Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I I statsbudsjettet for 2009 gjøres følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 8. desember 2009 20:20

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

I

I statsbudsjettet for 2009 gjøres følgende endringer:

Utgifter
700Helse- og omsorgsdepartementet
 1Driftsutgifter, forhøyes med1 500 000
fra kr 154 625 000 til kr 156 125 000
95Kapitalinnskudd, forhøyes med52 000
fra kr 100 000 til kr 152 000
703Internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med2 400 000
fra kr 41 105 000 til kr 38 705 000
715Statens strålevern
 1Driftsutgifter, forhøyes med2 000 000
fra kr 68 755 000 til kr 70 755 000
718Alkohol og narkotika
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med1 100 000
fra kr 63 699 000 til kr 62 599 000
719Folkehelse
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79,nedsettes med600 000
fra kr 63 699 000 til kr 63 099 000
70Hivforebygging, smittevern mv., kan overføres,nedsettes med300 000
fra kr 30 551 000 til kr 30 251 000
720Helsedirektoratet
 1Driftsutgifter, forhøyes med18 450 000
fra kr 723 722 000 til kr 742 172 000
722Norsk pasientskadeerstatning
 1Driftsutgifter, forhøyes med4 500 000
fra kr 95 535 000 til kr 100 035 000
724Helsepersonell og tilskudd til personelltiltak
 1Driftsutgifter, nedsettes med1 400 000
fra kr 30 505 000 til kr 29 105 000
21Forsøk og utvikling i primærhelsetjenesten, kan nyttes under post 70,nedsettes med200 000
fra kr 17 072 000 til kr 16 872 000
61Tilskudd til turnustjenesten, nedsettes med6 000 000
fra kr 140 354 000 til kr 134 354 000
71Tilskudd til Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap mv., nedsettes med500 000
fra kr 15 451 000 til kr 14 951 000
726Habilitering, rehabilitering og tiltak for rusmiddelavhengige
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70,nedsettes med3 000 000
fra kr 20 239 000 til kr 17 239 000
71Kjøp av opptrening og helsetjenester, kan overføres,nedsettes med23 600 000
fra kr 39 884 000 til kr 16 284 000
727Tannhelsetjenesten
21Forsøk og utvikling i tannhelsetjenesten, kan nyttes under post 70,nedsettes med800 000
fra kr 9 500 000 til kr 8 700 000
728Forsøk og utvikling mv.
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med600 000
fra kr 61 508 000 til kr 62 108 000
729Annen helsetjeneste
 1Driftsutgifter, nedsettes med800 000
fra kr 42 436 000 til kr 41 636 000
732Regionale helseforetak
21Forsøk og utvikling i sykehussektoren, kan overføres,nedsettes med1 200 000
fra kr 10 595 000 til kr 9 395 000
70Tilskudd til helseforetakene, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75,nedsettes med1 900 000
fra kr 854 218 000 til kr 852 318 000
76Innsatsstyrt finansiering av sykehus, overslagsbevilgning,nedsettes med364 700 000
fra kr 18 721 282 000 til kr 18 356 582 000
77Refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus mv., overslagsbevilgning,forhøyes med138 000 000
fra kr 2 042 346 000 til kr 2 180 346 000
83Opptrekksrenter for lån fom. 2008, overslagsbevilgning,nedsettes med57 000 000
fra kr 120 000 000 til kr 63 000 000
91Opptrekksrenter for lån tom. 2007, overslagsbevilgning,nedsettes med42 000 000
fra kr 90 000 000 til kr 48 000 000
742Kontrollkommisjonene og andre utgifter under psykisk helsevern
70Tilskudd, forhøyes med5 300 000
fra kr 12 055 000 til kr 17 355 000
751Apotekvesenet og legemiddelfaglige tiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres,nedsettes med400 000
fra kr 11 788 000 til kr 11 388 000
760Utredningsvirksomhet mv.
70Tilskudd, kan nyttes under post 21,nedsettes med700 000
fra kr 4 070 000 til kr 3 370 000
761Tilskudd forvaltet av Helsedirektoratet
71Tilskudd til frivillig arbeid, forhøyes med2 500 000
fra kr 18 708 000 til kr 21 208 000
2711Spesialisthelsetjenester mv.
70Refusjon spesialisthjelp, forhøyes med35 900 000
fra kr 1 264 100 000 til kr 1 300 000 000
71Refusjon psykologhjelp, nedsettes med2 000 000
fra kr 182 000 000 til kr 180 000 000
72Refusjon tannlegehjelp, nedsettes med30 000 000
fra kr 1 320 000 000 til kr 1 290 000 000
76Private laboratorier og røntgeninstitutt, forhøyes med6 000 000
fra kr 369 000 000 til kr 375 000 000
2751Legemidler mv.
70Legemidler, nedsettes med315 600 000
fra kr 7 655 600 000 til kr 7 340 000 000
71Legeerklæringer, nedsettes med11 000 000
fra kr 11 000 000 til kr 0
72Sykepleieartikler, forhøyes med35 000 000
fra kr 1 285 000 000 til kr 1 320 000 000
2752Refusjon av egenbetaling
70Refusjon av egenbetaling, egenandelstak 1, nedsettes med72 500 000
fra kr 3 532 500 000 til kr 3 460 000 000
71Refusjon av egenbetaling, egenandelstak 2, nedsettes med22 000 000
fra kr 197 000 000 til kr 175 000 000
2755Helsetjeneste i kommunene mv.
62Tilskudd til fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71,forhøyes med10 000 000
fra kr 220 000 000 til kr 230 000 000
70Refusjon allmennlegehjelp, forhøyes med21 500 000
fra kr 3 083 500 000 til kr 3 105 000 000
71Refusjon fysioterapi, kan nyttes under post 62,nedsettes med68 000 000
fra kr 1 768 000 000 til kr 1 700 000 000
72Refusjon jordmorhjelp, forhøyes med4 000 000
fra kr 39 000 000 til kr 43 000 000
73Kiropraktorbehandling, forhøyes med22 000 000
fra kr 80 000 000 til kr 102 000 000
2790Andre helsetiltak
70Bidrag, lokalt, forhøyes med26 000 000
fra kr 254 000 000 til kr 280 000 000
Inntekter
3710Nasjonalt folkehelseinstitutt
(NY) 4Vaksinedonasjon, bevilges med65 000 000
3715Statens strålevern
 5Oppdragsinntekter, forhøyes med2 000 000
fra kr 41 617 000 til kr 43 617 000
3722Norsk pasientskadeerstatning
50Premie fra private, forhøyes med4 500 000
fra kr 3 500 000 til kr 8 000 000
3732Regionale helseforetak
80Renter på investeringslån, nedsettes med80 000 000
fra kr 540 000 000 til kr 460 000 000
90Avdrag på investeringslån tom. 2007, forhøyes med9 000 000
fra kr 615 000 000 til kr 624 000 000
5572Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet
70Legemiddelomsetningsavgift, forhøyes med30 000 000
fra kr 66 025 000 til kr 96 025 000

II

Stortinget samtykker i at stikkordet «kan overføres» tilføyes bevilgningen under kap. 710 Nasjonalt folkehelseinstitutt, post 21 Spesielle driftsutgifter, i statsbudsjettet for 2009.

III

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet kan slette heftelse på 1 650 000 kroner på Hopen videregående skole, Evangeliesenteret.

Presidenten: Det voteres først over kapittel 718 og post 70 under kapittel 719.

Relaterte dokumenter