.

XXV

Avgift på utslipp av NO

x Frå 1. oktober 2010 gjer ein følgjande endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på utslipp av NOx for budsjetterminen 2010:

§ 1 andre ledd blir oppheva. Gjeldande tredje ledd blir andre ledd.

XXVI

Produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen

Frå 1. juli 2010 gjer ein følgjande endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om produktavgift til folketrygda for fiskeri-, kval- og selfangstnæringa for budsjetterminen 2010:

II første setning skal lyde:

Produktavgifta skal vere 3,1 prosent frå og med 1. juli 2010.

XXVII

Merverdiavgift

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2010:

§ 4 bokstav e og nye bokstaver f til h skal lyde:

 • e) kringkastingstjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-7,

 • f) adgang til utstillinger i museer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-9,

 • g) adgang til fornøyelsesparker mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-10,

 • h) rett til å overvære idrettsarrangementer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-11.

Relaterte dokumenter
Relaterte forslag