Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring

Forslaget ble ikke vedtatt 18. juni 2010 16:41

Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

221Foreldreutvalget for grunnopplæringen
1Driftsutgifter, forhøyes med1 500 000
fra kr 9 613 000 til kr 11 113 000
225Tiltak i grunnopplæringen
71Tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskolene, forhøyes med1 000 000
fra kr 9 413 000 til kr 10 413 000
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med55 103 000
fra kr 1 043 566 000 til kr 1 098 669 000
228Tilskudd til private skoler mv.
70Private grunnskoler, overslagsbevilgning, nedsettes med9 000 000
fra kr 1 110 758 000 til kr 1 101 758 000
Tilskudd til private skoler mv.
82(NY) Kapitaltilskudd friskoler, bevilges med10 000 000
231Barnehager
65Skjønnsmidler til barnehager, forhøyes med4 000 000
fra kr 5 805 706 000 til kr 5 809 706 000
253Folkehøyskoler
70Tilskudd til folkehøyskoler, forhøyes med2 000 000
fra kr 636 552 000 til kr 638 552 000
255Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.
72Stiftelsen Arkivet, forhøyes med1 000 000
fra kr 5 525 000 til kr 6 525 000
258Analyse og utviklingsarbeid
1Driftsutgifter, nedsettes med1 000 000
fra kr 3 809 000 til kr 2 809 000
Analyse og utviklingsarbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, nedsettes med10 500 000
fra kr 39 305 000 til kr 28 805 000
260Universiteter og høyskoler
50Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med86 334 000
fra kr 22 554 756 000 til kr 22 641 090 000
Universiteter og høyskoler
70Private høyskoler, forhøyes med7 500 000
fra kr 828 222 000 til kr 835 722 000
270Studium i utlandet og sosiale formål for studenter
74Tilskudd til velferdsarbeid, forhøyes med5 000 000
fra kr 68 137 000 til kr 73 137 000
286Forskningsfond
95Fondskapital – Fondet for forskning og nyskaping, forhøyes med25 000 000 000
fra kr 5 000 000 000 til kr 30 000 000 000
315Frivillighetsformål
75Tilskudd til inkluderings- og fattigdomstiltak, forhøyes med4 000 000
fra kr 3 128 000 til kr 7 128 000
410Tingrettene og lagmannsrettene
1Driftsutgifter, forhøyes med64 420 000
fra kr 1 448 866 000 til kr 1 513 286 000
440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med203 658 000
fra kr 8 924 155 000 til kr 9 127 813 000
571Rammetilskudd til kommuner
60Innbyggertilskudd, nedsettes med198 300 000
fra kr 50 600 896 000 til kr 50 402 596 000
586Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
64Investeringstilskudd, kan overføres, forhøyes med50 600 000
fra kr 901 250 000 til kr 951 850 000
605Arbeids- og velferdsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med17 300 000
fra kr 9 265 901 000 til kr 9 283 201 000
Arbeids- og velferdsetaten
70Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres, forhøyes med17 500 000
fra kr 220 880 000 til kr 238 380 000
634Arbeidsmarkedstiltak
76Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, forhøyes med292 600 000
fra kr 7 207 820 000 til kr 7 500 420 000
732Regionale helseforetak
72Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, nedsettes med2 800 000
fra kr 40 409 437 000 til kr 40 406 637 000
Regionale helseforetak
73Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, nedsettes med800 000
fra kr 14 057 339 000 til kr 14 056 539 000
Regionale helseforetak
79Raskere tilbake, kan overføres, forhøyes med9 500 000
fra kr 483 567 000 til kr 493 067 000
763Rustiltak
71Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med50 000 000
fra kr 160 421 000 til kr 210 421 000
769Utredningsvirksomhet mv.:
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med20 000 000
fra kr 29 837 000 til kr 49 837 000
842Familievern
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med5 000 000
fra kr 193 176 000 til kr 198 176 000
Familievern
70Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1, forhøyes med5 000 000
fra kr 124 107 000 til kr 129 107 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
71Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 50, forhøyes med20 000 000
fra kr 48 048 000 til kr 68 048 000
855Statlig forvaltning av barnevernet
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, forhøyes med130 000 000
fra kr 3 114 157 000 til kr 3 244 157 000
857Barne- og ungdomstiltak
73Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 47 078 000 til kr 57 078 000
909Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
73Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, nedsettes med416 000 000
fra kr 1 750 000 000 til kr 1 334 000 000
1023Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med10 000 000
fra kr 8 000 000 til kr 18 000 000
1400Miljøverndepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med5 000 000
fra kr 221 010 000 til kr 216 010 000
1441Statens forurensningstilsyn
1Driftsutgifter, nedsettes med5 000 000
fra kr 308 160 000 til kr 303 160 000
1580Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
33Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med129 878 000
fra kr 773 000 000 til kr 643 122 000
1590Kirkelig administrasjon
71Tilskudd til kirkelige formål, forhøyes med3 500 000
fra kr 195 835 000 til kr 199 335 000
Kirkelig administrasjon:
75Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1, forhøyes med10 000 000
fra kr 170 000 000 til kr 180 000 000
1591Presteskapet
1Driftsutgifter, forhøyes med15 000 000
fra kr 822 246 000 til kr 837 246 000
1610Toll- og avgiftsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med5 430 000
fra kr 1 279 600 000 til kr 1 285 030 000
1618Skatteetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med54 500 000
fra kr 4 260 300 000 til kr 4 314 800 000
1825Omlegging av energibruk og energiproduksjon
70Tilskudd til elektrisitetssparing i husholdninger, kan overføres, forhøyes med30 000 000
fra kr 40 000 000 til kr 70 000 000
2309Tilfeldige utgifter
1Driftsutgifter, nedsettes med725 000 000
fra kr 11 531 755 000 til kr 10 806 755 000
2421Innovasjon Norge
50Innovasjon – prosjekter, fond, forhøyes med87 000 000
fra kr 383 000 000 til kr 470 000 000
2445Statsbygg
33Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med144 100 000
fra kr 908 800 000 til kr 764 700 000
2530Foreldrepenger
71Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, forhøyes med155 000 000
fra kr 409 500 000 til kr 564 500 000
2650Sykepenger
70Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, forhøyes med490 000 000
fra kr 32 840 000 000 til kr 33 330 000 000
5501Skatter på formue og inntekt
70Toppskatt mv, forhøyes med60 000 000
fra kr 29 300 000 000 til kr 29 360 000 000
Skatter på formue og inntekt
72Fellesskatt, nedsettes med350 500 000
fra kr 142 900 000 000 til kr 142 550 000 000
5506Avgift av arv og gaver
70Avgift, nedsettes med3 000 000
fra kr 1 400 000 000 til kr 1 397 000 000
5511Tollinntekter
70Toll, nedsettes med16 500 000
fra kr 2 033 000 000 til kr 2 016 500 000
5526Avgift på alkohol
70Produktavgift på alkoholholdige drikkevarer, forhøyes med145 000 000
fra kr 11 927 000 000 til kr 12 072 000 000
5536Avgift på motorvogner mv.
71Engangsavgift på motorvogner mv., nedsettes med490 000 000
fra kr 16 000 000 000 til kr 15 510 000 000
Avgift på motorvogner mv.
77Avgift på olje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift), nedsettes med75 000 000
fra kr 8 541 000 000 til kr 8 466 000 000
5541Avgift på elektrisk kraft
70Forbruksavgift, forhøyes med135 000 000
fra kr 7 382 000 000 til kr 7 517 000 000
5542Avgift på mineralolje mv.
70Avgift på mineralolje, forhøyes med59 500 000
fra kr 1 311 000 000 til kr 1 370 500 000
5543Miljøavgift på mineralske produkter mv.
70CO2-avgift, forhøyes med29 700 000
fra kr 4 823 000 000 til kr 4 852 700 000
5560Miljøavgift plastposer
70(NY) Miljøavgift plastposer, bevilges med330 000 000
5656Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning
85Utbytte, forhøyes med4 978 900 000
fra kr 4 613 700 000 til kr 9 592 600 000
5700Folketrygdens inntekter
72Arbeidsgiveravgift, nedsettes med47 500 000
fra kr 131 400 000 000 til kr 131 352 500 000»

Relaterte dokumenter
Relaterte saker
Relaterte forslag