Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vi går så til rammeområde 6 romertall I til og med romertall XI samt de endringer som ligger i forslag nr. 34, fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

Forslaget ble vedtatt 11. desember 2009 15:06

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Vi går så til rammeområde 6 romertall I til og med romertall XI samt de endringer som ligger i forslag nr. 34, fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Forslaget innholder en omdisponering under kap. 581 og lyder:

«Kap. 581Bolig- og bomiljøtiltak
61Husleietilskudd21 500 000 kroner
75Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger, kan overføres896 100 000 kroner»
Komiteen hadde innstilt:

Rammeområde 6

(Innvandring, regional utvikling og bolig)

I

På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:

Utgifter
490Utlendingsdirektoratet
 1Driftsutgifter725 815 000
21Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, kan nyttes under post 602 756 867 000
22Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse89 813 000
23Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling og migrasjon, kan overføres6 784 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, Effekt-programmet, kan overføres100 000 000
60Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger235 220 000
70Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak591 100 000
72Retur og tilbakevending for flyktninger, kan overføres50 104 000
73Gjenbosetting av flyktninger, støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 606 140 000
75Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres12 800 000
491Utlendingsnemnda
 1Driftsutgifter229 592 000
21Spesielle driftsutgifter16 512 000
500Kommunal- og regionaldepartementet
 1Driftsutgifter142 800 000
21Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag, kan overføres9 000 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres1 000 000
50Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd11 500 000
502Valgutgifter
 1Driftsutgifter12 400 000
551Regional utvikling og nyskaping
60Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling1 488 800 000
61Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres674 400 000
71Nordområdetiltak, kan overføres50 000 000
552Nasjonalt samarbeid for regional utvikling
21Kunnskapsutvikling, informasjon, mv., kan overføres11 400 000
72Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres428 500 000
554Kompetansesenter for distriktsutvikling
 1Driftsutgifter26 000 000
580Bostøtte
70Bostøtte, overslagsbevilgning3 592 200 000
581Bolig- og bomiljøtiltak
21Kunnskapsutvikling og -formidling5 100 000
61Husleietilskudd20 000 000
74Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling, kan overføres43 000 000
75Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger, kan overføres897 600 000
77Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet, kan overføres9 900 000
78Boligsosialt kompetansetilskudd, kan overføres79 300 000
582Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg
60Rentekompensasjon - skole- og svømmeanlegg, kan overføres485 300 000
61Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres69 100 000
585Husleietvistutvalget
 1Driftsutgifter15 100 000
586Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
63Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag1 211 100 000
64Investeringstilskudd, kan overføres901 250 000
587Statens bygningstekniske etat
 1Driftsutgifter54 100 000
22Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling17 000 000
820Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 1Driftsutgifter170 649 000
821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
21Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, integrering og mangfold, kan overføres33 067 000
50Norges Forskningsråd6 000 000
60Integreringstilskudd, kan overføres4 226 450 000
62Kommunale innvandrertiltak86 193 000
70Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging3 560 000
71Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet47 488 000
72Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m.2 152 000
73Tilskudd1 480 000
822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
21Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overføres16 180 000
22Norskprøver for voksne innvandrere14 450 000
60Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere1 679 686 000
823Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
 1Driftsutgifter6 060 000
1533Sametinget
50Sametinget215 136 000
54Avkastning av Samefolkets fond4 650 000
1534Tilskudd til samiske formål
72Samisk språk, informasjon mv.10 845 000
74Dokumentasjon, formidling mv.1 400 000
1535Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter
 1Driftsutgifter3 049 000
1536Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift
 1Driftsutgifter3 435 000
1540Nasjonale minoriteter
60Tiltak for rom, kan overføres5 470 000
70Tilskudd til nasjonale minoriteter5 665 000
71Avkastning av Romanifolkets/taternes kulturfond3 700 000
2412Husbanken
 1Driftsutgifter308 550 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres15 400 000
71Tap på utlånsvirksomhet25 000 000
72Rentestøtte18 000 000
2426SIVA SF
70Tilskudd, kan overføres37 700 000
Totale utgifter22 028 012 000
Inntekter
3490Utlendingsdirektoratet
 1Retur og tilbakevending av flyktninger, ODA-godkjente utgifter50 104 000
 2Gebyr for nødvisum134 000
 3Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter12 500 000
 4Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter1 942 374 000
 6Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak, ODA-godkjente utgifter6 140 000
3585Husleietvistutvalget
 1Gebyrer630 000
3587Statens bygningstekniske etat
 4Gebyrer, sentral godkjenning foretak28 700 000
3821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
 1Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter74 000 000
3822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
 1Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter175 731 000
4533Sametinget
51Avkastning av Samefolkets fond4 650 000
4540Nasjonale minoriteter
71Avkastning av Romanifolkets fond3 700 000
5312Husbanken
 1Gebyrer m.m.19 400 000
5316Kommunalbanken AS
70Garantiprovisjon500 000
5326SIVA SF
70Låne- og garantiprovisjoner5 800 000
5613Renter fra SIVA SF
80Renter30 300 000
5615Husbanken
80Renter3 856 700 000
Totale inntekter6 211 363 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2010 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 490 post 1kap. 3490 post 5
kap. 491 post 1kap. 3491 post 1

III

Fullmakt om midlertidig innkvartering av asylsøkere og flyktninger

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2010 kan inngå avtaler om midlertidig innkvartering av asylsøkere og flyktninger med varighet utover 2010. Dersom behovet for mottaksplasser for asylsøkere og flyktninger blir større enn antatt i statsbudsjettet for 2010, samtykker Stortinget i at Justis- og politidepartementet kan øke antall plasser i statlige mottak innenfor gjeldende rammer for etablering og drift av det statlige mottaksapparatet, selv om det medfører et bevilgningsmessig merbehov over kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, post 60 Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger eller post 70 Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak.

IV

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2010 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 500 post 1kap. 3500 post 1
kap. 554 post 1kap. 3554 post 1
kap. 585 post 1kap. 3585 post 1
kap. 587 post 1kap. 3587 post 4
kap. 2412 post 1kap. 5312 post 1

V

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2010 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

551Regional utvikling og nyskaping
61Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift100,0 mill. kroner
581Bolig- og bomiljøtiltak
75Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger333,9 mill. kroner
77Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet23,1 mill. kroner
78Boligsosialt kompetansetilskudd72,0 mill. kroner
586Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
64Investeringstilskudd1 715,3 mill. kroner

VI

Investeringsramme skole- og svømmeanlegg

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2010 kan gi nye tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 2 mrd. kroner over kap. 582, post 60 Rentekompensasjon – skole- og svømmeanlegg.

VII

Garantiprovisjon fra Kommunalbanken AS

Stortinget samtykker i at Kommunalbanken AS i 2010 betaler en provisjon på statsgarantien på 0,1 pst. av bankens lån opptatt før 1. november 1999.

VIII

Regulering av inngående balanse i Husbanken

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet som en overgangsordning ved omlegging til føring av opptjente renter basert på kalenderåret for statlige utlån, kan regulere inngående balanse i kapitalregnskapet for utlån gjennom Husbanken pr. 1. januar 2010 mot konto for forskyvning i balansen, tilsvarende totale utlån til kundene basert på endrede føringsprinsipper.

IX

Avvikling av Husbankens grunnfond og risikofond

Stortinget samtykker i at Husbankens grunnfond og risikofond, slik de fremkommer i kapitalregnskapet pr. 31. desember 2009, kan avvikles og reguleres mot konto for forskyvning i balansen pr. 1. januar 2010.

X

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2010 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 820 post 1kap. 3820 post 1
kap. 823 post 1kap. 3823 post 1

XI

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2010 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 1535 post 1kap. 4535 post 2
kap. 1536 post 1kap. 4536 post 2

Relaterte dokumenter
Relaterte forslag