Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Komiteen hadde innstilt.

Forslaget ble vedtatt 14. desember 2009 19:21

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Komiteen hadde innstilt:

Rammeområde 9

(Næring)

I

På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:

Utgifter
900Nærings- og handelsdepartementet
 1Driftsutgifter170 927 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres36 000 000
23Forenklingstiltak, kan overføres8 000 000
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner20 400 000
72Tilskudd til beredskapsordninger3 000 000
73Tilskudd til Ungt Entreprenørskap, kan overføres11 000 000
901Styret for det industrielle rettsvern
 1Driftsutgifter201 600 000
902Justervesenet
 1Driftsutgifter85 800 000
21Spesielle driftsutgifter2 000 000
903Norsk Akkreditering
 1Driftsutgifter31 600 000
904Brønnøysundregistrene
 1Driftsutgifter285 950 000
22Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres213 500 000
23Offentlige informasjonstjenester, kan overføres14 550 000
905Norges geologiske undersøkelse
 1Driftsutgifter122 100 000
21Spesielle driftsutgifter67 300 000
906Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
 1Driftsutgifter12 900 000
30Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres10 300 000
907Sjøfartsdirektoratet
 1Driftsutgifter302 600 000
908Skipsregistrene
 1Driftsutgifter18 200 000
909Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
73Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning1 750 000 000
913Standardisering
70Tilskudd30 500 000
922Romvirksomhet
50Norsk Romsenter43 100 000
70Kontingent i European Space Agency (ESA)145 400 000
71Internasjonal romvirksomhet404 200 000
72Nasjonale følgemidler, kan overføres58 400 000
73Galileo124 200 000
924Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer
70Tilskudd, kan overføres56 000 000
929Norsk Designråd
70Tilskudd36 000 000
934Internasjonaliseringstiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres13 000 000
73Støtte ved kapitalvareeksport366 000 000
74Norsk deltakelse i EXPO 2010, kan overføres12 500 000
937Svalbard Reiseliv AS
71Tilskudd2 100 000
950Forvaltning av statlig eierskap
21Spesielle driftsutgifter10 700 000
953Kings Bay AS
70Tilskudd15 000 000
1550Konkurransetilsynet
 1Driftsutgifter80 934 000
23Klagenemnda for offentlige anskaffelser5 387 000
2421Innovasjon Norge
50Innovasjon - prosjekter, fond383 000 000
51Tapsfond, såkornkapitalfond10 000 000
70Bedriftsutvikling og administrasjon435 300 000
71Nettverk, profilering og reiseliv - programmer, kan overføres405 000 000
72Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres265 000 000
73Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft, kan overføres40 000 000
78Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond3 700 000
79Maritim utvikling, kan overføres15 500 000
Totale utgifter6 328 648 000
Inntekter
3900Nærings- og handelsdepartementet
 2Ymse inntekter101 000
3901Styret for det industrielle rettsvern
 1Patentavgifter118 000 000
 2Varemerkeavgifter55 000 000
 3Designavgifter3 700 000
 5Inntekt av informasjonstjenester8 700 000
 6Diverse inntekter100 000
 7Avgifter knyttet til NPI2 200 000
3902Justervesenet
 1Gebyrinntekter42 600 000
 3Inntekter fra salg av tjenester13 940 000
 4Oppdragsinntekter2 000 000
3903Norsk Akkreditering
 1Gebyrinntekter og andre inntekter25 900 000
3904Brønnøysundregistrene
 1Gebyrinntekter385 800 000
 2Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter30 000 000
 3Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn- løsningen100 000
3905Norges geologiske undersøkelse
 1Oppdragsinntekter30 150 000
 2Tilskudd til samfinansieringsprosjekter37 200 000
3906Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
 1Leie av bergrettigheter og eiendommer200 000
 2Behandlingsgebyr, bergrettigheter og konsesjoner2 150 000
3907Sjøfartsdirektoratet
 1Gebyrer for skip og offshoreinstallasjoner i NOR127 300 000
 2Maritime personellsertifikater9 000 000
 3Diverse inntekter5 000 000
 4Gebyrer for skip i NIS37 000 000
 6Overtredelsesgebyr22 500 000
3908Skipsregistrene
 1Gebyrer NOR11 850 000
 2Gebyrer NIS5 300 000
3961Selskaper under NHDs forvaltning
70Garantiprovisjon, Statkraft SF14 800 000
71Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA9 000 000
4550Konkurransetilsynet
 2Ymse inntekter217 000
5325Innovasjon Norge
50Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning5 000 000
70Låne- og garantiprovisjoner40 000 000
Totale inntekter1 044 808 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2010 kan:

kap. 900 postene 1 og 21kap. 3900 post 2
kap. 901 post 1kap. 3901 postene 5, 6 og 7
kap. 902 post 1kap. 3902 postene 1 og 3
kap. 902 post 21kap. 3902 post 4
kap. 903 post 1kap. 3903 post 1
kap. 904 post 1kap. 3904 post 2
kap. 904 post 22kap. 3904 post 3
kap. 905 post 21kap. 3905 postene 1 og 2
kap. 907 post 1kap. 3907 postene 1 og 3

III

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2010 kan overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 21 Spesielle driftsutgifter, til dekning av meglerhonorarer og utgifter til faglig bistand ved salg av statlige aksjeposter, samt andre endringer som kan få betydning for eierstrukturen i selskapene.

IV

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2010 kan utgiftsføre utbetalinger knyttet til utførte pålagte miljøtiltak etter virksomheten i Raufoss ASA innenfor gitt garantiramme på 90 mill. kroner uten bevilgning under kap. 960 Raufoss ASA, post 71 Refusjon for miljøtiltak.

V

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2010 kan:

 • gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
2421Innovasjon Norge
72Forsknings- og utviklingskontrakter100 mill. kroner
 • gi tilsagn om tilskudd på 115,96 mill. euro utover gitt bevilgning for å delta i de frivillige programmene til Den europeiske romorganisasjonen ESA. Samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar skal likevel ikke overstige 159,26 mill. euro.

 • gi Eksportfinans ASA tilsagn om statlig dekning av framtidig underskudd på avregningskontoen for eksisterende eksportkredittordning, den såkalte 108-ordningen. Fullmakten gjelder for samlede framtidige underskudd som oppstår som følge av tilsagn om lån fram til 31. desember 2010. Fullmakten har som forutsetning at:

 • Eksportfinans ASA fram til 31. desember 2010 kan gi tilsagn om lån ved eksport av kapitalvarer og skip til de gunstigste rentevilkår og kredittider som OECD (Arrangement on Officially Supported Export Credits) tillater.

 • Eksportfinans ASAs innlånspraksis for ordningen må godkjennes av Nærings- og handelsdepartementet. Nærings- og handelsdepartementet kan for øvrig utarbeide nærmere retningslinjer for ordningen.

VI

Fullmakt til å inngå forpliktelser utover gitt bevilgning i forbindelse med kjøp av utredninger og lignende

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2010 kan inngå forpliktelser for inntil 7,5 mill. kroner til utredninger o.l. utover gitt bevilgning under kap. 900 Nærings- og handelsdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter.

VII

Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2010 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier for inntil 40 mill. kroner for lån til realinvesteringer og driftskapital, men slik at total ramme for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 340 mill. kroner.

VIII

Dekning av forsikringstilfeller

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2010 kan:

 • 1. gi tilsagn til Institutt for energiteknikk og Statsbygg om dekning av forsikringsansvar for inntil 80 000 000 euro overfor tredjeperson for instituttets og Statsbyggs ansvar etter lov av 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet, kapittel III.

 • 2. inngå avtaler om forsikringsansvar under beredskapsordning for statlig varekrigsforsikring innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 2 000 mill. kroner.

IX

Utlånsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2010 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om:

 • 1. nye landsdekkende innovasjonslån innenfor en ramme på inntil 500 mill. kroner.

 • 2. nye lån under lavrisikolåneordningen innenfor en ramme på inntil 2 500 mill. kroner.

X

Fullmakter vedrørende Norsk Romsenter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2010 kan gi Norsk Romsenter fullmakt til å:

 • 1. selge andeler i selskaper hvor institusjonen forvalter eierandeler, og kjøpe andeler i nye selskaper.

 • 2. benytte utbytte fra selskaper hvor institusjonen forvalter eierandeler og inntekter fra salg av andeler i slike selskaper til romrelatert virksomhet, herunder kjøp av andeler i nye selskaper.

XI

Fullmakt til å avhende og bortfeste

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2010 kan bortfeste hjemfalte gruveeiendommer til museale formål vederlagsfritt.

Rammeområde 10

(Fiskeri)

I

På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:

Utgifter
1000Fiskeri- og kystdepartementet
 1Driftsutgifter102 296 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres11 400 000
70Tilskudd diverse formål, kan overføres500 000
71Tilskudd til kystkultur, kan overføres8 250 000
1001Deltakelse i internasjonale organisasjoner
70Tilskudd, kan overføres9 260 000
1030Fiskeridirektoratet
 1Driftsutgifter331 900 000
21Spesielle driftsutgifter4 650 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres1 600 000
1050Diverse fiskeriformål
71Sosiale tiltak, kan overføres2 000 000
72Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere13 000 000
74Erstatninger, kan overføres2 140 000
75Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres54 000 000
79Informasjon ressursforvaltning, kan overføres1 400 000
2415Innovasjon Norge, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak
75Marint verdiskapingsprogram, kan overføres75 000 000
Totale utgifter617 396 000
Inntekter
4000Fiskeri- og kystdepartementet
 1Refusjoner10 000
 4Refusjoner eksterne prosjekter6 442 000
4030Fiskeridirektoratet
 1Oppdragsinntekter10 000
 2Salg av registre, diverse tjenester98 000
 4Fangstinntekter Overvåkingsprogrammet10 000
 5Gebyr kjøperregistrering526 000
 6Forvaltningssanksjoner havbruk810 000
 8Gebyr havbruk12 322 000
 9Innmeldingsgebyr Merkeregisteret2 374 000
12Gebyr fiskeflåten3 447 000
13Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner360 000 000
14Refusjoner10 000
20Forvaltningssanksjoner fiskeflåten10 000
22Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning4 650 000
Totale inntekter390 719 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2010 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekt under
kap. 1000 post 21kap. 4000 post 4
kap. 1030 post 21kap. 4030 post 22

Rammeområde 11

(Landbruk)

På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:

Utgifter
1100Landbruks- og matdepartementet
 1Driftsutgifter128 320 000
45Store utstyrskjøp og vedlikehold - ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 502 835 000
50Store utstyrskjøp og vedlikehold - forvaltningsorganer med særskilte fullmakter255 000
1112Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
50Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet85 651 000
51Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk65 440 000
52Støtte til fagsentrene, Bioforsk19 017 000
1115Mattilsynet
 1Driftsutgifter1 156 717 000
22Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser7 224 000
23Særskilte prosjekt, kan overføres9 001 000
71Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning1 131 000
1138Støtte til organisasjoner m.m.
70Støtte til organisasjoner, kan overføres20 447 000
71Internasjonalt skogpolitisk samarbeid - organisasjoner og prosesser, kan overføres7 873 000
1139Genressurser, miljø- og ressursregistreringer
70Tilskudd til miljø- og ressurstiltak, kan overføres15 655 000
71Tilskudd til genressursforvaltning, kan overføres19 929 000
1141Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og næringstiltak i landbruket
50Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse23 142 000
52Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressurser, skog og landskap94 970 000
1143Statens landbruksforvaltning
 1Driftsutgifter171 122 000
60Tilskudd til veterinærdekning118 879 000
70Tilskudd til beredskap i kornsektoren, kan overføres361 000
72Erstatninger, overslagsbevilgning302 000
73Tilskudd til erstatninger m.m. ved tiltak mot dyre- og plantesykdommer, overslagsbevilgning45 610 000
74Tilskudd til prosjekt innen planteforedling og oppformering, kan overføres15 096 000
75Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt1 000 000
1144Regionale og lokale tiltak i landbruket
77Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overføres4 292 000
1147Reindriftsforvaltningen
 1Driftsutgifter39 519 000
45Store utstyrskjøp og vedlikehold, kan overføres6 958 000
70Tilskudd til fjellstuer702 000
71Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres10 304 000
82Radioaktivitetstiltak, kan overføres2 500 000
1148Naturskade - erstatninger og sikring
71Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning87 000 000
1149Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket
51Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket3 271 000
71Tilskudd til verdiskapings- og klimatiltak i skogbruket m.m., kan overføres66 485 000
1150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
50Fondsavsetninger1 012 753 000
70Markedsregulering, kan overføres269 600 000
73Pristilskudd, overslagsbevilgning2 195 600 000
74Direkte tilskudd, kan overføres7 537 619 000
77Utviklingstiltak, kan overføres207 930 000
78Velferdsordninger, kan overføres1 704 704 000
1151Til gjennomføring av reindriftsavtalen
51Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet29 900 000
72Tilskudd til organisasjonsarbeid6 200 000
75Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres63 100 000
79Velferdsordninger1 800 000
1161Statskog SF – forvaltningsdrift
70Tilskudd til forvaltningsdrift15 173 000
75Oppsyn i statsallmenninger8 796 000
Totale utgifter15 284 183 000
Inntekter
4100Landbruks- og matdepartementet
 1Refusjoner m.m.517 000
4112Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
30Husleie, Bioforsk17 870 000
4115Mattilsynet
 1Gebyr m.m.137 642 000
 2Driftsinntekter og refusjoner mv.4 921 000
4138Støtte til organisasjoner m.m.
 1Refusjoner m.m.2 478 000
4143Statens landbruksforvaltning
 1Driftsinntekter m.m.34 551 000
4147Reindriftsforvaltningen
 1Refusjoner m.m.35 000
4150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
85Markedsordningen for korn53 150 000
5576Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet
70Avgifter i matforvaltningen606 143 000
71Totalisatoravgift125 000 000
Totale inntekter982 307 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2010 kan:

1.

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 1100 post 1kap. 4100 post 1
kap. 1115 post 1kap. 4115 post 2
kap. 1143 post 1kap. 4143 post 1
kap. 1147 post 1kap. 4147 post 1
 • 2. overskride bevilgningen under kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet, post 45 Store utstyrskjøp og vedlikehold, med et beløp som tilsvarer merinntektene fra salg av eiendom. Ubrukte merinntekter fra salg av eiendom kan regnes med ved utregning av overførbart beløp under bevilgningen.

III

Forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2010 kan overskride bevilgningen under kap. 1147 Reindriftsforvaltningen, post 1 Driftsutgifter, med inntil 0,5 mill. kroner i sammenheng med forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein.

IV

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2010 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1148Naturskade – erstatninger og sikring
71Naturskade, erstatninger34,7 mill. kroner

V

Salg av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2010 kan selge innkjøpt og opprinnelig statseiendom for inntil 8 mill. kroner.

VI

Avgifter i matforvaltningen (kap. 5576 post 70)

§ 1 Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2010 kan:

 • a) oppkreve matproduksjonsavgifter begrenset oppad til følgende satser:

 • 1. Avgift på norsk produsert kjøtt med en sats på kr 0,49 per kg.

 • 2. Avgift på norsk produsert melk med en sats på kr 0,0634 per liter.

 • 3. Avgift på andre norsk produserte animalia med en sats på 1,92 pst.

 • 4. Avgift på norsk produserte vegetabilier med en sats på 0,80 pst.

 • 5. Avgift på fisk landet fra EØS-fartøy med en sats på kr 14,60 per mottatt tonn råstoff.

 • 6. Avgift på fisk landet fra tredjelandsfartøy med en sats på kr 14,60 per mottatt tonn.

 • 7. Avgift på fisk tatt om bord på norsk fabrikkfartøy eller omlastet til utenlandsk fartøy med en sats på kr 14,60 per mottatt tonn.

 • 8. Avgift på produksjon av oppdrettsfisk med en sats på kr 14,60 per mottatt tonn fisk til slakting.

 • 9. Avgift på importert fisk og fiskevarer med en sats på kr 14,60 per tonn.

 • 10. Avgift på importerte råvarer, unntatt fisk og fiskevarer, med en sats på 1,14 pst.

 • 11. Avgift på importerte ferdigvarer og halvfabrikata, unntatt fisk og fiskevarer, med en sats på 0,71 pst.

 • b) oppkreve avgifter for tilsyn og kontroll med drikkevann (vannverk), kosmetikk, fôr til dyr utenom matproduksjon og planter som ikke er mat.

§ 2 Avgiftene skal dekke kostnader ved tilsyn og kontroll. Avgiftene oppkreves i henhold til lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 21, lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 30a, lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl § 6a, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 37 a og lov 21. desember 2005 nr. 26 om kosmetikk og kroppspleieprodukter (kosmetikklova) § 18.

Relaterte dokumenter
Relaterte forslag