Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vi skal så votere over innstillingens forslag til vedtak.

Forslaget ble vedtatt 15. desember 2009 21:46

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Vi skal så votere over innstillingens forslag til vedtak. Presidenten viser til at det skal være to korreksjoner i det vi skal votere over:

På side 109 under kap. 865 post 79 skal beløpet være 4 384 000 og ikke 384 000, som det står i innstillingen.

På side 116 under V punkt 3 er det foretatt en endring, og punktet skal lyde slik:

«Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de øvrige knutepunktinstitusjonene fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 60 prosent på staten og 40 prosent på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner, kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner og kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål, post 70 Det nasjonale museumsnettverket.»

Komiteen hadde innstilt:

Rammeområde 2

(Familie og forbruker)

I

På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:

Utgifter
231Barnehager
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51120 556 000
50Tilskudd til samiske barnehagetilbud13 339 000
51Forskning, kan nyttes under post 217 291 000
60Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning19 677 908 000
61Investeringstilskudd, overslagsbevilgning189 600 000
62Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage855 724 000
63Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder115 098 000
64Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning42 000 000
65Skjønnsmidler til barnehager5 805 706 000
800Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 1Driftsutgifter136 598 000
21Spesielle driftsutgifter6 151 000
840Krisetiltak
21Spesielle driftsutgifter13 919 000
60Tilskudd til krisesentre250 292 000
61Tilskudd til incestsentre, overslagsbevilgning61 805 000
70Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 123 402 000
841Samliv og konfliktløsning
21Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning13 416 000
22Opplæring, forskning, utvikling mv.6 314 000
23Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning6 243 000
70Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 858 post 14 572 000
71Tiltak etter samlivsbrudd for barn i konfliktfylte familier3 000 000
842Familievern
 1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70193 176 000
21Spesielle driftsutgifter7 280 000
70Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1124 107 000
843Likestillings- og diskrimineringsnemnda
 1Driftsutgifter2 272 000
844Kontantstøtte
70Tilskudd, overslagsbevilgning1 418 000 000
845Barnetrygd
70Tilskudd, overslagsbevilgning14 820 000 000
846Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 5016 093 000
50Forskning, kan nyttes under post 2111 348 000
70Tilskudd15 108 000
71Særlige familiepolitiske tiltak1 053 000
72Tiltak for lesbiske og homofile7 341 000
73Tilskudd til likestillingssentre5 304 000
79Tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid, kan overføres10 247 000
849Likestillings- og diskrimineringsombudet
50Basisbevilgning51 128 000
850Barneombudet
 1Driftsutgifter12 423 000
852Adopsjonsstøtte
70Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning16 677 000
853Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 1Driftsutgifter118 276 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21Spesielle driftsutgifter36 846 000
50Forskning, kan nyttes under post 7113 719 000
64Tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning185 752 000
65Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning372 762 000
71Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 5048 048 000
72Atferdssenteret11 266 000
855Statlig forvaltning av barnevernet
 1Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 603 114 157 000
21Spesielle driftsutgifter65 112 000
22Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 11 517 294 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres64 997 000
60Tilskudd til kommunene, kan nyttes under post 1169 948 000
856Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere
 1Driftsutgifter580 500 000
857Barne- og ungdomstiltak
21Spesielle driftsutgifter2 288 000
50Forskning, kan nyttes under post 716 902 000
70Barne- og ungdomsorganisasjoner97 596 000
71Utviklingsarbeid, kan nyttes under post 5011 038 000
73Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres47 078 000
79Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres33 698 000
858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1176 540 000
21Spesielle driftsutgifter19 198 000
22Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser29 197 000
859EUs ungdomsprogram
 1Driftsutgifter, kan overføres6 962 000
860Forbrukerrådet
50Basisbevilgning97 149 000
51Markedsportaler8 300 000
862Positiv miljømerking
70Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking4 677 000
865Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres8 644 000
79EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres 384 000
866Statens institutt for forbruksforskning
50Basisbevilgning26 481 000
867Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet
 1Driftsutgifter7 536 000
868Forbrukerombudet
 1Driftsutgifter20 888 000
2530Foreldrepenger
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning13 351 500 000
71Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning409 500 000
72Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning380 000 000
73Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning75 000 000
Totale utgifter65 187 724 000
Inntekter
3842Familievern
 1Diverse inntekter560 000
3854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
 4Refusjon av ODA-godkjente utgifter51 917 000
3855Statlig forvaltning av barnevernet
 1Diverse inntekter25 868 000
 2Barnetrygd3 372 000
 3Refusjon for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger73 060 000
60Kommunale egenandeler896 746 000
3856Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
 4Refusjon av ODA-godkjente utgifter424 928 000
3858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 1Diverse inntekter433 000
3859EUs ungdomsprogram
 1Tilskudd fra Europakommisjonen2 300 000
Totale inntekter1 479 184 000

 II

Fullmakt

Stortinget samtykker i at maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barnehagetilbud blir fastsatt til 2 330 kroner per måned og 25 630 kroner per år fra 1. januar 2010, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 1.

III

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2010 kan:

kap. 842 post 1kap. 3842 post 1
kap. 855 post 1kap. 3855 postene 1, 2, 3 og 60
kap. 856 post 1kap. 3856 post 1
kap. 858 post 1kap. 3858 post 1
kap. 859 post 1kap. 3859 post 1
kap. 868 post 1kap. 3868 post 1

IV

Satser for barnetrygd

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2010 i medhold av lov av 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd, § 10, kan utbetale barnetrygd med 11 640 kroner per barn per år.

Enslige forsørgere som fyller vilkårene for rett til utvidet stønad etter barnetrygdloven og full overgangsstønad etter folketrygdloven, og som har barn i alderen 0–3 år, har rett til et småbarnstillegg på 7 920 kroner per år. Dette tillegget gis per enslig forsørger, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0–3 år vedkommende faktisk forsørger.

For stønadsmottakere bosatt i Finnmark og Nord-Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) ytes et tillegg i barnetrygden på 3 840 kroner per barn per år, det såkalte finnmarkstillegget.

Finnmarkstillegget skal også utbetales for barn i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon i de aktuelle kommunene.

For stønadsmottakere bosatt på Svalbard ytes et tillegg i barnetrygden på 3 840 kroner per barn per år, det såkalte svalbardtillegget.

V

Satser for kontantstøtte

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2010 i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre, kan utbetale kontantstøtte med følgende beløp for 1- og 2-åringer:

Ikke bruk av barnehageplass10039 636
Til og med 8 timer8031 704
9–16 timer6023 784
17–24 timer4015 852
25–32 timer207 932
33 timer eller mer00

VI

Satser for engangsstønad ved fødsel og adopsjon og stønad ved fødsel utenfor institusjon

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2010 i medhold av lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd kan utbetale:

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, lovens § 14-1735 263 kroner per barn  
Stønad ved fødsel utenfor institusjon, lovens § 5-131 765 kroner per fødsel

Rammeområde 3

(Kultur)

I

På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:

Utgifter
300Kulturdepartementet
 1Driftsutgifter104 423 000
305Lotteri- og stiftelsestilsynet
 1Driftsutgifter62 128 000
21Spesielle driftsutgifter842 000
314Kultur og samfunn
71Kultur og næringsprosjekter5 676 000
72Kultursamarbeid i nordområdene9 000 000
75Kultur i inkluderende arbeidsliv5 160 000
76Den kulturelle spaserstokken14 440 000
315Frivillighetsformål
70Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner396 345 000
71Tilskudd til frivilligsentraler101 338 000
72Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge44 376 000
73Tilskudd til sekretariat for frivillige organisasjoners interessepolitiske virksomhet4 134 000
74Frivillighetsregister, kan overføres3 132 000
75Tilskudd til inkluderings- og fattigdomstiltak3 128 000
77Forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor6 654 000
79Ymse frivillighetsformål8 856 000
80Holmenkollen nasjonalanlegg10 000 000
320Allmenne kulturformål
 1Driftsutgifter59 351 000
51Fond for lyd og bilde28 722 000
52Norges forskningsråd4 619 000
53Samiske kulturformål65 353 000
55Norsk kulturfond43 187 000
73Nasjonale kulturbygg, kan overføres157 900 000
74Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres164 581 000
75Kulturprogram, kan overføres9 346 000
78Ymse faste tiltak31 275 000
79Til disposisjon, kan nyttes under post 115 000 000
82Nobels fredssenter25 353 000
84Pilegrimssatsing5 000 000
321Kunstnerformål
 1Driftsutgifter16 320 000
72Stipend basert på gjennomført kunstutdanning, overslagsbevilgning15 368 000
73Kunstnerstipend m.m., kan overføres112 244 000
74Garantiinntekter, overslagsbevilgning103 165 000
75Vederlagsordninger131 139 000
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
 1Driftsutgifter14 003 000
50Kunst i offentlige rom17 743 000
55Norsk kulturfond24 579 000
72Knutepunktinstitusjoner5 198 000
73Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design244 824 000
75Offentlig rom, arkitektur og design30 268 000
78Ymse faste tiltak71 184 000
323Musikkformål
 1Driftsutgifter159 297 000
55Norsk kulturfond126 277 000
70Nasjonale institusjoner221 259 000
71Region-/landsdelsinstitusjoner219 154 000
72Knutepunktinstitusjoner64 409 000
74Landsdelsmusikere i Nord-Norge17 163 000
78Ymse faste tiltak94 127 000
324Scenekunstformål
 1Driftsutgifter59 213 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres66 101 000
55Norsk kulturfond77 419 000
70Nasjonale institusjoner829 208 000
71Region-/landsdelsinstitusjoner307 029 000
72Knutepunktinstitusjoner3 512 000
73Region- og distriktsopera42 924 000
75Dans45 803 000
78Ymse faste tiltak93 414 000
325Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
 1Driftsutgifter, kan nyttes under post 73, kan nyttes under kap. 326 post 166 131 000
21Spesielle driftsutgifter36 120 000
73Prosjekt- og utviklingstiltak, kan nyttes under post 134 763 000
326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
 1Driftsutgifter428 591 000
21Spesielle driftsutgifter915 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres23 103 000
55Norsk kulturfond149 826 000
72Knutepunktinstitusjoner2 064 000
73Noregs Mållag3 517 000
74Det Norske Samlaget13 509 000
75Språkteknologi, Norsk Ordbok mv.18 645 000
76Ibsenpris m.m.4 920 000
78Ymse faste tiltak112 713 000
328Museums- og andre kulturvernformål
55Norsk kulturfond9 522 000
70Det nasjonale museumsnettverket805 749 000
78Ymse faste tiltak56 645 000
329Arkivformål
 1Driftsutgifter262 495 000
21Spesielle driftsutgifter7 370 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres8 011 000
78Ymse faste tiltak10 171 000
334Film- og medieformål
 1Driftsutgifter137 021 000
21Spesielle driftsutgifter7 542 000
50Filmfondet, kan nyttes under post 71367 857 000
71Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 5024 101 000
73Regional filmsatsing42 296 000
75Medieprogram, kan overføres23 351 000
78Ymse faste tiltak24 216 000
79Til disposisjon1 114 000
335Pressestøtte
71Produksjonstilskudd272 914 000
73Anvendt medieforskning og etterutdanning13 505 000
75Tilskudd til samiske aviser22 319 000
76Tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner769 000
77Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark1 799 000
337Kompensasjon for kopiering til privat bruk
70Kompensasjon39 910 000
Totale utgifter7 635 157 000
Inntekter
3300Kulturdepartementet
 1Ymse inntekter66 000
3305Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser
 1Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS833 333 000
 2Gebyr - lotterier4 540 000
 3Refusjon38 949 000
 4Gebyr - stiftelser235 000
 7Inntekter ved oppdrag842 000
3320Allmenne kulturformål
 1Ymse inntekter101 000
3322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
 1Ymse inntekter103 000
3323Musikkformål
 1Ymse inntekter 33 441 000
3324Scenekunstformål
 1Ymse inntekter103 000
 2Billett- og salgsinntekter m.m.25 900 000
3325Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
 1Ymse inntekter1 723 000
 2Inntekter ved oppdrag36 120 000
3326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
 1Ymse inntekter7 326 000
 2Inntekter ved oppdrag915 000
3329Arkivformål
 1Ymse inntekter5 050 000
 2Inntekter ved oppdrag7 370 000
3334Film- og medieformål
 1Ymse inntekter10 153 000
 2Inntekter ved oppdrag7 542 000
70Gebyr15 500 000
Totale inntekter1 029 312 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2010 kan:

1.

kap. 300 post 1kap. 3300 post 1
kap. 305 post 1kap. 3305 post 3
kap. 305 post 21kap. 3305 post 7
kap. 320 post 1kap. 3320 postene 1 og 3
kap. 322 post 1kap. 3322 post 1
kap. 323 post 1kap. 3323 post 1
kap. 324 post 1kap. 3324 post 1
kap. 325 post 1kap. 3325 post 1
kap. 325 post 21kap. 3325 post 2
kap. 326 post 1kap. 3326 post 1
kap. 326 post 21kap. 3326 post 2
kap. 329 post 1kap. 3329 post 1
kap. 329 post 21kap. 3329 post 2
kap. 334 post 1kap. 3334 post 1
kap. 334 post 21kap. 3334 post 2
  • 2. overskride bevilgningen under kap. 324 Scenekunstformål, post 21 Spesielle driftsutgifter med et beløp som tilsvarer alle merinntektene på kap. 3324, post 2 Billett- og salgsinntekter. Ubrukte merinntekter kan regnes med ved utregning av overførbart beløp på posten.

III

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2010 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
320Allmenne kulturformål
73Nasjonale kulturbygg698,0 mill. kroner
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
50Kunst i offentlige rom15,6 mill. kroner

IV

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2010 kan inngå avtaler om forsikringsansvar i forbindelse med utenlandske utstillinger innenfor en samlet ramme for nytt og gammelt ansvar som ikke må overstige 4 000 mill. kroner.

V

Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler for 2010:

  • 1. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region-/landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 prosent på staten og 30 prosent på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner og kap. 324 Scenekunstformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner.

  • 2. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de nordnorske knutepunktinstitusjonene med unntak av Nordnorsk Kunstmuseum, fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 prosent på staten og 30 prosent på regionen, jf. kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom, post 72 Knutepunktinstitusjoner og kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner.

  • 3. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de øvrige knutepunktinstitusjonene fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 60 prosent på staten og 40 prosent på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner og kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål, post 70 Det nasjonale museumsnettverket.

  • 4. Det offentlige driftstilskuddet til region- og distriktsoperatiltak fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 prosent på staten og 30 prosent på regionen, jf. kap. 324 Scenekunstformål, post 73 Region- og distriktsopera.

VI

Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2010 skal:

  • 1. gebyret for merking av hver kopi av et videogram for utleie eller salg være 0,60 kroner. Kulturdepartementet kan sette ned eller frita for gebyr i visse tilfelle.

  • 2. avgiften pr. videogram for omsetning i næring til Norsk kino- og filmfond være 3,50 kroner.

  • 3. kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere være 2 254 kroner ekskl. merverdiavgift. Tilleggsavgiften ved forsinket betaling av kringkastingsavgiften og når melding ikke blir gitt etter reglene i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-1 andre ledd, skal være 15 prosent av kringkastingsavgiften.

VII

Fastsetting av vederlagsfri overdragelse av aksjer

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2010 kan overdra statens aksjeandel i Beaivvás Teáhter på 40 000 kroner vederlagsfritt til Sametinget.

Relaterte dokumenter
Relaterte forslag