Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Rammeområde 2 (Familie og forbruker) I På statsbudsjettet for 2010 bevilges under.

Forslaget ble ikke vedtatt 15. desember 2009 21:43

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Rammeområde 2

(Familie og forbruker)

I

På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:

Utgifter
231Barnehager
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51120 556 000
51Forskning, kan nyttes under post 217 291 000
60Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning19 791 908 000
61Investeringstilskudd, overslagsbevilgning189 600 000
62Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage855 724 000
63Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder115 098 000
64Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning42 000 000
65Skjønnsmidler til barnehager5 805 706 000
800Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 1Driftsutgifter126 598 000
21Spesielle driftsutgifter6 151 000
840Krisetiltak
21Spesielle driftsutgifter13 919 000
60Tilskudd til krisesentre250 292 000
61Tilskudd til incestsentre, overslagsbevilgning61 805 000
70Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 123 402 000
841Samliv og konfliktløsning
21Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning13 416 000
22Opplæring, forskning, utvikling mv.6 314 000
23Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning6 243 000
70Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 858 post 13 572 000
71Tiltak etter samlivsbrudd for barn i konfliktfylte familier3 000 000
842Familievern
 1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70183 176 000
21Spesielle driftsutgifter7 280 000
70Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1134 107 000
843Likestillings- og diskrimineringsnemnda
 1Driftsutgifter1 272 000
844Kontantstøtte
70Tilskudd, overslagsbevilgning1 578 798 000
845Barnetrygd
70Tilskudd, overslagsbevilgning14 950 000 000
846Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 505 495 000
50Forskning, kan nyttes under post 218 550 000
70Tilskudd3 690 000
71Særlige familiepolitiske tiltak1 053 000
79Tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid, kan overføres10 247 000
849Likestillings- og diskrimineringsombudet
50Basisbevilgning29 128 000
850Barneombudet
 1Driftsutgifter12 423 000
852Adopsjonsstøtte
70Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning16 677 000
853Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 1Driftsutgifter78 276 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21Spesielle driftsutgifter36 846 000
50Forskning, kan nyttes under post 7113 719 000
64Tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning105 752 000
65Refusjon av kommunale utgifter til barnevernstiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning292 762 000
71Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 5048 048 000
72Atferdssenteret11 266 000
855Statlig forvaltning av barnevernet
 1Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 602 614 157 000
21Spesielle driftsutgifter65 112 000
22Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 12 017 294 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres64 997 000
60Tilskudd til kommunene, kan nyttes under post 1169 948 000
856Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere
 1Driftsutgifter480 500 000
857Barne- og ungdomstiltak
21Spesielle driftsutgifter2 288 000
50Forskning, kan nyttes under post 716 902 000
70Barne- og ungdomsorganisasjoner97 596 000
71Utviklingsarbeid, kan nyttes under post 5011 038 000
73Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres47 078 000
79Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres33 698 000
858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1156 540 000
21Spesielle driftsutgifter19 198 000
22Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser29 197 000
859EUs ungdomsprogram
 1Driftsutgifter, kan overføres6 962 000
860Forbrukerrådet
50Basisbevilgning97 149 000
51Markedsportaler8 300 000
862Positiv miljømerking
70Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking4 677 000
865Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres8 644 000
79EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres4 384 000
866Statens institutt for forbruksforskning
50Basisbevilgning26 481 000
867Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet
 1Driftsutgifter7 536 000
868Forbrukerombudet
 1Driftsutgifter20 888 000
2530Foreldrepenger
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning13 351 500 000
71Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning409 500 000
72Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning380 000 000
73Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning75 000 000
Totale utgifter65 187 724 000
Inntekter
3842Familievern
 1Diverse inntekter560 000
3854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
 4Refusjon av ODA-godkjente utgifter51 917 000
3855Statlig forvaltning av barnevernet
 1Diverse inntekter25 868 000
 2Barnetrygd3 372 000
 3Refusjon for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger 73 060 000
60Kommunale egenandeler896 746 000
3856Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
 4Refusjon av ODA-godkjente utgifter424 928 000
3858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 1Diverse inntekter433 000
3859EUs ungdomsprogram
 1Tilskudd fra Europakommisjonen2 300 000
Totale inntekter1 479 184 000

II

Fullmakt

Stortinget samtykker i at maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barnehagetilbud blir fastsatt til 2 330 kroner per måned og 25 630 kroner per år fra 1. januar 2010, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 1.

III

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2010 kan:

kap. 842 post 1kap. 3842 post 1
kap. 855 post 1kap. 3855 postene 1, 2, 3 og 60
kap. 856 post 1kap. 3856 post 1
kap. 858 post 1kap. 3858 post 1
kap. 859 post 1kap. 3859 post 1
kap. 868 post 1kap. 3868 post 1

IV

Satser for barnetrygd

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2010 i medhold av lov av 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd, § 10, kan utbetale barnetrygd med 11 844 kroner per barn per år.

Enslige forsørgere som fyller vilkårene for rett til utvidet stønad etter barnetrygdloven og full overgangsstønad etter folketrygdloven, og som har barn i alderen 0–3 år, har rett til et småbarnstillegg på 8 059 kroner per år. Dette tillegget gis per enslig forsørger, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0–3 år vedkommende faktisk forsørger.

For stønadsmottakere bosatt i Finnmark og Nord-Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) ytes et tillegg i barnetrygden på 3 907 kroner per barn per år, det såkalte finnmarkstillegget.

Finnmarkstillegget skal også utbetales for barn i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon i de aktuelle kommunene.

For stønadsmottakere bosatt på Svalbard ytes et tillegg i barnetrygden på 3 907 kroner per barn per år, det såkalte svalbardtillegget.

V

Satser for kontantstøtte

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2010 i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre, kan utbetale kontantstøtte med følgende beløp for 1- og 2-åringer (til og med den måned barnet fyller 3 år):

Avtalt oppholdstid i barnehage per ukeKontantstøtte i prosent av full satsKontantstøtte i kroner per barn per år
Ikke bruk av barnehageplass10039 636
Til og med 8 timer8031 704
9–16 timer6023 784
17–24 timer4015 852
25–32 timer207 932
33 timer eller mer00

VI

Satser for engangsstønad ved fødsel og adopsjon og stønad ved fødsel utenfor institusjon

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2010 i medhold av lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd kan utbetale:

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, lovens § 14-1735 263 kroner per barn
Stønad ved fødsel utenfor institusjon, lovens § 5-131 765 kroner per fødsel»

Relaterte dokumenter
Relaterte forslag