Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Presidentskapet hadde innstilt.

Forslaget ble vedtatt 4. desember 2009 10:05

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Presidentskapet hadde innstilt:

I

I Stortingets forretningsorden gjøres følgende endringer:

§ 12 annet ledd nr. 4 siste punktum skal lyde:

Om behandlingen av statsbudsjettet og nasjonalbudsjettet vises til § 21.

§ 12 annet ledd nr. 6 skal lyde:

  • 6. Justiskomiteen: Saker om rettsvesen, kriminalomsorg, politiet, sivile vernepliktige, andre justisformål, sivil beredskap, rettferdsvederlag, alminnelig forvaltningslovgivning, straffelovgivning, prosesslovgivning og alminnelig sivillovgivning.

§ 12 annet ledd nr. 9 sjuende ledd skal lyde:

En tredjedel av komiteens medlemmer kan kreve at det avholdes komitéhøring i kontrollsaker etter § 18.

§ 13 femte ledd skal lyde:

Lederen kaller sammen komiteen når vedkommende mener det er nødvendig, når statsministeren, utenriksministeren eller en tredjedel av komitémedlemmene anmoder om det, eller når forsvarsministeren anmoder om det i viktige beredskapsmessige spørsmål.

II

I Reglement for åpne kontrollhøringer gjøres følgende endring:

§ 2 første ledd annet punktum skal lyde:

Etter forretningsordenen § 12 nr. 9 sjuende ledd kan likevel en tredjedel av medlemmene i kontroll- og konstitusjonskomiteen kreve at det avholdes komitéhøring i kontrollsaker.

III

Endringene trer i kraft straks.

Relaterte dokumenter