Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Forslaget til statsbudsjettet medregnet folketrygden for terminen 1. januar-31. desember 2010 ( Prop . 1 S (2009-2010)) fordeles til stortingskomiteene slik.

Forslaget ble vedtatt 22. oktober 2009 10:10

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Forslaget til statsbudsjettet medregnet folketrygden for terminen 1. januar-31. desember 2010 (Prop. 1 S (2009-2010)) fordeles til stortingskomiteene slik:

ARBEIDS- OG SOSIALKOMITEEN

Rammeområde 7

(Arbeid og sosial)

Kap.

 

Kap.

 

 

 

 

 

I

 

Utgifter

 

Inntekter

600

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

3600

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

 

 

604

Nav-reform og pensjonsreform

 

 

605

Arbeids- og velferdsetaten

3605

Arbeids- og velferdsetaten

606

Trygderetten

 

 

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

 

 

634

Arbeidsmarkedstiltak

3634

Arbeidsmarkedstiltak

635

Ventelønn

3635

Ventelønn

640

Arbeidstilsynet

3640

Arbeidstilsynet

642

Petroleumstilsynet

3642

Petroleumstilsynet

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

 

 

645

Regional verneombudsordning i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen

 

 

646

Pionerdykkere i Nordsjøen

 

 

648

Arbeidsretten, Riksmeklingsmannen m.m.

 

 

660

Krigspensjon

 

 

664

Pensjonstrygden for sjømenn

 

 

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

 

 

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

 

 

847

Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne

 

 

2540

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn

 

 

2541

Dagpenger

 

 

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

 

 

2620

Stønad til enslig mor eller far

 

 

2650

Sykepenger

 

 

2651

Ytelser under arbeidsavklaring

 

 

2652

Medisinsk rehabilitering mv.

 

 

2653

Ytelser til yrkesrettet attføring

 

 

2655

Uførhet

 

 

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

 

 

2670

Alderdom

 

 

2680

Etterlatte

 

 

2686

Gravferdsstønad

 

 

2690

Diverse utgifter

 

 

 

 

5701

Diverse inntekter

 

 

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

 

 

5705

Refusjon av dagpenger

Øvrige romertall

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

 

F.o.m. kap. 600 post 1 t.o.m. kap. 642 post 21

F.o.m. kap. 3600 post 2 t.o.m. kap. 3642 post 2

III

Omdisponeringsfullmakter

IV

Tilsagnsfullmakter

V

Fullmakt til å ettergi rente- og avdragsfrie lån

VII

Fullmakt til nettobudsjettering

Folketrygden

VIII

Folketrygdytelser

IX

Alderspensjonens særtillegg

ENERGI- OG MILJØKOMITEEN

 Rammeområde 12

(Olje og energi)

I

 

Utgifter

 

Inntekter

1800

Olje- og energidepartementet

4800

Olje- og energidepartementet

1810

Oljedirektoratet

4810

Oljedirektoratet

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1825

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

4825

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

 

 

4829

Konsesjonsavgiftsfondet

1830

Forskning

 

 

1832

Internasjonalisering

 

 

1833

CO2-håndtering

4833

CO2-håndtering

 

 

4860

Statnett SF

1870

Petoro AS

 

 

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

2490

NVE Anlegg

5490

NVE Anlegg

Øvrige romertall

Olje- og energidepartementet

II

Merinntektsfullmakter

III

Fullmakt til overskridelse

IV

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

V

Tilsagnsfullmakter

VI

Fullmakt til å inngå forpliktelser ut over gitt bevilgning

VII

Garantifullmakt

VIII

Forpliktelser under avsetningsinstruksen og øvrige driftsrelaterte forpliktelser

IX

Utbyggingsrelaterte forpliktelser

X

Forpliktelser før plan for utbygging og drift og for anlegg og drift er behandlet

XI

Forpliktelser knyttet til petroleumsvirksomhet på islandsk sokkel

XII

Utbyggingsprosjekter på norsk kontinentalsokkel

XIII

Overføring av eiendomsrett mot bruksrett

XIV

Overdragelse av andeler i utvinningstillatelser

XV

Overdragelse og samordning av andeler i utvinningstillatelser

XVI

Overdragelse av andeler i rørledninger til Gassled

XVII

Opphevelse av generalforsamlingsklausulen

Rammeområde 13

(Miljø)

I

 

Utgifter

 

Inntekter

1400

Miljøverndepartementet

4400

Miljøverndepartementet

1410

Miljøvernforskning og miljøovervåking

 

 

1425

Vilt- og fisketiltak

 

 

1426

Statens naturoppsyn

4426

Statens naturoppsyn

1427

Direktoratet for naturforvaltning

4427

Direktoratet for naturforvaltning

1429

Riksantikvaren

4429

Riksantikvaren

1432

Norsk kulturminnefond

4432

Norsk kulturminnefond

1441

Statens forurensningstilsyn

4441

Statens forurensningstilsyn

1445

Miljøvennlig skipsfart

 

 

1447

Miljøhensyn i offentlige innkjøp

 

 

1465

Statens kartverk, arbeid med nasjonal

geografisk infrastruktur

 

 

1471

Norsk Polarinstitutt

4471

Norsk Polarinstitutt

1472

Svalbard miljøvernfond

4472

Svalbard miljøvernfond

1473

Radioaktiv forurensning i det ytre miljø

 

 

1474

Senter for klima og miljø

 

 

2465

Statens kartverk

 

 

Øvrige romertall

Miljøverndepartementet

II

Merinntektsfullmakter

III

Fullmakter til å utgiftsføre uten bevilgning

IV

Omdisponeringsfullmakt

V

Fullmakt til overskridelse

VI

Bestillingsfullmakter

VII

Tilsagnsfullmakter

VIII

Fullmakt til å inngå forpliktelser

FAMILIE- OG KULTURKOMITEEN

 Rammeområde 2

(Familie og forbruker)

I

 

Utgifter

 

Inntekter

231

Barnehager

 

 

800

Barne- og likestillingsdepartementet

 

 

840

Krisetiltak

 

 

841

Samliv og konfliktløsning

 

 

842

Familievern

3842

Familievern

843

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

 

 

844

Kontantstøtte

 

 

845

Barnetrygd

 

 

846

Forsknings- og utredningsvirksomhet,

tilskudd mv.

 

 

849

Likestillings- og diskrimineringsombudet

 

 

850

Barneombudet

 

 

852

Adopsjonsstøtte

 

 

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 

 

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

3854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

855

Statlig forvaltning av barnevernet

3855

Statlig forvaltning av barnevernet

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige,

mindreårige asylsøkere

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

857

Barne- og ungdomstiltak

 

 

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

3858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

859

EUs ungdomsprogram

3859

EUs ungdomsprogram

860

Forbrukerrådet

 

 

862

Positiv miljømerking

 

 

865

Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt

samarbeid

 

 

866

Statens institutt for forbruksforskning

 

 

867

Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og

Markedsrådet

 

 

868

Forbrukerombudet

 

 

2530

Foreldrepenger

 

 

Øvrige romertall

Kunnskapsdepartementet

IV

Diverse fullmakter

 

Nr. 3

Barne- og likestillingsdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

III

Satser for barnetrygd

IV

Satser for kontantstøtte

V

Satser for engangsstønad ved fødsel og adopsjon og stønad ved fødsel utenfor institusjon

Rammeområde 3

(Kultur)

I

 

Utgifter

 

Inntekter

300

Kultur- og kirkedepartementet

3300

Kultur- og kirkedepartementet

 

 

3305

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

305

Lotteri- og stiftelsestilsynet

 

 

314

Kultur og samfunn

 

 

315

Frivillighetsformål

 

 

320

Allmenne kulturformål

3320

Allmenne kulturformål

321

Kunstnerformål

 

 

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

3322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

323

Musikkformål

3323

Musikkformål

324

Scenekunstformål

3324

Scenekunstformål

325

Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer

3325

Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

328

Museums- og andre kulturvernformål

 

 

329

Arkivformål

3329

Arkivformål

334

Film- og medieformål

3334

Film- og medieformål

335

Pressestøtte

 

 

337

Kompensasjon for kopiering til privat bruk

 

 

Øvrige romertall

Kultur- og kirkedepartementet

II

Merinntektsfullmakter

 

Nr. 1

F.o.m. kap. 300 post 1 t.o.m. kap. 334 post 21

F.o.m. kap. 3300 post 1 t.o.m. kap. 3334 post 2

Nr. 2

III

Tilsagnsfullmakter

IV

Dekning av forsikringstilfelle

V

Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

VI

Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

VII

Fastsetting av vederlagsfri overdragelse av aksjer

FINANSKOMITEEN

 Rammeområde 18

(Rammetilskudd mv. til kommunesektoren)

I

 

Utgifter

 

Inntekter

571

Rammetilskudd til kommuner

 

 

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

 

 

575

Ressurskrevende tjenester

 

 

Rammeområde 19

(Tilfeldige utgifter og inntekter)

I

 

Utgifter

 

Inntekter

2309

Tilfeldige utgifter

5309

Tilfeldige inntekter

Rammeområde 20

(Garanti-instituttet for eksportkreditt)

I

 

Utgifter

 

Inntekter

2460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

5460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

 

 

5614

Renter fra Garanti-instituttet for eksportkreditt

Øvrige romertall

Nærings- og handelsdepartementet

VIII

Garantifullmakter

 

Alle unntatt nr. 1

Rammeområde 21

(Finansadministrasjon mv.)

I

 

Utgifter

 

Inntekter

1600

Finansdepartementet

4600

Finansdepartementet

1602

Kredittilsynet

 

 

1605

Senter for statlig økonomistyring

4605

Senter for statlig økonomistyring

1608

Tiltak for å styrke statlig økonomi- og

prosjektstyring

 

 

1610

Toll- og avgiftsetaten

4610

Toll- og avgiftsetaten

1618

Skatteetaten

4618

Skatteetaten

1620

Statistisk sentralbyrå

4620

Statistisk sentralbyrå

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

 

 

1634

Statens innkrevingssentral

4634

Statens innkrevingssentral

1637

EU-opplysning

 

 

1638

Kjøp av klimakvoter

4638

Salg av klimakvoter

1645

Statens finansfond

 

 

1650

Statsgjeld, renter mv.

 

 

 

 

5341

Avdrag på utestående fordringer

 

 

5491

Avskrivning på statens kapital i statens

forretningsdrift

 

 

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

 

 

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

Øvrige romertall

Finansdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

III

Fullmakter til overskridelse

 

Nr. 2 og 3

IV

Inntektsføring av renter

V

Kjøp av klimagasskvoter

VI

Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter

VII

Garantifullmakter

VIII

Fullmakt til fortsatt bobehandling

IX

Fullmakt til å korrigere uoppklarte differanser og feilposteringer i tidligere års statsregnskap

Folketrygden

II

Statstilskudd til finansiering av folketrygden

Rammeområde 22

(Skatter, avgifter og toll)

I

 

Utgifter

 

Inntekter

 

 

5501

Skatter på formue og inntekt

 

 

5506

Avgift av arv og gaver

 

 

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

 

 

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

 

 

5511

Tollinntekter

 

 

5521

Merverdiavgift

 

 

5526

Avgift på alkohol

 

 

5531

Avgift på tobakkvarer

 

 

5536

Avgift på motorvogner mv.

 

 

5537

Avgifter på båter mv.

 

 

5541

Avgift på elektrisk kraft

 

 

5542

Avgift på mineralolje mv.

 

 

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

 

 

5546

Avgift på sluttbehandling av avfall

 

 

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

 

 

5548

Miljøavgift på klimagasser

 

 

5549

Avgift på utslipp av NOX

 

 

5550

Miljøavgift på plantevernmiddel

 

 

5551

Produksjonsavgift på mineraler

 

 

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer

 

 

5556

Produktavgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

 

 

5557

Avgift på sukker

 

 

5559

Avgift på drikkevareemballasje

 

 

5565

Dokumentavgift

 

 

5568

Sektoravgifter under Kultur- og kirkedepartementet

 

 

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

 

 

5578

Sektoravgifter under Miljøverndepartementet

 

 

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

 

 

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

 

 

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

 

 

5700

Folketrygdens inntekter

Øvrige romertall

Helse- og omsorgsdepartementet

V

Diverse fullmakter

 

Nr. 3

Rammeområde 23

(Utbytte)

I

 

Utgifter

 

Inntekter

 

 

5611

Aksjer i NSB AS

 

 

5616

Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS

 

 

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

 

 

5630

Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as

 

 

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

 

 

5651

Aksjer i selskaper under Landbruks- og

matdepartementet

 

 

5652

Innskuddskapital i Statskog SF

 

 

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

 

 

5680

Innskuddskapital i Statnett SF

 

 

5685

Aksjer i StatoilHydro ASA

Øvrige romertall

Helse- og omsorgsdepartementet

V

Diverse fullmakter

 

Nr. 4

HELSE- OG OMSORGSKOMITEEN

Rammeområde 15

(Helse)

I

 

Utgifter

 

Inntekter

700

Helse- og omsorgsdepartementet

 

 

702

Beredskap

 

 

703

Internasjonalt samarbeid

3703

Internasjonalt samarbeid

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

3710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

711

Ernæring og mattrygghet

 

 

712

Bioteknologinemnda

 

 

715

Statens strålevern

3715

Statens strålevern

716

Statens institutt for rusmiddelforskning

3716

Statens institutt for rusmiddelforskning

718

Rusmiddelforebygging

3718

Rusmiddelforebygging

719

Annet folkehelsearbeid

 

 

720

Helsedirektoratet

3720

Helsedirektoratet

721

Statens helsetilsyn

 

 

722

Norsk pasientskadeerstatning

3722

Norsk pasientskadeerstatning

723

Pasientskadenemnda

3723

Pasientskadenemnda

724

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

3724

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

725

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

3725

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

726

Statens helsepersonellnemnd

 

 

728

Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

 

 

729

Pasient- og brukerombud

 

 

732

Regionale helseforetak

3732

Regionale helseforetak

733

Habilitering og rehabilitering

 

 

734

Særskilte tilskudd til psykiske helse- og rustiltak

 

 

750

Statens legemiddelverk

3750

Statens legemiddelverk

751

Legemiddeltiltak

3751

Legemiddeltiltak

761

Omsorgstjeneste

 

 

762

Primærhelsetjeneste

 

 

763

Rustiltak

 

 

764

Psykisk helse

 

 

769

Utredningsvirksomhet mv.

 

 

770

Tannhelsetjeneste

 

 

780

Forskning

 

 

781

Forsøk og utvikling mv.

 

 

782

Helseregistre

 

 

783

Personell

 

 

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

 

 

2751

Legemidler mv.

 

 

2752

Refusjon av egenbetaling

 

 

2755

Helsetjeneste i kommunene mv.

 

 

2790

Andre helsetiltak

 

 

Øvrige romertall

Helse- og omsorgsdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

III

Bestillingsfullmakter

IV

Tilsagnsfullmakter

V

Diverse fullmakter

 

Nr. 1 og 2

JUSTISKOMITEEN

 Rammeområde 5

(Justis)

I

 

Utgifter

 

Inntekter

61

Høyesterett

 

 

400

Justisdepartementet

3400

Justisdepartementet

410

Tingrettene og lagmannsrettene

3410

Rettsgebyr

411

Domstoladministrasjonen

 

 

413

Jordskiftedomstolene

3413

Jordskiftedomstolene

414

Forliksråd og andre domsutgifter

 

 

430

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

3430

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

3432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

3440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

441

Oslo politidistrikt

3441

Oslo politidistrikt

442

Politihøgskolen

3442

Politihøgskolen

445

Den høyere påtalemyndighet

 

 

446

Den militære påtalemyndighet

 

 

448

Grensekommissæren

 

 

450

Sivile vernepliktige

3450

Sivile vernepliktige, driftsinntekter

451

Samfunnssikkerhet og beredskap

3451

Samfunnssikkerhet og beredskap

452

Sentral krisehåndtering

 

 

455

Redningstjenesten

3455

Redningstjenesten

460

Spesialenheten for politisaker

 

 

462

Tinglysing

3462

Tinglysing

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

 

 

467

Norsk Lovtidend

 

 

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

 

 

470

Fri rettshjelp

3470

Fri rettshjelp

471

Statens erstatningsansvar

 

 

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

 

 

473

Statens sivilrettsforvaltning

3473

Statens sivilrettsforvaltning

474

Konfliktråd

3474

Konfliktråd

475

Bobehandling

 

 

Øvrige romertall

Justis- og politidepartementet

II

Merinntektsfullmakter

 

Nr. 1 alle kapitler med unntak av kap. 456 post 45 og kap. 3456 post 2.

Nr. 2

III

Bestillingsfullmakter

IV

Videreføring av bobehandling

V

Nettobudsjetteringsfullmakt

VI

Førtidsdimittering i siviltjenesten

VII

Avhending av sivilforsvarsanlegg

KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSKOMITEEN

Rammeområde 16

(Kirke, utdanning og forskning)

I

 

Utgifter

 

Inntekter

200

Kunnskapsdepartementet

3200

Kunnskapsdepartementet

220

Utdanningsdirektoratet

3220

Utdanningsdirektoratet

221

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

 

 

222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

3222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

223

Samisk utdanningsadministrasjon

 

 

224

Senter for IKT i utdanningen

3224

Senter for IKT i utdanningen

225

Tiltak i grunnopplæringen

3225

Tiltak i grunnopplæringen

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

 

 

227

Tilskudd til særskilte skoler

 

 

228

Tilskudd til private skoler mv.

 

 

229

Andre tiltak

3229

Andre tiltak

230

Kompetansesentre for spesialundervisning

3230

Kompetansesentre for spesialundervisning

252

EUs program for livslang læring

 

 

253

Folkehøyskoler

 

 

254

Tilskudd til voksenopplæring

 

 

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.

 

 

256

Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

3256

Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

257

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

 

 

258

Analyse og utviklingsarbeid

 

 

260

Universiteter og høyskoler

 

 

270

Studium i utlandet og sosiale formål for studenter

 

 

280

Felles administrative enheter

3280

Felles administrative enheter

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

3281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

283

Meteorologiformål

 

 

285

Norges forskningsråd

 

 

286

Forskningsfond

3286

Forskningsfond

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

3287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

288

Internasjonale samarbeidstiltak

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

310

Tilskudd til trossamfunn m.m.

 

 

340

Kirkelig administrasjon

3340

Kirkelig administrasjon

341

Presteskapet

3341

Presteskapet

342

Nidaros domkirke m.m.

3342

Nidaros domkirke m.m.

920

Norges forskningsråd

 

 

1020

Havforskningsinstituttet

4020

Havforskningsinstituttet

1021

Drift av forskningsfartøyene

4021

Drift av forskningsfartøyene

1022

NIFES

4022

NIFES

1023

Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU

4023

Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU

1137

Forskning og innovasjon

 

 

2410

Statens lånekasse for utdanning

5310

Statens lånekasse for utdanning

 

 

5610

Renter av lån til Nofima AS

 

 

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

Øvrige romertall

Kunnskapsdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

III

Tilsagnsfullmakter

IV

Diverse fullmakter

 

Alle unntatt nr. 3

Kultur- og kirkedepartementet

II

Merinntektsfullmakter

 

Nr. 1

F.o.m. kap. 340 post 1 t.o.m. kap. 342 post 1

F.o.m. kap. 3340 post 1 t.o.m. kap. 3342 postene 1 og 4

Nærings- og handelsdepartementet

VI

Tilsagnsfullmakter

 

Nr. 1 kap. 920 post 50

Fiskeri- og kystdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

 

Nr. 1

Kap. 1020 postene 1 og 21

Kap. 1021 postene 1 og 21

Kap. 1022 postene 1 og 21

Kap. 4020 post 3

Kap. 4021 post 1

Kap. 4022 post 1

Nr. 3

KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSKOMITEEN

 Rammeområde 1

(Statsforvaltning)

I

 

Utgifter

 

Inntekter

20

Statsministerens kontor

 

 

21

Statsrådet

 

 

24

Regjeringsadvokaten

3024

Regjeringsadvokaten

1500

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

 

 

1503

Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte

 

 

1510

Fylkesmannsembetene

4510

Fylkesmannsembetene

1520

Departementenes Servicesenter

4520

Departementenes Servicesenter

1530

Tilskudd til de politiske partier

 

 

1541

Pensjoner av statskassen

 

 

1542

Tilskudd til Statens Pensjonskasse

 

 

1543

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

 

 

1544

Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse

4544

Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse

1546

Yrkesskadeforsikring

4546

Yrkesskadeforsikring

1547

Gruppelivsforsikring

4547

Gruppelivsforsikring

1570

Datatilsynet

 

 

1571

Personvernnemnda

 

 

1580

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

 

 

1581

Eiendommer til kongelige formål

4581

Eiendommer til kongelige formål

1582

Utvikling av Fornebuområdet

 

 

2445

Statsbygg

5445

Statsbygg

 

 

5446

Salg av eiendom, Fornebu

2470

Statens Pensjonskasse

5470

Statens Pensjonskasse

 

 

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens

Pensjonskasse

Øvrige romertall

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

III

Fullmakt til overskridelse

IV

Fullmakt til å gjennomføre investeringsprosjektet PERFORM

V

Fullmakt til nettobudsjettering

VI

Fullmakt til regulering av inngående balanse i boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse

VII

Fullmakter til overskridelse

VIII

Omdisponeringsfullmakter

IX

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter

X

Fullmakter i forbindelse med kurantprosjektordningen

XI

Diverse fullmakter

Finansdepartementet

III

Fullmakter til overskridelse

 

Nr. 1

Rammeområde 6

(Innvandring, regional utvikling og bolig)

I

 

Utgifter

 

Inntekter

500

Kommunal- og regionaldepartementet

 

 

502

Valgutgifter

 

 

551

Regional utvikling og nyskaping

 

 

552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

 

 

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

 

 

580

Bostøtte

 

 

581

Bolig- og bomiljøtiltak

 

 

582

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg

 

 

585

Husleietvistutvalget

3585

Husleietvistutvalget

586

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

 

 

587

Statens bygningstekniske etat

3587

Statens bygningstekniske etat

650

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 

 

651

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

3651

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

652

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

 

 

653

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

3653

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

670

Nasjonale minoriteter

3670

Nasjonale minoriteter

680

Sametinget

3680

Sametinget

681

Tilskudd til samiske formål

 

 

682

Galdu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

 

 

684

Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift

 

 

690

Utlendingsdirektoratet

3690

Utlendingsdirektoratet

691

Utlendingsnemnda

 

 

2412

Husbanken

5312

Husbanken

 

 

5316

Kommunalbanken AS

2426

SIVA SF

5326

SIVA SF

 

 

5613

Renter fra SIVA SF

 

 

5615

Husbanken

Øvrige romertall

Kommunal- og regionaldepartementet

II

Merinntektsfullmakter

IV

Tilsagnsfullmakter

VI

Investeringsramme skole- og svømmeanlegg

VII

Garantiprovisjon fra Kommunalbanken AS

VIII

Regulering av inngående balanse i Husbanken

IX

Avvikling av Husbankens grunnfond og risikofond

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

 

F.o.m. kap. 650 post 1 t.o.m. kap. 691 post 1

F.o.m. kap. 3650 post 1 t.o.m. kap. 3691 post 1

VI

Fullmakt om midlertidig innkvartering av asylsøkere og flyktninger

KONTROLL- OG KONSTITUSJONSKOMITEEN

Rammeområde 14

(Konstitusjonelle institusjoner)

I

 

Utgifter

 

Inntekter

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

 

 

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

 

 

41

Stortinget

3041

Stortinget

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

 

 

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 

 

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

 

 

51

Riksrevisjonen

3051

Riksrevisjonen

NÆRINGSKOMITEEN

Rammeområde 9

(Næring)

I

 

Utgifter

 

Inntekter

900

Nærings- og handelsdepartementet

3900

Nærings- og handelsdepartementet

901

Styret for det industrielle rettsvern

3901

Styret for det industrielle rettsvern

902

Justervesenet

3902

Justervesenet

903

Norsk Akkreditering

3903

Norsk Akkreditering

904

Brønnøysundregistrene

3904

Brønnøysundregistrene

905

Norges geologiske undersøkelse

3905

Norges geologiske undersøkelse

906

Direktoratet for mineralforvaltning med

Bergmesteren for Svalbard

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med

Bergmesteren for Svalbard

907

Sjøfartsdirektoratet

3907

Sjøfartsdirektoratet

908

Skipsregistrene

3908

Skipsregistrene

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

 

 

913

Standardisering

 

 

922

Romvirksomhet

 

 

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

 

 

929

Norsk Designråd

 

 

934

Internasjonaliseringstiltak

 

 

937

Svalbard Reiseliv AS

 

 

950

Forvaltning av statlig eierskap

3950

Forvaltning av statlig eierskap

953

Kings Bay AS

 

 

 

 

3961

Selskaper under NHDs forvaltning

1550

Konkurransetilsynet

4550

Konkurransetilsynet

2421

Innovasjon Norge

5325

Innovasjon Norge

2428

Eksportfinans ASA

 

 

Øvrige romertall

Nærings- og handelsdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

IV

Fullmakt til å overskride

V

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

VI

Tilsagnsfullmakter

 

Nr. 1 kap. 2421 post 72

Nr. 2 og 3

VII

Fullmakt til å inngå forpliktelser utover gitt bevilgning i forbindelse med kjøp av utredninger og

lignende

VIII

Garantifullmakter

 

Nr. 1

IX

Dekning av forsikringstilfeller

X

Utlånsfullmakter

XI.

Fullmakter vedrørende Norsk Romsenter

XII

Fullmakter til å avhende og bortfeste

Rammeområde 10

(Fiskeri)

I

 

Utgifter

 

Inntekter

1000

Fiskeri- og kystdepartementet

4000

Fiskeri- og kystdepartementet

1001

Deltakelse i internasjonale organisasjoner

 

 

1030

Fiskeridirektoratet

4030

Fiskeridirektoratet

1050

Diverse fiskeriformål

 

 

2415

Innovasjon Norge, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak

 

 

Øvrige romertall

Fiskeri- og kystdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

 

Nr. 1

Kap. 1000 post 21 og kap. 4000 post 4

Kap. 1030 post 21 og kap. kap. 4030 post 22

III

Fullmakt til overskridelser

IV

Bestillingsfullmakter

V

Tilsagnsfullmakter

Rammeområde 11

(Landbruk)

I

 

Utgifter

 

Inntekter

1100

Landbruks- og matdepartementet

4100

Landbruks- og matdepartementet

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på

matområdet

4112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

1115

Mattilsynet

4115

Mattilsynet

1138

Støtte til organisasjoner m.m.

4138

Støtte til organisasjoner m.m.

1139

Genressurser, miljø- og ressursregistreringer

 

 

1141

Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og næringstiltak i landbruket

 

 

1143

Statens landbruksforvaltning

4143

Statens landbruksforvaltning

1144

Regionale og lokale tiltak i landbruket

 

 

1147

Reindriftsforvaltningen

4147

Reindriftsforvaltningen

1148

Naturskade - erstatninger og sikring

 

 

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket

 

 

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

4150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

 

 

1161

Statskog SF - forvaltningsdrift

 

 

 

 

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og

matdepartementet

Øvrige romertall

Landbruks- og matdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

III

Forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein

IV

Tilsagnsfullmakter

V

Salg av fast eiendom

TRANSPORT- OG KOMMUNIKASJONSKOMITEEN

Rammeområde 17

(Transport og kommunikasjon)

I

 

Utgifter

 

Inntekter

456

Direktoratet for nødkommunikasjon

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1062

Kystverket

4062

Kystverket

1070

Samfunnet Jan Mayen

4070

Samfunnet Jan Mayen

1300

Samferdselsdepartementet

4300

Samferdselsdepartementet

1301

Forskning og utvikling mv.

 

 

1310

Flytransport

 

 

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

 

 

1313

Luftfartstilsynet

4313

Luftfartstilsynet

1314

Statens havarikommisjon for transport

 

 

1320

Statens vegvesen

4320

Statens vegvesen

 

 

4322

Svinesundsforbindelsen AS

1330

Særskilte transporttiltak

 

 

1350

Jernbaneverket

4350

Jernbaneverket

1351

Persontransport med tog

 

 

1354

Statens jernbanetilsyn

 

 

1370

Posttjenester

 

 

1380

Post- og teletilsynet

4380

Post- og teletilsynet

1560

Direktoratet for forvaltning og IKT

4560

Direktoratet for forvaltning og IKT

1561

IKT-politikk

 

 

1562

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

 

 

 

 

5575

Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdepartementet

 

 

5619

Renter av lån til Oslo Lufthavn AS

 

 

5624

Renter av Svinesundsforbindelsen AS

Øvrige romertall

Justis- og politidepartementet

II

Merinntektsfullmakter

 

Nr. 1 kap. 456 post 45 og kap. 3456 post 2

Fiskeri- og kystdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

 

Nr. 1

Kap. 1062 postene 1 og 45

Kap. 4062 post 2 og kap. 5575 post 74

Nr. 2

Samferdselsdepartementet

II

Salg og bortfeste av fast eiendom

III

Merinntektsfullmakter

IV

Merinntektsfullmakter

V

Fullmakt til forskuttering

VI

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter

VII

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for vedlikeholdsarbeider

VIII

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for riksvegferjedriften

IX

Investeringsramme transporttiltak i fylkene

X

Merinntektsfullmakter

XI

Bestillingsfullmakter

XII

Fullmakt til forskuttering

XIII

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter

XIV

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for vedlikeholdsarbeider

XV

Restverdisikring for eksisterende materiell, oppgraderinger av eksisterende materiell og investeringer i nytt materiell

XVI

Bestillingsfullmakter

XVII

Overføringer til og fra reguleringsfondet

UTENRIKS- OG FORSVARSKOMITEEN

Rammeområde 4

(Utenriks)

I

 

Utgifter

 

Inntekter

100

Utenriksdepartementet

3100

Utenriksdepartementet

103

Regjeringens fellesbevilgning for representasjon

 

 

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

 

 

115

Kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål

 

 

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner

 

 

118

Nordområdetiltak mv.

 

 

140

Utenriksdepartementets administrasjon av

utviklingshjelpen

 

 

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

 

 

144

Fredskorpset

 

 

150

Bistand til Afrika

 

 

151

Bistand til Asia

 

 

152

Bistand til Midtøsten

 

 

153

Bistand til Latin-Amerika

 

 

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

 

 

161

Næringsutvikling

 

 

162

Overgangsbistand (gap)

 

 

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

 

 

164

Fred, forsoning og demokrati

 

 

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

 

 

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.

 

 

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som

utviklingshjelp (ODA)

 

 

168

Kvinner og likestilling

 

 

169

Globale helse- og vaksineinitiativ

 

 

170

FN-organisasjoner mv.

 

 

171

Multilaterale finansinstitusjoner

 

 

172

Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak

 

 

480

Svalbardbudsjettet

 

 

Øvrige romertall

Utenriksdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

III

Omdisponeringsfullmakt

V

Agio/Disagio

VI

Bruk av opptjente rentemidler

VII

Tilsagnsfullmakter

VIII

Garantifullmakter

IX

Dekning av forsikringstilfelle

X

Toårige budsjettvedtak

XI

Ettergivelse av fordringer

XII

Utbetaling av tilskudd

XIII

Bruk av gjeldsbrev og raskere trekk på gjeldsbrev

XIV

Deltakelse i International Finance Facility for Immunisation (IFFIm)

XV

Deltakelse i IMFs låneordning til lavinntektsland som utsettes for økonomiske sjokk og kortsiktige betalingsbalanseproblemer

XVI

Deltakelse i den femte kapitaløkningen i Den asiatiske utviklingsbanken

Rammeområde 8

(Forsvar)

I

 

Utgifter

 

Inntekter

1700

Forsvarsdepartementet

4700

Forsvarsdepartementet

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

 

 

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under

Forsvarsdepartementet

 

 

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

4723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under

Forsvarsstaben

1731

Hæren

4731

Hæren

1732

Sjøforsvaret

4732

Sjøforsvaret

1733

Luftforsvaret

4733

Luftforsvaret

1734

Heimevernet

4734

Heimevernet

1735

Etterretningstjenesten

 

 

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og

nyanlegg

4760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1790

Kystvakten

4790

Kystvakten

1791

Redningshelikoptertjenesten

4791

Redningshelikoptertjenesten

1792

Norske styrker i utlandet

4792

Norske styrker i utlandet

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

4795

Kulturelle og allmennyttige formål

 

 

4799

Militære bøter

Øvrige romertall

Forsvarsdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

III

Bestillingsfullmakter

IV

Tilsagnsfullmakter

V

Nettobudsjettering av salgsomkostninger

VI

Personell

VII

Investeringsfullmakter

VIII

Fullmakter vedrørende fast eiendom

IX

Tidspunkt for belastning av utgiftsbevilgninger

 

Relaterte dokumenter