Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt vedtak til lov  om endringer i lov om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover I I lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse gjøres følgende endringer

Forslaget ble ikke vedtatt 11. desember 2009 15:09

Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt vedtak til

lov 

om endringer i lov om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover

I

I lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse gjøres følgende endringer:

§ 2 andre ledd første punktum skal lyde:

Kassens styre består av administrerende direktør og to andre medlemmer som med personlige varamenn oppnevnes av Kongen.

§ 2 tredje ledd skal lyde:

Pensjonskassen gir årlig en beretning om virksomheten i siste regnskapsår. Pensjonskassen skal til departementet gi særskilte beretninger om de forsikringstekniske oppgjør.

§ 20 første ledd bokstav g skal lyde:

  • g. har vært medlem av annen pensjonsordning som Pensjonskassen har avtale med om overføring av pensjonsrettigheter, eller i utenlandsk pensjonsordning hvor tiden etter internasjonal overenskomst skal regnes med,

§ 20 første ledd ny bokstav h skal lyde:

  • h. er ilagt karantene før overgang til ny stilling.

§ 27 tredje ledd første punktum skal lyde:

Rett til uførepensjon inntrer ikke når medlemmet selv forsettlig er skyld i at han er blitt udyktig til å utføre sin tjeneste, eller når udyktigheten inntrer innen to år etter tilsettingen og skyldes en sykdom eller svakelighet som medlemmet led av eller hadde symptomer på da han ble tilsatt, og som det må antas at han da kjente til.

§ 32 tredje ledd første punktum skal lyde:

Rett til enke- eller enkemannspensjon inntrer ikke når medlemmet dør innen ett år etter at det fikk tilsetting med rett til medlemskap i Pensjonskassen eller etter at ekteskapet ble inngått, og dødsfallet skyldes sykdom som medlemmet led av eller hadde symptomer på ved tilsettingen eller vigselen, og som en av ektefellene må antas å ha kjent til.

§ 34 første ledd andre punktum skal lyde:

Det samme gjelder når gjenlevende ektefelle er født før 1. januar 1955, og den avdøde ble medlem av Pensjonskassen første gang før 1. oktober 1976, og ekteskapet ble inngått før 1. januar 2010.

§ 34 tredje ledd andre punktum og nytt tredje punktum skal lyde:

Dette gjelder likevel ikke for pensjon til enke etter mannlig medlem omfattet av første ledd andre punktum. Det gjelder heller ikke for annen gjenlevende ektefelle etter første ledd andre punktum for tjenestetid opptjent etter 31. desember 1993.

Nåværende tredje punktum blir nytt fjerde punktum.

II

I lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. gjøres følgende endringer:

§ 10 tredje ledd skal lyde:

Rett til uførepensjon inntrer ikke når medlemmet selv forsettlig er skyld i at han blir udyktig til å utføre sin tjeneste, eller når udyktigheten inntrer innen to år etter tilsettingen og skyldes en sykdom eller svakelighet som han led av eller hadde symptomer på da han ble tilsatt og som det antas at han da kjente til.

§ 15 tredje ledd første punktum skal lyde:

Rett til enke- eller enkemannspensjon inntrer ikke når medlemmet dør innen ett år etter at det fikk tilsetting med rett til medlemskap i pensjonsordningen eller etter at ekteskapet ble inngått, og dødsfallet skyldes sykdom som medlemmet led av eller hadde symptomer på ved tilsettingen eller vigselen, og som en av ektefellene må antas å ha kjent til.

§ 17 første ledd andre punktum skal lyde:

Det samme gjelder når gjenlevende ektefelle er født før 1. januar 1955, og den avdøde ble medlem av pensjonsordningen første gang før 1. oktober 1976, og ekteskapet ble inngått før 1. januar 2010.

§ 17 tredje ledd andre punktum og nytt tredje punktum skal lyde:

Dette gjelder likevel ikke for pensjon til enke etter mannlig medlem omfattet av første ledd andre punktum. Det gjelder heller ikke for annen gjenlevende ektefelle etter første ledd andre punktum for tjenestetid opptjent etter 31. desember 1993.

Nåværende tredje punktum blir nytt fjerde punktum.

III

I lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere gjøres følgende endringer:

§ 19 b første ledd andre punktum skal lyde:

Det samme gjelder når gjenlevende ektefelle er født før 1. januar 1955, og den avdøde ble medlem av pensjonsordningen første gang før 1. oktober 1976, og ekteskapet ble inngått før 1. januar 2010.

§ 20 første ledd første og andre punktum og nytt tredje punktum skal lyde:

Enke- og enkemannspensjon fastsatt etter reglene i § 19 b skal reduseres i henhold til reglene i bokstav a og b nedenfor. Dette gjelder likevel ikke for pensjon til enke etter mannlig medlem omfattet av § 19 b første ledd andre punktum. Det gjelder heller ikke for annen gjenlevende ektefelle etter § 19 b første ledd andre punktum for tjenestetid opptjent etter 31. desember 1993.

IV

I lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser gjøres følgende endring:

§ 23 nr. 2 fjerde ledd første punktum skal lyde:

Ved samordning av enke- eller enkemannspensjon fra tjenestepensjonsordning hvor det ikke skal foretas reduksjon på grunn av gjenlevendes egen ervervsinntekt, skal den tilleggspensjon fra folketrygden som enken eller enkemannen har opptjent i sin helhet betraktes som en fridel og holdes utenfor samordningen.

V

I lov 14. desember 1951 nr. 11 om pensjonsordning for statsråder gjøres følgende endringer:

§ 2 andre ledd nytt annet punktum skal lyde:

Videre regnes tiden vedkommende er ilagt karantene før overgang til ny stilling som pensjonsgivende.

§ 4 første ledd nytt tredje og fjerde punktum skal lyde:

Netto enke- og enkemannspensjon beregnes som 9 prosent av pensjonsgrunnlaget og aktuell prosentsats sett i forhold til full prosentsats. Netto barnepensjon beregnes som 15 prosent av pensjonsgrunnlaget og aktuell prosentsats sett i forhold til full prosentsats.

VI

I lov 15. januar 1999 nr. 1 om pensjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten gjøres følgende endring:

§ 3 fjerde ledd skal lyde:

Pensjonens størrelse settes til 30 prosent av grunnbeløpet i folketrygden multiplisert med tallet fem. Full pensjon ytes ledsager som har fulgt med tjenestemann til utlandet som nevnt i første ledd, i til sammen minst 20 år. Dersom opptjeningstiden er kortere enn 20 år, blir pensjonen å avkorte forholdsmessig.

VII

Lov 21. juni 1895 nr. 2 om den norske Enkekasse oppheves.

VIII

I lov 3. mai 1957 om pensjonering av fastlønt befal som etter søknad gis avskjed med redusert lønn og tjenesteplikt gjøres følgende endring:

§ 3 skal lyde:

For øvrig gjelder reglene i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse for befalingsmenn som går inn under denne lov.

IX

Ikrafttredelse

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

X

Overgangsregler

  • 1. Enker som mottar enkepensjon etter lov om Statens Pensjonskasse § 34 før lovens ikrafttredelse, uten reduksjon etter §§ 35 og 36, har fortsatt rett til slik ytelse også etter lovens ikrafttredelse. Andre gjenlevende ektefeller enn enker som nevnt i første punktum, hvor avdøde hadde medlemskap før 1. oktober 1976, og dødsfallet skjedde mellom 1. januar 1994 og lovens ikrafttredelse, har rett til pensjon etter lov om Statens Pensjonskasse § 34, uten reduksjon etter §§ 35 og 36 for tjenestetid opptjent etter 31. desember 1993.

  • 2. Enker som mottar enkepensjon etter lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 17 før lovens ikrafttredelse, uten reduksjon etter §§ 18 og 19, har fortsatt rett til slik ytelse også etter lovens ikrafttredelse. Andre gjenlevende ektefeller enn enker som nevnt i første punktum, hvor avdøde hadde medlemskap før 1. oktober 1976, og dødsfallet skjedde mellom 1. januar 1994 og lovens ikrafttredelse, har rett til pensjon etter lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 17, uten reduksjon etter §§ 18 og 19 for tjenestetid opptjent etter 31. desember 1993.

  • 3. Enker som mottar enkepensjon etter lov om pensjonsordning for sykepleiere § 19 b før lovens ikrafttredelse, uten reduksjon etter § 20, har fortsatt rett til slik ytelse også etter lovens ikrafttredelse. Andre gjenlevende ektefeller enn enker som nevnt i første punktum, hvor avdøde hadde medlemskap før 1. oktober 1976, og dødsfallet skjedde mellom 1. januar 1994 og lovens ikrafttredelse, har rett til pensjon etter lov om pensjonsordning for sykepleiere § 19 b, uten reduksjon etter § 20 for tjenestetid opptjent etter 31. desember 1993.

  • 4. Endringen i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 23 nr. 2 fjerde ledd første punktum gjelder for dødsfall etter 1. januar 1994 fra tidspunktet pensjonen startet.

  • 5. Endringen i lov 15. januar 1999 nr. 1 om pensjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten gjelder også dem som er pensjonister, men bare for fremtidig utbetaling.

Relaterte dokumenter