Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Om endringer i friluftsloven mv.

Forslaget ble vedtatt 14. mai 2013 18:05

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

om endringer i friluftsloven mv.

I

I følgende bestemmelser skal uttrykket «Direktoratet for naturforvaltning» endres til «Miljødirektoratet»:

1. lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet § 24 annet ledd tredje punktum

2. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt § 4 første ledd nr. 2

3. lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv. § 6 første ledd bokstav b og § 31 første ledd

4. lov 5. juni 2009 nr. nr 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner § 3 første ledd annet punktum og § 16 første ledd annet punktum

5. lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 62 tredje ledd

II

I lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall skal i § 81 første ledd bokstav a og § 85 annet ledd første og annet punktum uttrykket «Statens forurensningstilsyn» endres til «Miljødirektoratet».

III

Loven trer i kraft 1. juli 2013.