Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 15. desember 2010 17:32

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1100

Landbruks- og matdepartementet

1

Driftsutgifter

130 331 000

45

Store utstyrskjøp og vedlikehold - ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50

2 595 000

50

Store utstyrskjøp og vedlikehold - forvaltningsorganer med særskilte fullmakter

255 000

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

85 651 000

51

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk

65 846 000

52

Støtte til fagsentrene, Bioforsk

16 717 000

1115

Mattilsynet

1

Driftsutgifter

1 153 640 000

22

Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser

7 225 000

23

Særskilte prosjekt, kan overføres

6 000 000

71

Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning

1 131 000

1138

Støtte til organisasjoner m.m.

70

Støtte til organisasjoner, kan overføres

20 647 000

71

Internasjonalt skogpolitisk samarbeid - organisasjoner og prosesser, kan overføres

16 873 000

1139

Genressurser, miljø- og ressursregistreringer

70

Tilskudd til miljø- og ressurstiltak, kan overføres

19 655 000

71

Tilskudd til genressursforvaltning, kan overføres

19 929 000

1141

Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og næringstiltak i landbruket

50

Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse

23 142 000

52

Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressurser, skog og landskap

94 970 000

1143

Statens landbruksforvaltning

1

Driftsutgifter

172 404 000

60

Tilskudd til veterinærdekning

122 445 000

70

Tilskudd til beredskap i kornsektoren, kan overføres

361 000

72

Erstatninger, overslagsbevilgning

302 000

73

Tilskudd til erstatninger m.m. ved tiltak mot dyre- og plantesykdommer, overslagsbevilgning

45 610 000

74

Tilskudd til prosjekt innen planteforedling og oppformering, kan overføres

15 096 000

75

Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt

1 000 000

1144

Regionale og lokale tiltak i landbruket

77

Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overføres

6 592 000

1147

Reindriftsforvaltningen

1

Driftsutgifter

41 289 000

45

Store utstyrskjøp og vedlikehold, kan overføres

6 958 000

70

Tilskudd til fjellstuer

702 000

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres

8 904 000

82

Radioaktivitetstiltak, kan overføres

2 500 000

1148

Naturskade - erstatninger

71

Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning

90 000 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket

51

Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket

3 271 000

71

Tilskudd til verdiskapings- og klimatiltak i skogbruket, kan overføres

62 485 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

50

Fondsavsetninger

1 075 153 000

70

Markedsregulering, kan overføres

197 900 000

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning

2 283 500 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres

7 810 119 000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

211 230 000

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 759 704 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet

30 000 000

72

Tilskudd til organisasjonsarbeid

6 100 000

75

Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres

61 800 000

79

Velferdsordninger

3 100 000

1161

Statskog SF - forvaltningsdrift

70

Tilskudd til forvaltningsdrift

12 673 000

75

Oppsyn i statsallmenninger

9 296 000

Totale utgifter

15 705 101 000

Inntekter

4100

Landbruks- og matdepartementet

1

Refusjoner m.m.

100 000

4112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

30

Husleie, Bioforsk

18 656 000

4115

Mattilsynet

1

Gebyr m.m.

130 322 000

2

Driftsinntekter og refusjoner mv.

5 024 000

4138

Støtte til organisasjoner m.m.

1

Refusjoner m.m.

7 194 000

4143

Statens landbruksforvaltning

1

Driftsinntekter m.m.

35 622 000

4147

Reindriftsforvaltningen

1

Refusjoner m.m.

36 000

4150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

85

Markedsordningen for korn

10 000 000

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

70

Avgifter i matforvaltningen

613 767 000

71

Totalisatoravgift

125 000 000

Totale inntekter

945 721 000

Relaterte forslag