Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Rammeområde 3 (Kultur) I På statsbudsjettet for 2010 bevilges under.

Forslaget ble ikke vedtatt 15. desember 2009 21:43

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Rammeområde 3

(Kultur)

I

På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:

Utgifter
300Kulturdepartementet
 1Driftsutgifter89 423 000
305Lotteri- og stiftelsestilsynet
 1Driftsutgifter60 128 000
21Spesielle driftsutgifter842 000
314Kultur og samfunn
71Kultur og næringsprosjekter5 676 000
72Kultursamarbeid i nordområdene5 000 000
75Kultur i inkluderende arbeidsliv5 160 000
76Den kulturelle spaserstokken10 440 000
315Frivillighetsformål
70Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner396 345 000
71Tilskudd til frivilligsentraler101 338 000
72Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge44 376 000
73Tilskudd til sekretariat for frivillige organisasjoners interessepolitiske virksomhet4 134 000
74Frivillighetsregister, kan overføres3 132 000
75Tilskudd til inkluderings- og fattigdomstiltak3 128 000
77Forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor6 654 000
79Ymse frivillighetsformål8 856 000
80Holmenkollen nasjonalanlegg10 000 000
320Allmenne kulturformål
 1Driftsutgifter44 351 000
51Fond for lyd og bilde29 722 000
55Norsk kulturfond20 187 000
73Nasjonale kulturbygg, kan overføres150 600 000
74Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres84 581 000
75Kulturprogram, kan overføres9 346 000
78Ymse faste tiltak21 525 000
79Til disposisjon, kan nyttes under post 15 000 000
80Tilskuddsordning for frivillig virksomhet578 039 000
82Nobels fredssenter25 353 000
83Fond for frivillig og deltagende kulturaktiviteter528 040 000
321Kunstnerformål
 1Driftsutgifter14 720 000
73Kunstnerstipend m.m., kan overføres47 244 000
74Garantiinntekter, overslagsbevilgning96 165 000
75Vederlagsordninger131 139 000
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
 1Driftsutgifter9 003 000
50Kunst i offentlige rom9 743 000
55Norsk kulturfond15 579 000
72Knutepunktinstitusjoner5 198 000
73Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design244 824 000
75Offentlig rom, arkitektur og design24 268 000
78Ymse faste tiltak46 184 000
323Musikkformål
 1Driftsutgifter134 297 000
55Norsk kulturfond96 277 000
70Nasjonale institusjoner199 394 000
71Region-/landsdelsinstitusjoner174 992 000
72Knutepunktinstitusjoner64 409 000
74Landsdelsmusikere i Nord-Norge13 163 000
78Ymse faste tiltak70 127 000
324Scenekunstformål
 1Driftsutgifter52 213 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres58 101 000
55Norsk kulturfond67 419 000
70Nasjonale institusjoner749 154 000
71Region-/landsdelsinstitusjoner278 175 000
72Knutepunktinstitusjoner2 662 000
73Region- og distriktsopera42 924 000
75Dans43 491 000
78Ymse faste tiltak43 414 000
325Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
 1Driftsutgifter, kan nyttes under post 73, kan nyttes under kap. 326 post 166 131 000
21Spesielle driftsutgifter36 120 000
73Prosjekt- og utviklingstiltak, kan nyttes under post 134 763 000
326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
 1Driftsutgifter386 591 000
21Spesielle driftsutgifter915 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres23 103 000
55Norsk kulturfond124 826 000
75Språkteknologi, Norsk Ordbok mv.18 645 000
76Ibsenpris m.m.4 920 000
78Ymse faste tiltak92 713 000
328Museums- og andre kulturvernformål
55Norsk kulturfond9 522 000
70Det nasjonale museumsnettverket808 313 000
78Ymse faste tiltak58 645 000
329Arkivformål
 1Driftsutgifter262 495 000
21Spesielle driftsutgifter7 370 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres8 011 000
78Ymse faste tiltak2 937 000
334Film- og medieformål
 1Driftsutgifter123 021 000
21Spesielle driftsutgifter7 542 000
50Filmfondet, kan nyttes under post 71287 857 000
71Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 5024 101 000
73Regional filmsatsing38 296 000
75Medieprogram, kan overføres23 351 000
78Ymse faste tiltak22 216 000
335Pressestøtte
71Produksjonstilskudd122 914 000
73Anvendt medieforskning og etterutdanning13 505 000
76Tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner769 000
337Kompensasjon for kopiering til privat bruk
70Kompensasjon39 910 000
Totale utgifter7 635 157 000
Inntekter
3300Kulturdepartementet
 1Ymse inntekter66 000
3305Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser
 1Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS833 333 000
 2Gebyr - lotterier4 540 000
 3Refusjon38 949 000
 4Gebyr - stiftelser235 000
 7Inntekter ved oppdrag842 000
3320Allmenne kulturformål
 1Ymse inntekter101 000
3322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
 1Ymse inntekter103 000
3323Musikkformål
 1Ymse inntekter33 441 000
3324Scenekunstformål
 1Ymse inntekter103 000
 2Billett- og salgsinntekter m.m.25 900 000
3325Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
 1Ymse inntekter1 723 000
 2Inntekter ved oppdrag36 120 000
3326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
 1Ymse inntekter7 326 000
 2Inntekter ved oppdrag915 000
3329Arkivformål
 1Ymse inntekter5 050 000
 2Inntekter ved oppdrag7 370 000
3334Film- og medieformål
 1Ymse inntekter10 153 000
 2Inntekter ved oppdrag7 542 000
70Gebyr15 500 000
Totale inntekter1 029 312 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2010 kan:

1.

kap. 300 post 1kap. 3300 post 1
kap. 305 post 1kap. 3305 post 3
kap. 305 post 21kap. 3305 post 7
kap. 320 post 1kap. 3320 postene 1 og 3
kap. 322 post 1kap. 3322 post 1
kap. 323 post 1kap. 3323 post 1
kap. 324 post 1kap. 3324 post 1
kap. 325 post 1kap. 3325 post 1
kap. 325 post 21kap. 3325 post 2
kap. 326 post 1kap. 3326 post 1
kap. 326 post 21kap. 3326 post 2
kap. 329 post 1kap. 3329 post 1
kap. 329 post 21kap. 3329 post 2
kap. 334 post 1kap. 3334 post 1
kap. 334 post 21kap. 3334 post 2
  • 2. overskride bevilgningen under kap. 324 Scenekunstformål, post 21 Spesielle driftsutgifter med et beløp som tilsvarer alle merinntektene på kap. 3324, post 2 Billett- og salgsinntekter. Ubrukte merinntekter kan regnes med ved utregning av overførbart beløp på posten.

III

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2010 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
320Allmenne kulturformål
73Nasjonale kulturbygg698,0 mill. kroner
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
50Kunst i offentlige rom15,6 mill. kroner

IV

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2010 kan inngå avtaler om forsikringsansvar i forbindelse med utenlandske utstillinger innenfor en samlet ramme for nytt og gammelt ansvar som ikke må overstige 4 000 mill. kroner.

V

Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler for 2010:

  • 1. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region-/landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 prosent på staten og 30 prosent på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner og kap. 324 Scenekunstformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner.

  • 2. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de nordnorske knutepunktinstitusjonene med unntak av Nordnorsk Kunstmuseum, fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 prosent på staten og 30 prosent på regionen, jf. kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom, post 72 Knutepunktinstitusjoner og kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner.

  • 3. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de øvrige knutepunktinstitusjonene fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 60 prosent på staten og 40 prosent på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner og kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål, post 70 Det nasjonale museumsnettverket.

  • 4. Det offentlige driftstilskuddet til region- og distriktsoperatiltak fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 prosent på staten og 30 prosent på regionen, jf. kap. 324 Scenekunstformål, post 73 Region- og distriktsopera.

VI

Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2010 skal:

  • 1. gebyret for merking av hver kopi av et videogram for utleie eller salg være 0,60 kroner. Kulturdepartementet kan sette ned eller frita for gebyr i visse tilfelle.

  • 2. avgiften pr. videogram for omsetning i næring til Norsk kino- og filmfond være 3,50 kroner.

  • 3. kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere være 2 162 kroner ekskl. merverdiavgift. Tilleggsavgiften ved forsinket betaling av kringkastingsavgiften og når melding ikke blir gitt etter reglene i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-1 andre ledd, skal være 15 prosent av kringkastingsavgiften.

VII

Fastsetting av vederlagsfri overdragelse av aksjer

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2010 kan overdra statens aksjeandel i Beaivvás Teáhter på 40 000 kroner vederlagsfritt til Sametinget.

Relaterte dokumenter
Relaterte forslag