Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I På statsbudsjettet for 2010 bevilges under.

Forslaget ble ikke vedtatt 8. desember 2009 20:14

Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

I

På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:

Utgifter
700Helse- og omsorgsdepartementet
 1Driftsutgifter152 666 000
702Beredskap
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 70 915 000
70Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 213 275 000
703Internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres45 885 000
70Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 6032 300 000
710Nasjonalt folkehelseinstitutt
 1Driftsutgifter468 154 000
21Spesielle driftsutgifter709 104 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres17 219 000
711Ernæring og mattrygghet
 1Driftsutgifter18 521 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 11 000 000
70Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 211 000 000
74Skolefrukt, kan overføres17 289 000
712Bioteknologinemnda
 1Driftsutgifter8 117 000
715Statens strålevern
 1Driftsutgifter70 710 000
21Spesielle driftsutgifter41 179 000
716Statens institutt for rusmiddelforskning
 1Driftsutgifter35 950 000
718Rusmiddelforebygging
21Spesielle driftsutgifter77 969 000
63Tilskudd, kan overføres27 299 000
70Frivillig arbeid, kan overføres95 821 000
719Annet folkehelsearbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79 50 301 000
60Kommunetilskudd, kan overføres11 855 000
70Smittevern mv., kan overføres31 529 000
73Fysisk aktivitet, kan overføres31 488 000
79Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 2115 460 000
720Helsedirektoratet
 1Driftsutgifter732 421 000
21Spesielle driftsutgifter44 653 000
22Elektroniske resepter, kan overføres56 770 000
721Statens helsetilsyn
 1Driftsutgifter84 771 000
722Norsk pasientskadeerstatning
 1Driftsutgifter107 256 000
70Advokatutgifter29 966 000
71Særskilte tilskudd2 064 000
723Pasientskadenemnda
 1Driftsutgifter34 688 000
724Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
 1Driftsutgifter24 513 000
725Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
 1Driftsutgifter112 932 000
726Statens helsepersonellnemnd
 1Driftsutgifter6 060 000
728Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
 1Driftsutgifter3 624 000
729Pasient- og brukerombud
 1Driftsutgifter54 062 000
732Regionale helseforetak
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres8 354 000
70Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75 341 691 000
72Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres40 409 437 000
73Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres14 057 339 000
74Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres10 718 406 000
75Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres9 511 682 000
76Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning19 148 942 000
77Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning2 313 459 000
78Forskning og nasjonale kompetansesentre, kan overføres858 114 000
79Raskere tilbake, kan overføres483 567 000
81Tilskudd til store byggeprosjekter, kan overføres287 312 000
82Investeringslån, kan overføres689 628 000
83Opptrekksrenter for lån fom. 2008, overslagsbevilgning6 000 000
733Habilitering og rehabilitering
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 7917 719 000
70Behandlingsreiser til utlandet103 444 000
72Kjøp av opptrening mv., kan overføres41 160 000
79Andre tilskudd, kan nyttes under post 2116 400 000
734Særskilte tilskudd til psykisk helse- og rustiltak
 1Driftsutgifter - Kontrollkommisjonene35 919 000
70Tvunget psykisk helseven for pasienter som ikke har bosted i riket 2 121 000
71Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede65 461 000
72Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus52 448 000
750Statens legemiddelverk
 1Driftsutgifter206 010 000
751Legemiddeltiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres12 165 000
70Tilskudd57 377 000
761Omsorgstjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79140 872 000
60Kompetansetiltak i kommunene, kan overføres218 555 000
61Vertskommuner971 213 000
66Brukerstyrt personlig assistanse82 320 000
67Utviklingstiltak36 882 000
71Frivillig arbeid mv.19 307 000
72Landsbystiftelsen63 608 000
73Særlige omsorgsbehov19 913 000
75Kompetansetiltak9 961 000
79Andre tilskudd, kan nyttes under post 2112 597 000
762Primærhelsetjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 7024 079 000
60Helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten6 500 000
61Fengselshelsetjeneste117 281 000
70Tilskudd, kan nyttes under post 2133 585 000
71Frivillig arbeid mv.6 024 000
73Forebygging av uønskede svangerskap og abort, kan overføres28 512 000
74Stiftelsen Amathea20 465 000
763Rustiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 7163 500 000
61Kommunalt rusarbeid, kan overføres323 088 000
71Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21160 421 000
72Kompetansesentra mv.95 887 000
764Psykisk helse
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres33 941 000
60Psykisk helsearbeid, kan overføres195 837 000
72Utviklingstiltak, kan overføres413 543 000
73Vold og traumatisk stress, kan overføres108 255 000
769Utredningsvirksomhet mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 7029 837 000
70Utredningsvirksomhet mv., kan nyttes under post 214 200 000
770Tannhelsetjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 709 804 000
70Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 2160 682 000
780Forskning
50Norges forskningsråd mv.250 294 000
781Forsøk og utvikling mv.
21Spesielle driftsutgifter59 315 000
79Andre tilskudd40 004 000
782Helseregistre
21Spesielle driftsutgifter16 000 000
70Tilskudd32 000 000
783Personell
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 792 023 000
61Turnustjeneste143 037 000
79Andre tilskudd, kan nyttes under post 2122 766 000
2711Spesialisthelsetjeneste mv.
70Spesialisthjelp1 288 000 000
71Psykologhjelp172 000 000
72Tannlegehjelp1 380 000 000
76Private laboratorier og røntgeninstitutt372 000 000
2751Legemidler mv.
70Legemidler7 883 500 000
71Legeerklæringer11 000 000
72Sykepleieartikler1 395 000 000
2752Refusjon av egenbetaling
70Egenandelstak 13 818 400 000
71Egenandelstak 2183 000 000
2755Helsetjeneste i kommunene mv.
62Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71230 000 000
70Allmennlegehjelp3 116 900 000
71Fysioterapi, kan nyttes under post 621 727 300 000
72Jordmorhjelp43 000 000
73Kiropraktorbehandling105 000 000
75Logopedisk og ortoptisk behandling81 000 000
2790Andre helsetiltak
70Bidrag, lokalt217 300 000
Totale utgifter128 682 449 000
Inntekter
3703Internasjonalt samarbeid
 3Refusjon fra Utenriksdepartementet18 855 000
3710Nasjonalt folkehelseinstitutt
 2Diverse inntekter162 277 000
 3Vaksinesalg105 300 000
3715Statens strålevern
 2Diverse inntekter39 276 000
 5Oppdragsinntekter7 101 000
3716Statens institutt for rusmiddelforskning
 2Diverse inntekter2 180 000
3718Rusmiddelforebygging
 4Gebyrinntekter1 504 000
3720Helsedirektoratet
 2Diverse inntekter2 407 000
3722Norsk pasientskadeerstatning
 2Diverse inntekter1 167 000
50Premie fra private9 500 000
3723Pasientskadenemnda
50Premie fra private500 000
3724Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
 4Gebyrinntekter18 497 000
3725Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
 2Diverse inntekter124 000
3732Regionale helseforetak
80Renter på investeringslån350 000 000
85Avdrag på investeringslån fom. 2008140 000 000
86Driftskreditter500 000 000
3750Statens legemiddelverk
 2Diverse inntekter1 977 000
 4Registreringsgebyr128 774 000
 6Refusjonsgebyr2 489 000
3751Legemiddeltiltak
 3Tilbakebetaling av lån176 000
Totale inntekter1 492 104 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2010 kan:

kap. 700 post 1kap. 3700 post 2
kap. 703 postene 21, 60 og 70kap. 3703 post 3
kap. 710 post 1kap. 3710 post 2
kap. 710 post 21kap. 3710 postene 2 og 3
kap. 715 postene 1 og 21kap. 3715 postene 2 og 5
kap. 716 post 1kap. 3716 post 2
kap. 720 postene 1 og 21kap. 3720 post 2
kap. 721 post 1kap. 3721 postene 2 og 4
kap. 722 post 1kap. 3722 postene 2 og 50
kap. 723 post 1kap. 3723 post 50
kap. 724 post 1kap. 3724 post 4
kap. 725 post 1kap. 3725 post 2
kap. 750 post 1kap. 3750 post 2

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2010 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
710Nasjonalt folkehelseinstitutt
21Spesielle driftsutgifter180 mill. kroner

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2010 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
761Omsorgstjeneste
79Andre tilskudd1 mill. kroner

V

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

  • 1. Helse- og omsorgsdepartementet i 2010 kan gi de regionale helseforetakene inntil 6,9 mrd. kroner i driftskreditt, men slik at utestående lån ved utgangen av 2010 ikke skal overstige 6,4 mrd. kroner.

  • 2. Investeringslån og driftskredittrammen til regionale helseforetak aktiveres i statens kapitalregnskap.

Relaterte dokumenter
Relaterte forslag