Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Rammeområde 1 (Statsforvaltning) I På statsbudsjettet for 2010 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 11. desember 2009 15:05

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Rammeområde 1

(Statsforvaltning)

I

På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:

Utgifter
20Statsministerens kontor
 1Driftsutgifter85 300 000
21Statsrådet
 1Driftsutgifter154 700 000
24Regjeringsadvokaten
 1Driftsutgifter47 900 000
21Spesielle driftsutgifter14 000 000
611Pensjoner av statskassen
 1Driftsutgifter, overslagsbevilgning21 600 000
612Tilskudd til Statens Pensjonskasse
 1Driftsutgifter, overslagsbevilgning8 048 000 000
70For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning90 000 000
613Arbeidsgiveravgift til folketrygden
 1Driftsutgifter, overslagsbevilgning754 000 000
70For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning8 000 000
614Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse
 1Driftsutgifter31 000 000
70Tap/avskrivninger2 000 000
615Yrkesskadeforsikring
 1Driftsutgifter, overslagsbevilgning92 000 000
616Gruppelivsforsikring
 1Driftsutgifter, overslagsbevilgning131 000 000
1500Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 1Driftsutgifter171 569 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres64 605 000
22Forskning, kan overføres17 795 000
1503Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte
70Tilskudd126 707 000
1510Fylkesmannsembetene
 1Driftsutgifter1 208 018 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres154 800 000
1520Departementenes Servicesenter
 1Driftsutgifter350 397 000
22Fellesutgifter regjeringskvartalet81 818 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres43 871 000
1530Tilskudd til de politiske partier
 1Driftsutgifter1 350 000
70Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner227 209 000
71Tilskudd til de politiske partiers kommunale organisasjoner29 582 000
73Tilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner64 612 000
75Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner18 367 000
76Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner6 862 000
1570Datatilsynet
 1Driftsutgifter30 989 000
1571Personvernnemnda
 1Driftsutgifter1 683 000
1580Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
30Prosjektering av bygg, kan overføres84 000 000
33Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres773 000 000
36Kunstnerisk utsmykking, kan overføres13 000 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres4 000 000
1581Eiendommer til kongelige formål
 1Driftsutgifter22 429 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres20 908 000
1582Utvikling av Fornebuområdet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres500 000
30Investeringer, Fornebu, kan overføres10 500 000
2445Statsbygg
24Driftsresultat:
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning-3 393 100 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning1 279 847 000
3 Avskrivninger618 000 000
4 Renter av statens kapital53 500 000
5 Til investeringsformål916 545 000
6 Til reguleringsfondet-23 248 000-548 456 000
30Prosjektering av bygg, kan overføres96 000 000
32Igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres41 000 000
33Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres908 800 000
34Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres787 523 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres100 000 000
49Kjøp av eiendommer, kan overføres100 000 000
2470Statens Pensjonskasse
24Driftsresultat:
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning-447 090 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning371 326 000
3 Avskrivninger69 674 000
4 Renter av statens kapital14 649 000
5 Til investeringsformål18 069 00026 628 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres285 943 000
Totale utgifter14 805 509 000
Inntekter
3024Regjeringsadvokaten
 1Erstatning for utgifter i rettssaker7 400 000
 3Oppdrag500 000
3614Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse
 1Gebyrinntekter, lån18 000 000
3615Yrkesskadeforsikring
 1Premieinntekter136 000 000
3616Gruppelivsforsikring
 1Premieinntekter98 000 000
4510Fylkesmannsembetene
 1Inntekter ved oppdrag154 760 000
4520Departementenes Servicesenter
 2Ymse inntekter19 974 000
 3Brukerbetaling for tilleggsytelser fra departementene65 860 000
 7Parkeringsinntekter1 813 000
4581Eiendommer til kongelige formål
 1Ymse inntekter135 000
5445Statsbygg
39Avsetning til investeringsformål916 545 000
5446Salg av eiendom, Fornebu
40Salgsinntekter, Fornebu23 600 000
5470Statens Pensjonskasse
30Avsetning til investeringsformål18 069 000
5607Renter av boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse
80Renter734 000 000
Totale inntekter2 194 656 000

II

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet i 2010 kan overskride bevilgningen under kap. 2470 Statens Pensjonskasse, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, med inntil 10 mill. kroner mot dekning i reguleringsfondet.

III

Fullmakt til å gjennomføre investeringsprosjektet PERFORM

Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet i 2010 kan gjennomføre PERFORM-prosjektet i Statens Pensjonskasse, herunder forplikte staten innenfor en samlet kostnadsramme på 888 mill. kroner.

IV

Fullmakt til regulering av inngående balanse i boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse

Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet som en overgangsordning ved omlegging til føring av opptjente renter basert på kalenderåret for statlige utlån, kan regulere inngående balanse i kapitalregnskapet for utlån gjennom boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse pr. 1. januar 2010 mot konto for forskyvning i balansen, tilsvarende totale utlån til kundene basert på endrede føringsprinsipper.

V

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2010 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 1510 post 21kap. 4510 post 1
kap. 1520 post 1kap. 4520 postene 2 og 3

VI

Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2010 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1510 Fylkesmannsembetene, post 21 Spesielle driftsutgifter, refusjoner av utgifter til fellestjenester der Fylkesmannen samordner utgiftene.

VII

Fullmakter til overskridelse

Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2010 kan:

 • 3. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30–49, med inntil 175 mill. kroner mot dekning i reguleringsfondet.

 • 4. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30–49, med beløp som tilsvarer inntekter fra salg av eiendommer, samt medregne ubrukte inntekter fra salg av eiendom ved beregning av overført beløp.

VIII

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2010 kan omdisponere:

 • under kap. 1580 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen, mellom postene 30–45.

 • under kap. 1581 Eiendommer til kongelige formål, fra post 1 til post 45.

 • under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 30–49.

IX

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2010 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre de byggeprosjekter og andre investeringsprosjekter som er omtalt under kap. 1580 Byggeprosjekter utenfor huseleieordningen, kap. 1581 Eiendommer til kongelige formål, kap. 1582 Utvikling av Fornebuområdet og kap. 2445 Statsbygg i Prop. 1 S (2009–2010), innenfor de kostnadsrammer som der er angitt.

X

Fullmakter i forbindelse med kurantprosjektordningen 

Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2010 kan:

 • under kap. 2445 Statsbygg, post 32 Igangsetting av kurantprosjekter, sette i gang byggeprosjekter uten at disse er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget, når leietaker har nødvendige husleiemidler innenfor gjeldende budsjettrammer.

 • under kap. 2445 Statsbygg, post 32 Igangsetting av kurantprosjekter og post 34 Videreføring av kurantprosjekter, pådra staten forpliktelser utover budsjettåret innenfor en samlet ramme på 1 500 mill. kroner for gamle og nye forpliktelser i forbindelse med gjennomføringen av byggeprosjektene.

XI

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2010 kan:

 • godskrive det enkelte bygge- og eiendomsprosjekt med innbetalt dagmulkt, konvensjonalbot og erstatning for misligholdt entreprise, ved at innbetalingen blir postert i statsregnskapet på vedkommende investeringspost som en utgiftsreduksjon.

 • godkjenne salg, makeskifte eller bortfeste av eiendom forvaltet av Statsbygg eller av statlige virksomheter som ikke har egen salgsfullmakt, for inntil 500 mill. kroner totalt i budsjettåret.

 • godkjenne kjøp av eiendom finansiert ved salgsinntekter, innsparte midler eller midler fra reguleringsfondet for inntil 150 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle, og for inntil 300 mill. kroner totalt, utover bevilgningen på kap. 2445 Statsbygg, post 49 Kjøp av eiendom.

 • overdra statlige spesialskoleeiendommer til underpris eller vederlagsfritt til kommuner og fylkeskommuner, dersom ansvaret for skoledriften overtas av kommunen eller fylkeskommunen.

 • foreta bortfeste, salg og makeskifte av eiendommer som er nødvendig ved disponering av statens eiendommer på Fornebu for inntil 100 mill. kroner.

 • korrigere Statsbyggs balanse i de tilfeller prosjekterings- og investeringsmidler ført på kap. 2445 Statsbygg overføres til andre budsjettkapitler eller prosjektene ikke realiseres.

 • avhende statlig fast eiendom til barnehageformål direkte til kommuner til markedstakst.

 • 5. Kongen i 2010 kan avhende statlig eiendom til lavere pris enn markedspris der særlige hensyn tilsier det.

XII

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Statsministerens kontor i 2010 kan overskride bevilgningen på kap. 21 Statsrådet, post 1 Driftsutgifter, for å iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for Regjeringen.

Relaterte dokumenter
Relaterte forslag